Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  load torque
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article contains the results of research within the project to apply unipolar (axial) flux to obtain diagnostic signals carrying the information of: electrical asymmetries of machinery (inter-turn stator short-circuits, cage damages); rotational speed of the rotor and load torque. Inter-turn stator short-circuits can be detected both at starting process time (when they appear most often), as well as in steady states. Detection of rotor cage defects in steady states has a character of a comparative study, and over time, as the defects develop. For standard drives that are powered from the network and work in open systems, by measuring the voltage following a unipolar flux, it is possible to make measurement and recording of motor speed, which usually is almost never provided under industrial conditions. The study shows that a simple in its construction, cheap coil can be a very useful diagnostic tool. The measurements were carried out at the laboratory and motor workplace in the power plant, while in the test station, during the loading, characteristics illustrating the dependence of the torque on the axial flux and on the rotational speed were obtained. A way of using a single measurement to estimate the torque has been proposed. The method is relatively simple to implement and allows for a fully non-invasive determination of the load torque.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego opartą na pomiarze strumienia poosiowego. Pomiar wykonano na stanowisku pracy silnika w elektrowni, zaś w stacji prób podczas obciążania uzyskano charakterystyki ilustrujące zależności momentu od strumienia i od prędkości obrotowej. Zaproponowano sposób wykorzystania pojedynczego pomiaru do oszacowania momentu. Proponowana metoda jest stosunkowo prosta do realizacji i pozwala na w pełni bezinwazyjne wyznaczanie momentu obciążenia silników indukcyjnych. Po zautomatyzowaniu pomiarów może ona zostać wykorzystana w systemach monitoringu stanu maszyny działających online.
EN
The paper presents a method for determining the load torque of an induction motor based on the measurement of axial flux. The measurement was carried out at the motor workplace in the power plant, while in the test station, during the loading, characteristics illustrating the dependence of the torque on the axial flux and on the rotational speed were obtained. A way of using a single measurement to estimate the torque has been proposed. The method is relatively simple to implement and allows for a fully noninvasive determination of the load torque. After automating the measurements, it can be used in online machine monitoring systems.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego opartą na pomiarze strumienia poosiowego. Pomiar wykonano na stanowisku pracy silnika w elektrowni, zaś w stacji prób podczas obciążania uzyskano charakterystyki ilustrujące zależności momentu od strumienia i od prędkości obrotowej. Zaproponowano sposób wykorzystania pojedynczego pomiaru do oszacowania momentu. Proponowana metoda jest stosunkowo prosta do realizacji i pozwala na w pełni bezinwazyjne wyznaczanie momentu obciążenia silników indukcyjnych. Po zautomatyzowaniu pomiarów może ona zostać wykorzystana w systemach monitoringu stanu maszyny działających on-line.
EN
The paper presents a method for determining the load torque of an induction motor based on the measurement of axial flux. The measurement was carried out at the motor workplace in the power plant, while in the test station, during the loading, characteristics illustrating the dependence of the torque on the axial flux and on the rotational speed were obtained. A way of using a single measurement to estimate the torque has been proposed. The method is relatively simple to implement and allows for a fully non-invasive determination of the load torque. After automating the measurements, it can be used in on-line machine monitoring systems.
4
Content available Determining the torque loading of the cycloid gear
EN
Based on experimental investigations, a very close correlation was established between the torque loading of the cycloid gear and the laser sensor’s indications measuring the displacement of the gear body. The method is given and the relationship between the registered signal of the torque loading of the gear and the registered laser sensor signal is determined. The practical application of this property in the industrial diagnostics of cycloidal gears is discussed. Spectral analysis of the fast Fourier transform (FFT) signal ripple from a laser sensor is made. These results are compared with the results of the analysis carried out on the ripples of the torques and rotational speeds of the cycloid gear. This comparison shows that the spectral FFT analysis of the ripples of the laser sensor signal is a useful tool in the diagnostics of cycloidal gears.
EN
The industrial development in recent years has seen a major increase in the use of induction motors, whereby the cost has to be as low as possible and the lifetime as long as possible. To follow up this desire, investigations in this area have become very intense. For that reason, this paper presents a solution for driving an induction motor and simultaneous fault detection with no need for additional sensors. In order to achieve this target, an observer system is implemented and a torque estimation procedure is used for torque detection. An LC filter was installed at the inverter output to provide better THD of the current. The validation of the drive operation was achieved through simulation and experiments. To investigate possible faults, an artificial unbalance was introduced to the test bench, whereby the experiment was validated by a comparison of physical vibrations and estimated torque.
PL
Wraz z rozwojem przemysłu nieustannie rośnie popularność silników indukcyjnych z uwagi na niskie koszty i dużą niezawodność. Aby spełnić takie wymagania przemysłu, prowadzi się intensywne badania w tej dziedzinie. Tej tendencji podporządkowuję się niniejszy artykuł, w którym pokazano rozwiązanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, umożliwiające równoczesną detekcję uszkodzeń bez stosowania dodatkowych czujników, poza czujnikami standardowo stosowanymi w falownikach. Aby zrealizować taki układ napędowy z diagnostyką w czasie rzeczywistym zastosowano rozwiązanie z obserwatorem stanu do obliczania i analizy momentu elektromagnetycznego silnika. Zaproponowane rozwiązanie zastosowano do układu napędowego z filtrem sinusoidalnym, którego celem jest poprawa współczynnika THD napięcia zasilania silnika. Ponieważ filtr sinusoidalny komplikuje strukturę obserwatora stanu zastosowano rozszerzoną strukturę estymatora momentu silnika. Aby zbadać zaproponowane rozwiązanie wprowadzono sztuczne uszkodzenie polegające na niewyważeniu wirnika. Wyniki działania estymatora momentu porównano z wynikami pomiarów drgań przeprowadzonych przy użyciu akcelerometru.
PL
Praca przedstawia sposób wykorzystania sygnału strumienia z cewki pomiarowej, przyłożonej do silnika indukcyjnego, do oszacowania momentu obciążenia w stanie ustalonym. W tym celu na stacji prób, wyposażonej w układ do dokładnego pomiaru momentu obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych silników klatkowych o różnych liczbach par biegunów: p = 1, 2, 3. Silniki te były obciążane odpowiednio w granicach od 10% do 110% swojego momentu znamionowego. Rejestrowano prądy stojana, moment na wale i strumień poosiowy dla każdej nastawianej wartości obciążenia. Strumień poosiowy był poddawany analizie widmowej. Z widma strumienia były wyznaczane aktualne obroty oraz odczytywane amplitudy strumienia, proporcjonalne do aktualnego momentu na wale. Wykonano charakterystyki odpowiednich amplitud strumienia w funkcji przyłożonego momentu obciążenia. Niezależnie, dla porównania, w oparciu o dokładnie odczytane z widma strumienia obroty oraz parametry silników, wyznaczono charakterystyki momentu metodą Klossa. Wniosek z przeprowadzonych badań jest taki, że dla indywidualnych silników jest możliwe dokładne wyznaczanie momentu obciążenia w oparciu o pomiar strumienia poosiowego.
EN
The paper presents the way how to use the axial flux signal from the measuring coil applied to the induction motor in order to estimate the load torque in a steady state. For this purpose, in the testing station equipped with a system for accurate measurement of the load torque, there were made several measurement sessions of squirrel-cage motors with different numbers of pole pairs p = 1, 2, 3. These motors were loaded respectively in the range of 10% to 110% of its rated torque. Recorded were the stator currents, the output torque and the axial flux for each load value set. The axial flux was subjected to spectral analysis. On the basis of the flux spectrum the actual speed and flux amplitudes proportional to the actual shaft torque were copied. The characteristics of suitable amplitudes of the flux as a function of the applied torque load were obtained. Regardless, for comparison, based on a precise readout of the speed and motor parameters from the flux spectrum, the torque characteristics were calculated by the Kloss method. The conclusion from the study is so that for the particular motor it is possible to determine accurately the load torque based on the measurement of the axial flux.
7
Content available remote Układ hamowania elektrycznego do badania napędów
PL
Do obciążania badanych napędów zwykle stosuje się generatory prądu stałego. Energia pobierana z badanego napędu jest tracona w dołączonych do generatora rezystorach. Oprócz strat energii wadą takiego układu jest trudność z uzyskaniem odpowiednich momentów obciążenia przy małych prędkościach obrotowych. W pracy przedstawiono zastosowanie zautomatyzowanego układu Leonarda do obciążania badanego napędu. Układ Leonarda pozwala na zwrot pobieranej energii do sieci zasilającej oraz umożliwia dowolne kształtowanie momentu obciążenia, także dla małych prędkości obrotowych. Odpowiednie właściwości układu uzyskuje się przez sterowanie wzbudzenia maszyn prądu stałego.
EN
The paper presents the Ward – Leonard system used as the electric brake to test drives. The investigations concerning new electrical drives usually require the different experimental tests. The most important are the load tests. System consists of two sets of machines, tested motor coupled to DC generator and the DC machine coupled to induction machine connected to the line. Proposed system enables modelling the load torque as the function of time or the function of angular velocity of motor. The required value of the load torque is set by respective adjust the excitation current of DC machine. The dynamic properties of the system are investigated. The simulation model as well as the experimental system with voltage and current proportional controllers are presented.
EN
The study examines the effect of transformation ratio in power transmission system on engine efficiency as a function of passenger vehicle velocity (m = 1400 kg) with energy-saving vehicle drive. The study also presents working range in driving phases for energy-saving speed control up to 120 km/h for a simplified overall engine performance map for SI engine. Understanding of the presented considerations can be facilitated through relating with advantages of application of non-driving phases in low engine load phases (field 4 in overall engine performance map). Working points of SI engines in engine performance maps were divided in terms of energy-saving vehicle speed control into 4 ranges. Zone l is the most economic whereas zones 3 and 4 are the least energy-saving, which was also discussed by the author in other works. The study presents the location of engine working points in overall engine performance map during energy-saving vehicle speed control within the range of 30-120 km/h using two different 6-gear gearboxes. Working range for CI engine in simplified overall characteristics in truck, the impact of speed control upon fuel consumption in real traffic conditions, sum and difference characteristics of components of drive engine unitary power, area of maximal rise in overall engine efficiency after reduction of rotational speed, simplified SI engine performance maps, covering with economic zone of working point in energy-saving drive of vehicles are presented in the paper.
PL
Zaprezentowano teorię obserwatorów zmiennych stanu oraz model matematyczny napędu elektrycznego. Przedstawiono dwa rodzaje obserwatorów momentu obciążenia. Omówiono metody doboru ich parametrów (rozmieszczenie biegunów, dualizm i problem LQ) oraz schematy blokowe przydatne do realizacji algorytmu estymacji na procesorach sygnałowych (DSP). Porównano algorytmy pod kątem złożoności obliczeniowej. Zaprezentowano uzyskane wyniki dla silnika obcowzbudnego prądu stałego.
EN
Theory of state observers and mathematical model of electrical drive is studied. Two kind of load torque observers are presented. Parameters selection methods (pole placement, duality and LQ problem) and block diagrams useful for realization on Digital Signal Processors (DSP) are discussed. Comparison of algorithms from computational complexity point of view is made. Obtained results for separately excited motor are shown.
10
Content available remote Start-up of DC drive under load
EN
The work describes the use of form criterion for parametric optimization of current regulator. Droop of the control system with respect to load is proved. A method of correction of the control system parameters is proposed in the case of drive start-up with non-zero load torque. Simulation results are included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.