Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  list przewozowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaproponowany proces realizacji usługi transportu kolejowego obejmuje zlecenie usługi transportowej, adekwatnej do określenia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na przewóz ładunków transportem kolejowym. Określenie wymagań związanych z przewozem ładunków, plan przewozu ładunków, organizacja przewozu, koszty przewozu ładunków, odpowiednie dokumenty handlowe i pociągowe, wady, które wynikają w trakcie dostawy transportem kolejowym, reklamacje usługi kolejowej transportowanego ładunku oraz zakres usług i adekwatne opłaty za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej odgrywają istotną rolę w realizacji usług przewozów towarowych transportem kolejowym.
EN
The proposed process of provision of rail transport services includes commissioning transport services adequate to determine the company’s needs for the rail freight transport. Determining the requirements relating to the freight carriage, the freight carriage plan, the carriage organisation, the cost of the freight carriage, relevant commercial and rail documents, defects caused during the delivery via rail transport, complaints regarding the rail freight transport service, the scope of services and relevant fees for access to and use of the railway infrastructure play an important role in the provision of freight carriage via rail transport.
2
Content available Poświadczenie notarialne listu przewozowego
PL
List przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, w tym ustalonych przez strony warunków oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika. W związku z tym, że konwencja z 1 maja 1956 roku o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, z późn. zm.) nie wprowadza obowiązku wystawiania odrębnych listów do każdego pojazdu, rodzaju czy partii towaru, może pojawić się potrzeba sporządzenia uwierzytelnionej kopii tego dokumentu. Do dokonania takiej czynności uprawniony jest notariusz, który w ramach swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Aby jednak mógł tego dokonać, niezbędne jest zapoznanie się z oryginałem dokumentu (pisma), który ma być przedmiotem poświadczenia. Sprowadzenie tej czynności jedynie do mechanicznego działania notariusza podaje w wątpliwość zasadność jej istnienia w ramach kompetencji notariusza, który dokonując poświadczenia listu przewozowego, winien nie tylko zapoznać się z jego treścią, lecz także dokonać koniecznej weryfikacji w znaczeniu badania zgodności z prawem.
EN
A consignment note constitutes proof of the contract, including the agreed terms and acceptance of the goods by the carrier. Since the Convention does not require the issuance of separate letters to each vehicle, type or lot, it may be necessary for the Notary Public to make a a certified copy of the document. To do so, a notary public is entitled to act as a public trustee under his or her authority. However, to be able to do so, it is necessary to consult the original document which is to be certified (in writing). Bringing attestation only to the mechanical operation of a notary casts doubt on the validity of the existence of this activity within his competence as a lawyer. The Notary, when certifying the consignment note, should not only read the contents of the consignment note, but also verify it in the sense of examining its compliance with the law.
PL
W artykule omówiono problematykę funkcji dowodowej listu przewozowego na gruncie prawa krajowego, konwencji CMR i konwencji CIM. Autor przedstawia różnice pomiędzy uregulowaniami zawartymi w poszczególnych aktach, dochodząc do wniosku, że najbardziej klarowne i zrównoważone są regulacje zawarte w konwencji CMR. Wynika to z faktu, że akt ten jasno określa rolę dowodową listu przewozowego oraz jego relacje wobec innych dowodów, zachowując jednak niezbędną elastyczność. W przypadku konwencji CIM wątpliwości może budzić daleko idące uprzywilejowanie przewoźnika, które stawia go w pozycji zdecydowanie korzystniejszej niż nadawcę, co prowadzi do naruszenia równowagi pomiędzy stronami umowy przewozu. W odniesieniu natomiast do regulacji zawartych w prawie krajowym wartość dowodowa listu przewozowego nie jest precyzyjnie określona, w szczególności nie sposób ocenić jego relacji do innych dowodów, co uzasadnia potrzebę nowelizacji Prawa przewozowego w tym zakresie.
EN
The article deals with the issue of evidentiary value of consignment note in the light of Polish domestic law, CMR Convention and CIM Convention. The author presents the diiferences between the regulations of particular acts, stating that the provisions of CMR Convention are the most clear and balanced ones. This is a consequence of the fact that this act clearly defines the role of consignment note and its relation to the other proofs, maintaining necessary flexibility at the same time. The regulations of CIM Convention may raise some doubts regarding the far-reaching preference of the carrier, which places him in much more advantageous position than the sender and leads to the violation of the balance between the parties to the contract of carriage. In case of Polish transport law the evidentiary value of the consignment note is not precisely regulated. In particular it is not possible to determine its relation to the others proofs, which justifies the need of the amendments of the act in this regard.
4
Content available Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
PL
W międzynarodowym transporcie kolejowym towarów (konwencja CIM) przez wiele lat przyjęcie przez przewoźnika towaru oraz listu przewozowego było przesłanką zawarcia umowy przewozu. Mówiono wówczas o konstytutywnej funkcji listu. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnienie funkcji konstytutywnej w konwencji CIM wpłynęło na kształt regulacji konwencji lotniczych dotyczących przewozu oraz konwencji CMR. Zidentyfikowano także przypadki, w których list przewozowy nadal w pewnym zakresie pełni funkcję konstytutywną. Wskazano przyczyny przyznania mu takiej funkcji oraz oceniono zasadność przyjętych rozwiązań.
EN
In the international rail transport of goods (CIM Convention) for many years, the acceptance by the carrier of the goods for carriage together with the consignment note was a prerequisite of contracting. The consignment note had a constitutive function then. At present, this function does not exist. The purpose of this article is to answer the question whether the existence of a constitutive function in the CIM Convention influenced the regulation of air transport conventions and CMR convention. The cases where the consignment note still has a constitutive function (to some extent) has been identified as well. The reasons for granting this function were pointed out and the accuracy of the regulation was assessed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.