Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid fuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane koncepcje technologiczne utylizacji gazu naftowego (APG) wraz z oceną ich efektywności ekonomiczno-finansowej. Analizie poddano 4 warianty technologiczne przeróbki APG do produktów syntezy Fischera i Tropscha (F-T) oraz metanolu. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest układ produkcji metanolu z reaktorem częściowego utleniania (POX) do konwersji gazu naftowego.
EN
Four technol. variants of petroleum gas converting into products of Fischer-Tropsch synthesis and MeOH were assessed. Process simulations were carried out by using ChemCAD program. The economic anal. showed that the most financially effective soln. was the MeOH prodn. variant with partial oxidn. reactor.
2
Content available remote Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwoju
PL
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową oraz produkty jej przerobu powodują zwiększony popyt na usługi magazynowania paliw płynnych. Z uwagi na dużą dostępność złóż i wysadów soli kamiennej oraz zalety podziemnych magazynów w kawernach solnych, takie jak zwiększone bezpieczeństwo (brak zagrożeń terrorystycznych), mniejsze zagrożenie dla środowiska, niższe jednostkowe koszty pojemności magazynowej i mniejsze koszty utrzymania magazynu, stanowią one interesującą alternatywę dla najczęściej wykorzystywanych naziemnych zbiorników magazynowych. W pracy przedstawiono obecnie stosowane w Polsce metody magazynowania paliw płynnych oraz możliwości rozbudowy magazynów kawernowych.
EN
A review, with 10 refs., of issues related to the use of underground reservoirs created by nature (salt caverns) as well as above-ground steel tanks for storage of crude oil, natural gas and fuels based on these raw materials as well as H₂.
3
Content available remote Selected problems of liquid fuels storage in army
EN
The assessment of the suitability of fuel delivered to fuel bases and forecasting the maximum time of safe storage in specific storage capacities is a key element of an efficiently functioning storage system. Paper presents the results of research of long-term stability of liquid fuels, which, according to the authors, is crucial in the process of refreshing and rotation of fuels stored as tactical reserves of the Armed Forces. In addition, an analysis of the impact of selected factors on the increase in the intensity of ageing mechanisms is presented.
PL
Ocena przydatności paliwa dostarczonego do baz paliwowych składów materiałowych i prognozowanie maksymalnego czasu bezpiecznego przechowywania w określonych pojemnościach magazynowych jest kluczowym elementem skutecznie funkcjonującego systemu magazynowego, zwłaszcza w siłach zbrojnych. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności długookresowej paliw płynnych, która zdaniem autorów jest kluczowa w procesie odświeżania i rotacji paliw przechowywanych jako rezerwy taktyczne Sił Zbrojnych RP. Ponadto, zaprezentowano analizę wpływu wybranych czynników na wzrost intensywności mechanizmów starzeniowych.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska „szarej strefy” występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia omawianego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu.
EN
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the gray economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analyzed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article.
PL
W artykule opisano obecnie stosowane znormalizowane metody rutynowego oznaczania siarki w paliwach i biokomponentach paliw. Przedstawiono także najnowsze badania dotyczące oznaczania siarki technikami spektrometrii atomowej, zwracając uwagę na dokładność i precyzję oraz ograniczenie niekorzystnych czynników mających wpływ na jakość wyników analitycznych. Wybór technik spektrometrii atomowej podyktowany był możliwością uzyskania niskich granic oznaczalności oraz wyników charakteryzujących się dobrą precyzją. Wydaje się, że techniki te powinny zostać wykorzystane w większym stopniu przy opracowywaniu nowych metod znormalizowanych oznaczania tego pierwiastka.
EN
The article describes the currently used standardized methods for the routine determination of sulphur in fuels and in biocomponents of fuels. It also describes recent research on the determination of sulphur with the use of atomic spectrometry techniques, paying attention to the accuracy and precision of the determinations, and the reduction of adverse factors affecting the quality of the analytical results. The selection of the atomic spectrometry techniques was dictated because of the ability to obtain low detection limits and results characterized by good precision. It seems that these techniques should be used to a greater extent in the development of novel standardized methods for the determination of this element.
EN
The article presents the modelling of the combustion process of liquid fuels using professional ANSYS FLUENT software. This program allows modelling the dynamics of compressible and incompressible, laminar and turbulent flows as well as heat exchange phenomena with occurrence and without chemical reactions. The model presented in the article takes into account the influence of the gas phase on the liquid phase during the fuel combustion process. The influence of velocity and pressure of the flowing gas and the type of flow has a significant impact on the combustion of liquid fuels. The developed model is fully reliable and the presented results are consistent with experimental research. The occurrence of a laminar sublayer in a turbulent flow was confirmed, and the thickness of this layer and the turbulent layer significantly influences the course of the combustion process. The use of the flat flow model reflects the basic phenomena occurring during the combustion of liquid fuels under turbulent conditions. The use of the program for flows with different flow velocity profiles is justified. It gives important information about the processes taking place during the combustion of liquid fuels. The results of numerical tests are presented graphically. The article presents graphs of velocity field, absolute pressure, power lines, temperature and density.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska „szarej strefy” występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia w niniejszym artykule przedmiotowego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu.
EN
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the grey economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analysed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo-dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2010-2016 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
PL
Generalnie możemy wyróżnić kilka typów systemów grzewczych, są to: kotły na paliwo stałe, kotły olejowe, kotły gazowe, pompy ciepła sprężarkowe zasilane energią z sieci elektroenergetycznej, pompy ciepła absorpcyjne zasilane gazem lub olejem opałowym, pompy ciepła gazowe (sprężarkowe zasilane silnikiem spalinowym z obiegiem Otta), oraz źródła zasilane bezpośrednio energią elektryczną. Analiza powyższych źródeł energii do celów grzewczych wskazuje na różnorodność powodowanych przez nie emisji zanieczyszczeń powietrza, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Najmniejszą sprawnością charakteryzują się kotły z załadunkiem ręcznym na paliwo stałe, a poprawę parametrów uzyskać można poprzez zastosowanie automatyzacji procesu spalania i podawania paliwa do kotła. W następnej grupie znajdują się kotły gazowe i olejowe, które ze względu na wysokie sprawności pozwalają na zużywanie relatywnie małej ilości paliwa na wytworzenie jednostki ciepła przy stosunkowo niskiej emisji. Za znacznie bardziej ekologiczne uznaje się pompy ciepła. Różnią się one sposobem realizacji procesu wytwarzania ciepła dla ogrzewanego obiektu. Jednakże wspomniane różnice w technologicznej realizacji pompy i sposobu jej zasilania powodują, że w realiach polskiego rynku energetycznego jedne z nich są bardzo ekologicznymi źródłami ciepła, natomiast inne swoim poziomem emisji nie odbiegają od lepszej jakości kotła zasilanego węglem.
EN
We can distinguish several types of heating systems, they are: solid fuel boilers, oil boilers, gas boilers, compressor heat pumps powered by the power grid, absorption heat pumps powered by gas or oil, gas heat pumps (compressor powered by an internal combustion engine - Otto cycle), and the heaters powered directly by electricity. Analysis of the sources of thermal energy indicates their great variety from the point of view of the emissions, both in terms of quantity and quality. The manually loaded boilers for solid fuel have the lowest efficiency, and improvement can be obtained by applying the automation of the combustion process and the fuel supply to the boiler. The next group includes gas and oil boilers, which due to the high efficiency allow consuming relatively small amounts of fuel to produce heat with relatively low emissions. For a much more environmentally friendly it is considered a heat pump. They differ in the process of producing heat for the heated object. However, these differences in technological implementation of the pump and the method of its supply lead to the fact that in the realities of the Polish energy sector some of them are very environmentally friendly, while emissions of others do not differ from the good quality boilers powered by coal.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ współczynnika bezpieczeństwa na poziom utrzymania zapasów gazu płynnego w magazynach podziemnych (kawernowych) zależnego od sposobu przeglądu zapasów.
EN
Storage processes play a key role in business operations. An indispensable factor in their proper operation is proper maintenance of stocks. They are a prerequisite for maintaining flow flexibility, and their size should be adapted to the level of distribution. The purpose of this article is to present the impact of the safety factor on the level of liquid gas stocks in underground storage (cavernous) dependent on the method of inventory review. The paper presents a theoretical basis for the theory of stocktaking and stocktaking and indicates the theoretical possibilities to exploit the importance of a safety factor on inventory levels.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ współczynnika bezpieczeństwa na poziom utrzymania zapasów gazu płynnego w magazynach podziemnych (kawernowych) zależnego od sposobu przeglądu zapasów.
EN
An indispensable factor in the proper operation is proper maintenance of stocks. They are a prerequisite for maintaining flow flexibility, and their size should be adapted to the level of distribution. The aim of this article is to present the impact of the safety factor on the level of liquid stocks in underground storage (cavernous) dependent on the inventory review method. The paper presents the theoretical foundations of stocking and stock-keeping theories and outlines the theoretical possibilities to exploit the importance of safety factor on inventory levels.
12
Content available remote Model dystrybucji ropy naftowej i paliw płynnych w sieci dostaw
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej określają wytyczne w zakresie gromadzenia i utrzymywania zasobów ropy naftowej i paliw ,zapewniających bezpieczeństwo energetyczne państwa członkowskiego. Oznacza to, że niezbędne są dostawy surowca (ropy naftowej) oraz jej przetwórstwo w paliwa, oleje smarowe, smary itp.,w krajowych rafineriach i dalsza dystrybucja do sieci magazynów (baz paliwowych, kawern)oraz sieci stacji paliwowych. W artykule zaprezentowano model dystrybucji ropy naftowej i paliw z uwzględnieniem zakresu dystrybucji i zakresu logistyki dystrybucji. Szczegółowo odwzorowane zostały charakterystyki elementów infrastruktury sektora naftowego w Polsce oraz kierunki dostaw ropy naftowej i paliw.
EN
Directive of the European Union shall lay down guidelines for the collection and maintenance of stocks of crude oil and fuels, to ensure the energy security of the Member State. This means that delivery are essential raw material (crude oil) and its processing into fuels, oils, lubricants, etc., in national refineries and further distribution to the network of magazines (fuels, caverns) and the network of fuel stations. The article shows the distribution of crude oil and fuels, taking into account the scope of the distribution and distribution logistics. They have been mapped in detail characteristics of the infrastructure of the oil sector in Poland and directions of supplies of crude oil and fuels.
PL
Opisano wstępne próby pomiaru wybranych próbek paliw będących w różnych stadiach procesów starzeniowych. Celem pracy było wyznaczenie nowych metod możliwości detekcji procesów starzeniowych w długoterminowo magazynowanych paliwach płynnych. Nowe metody detekcji powinny umożliwiać opracowanie prostszej aparatury niż ta, która jest wykorzystywana podczas badań określonych normami.
EN
The trial measurement experiments of selected liquid fuels which have different ageing conditions were described. The main aim of this work was determination of new methods of detection of ageing processes in long term storaged liquid fuels. The new methods of detection should enable elaboration of less complicated apparatus than standard one.
14
Content available remote Wpływ żelazowego modyfikatora spalania paliw ciekłych na środowisko glebowe
PL
Przedstawiono wyniki badań ekotoksykologicznych wpływu na środowisko glebowe żelazowego modyfikatora spalania paliw ciekłych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że modyfikator żelazowy w stężeniach 125-2000 mg/kg gleby nie powoduje zahamowania przemian azotu do azotanów(V) oraz węgla do ditlenku węgla. W przypadku wpływu modyfikatora żelazowego na rośliny lądowe zaobserwowano w niektórych przypadkach niekorzystny jego wpływ na wzrost roślin.
EN
The Fe modifier was added (0, 125, 250, 500, 1000 or 2000 mg/kg) to soil samples. After 0 and 28 days of incubation, NO₃⁻ and CO₂ contents were detd. Furthermore, the impact of modifier content in the soil (0, 62.5, 125, 250, 500, 1000 mg/kg) on the growth of 6 species of plants (tomato, clover, cucumber, sunflower, oat and ryegrass) was studied. The evaluation was made after 14 days of germination of 50% of the plants in the soil sample without modifier. For each sample of soil, no. of plants, shoot length and dry mass were detd. The addn. did not result in any inhibition of N₂ to NO₃⁻ and C to CO₂ conversion. The growth inhibition of all tested plants species (esp. tomatoes and red clover) was obsd.
EN
It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizing properties of fuels. The modifier, described in this paper was used in liquid fuel combustion tests, showing a desirable effect of reducing CO, NOx and hydrocarbon emissions. For such modifiers to be approved for use, examination of their physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties is required according to REACH Regulation. REACH is intended, first of all, to provide appropriate protection to the environment and human health, while striving to maintain competitiveness of European enterprises in the global market. Discussed in this paper is the effect of an iron-based modifier for liquid fuels on human health and on the land and air and the aquatic environment. The modifier was subjected to physico-chemical analyses, and toxicological and ecotoxicological tests in accordance with good laboratory practice and OECD guidelines. The test results indicate that the modifier is a safe substance, posing no hazard to human health or the environment.
PL
W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z nich są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utleniające paliw. Opisany modyfikator zastosowany został w testach spalania paliwa ciekłego, gdzie wykazał korzystny wpływ w ograniczeniu emisji węglowodorów, CO i NOx. Dopuszczenie do stosowania wyżej wymienionych modyfikatorów wymaga określenia ich własności fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych w ramach rozporządzenia REACH. Najważniejszym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przy jednoczesnym dążeniu do zachowania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na światowym rynku. W pracy przedstawiono wpływ na zdrowie człowieka oraz na środowisko wodne, lądowe i powietrzne modyfikatora żelazowego do paliw ciekłych. Badania fizykochemiczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne tego dodatku wykonane zostały zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną oraz wytycznymi OECD. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż badany modyfikator jest substancją bezpieczną i niestanowiącą zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska.
PL
Szkolenie personelu przedsiębiorstw transportowych sektora ADR jest w Niemczech regulowane przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwa podchodzą do tego tematu w różny sposób. Badane przedsiębiorstwa sektora transportu paliw płynnych wykazują różnice w zainteresowaniu rozwojem własnych zasobów ludzkich w stopniu wyższym od wymaganego prawnie w zależności od ich wielkości, jak również gamy przewożonych dóbr. Przesłankami mówiącymi o chęci inwestowania we własny personel są deklarowane cele działalności przedsiębiorstwa, stopień rozbudowania szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, chęć do rozwoju zawodowego i osobistego managementu najwyższego szczebla. W firmach badanego sektora można zauważyć już we wczesnym stadium rozwoju zainteresowanie rozwojem zasobów ludzkich ponad minimum wymagane prawnie.
EN
Legal regulations govern trainings of personnel in transport enterprises of ADR sector in Germany. Companies have various ideas about this topic. Enterprises in transport sector of liquid fuels in which researches were carried out, show differences in interest of development of them own human resource. Companies have more interest about human resource, than is it required by low. It depends from size of company and variety of transported goods. The most important reasons to invest in own personel, are goals of business activity and the level of business management. Fundamental reason is also desire of career development and persona! development of Key Management Personnel. In the surveyed companies we can see enormous interest in the human resource development, even in an early stage of development of company.
PL
Zasadniczym celem służby ratowniczo-gaśniczej jest ratowanie zdrowia oraz życia ludzkiego w czasie wypadków i katastrof lotniczych. W takim wypadku musimy założyć możliwość i potrzebę gaszenia ognia który może wystąpić w czasie lądowania, startu, kołowania czy parkowania statku powietrznego lub pojawić się natychmiastowo w następstwie wypadku czy katastrofy lotniczej, albo pojawić się w każdym czasie podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pęknięcie zbiorników paliwa statku powietrznego w czasie jego wypadku i w konsekwencji rozlanie się wysoce lotnych paliw oraz innych palnych płynów używanych w statkach powietrznych, stanowi wysoki stopień prawdopodobieństwa zapalenia się tych płynów wchodzących w kontakt z gorącymi, metalowymi częściami samolotu bądź też z powodu iskier wywołanych tarciem wraku albo też zaburzeń obwodów elektrycznych. Płomienie mogą pojawić się przez rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych w czasie kontaktu z gruntem lub podczas operacji tankowania. Bardzo ważną cechą pożarów statków powietrznych jest tendencja do osiągania ogromnej intensywności w bardzo krótkim czasie. Stanowi to poważne zagrożenie dla życia osób zaangażowanych przy pożarze oraz przeszkodę podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Z tego powodu najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiednich i specjalnych środków szybkiego reagowania w obrębie lotniska lub jego otoczeniu gdyż to właśnie w tym obszarze są największe możliwości ratowania zdrowia oraz życia ludzkiego. Zasięg pożaru statku powietrznego wpływający na akcję ratowniczo-gaśniczą, zależy w znacznym stopniu od ilości i rozmieszczenia paliwa a także umiejscowienia uwolnionego w czasie wypadku paliwa. Możliwe jest zmniejszenie tych zagrożeń poprzez zapewnienie skutecznych urządzeń do zapobiegania pożarom jak m.i. ścianki ogniowe we wszystkich strategicznych punktach samolotu lub odporne na uderzenia i ogień zbiorniki paliwa oraz przewody paliwowe zainstalowane na pokładzie statku powietrznego.
EN
The Committee Navigation Air ICAO 1969 appeared in the year team of the experts of extenguishing ds. She was the aim of this team the opinion of led investigations and experimental works and the study of logical system to the opinion of requirements in the relation to aircraft extenguishing services, taking under the attention of the feature of modern aerial ships and the ways their of fuelling. The published material contains the information on the subject of preventive steps undertaken during the operation of fuelling aerial ships, and also extenguishing procedures.
PL
Wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne powoduje zwiększenie przewozu tych paliw. Dominującym sposobem transportu paliw płynnych jest transport drogowy. Ze względu na właściwości fizykochemiczne paliw, ich przewóz pojazdami może być przyczyną zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla środowiska. Istotne jest zidentyfikowanie zagrożeń na każdym etapie transportu oraz określenie przyczyn ich wystąpienia. Pozwoli to na zastosowanie środków technicznych i organizacyjno – prawnych w celu uniknięcia wystąpienia zagrożeń lub zminimalizowania ich skutków.
EN
The increase in demand for liquid fuels increases the transport of these fuels. The dominant mode of transportation of liquid fuels is road transport. Due to the physico-chemical properties of fuels, their transport vehicles can cause danger to other road users and the environment. It is important to identify hazards at each stage of transport and identify the causes of their occurrence. This will allow the application of technical and organizational - legal to avoid occurrence of hazards or minimize their effects.
EN
The aim of the article is to present an innovative IT solution for monitoring transport in the process of fuel distribution, which was implemented in Lotos Paliwa in January 2013. Hardware and software requirements of the system, as well as the functional and task-oriented structure were described in the article. In contrast to other standard applications supporting the management of liquid fuel supply chain, it is a unique solution which considerably contributes to a significant reduction of the levels of losses and extraordinarily increases the safety and quality of delivered goods. It is a tool which may become an important source of competitive edge during stagnation in the market of fuels.
EN
It is necessary to use specific modifiers in order to reduce harmful emissions arising in the combustion of liquid fuels into the atmosphere. Such modifiers include organic metal salts which are soluble in fuels and tend to form metal oxides under combustion process conditions, improving the oxidizing properties of fuels. The modifier, described in this paper was used in liquid fuel combustion tests, showing a desirable effect of reducing CO, NOx and hydrocarbon emissions. For such modifiers to be approved for use, examination of their physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties is required according to REACH Regulation. REACH is intended, first of all, to provide appropriate protection to the environment and human health, while striving to maintain competitiveness of European enterprises in the global market. Discussed in this paper are the results of selected tests of the effect of an iron-based modifier for liquid fuels on human health and on the land and air and the aquatic environment. The modifier was subjected to physico-chemical analyses, and toxicological and ecotoxicological tests in accordance with good laboratory practice and OECD guidelines. The test results indicate that the modifier is a safe substance, posing no hazard to human health or the environment.
PL
W celu ograniczenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw ciekłych do atmosfery występuje konieczność stosowania specyficznych modyfikatorów. Jednym z rodzajów są rozpuszczalne w paliwie organiczne sole metali, które w warunkach procesu spalania tworzą tlenki metali poprawiające własności utleniające paliw. Opisany modyfikator zastosowany został w testach spalania paliwa ciekłego, gdzie wykazał korzystny wpływ w ograniczeniu emisji węglowodorów, CO i NOx. Dopuszczenie do stosowania wyżej wymienionych modyfikatorów wymaga określenia ich własności fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych w ramach rozporządzenia REACH. Najważniejszym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie właściwej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na światowym rynku. W pracy przedstawiono wyniki wybranych badań wpływu na zdrowie człowieka oraz na środowisko wodne, lądowe i powietrzne modyfikatora żelazowego do paliw ciekłych. Badania fizykochemiczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne tego dodatku wykonane zostały zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną oraz wytycznymi OECD. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż badany modyfikator jest substancją bezpieczną i niestanowiącą zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.