Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  load identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the Adaptronica company experience in the field of the design, execution and testing of in-motion rail scales. The method of identification of loads applied in these scales is based on the measurement of rail deformations caused by passing trains. The results from experimental and simulation research on computerized railway scales are presented. The load identification algorithm and its practical implementation are shown. The implementation of the system, made on the basis of the device, is described.
PL
Zidentyfikowanie ekstremalnej wartości obciążeń w napędach jazdy koparek w warunkach eksploatacji wymaga zbudowania układu pomiarowego, którego integralną częścią jest maszyna. W istotnym stopniu błąd pomiaru uzależniony jest od różnych czynników wynikających z budowy zespołów maszyny, dokładności wykonawczych części, procesów ich zużywania, działania sił poza wielkościami mierzonymi wpływającymi na wynik pomiaru, które można zminimalizować poprzez analizę ich wpływu na modelach numerycznych.
EN
Identification of extreme load values in drives of chassis of excavators in the conditions of use will require the construction of the measuring system as an integral part of the machine. The significant measurement error depends on various factors depended on the construction of the machine, the accuracy of implementing parts, wear of processes, forces beyond the measured values affect the result of the measurement, which can be minimized by analyzing their impact on numerical models.
3
Content available remote Real-Time Dynamic Load Identification
EN
The thesis is devoted to the area of load identification problems. It is rather experimental in matter. However, the experimental research was supplemented with numerical simulations in order to expand the area of investigation. The thesis contains three main parts of research. In the first one (Chapter 2) the problem of load identification in road transport is considered. The identification task consists of estimation of the tire-pavement contact force as well as the detection of the vehicle mass. The research is devoted to the so-called road Weigh-in-Motion (WIM) techniques utilizing use of piezoelectric strain sensors. The feasibility study of two new types of WIM devices (i.e., a beam-shape one and a plate-shape one) were conducted. Their development was supported by numerical modeling validated experimentally. It allowed to investigate some factors important for the estimation of a moving load by means of proposed devices and moreover the load identification algorithms were proposed for these devices. In the further part of dissertation (Chapter 3), development and practical implementation of WIM device for the railway transport is discussed. A methodology based on the monitoring of strain development in the rail caused by the running train was proposed. The strain piezoelectric sensors were used and their readings were verified by another measurements techniques, e.g., strain gauges. The experimental research was carried out in-situ and enabled to validate the numerical model of the rail-sleeper-ground system. A numerical and experimental research allowed propose the identification algorithm and to analyze the crucial factors that need to be considered in order to obtain proper values of the dynamic forces exerted by train running on the rail. The research described in the fourth chapter is fundamental matter. An analysis of the process of a rigid body impact into a pneumatic absorber is considered. Two algorithms for real-time impact load parameters estimation have been defined. The identification of impacting object's mass and initial velocity (i.e., kinetic energy) have been considered. The proposed methods were experimentally and numerically verified.
PL
Przedmiotem rozprawy jest tematyka związana z identyfikacją obciążeń. Praca ma charakter głównie eksperymentalny, z wykorzystaniem modelowania numerycznego w celu rozszerzenia zbioru testów eksperymentalnych. Rozprawa zawiera trzy zasadnicze części merytoryczne. W pierwszej z nich (Rozdział 2) rozważany jest problem identyfikacji obciążeń w ruchu drogowym. Zagadnienie to rozumiane jest jako estymacja siły kontaktowej, występującej między kołami pojazdu a nawierzchnią drogi, oraz masy pojazdu. Przedmiotem badań są dynamiczne wagi drogowe (ang. Weigh-in-Motion), w których do pomiaru wykorzystano technologię piezoelektrycznych czujników odkształceń. Badania obejmowały symulacje numeryczne oraz testy w rzeczywistych warunkach drogowych dwóch wersji urządzeń bazujących na belkowym oraz płytowym przetwornik nacisku. Przeanalizowane zostały czynniki istotne ze względu na dokładność estymacji obciążeń oraz sformułowano algorytmy identyfikacji dedykowane dla dwóch badanych wersji urządzeń. Kolejna część rozprawy (Rozdział 3) poświęcona jest na rozwój i praktyczną realizację dynamicznej wagi kolejowej. Zaproponowano metodę wykorzystującą pomiar odkształceń szyny kolejowej wywołanych przejazdem pociągu. Do pomiaru zastosowano piezoelektryczne czujniki odkształceń których działanie zweryfikowano stosując tensometry oporowe. Zrealizowane zostały badania w warunkach polowych oraz wykonano model numeryczny układu szyna-podkład-podtorze. Testy eksperymentalne i symulacje numeryczne umożliwiły sformułowanie algorytmów identyfikacji oraz analizę parametrów, mających wpływ na dokładność wyznaczenia obciążeń. Rozważania przedstawione w czwartym rozdziale rozprawy mają charakter badań podstawowych. Analizowany był proces uderzenia spadającego obiektu w absorber pneumatyczny. Badania pozwoliły na zaproponowanie dwóch algorytmów detekcji parametrów obciążenia. Rozważano identyfikację masy i prędkości uderzającego obiektu (a więc i jego energii kinetycznej) bez konieczności lokalizacji czujników na uderzającym obiekcie. Zaproponowane metody zweryfikowano numerycznie i eksperymentalnie.
4
Content available remote Optimal responses selection for force identification
EN
The aim of ihe author was to identify the force acting on the airplane wing. The source of this force is the adjustable spot light mounted on the bottom surface of the wing. The formula, which relates input forces vector with output signals vector via pseudo-inverted frequency response functions (FRFs) matrix was applied. The FRFs were synthesized from the modal model. This technique requires the modal model with scaled modal vectors. Such a modal vectors can be obtained from experiment with measured excitation, however the authors were interested in the in-flight forces in described region. That is why the operational test was performed. For the operational model scaling, the scaling factors from the ground vibration test model were used. Additionally to use only these FRFs, which were the most correctly synthesized, the optimization procedure of response locations selection was introduced.
PL
Celem pracy była identyfikacja sił działających na skrzydło samolotu w czasie lotu. Źródło tych sił stanowił reflektor typu "szperacz" zamontowany wraz z obudową na spodniej powierzchni prawego skrzydła. Siły takie mogą być mierzone pośrednio przy pomocy np. tensometrów ale łatwiej i taniej jest mierzyć odpowiedź układu w postaci przyśpieszenia drgań i na tej podstawie dokonać ich identyfikacji. W pracy przedstawiono przebieg i wyniki eksperymentów modalnych naziemnych i w locie. Pokazano wyniki identyfikacji sił przeprowadzonej przy pomocy różnych metod. Dodatkowo, aby użyć tylko te charakterystyki, których kształt najbardziej pokrywa się z rzeczywistością, zastosowana została specjalna procedura do wyboru tych właśnie charakterystyk.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody identyfikacyjnej do rekonstrukcji sił działających w układzie kontaktu koła i szyny. Metoda polega na estymacji współczynników filtru strukturalnego, który służy do wyliczania siły na podstawie rejestrowanych przebiegów przyspieszenia drgań. Badana metoda została zweryfikowana przy pomocy danych symulacyjnych pochodzących z prostego modelu o 7 stopniach swobody, a następnie przy pomocy danych eksperymentalnych. Przebiegi do weryfikacji były rejestrowane podczas jazd wagonu towarowego po torach o różnej jakości i z różnymi prędkościami. Zapisywano przebiegi czasowe sił układu koło - szyna oraz przyspieszenia drgań w wybranych punktach obiektu. Wyniki obu stopni weryfikacji zamieszczone w pracy potwierdzają skuteczność metody w zagadnieniach nieliniowych i niekolokacyjnych.
EN
In the paper the identification method is used for rail wheel system load reconstruction. The method bases on structural filter coefficient identification. The filter further is used for load estimation from the vibrations acceleration time histories. The tested method was verified with simulation data, obtained from simple 7 DOF model, and next with experimental data. Time histories used for verification were recorded during freight car running on the rails with different quality and with different speeds. Forces acting in the wheel rail system were stored as well as vibration accelerations in selected object points. Results of both levels verification, presented in the paper, acknowledge the method efficiency in the nonlinear and non-colocated applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.