Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This investigation is devoted to an analysis of the working process in a dual-fuel low-emission combustion chamber for a floating vessel’s gas turbine. The low-emission gas turbine combustion chamber with partial pre-mixing of fuel and air inside the outer and inner radial-axial swirlers was chosen as the object of research. When modelling processes in a dualflow low-emission gas turbine combustion chamber, a generalized method is used, based on the numerical solution of the system of conservation and transport equations for a multi-component chemically reactive turbulent system, taking into consideration nitrogen oxides formation. The Eddy-Dissipation-Concept model, which incorporates Arrhenius chemical kinetics in a turbulent flame, and the Discrete Phase Model describing the interfacial interaction are used in the investigation. The obtained results confirmed the possibility of organizing efficient combustion of distillate liquid fuel in a low-emission gas turbine combustion chamber operating on the principle of partial preliminary formation of a fuel-air mixture. Comparison of four methods of liquid fuel supply to the channels of radial-axial swirlers (centrifugal, axial, combined, and radial) revealed the advantages of the radial supply method, which are manifested in a decrease in the overall temperature field non-uniformity at the outlet and a decrease in nitrogen oxides emissions. The calculated concentrations of nitrogen oxides and carbon monoxide at the flame tube outlet for the radial method of fuel supply are 32 and 9.1 ppm, respectively. The results can be useful for further modification and improvement of the characteristics of dual-fuel gas turbine combustion chambers operating with both gaseous and liquid fuels.
PL
Każdego roku obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami w zakresie rozwoju technologii zarówno minimalizujących ich ilość, jak i związanych z ich unieszkodliwianiem i ponownym wykorzystaniem. Istotne jest także pojawienie się odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie oraz programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
3
Content available remote Vision of the refineries’ development up to 2050
EN
The history of petroleum industry, including refining sector and the perspectives for its development until 2050 has been presented. The prognoses for consumption of petroleum as primary energy carrier and of transport fuel as well as dominating role of petrol products in the world economy have been illustrated. The attention was paid to the legal regulations, including those ones limiting emission and having an effect on the discussed industrial sector and the participation of a new generation of fuels in the total balance of fuels and consumption of new raw materials in their production. The report ‘Fuels Europe’ which is simultaneously a vision of the way of evolution of refinery branch and liquid fuels up to 2050 has been described.
PL
Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej, jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r.
PL
Wyłom w orzecznictwie sądowym w sprawach z zakresu regulacji energetyki w istotnej kwestii dla sankcjonowania anomalii na rynku paliw ciekłych legł u podstaw skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Autor, jako sporządzający tę skargę, omawia w artykule punkty widzenia, po czym prezentuje przełomowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące tej kwestii, tj. kary pieniężnej za naruszenie obowiązku wynikającego z tzw. warunku jakościowego zawartego w koncesjach na obrót paliwami ciekłymi.
EN
The article presents the results of the physiochemical properties of diesel samples acquired in 2014-2016 while taking into account the requirements specified in PN-EN 590: 2013 European Standard. The study was conducted in cooperation with oil producers and suppliers from Masovian Voivodeship. Research shows that the most commonly exceeded parameter of diesel oils were water and sulphur contents. The results allowed for the assessment of the quality of the fuels and were the basis for their release into the market. Thorough examination of the fuels results in a better overall quality of this product available on the market through reduction of possible violations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych próbek olejów napędowych z uwzględnieniem obowiązującej w tym zakresie normy PN-EN 590: 2013. Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 przy współpracy firm paliwowych z województwa mazowieckiego. Z badań wynika, że najczęściej przekraczanymi parametrami były zawartość wody i zawartość siarki. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę jakości badanych paliw i równocześnie stanowiły podstawę dopuszczenia ich do obrotu, co prowadzić powinno do zmniejszenia nieprawidłowości.
PL
Obliczono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z wybranych jarych roślin oleistych i porównano ją z wynikami dla rzepaku ozimego, głównej rośliny oleistej, wykorzystywanej w Europie do produkcji biodiesla. Wyniki badań jednoznacznie wskazują stratę energii występującą podczas przetwarzania oleju z rzepaku jarego, gorczycy białej i Inianki siewnej na biodiesel.
EN
Long term results of field expts. with cultivation of winter and spring rapes, white mustard, camelina and oil flax were used for evaluation of biodiesel oil prodn. economy (energy return on energy invested). The energy efficiency was in all cases lower (8.3-17.1 GJ/ha) than that of winter rape (43.1 GJ/ha).
8
PL
Przedstawiono wyniki prób stabilizacji płomienia podczas spalania rozpylonej strugi paliwa przy pomocy wysokonapięciowej plazmy łukowej o mocy do 170 VA. Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w komercyjny palnik olejowy. Analizowano wpływ działania plazmy łukowej na jakość spalania oleju opałowego (stabilizacja płomienia, temperatury procesu i zawartość CO w spalinach w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza λ). Sprawdzono możliwość „sztucznego” (λ >> 1) utrzymywania płomienia, dzięki plazmowej stabilizacji.
EN
Results of the flame stabilization during combustion of sprayed fuel by a high voltage plasma arc with power up to 170 VA, were presented. The study was performed on test stand equipped with a commercial oil burner. The influence of plasma arc activities on the quality of fuel oil combustion (the flame stabilization, process temperature and CO content in the exhaust gas as the function of excess air ratio λ) were analyzed. Possibility of "artificial" (λ >> 1) maintenance of the flame by effect of plasma stabilization was verified.
EN
PPPP Naftoport Ltd. is the answer to changes on the international fuel market. The acivity of PPPP Naftoport Ltd. is connected with the start of the functioning of the Russian terminal in Ust-Ługa and reducing fuel production in Western Europe due to the restriction (often closed) operation of refineries in Italy, Germany and United Kingdom. Therefore, current activities and plans of PPPP Naftoport Ltd. have a direct impact on the energy security of Poland. This company is therefore extremely valuable for the country, not only because of its investment attractiveness and modernity, but also is an enterprise of special importance for national defense.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz główne założenia systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Wskazano największe mankamenty funkcjonującego systemu. W dalszej części przedstawiona została autorska propozycja modyfikacji istniejącego systemu monitoringu i kontroli jakości w Polsce, opracowana na podstawie doświadczeń i wniosków zebranych w trakcie prowadzenia badań poprawności funkcjonowania systemu w latach 2007 – 2013.
EN
The article presents legal basis and the main assumptions surveillance system of quality control of liquid fuels in force in Poland, with particular reference to the risks of deterioration occurring in the distribution process. Indicated the greatest shortcomings of the system functioning. In the next part presents the author's proposal to modify the existing system of monitoring and quality assurance in Poland, developed on the basis of the experiences and lessons gained during the investigation the proper operation of the system in the years 2007-2013.
PL
Ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz ceny benzyny i oleju napędowego na rynkach krajowych mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek. Ceny te z jednej strony wykazują trwałą tendencję rozwojową (trend), z drugiej natomiast podlegają różnego rodzaju wstrząsom, skutkującym licznymi krótkookresowymi odchyleniami od trendu. Wstrząsy te mogą mieć podłoże polityczne, ekonomiczne, środowiskowe i inne. Pomiędzy cenami ropy na rynkach światowych w długim okresie, będącymi wypadkową produkcji i światowego wydobycia ropy, a cenami gotowych, sprzedawanych detalicznie produktów petrochemicznych występuje zależność. Również jednak hurtownicy oraz państwo kształtują ceny paliw. W spektrum ekonomicznym, ceny paliw zależne są także od cen walut na rynku światowym, wielkości produkcji przemysłowej, ilości wydobywanej ropy i jej ograniczeń oraz czynników takich jak konkurencja pomiędzy detalistami, a więc ogólnie mówiąc od czynników popytowych i podażowych. Z uwagi na specyfikę wykorzystania poszczególnych paliw płynnych, tj. benzyny i oleju napędowego w transporcie, ich ceny nieco inaczej reagują na ceny ropy i innych czynni-ków je warunkujących. Każde decyzje uczestników rynku mają poważne konsekwencje dla cen paliw, jak i całej gospodarki. Dodatkowo istnieją spory dotyczące tego, kto ponosi największą odpowiedzialność za wysokie i wciąż wzrastające ceny paliw płynnych w Polsce w ostatnich latach. W pracy przedstawiona została makroekonomiczna analiza mechanizmu cenowego benzyny i oleju napędowego w Polsce.
EN
Fuel prices on the global market as well as petroleum prices and diesel prices on national markets have a signifi-cant impact on how economies function. On the one hand these prices show a long-run tendency (a trend), on the other hand they are subjected to various types of shocks, that create fluctuations around the trend. Those shocks could have a political, economic, environmental and many other backgrounds. Between oil prices on the global market in the long-run, that are a result of world production of oil, and prices of final petrochemical products, a dependence occurs. Moreover, prices of petrochemical goods are formed by governments. From the economic point of view, petroleum prices are also dependent on world currency prices, volume of industrial production, amount of extracted oil and its limitations, factors such as competi-tion between retailers, and generally speaking various demand and supply factors. Taking into account the specificity of use of liquid fuels, i.e. petrol and diesel for transportation, their prices react slightly different on oil prices and other conditioning factors. Any decisions of market participants have a significant consequences for fuel prices and for industry as a whole. In addition, there is a live discussion on who bears the responsibility for high and constantly rising prices on the liquid fuel market in Poland in the recent years. This paper presents macroeconomic analysis of the pricing mechanism for petrol and diesel prices in Poland.
12
Content available Organizacja transportu paliw płynnych
PL
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem odbiorców na paliwa płynne istnieje potrzeba organizowania ich transportu i dystrybucji. Od ponad wieku funkcjonują firmy zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem ropy naftowej i dystrybucją jej produktów na poziomie hurtowych ilości na potrzeby danego kraju. W Polsce wydobywa się 700÷900 tys. ton ropy naftowej przy potrzebach polskich rafinerii wynoszących 20 mln ton w skali roku. Duże zapotrzebowanie na ropę naftową przyczynia się do importowania ropy z innych krajów. Na przykładzie wybranej stacji paliw jednego z wiodących koncernów przedstawiono organizację dostaw paliw do stacji.
EN
Due to the growing demand of customers for liquid fuels, there is a need to organize their transport and distribution. For over a century, there are companies engaged in the extraction, processing and distribution of crude oil and its products at wholesale quantities to the needs of the country. In Poland, mined 700÷900 thousand tons of crude oil at the refinery needs Polish 20 million tons per annum. Relatively strong demand for oil relative to the amount of extracted contributes to import oil from other countries to meet the needs of the refinery. The article presents the demand for liquid fuels in Poland. For example, the selected fuel station one of the leading companies, describes the supply of these fuels to the station.
PL
Węgiel w gospodarce światowej stanowi jedno z ważniejszych źródeł energii elektrycznej, zastosowanie odpowiednich technologii pozwala na jego wykorzystanie również w sektorze chemicznym i paliwowym. Stopień rozwoju dostępnych technologii gwarantuje możliwość wytwarzania pożądanych produktów chemicznych, z wysoką sprawnością i przy zachowaniu wymagań środowiskowych. Elementem decydującym o zastosowaniu tych technologii jest ekonomia stosowanych procesów, a ta zależy od otoczenia rynkowego rozważanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań technicznych i ekonomicznych technologii konwersji węgla do paliw ciekłych.
EN
Coal is one of the most important sources of electrical energy in the world economy. Applying appropriate technologies enables its use also in the chemical and fuel sector. The development degree of available technologies guarantees the possibility of manufacturing the desired chemical products with high efficiency and compliance with environmental requirements. The decisive element in applying those technologies is the viability of the used processes, and that depends on the market environment of a considered investment. The paper presents an analysis of technical and economical conditions of converting coal to liquid fuels.
14
Content available remote Biopłyny mikroemulsyjne
PL
Wprowadzanie biopaliw w miejsce olejów opałowych oraz biokomponentów do olejów opałowych napotyka na wiele trudności technologicznych i technicznych. Produkt końcowy, którym ma być biopłyn mikroemulsyjny musi posiadać w swoim składzie nie tylko odpowiednio dobrany pakiet emulgatorów mających właściwość utrzymania stałej liczby HLB, odpornej na zmienność tworzących go składników, ale także opracowanie takiej metody wytwarzania biopłynu mikroemulsyjnego, który będzie stabilny w określonej temperaturze, w określonym przedziale czasowym, oraz musi zostać wytworzony w warunkach maksymalnie zbliżonych do produkcji przemysłowej. W publikacji przedstawiono wstępne wyniki badań z zastosowaniem ciekłych odpadów z przemysłu mleczarskiego oraz analizę ekonomiczną odniesioną do stosowania mikroemulsyjnych biopłynów zasilających lokalne źródła energii elektrycznej uzupełniające potrzeby sieci energetycznych.
EN
Introduction of biofuels in place of heating oils and biocomponents of heating oils is fraught with technological and technical difficulties. The final product - microemulsion bioliquid must have in its composition more appropriately selected emulsifiers package designed to maintain a constant characteristic HLB resistant to variation of bioliquid components. Final microemulsion bioliquid should be stable at a wide range of temperature, the certain period of time, and should be produced under conditions easy to apply in industry. The paper presents preliminary results focused on liquid waste from dairy industry using as microemulsion bioliquid component and an economic analysis of microemulsion bioliquids application in supplying of electricity to local grids accordingly to their needs.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne urządzeń grzewczych małej mocy, przystosowane technicznie do spalania olejów roślinnych, posmażalniczych a nawet przepracowanych oraz innowacyjny układ, jaki został przetestowany w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Niewiele konstrukcji oferowanych kotłów c.o. czy pieców jest przystosowanych do spalania np. surowych olejów roślinnych, olejów posmażalniczych czy olejów przepracowanych. Spośród proponowanych rozwiązań można wyróżnić dwa typy urządzeń. Są to urządzenia z palnikami ciśnieniowymi, z zaawansowanym systemem sterowania i przygotowania paliwa, oraz tzw. systemy wyparne, które nie wymagają zaawansowanej filtracji paliwa, a ich zasada działania polega najczęściej na grawitacyjnym podawaniu paliwa do palnika. Brak danych dotyczących wskaźników energetyczno-emisyjnych poszczególnych urządzeń podczas spalania innych paliw ciekłych niż lekki olej opałowy uniemożliwia ich porównanie pod kątem efektywności energetycznej czy ekologicznej. W pracy przedstawiono więc porównanie cenowe dostępnych na rynku rozwiązań konstrukcyjnych. W artykule zaprezentowano również innowacyjny układ, który umożliwia współspalanie różnych paliw ciekłych z węglem kamiennym sortyment groszek, w kotłach "retortowych". Rozwiązanie to, przetestowane w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, wydaje się być ciekawym rozwiązaniem wśród obecnie proponowanych konstrukcji.
EN
Publication presents possibilities of using alternative liquid fuels to combustion in low-power heating units. Only few structures of boilers or incinerators is adapted to burn e.g. vegetable oils, frying oils or worked oils. Generally it can be divided into two types devices. First type are units with advanced control system and fuel preparation. This units also have pressure burners. Second type are units called evaporator systems. Evaporator systems do not require advanced fuel filtration and their principle of operation mostly rely on gravity feeding fuel to the burner. Unfortunately, for other liquid fuels such as light fuel oil there are no data on energetic and emissive rates for devices. It makes impossible to compare devices burning different liquid fuels in terms of energetic and ecological. The paper presents a comparison of prices commercially available constructions of low-power heating units. Publication also describe an innovative system, which allows co-firing different liquid fuels with pea coal in retort boilers. This solution has been tested in the Laboratory of Combustion and Energy Technology at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze and it seems to be interesting and beneficial in financial terms alternative for currently proposed constructions.
PL
Współspalanie węgla kamiennego z paliwami ciekłymi realizowane jest obecnie wyłącznie w sektorze energetyki przemysłowej, gdzie paliwo ciekłe podawane jest do komory spalania kotła za pomocą palników rozpałkowych, natomiast węgiel za pomocą palników pyłowych. W Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki opracowano innowacyjny system współspalania paliw ciekłych w kotłach c.o. z automatycznym podawaniem paliwa (retortowych). W pracy przedstawiono wyniki testów energetyczno-emisyjnych współspalania węgla z następującymi paliwami ciekłymi: lekkim olejem opałowym, estrami, olejem rzepakowym, olejem przepracowanym i gliceryną. Otrzymane wyniki badań przeanalizowano pod kątem możliwości montażu tego typu systemu w istniejących bądź nowoprojektowanych konstrukcjach kotłów małej mocy z automatycznym podawaniem paliwa, wyposażonych w palnik retortowy I-szej generacji. Rozwiązanie tego typu może być korzystne ze względu na zastosowanie ciekłych paliw biomasowych, czy tanich lub wręcz darmowych paliw "odpadowych". Dodatkowo przeanalizowano wpływ współspalania wybranych paliw ciekłych z węglem o RI=35 (spiekającym). Zgodnie z przewidywaniami, odpowiednio dobrany udział paliwa ciekłego i regulacja parametrów procesu, skutkuje poprawą stabilności pracy kotła. Redukowane są ilość i wielkość powstających spieków, co wpływa na poprawę pracy kotła, komfort użytkownika i w rzeczywistości umożliwia w tych konstrukcjach spalanie węgla o podwyższonej RI.
EN
Liquid fuels are co-firing with coal only in the industrial energy sector. Liquid fuel is fed into combustion chamber by means of tinder burners, while coal by dust burners. In Laboratory of Combustion Technology and Energy at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze developed an innovative system of co-firing liquid fuels with coal in boilers with automatic feeding fuel (retort). The paper presents results of emission and energy tests about co-firing coal with light fuel oil, esters, colza oil, spent oil and glycerine. Obtained results were analyzed in terms of the possibility of mounting this type of systems in existing or newly designed low-power boilers. The boilers should be equipped with automatic feeding fuel and with retort burner first generation. This solution may be beneficial due to use liquid, biomass fuels, whether cheap or even free, "waste" fuel. Additionally, the impact of co-firing selected liquid fuels with coal analyzed (where coal has Roga Index (RI) equal 35). As expected, a properly selected share of liquid fuel and adjustment of process parameters, resulting in improved stability operation of the boiler. The number and size of the resulting sinters are reduced. It influences the improvement operation of the boiler, user comfort and it allows in these structures burning coal with high Roga Index.
18
Content available remote Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla kamiennego
PL
W publikacji omówiono technologie produkcji paliw silnikowych oraz wodoru i metanolu z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawiono rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych, wodoru i metanolu, przyjęte dla warunków polskich, w tym wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń i produkty przetwórstwa węgla. Przedstawiono zarysy koncepcji technologicznych produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln ton/rok węgla oraz wodoru i metanolu w skali przerobu około 1 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
In the publication the technologies of production of engine fuels as well as hydrogen and methanol from synthesis gas from coal gasification were discussed. The solution of production technologies of engine fuels, hydrogen and methanol, adopted for Polish conditions, including the selection of coal gasification technologies, coal parameters adopted for calculations and coal processing products were presented. The outlines of technological conceptions of production of liquid fuels at the scale of processing amounting to about 6 million tons/year of coal as well as hydrogen and methanol at the scale of processing equal to about 1 million tons/year of coal for national conditions were presented.
PL
Do produkcji ciepła w urządzeniach grzewczych małej mocy, obok najczęściej spotykanych stałych paliw kopalnych, coraz częściej wykorzystuje się paliwa ciekłe. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę paliw ciekłych technicznie możliwych do stosowania w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego. Dokonano podziału olejów wykorzystywanych do celów grzewczych ze względu na właściwości oraz źródło pochodzenia. W opracowaniu omówiono olej przepracowany oraz oleje roślinne w odniesieniu do oleju opałowego. Wśród olejów roślinnych uwzględniono m.in. olej rzepakowy i posmażalniczy. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące tych paliw wraz z uwzględnieniem podatku akcyzowego. Omówiono możliwości spalania oleju przepracowanego oraz olejów roślinnych w urządzeniach grzewczych małej mocy.
EN
In small-scale heating units, next to mostly occurring solid fossil fuels to produce heat, increasing use liquid fuels. Publication presents general characteristics liquid fuels, which is technically possible to used in the sector individual heating. There have been classification oils use to produce heat from consideration on properties and origin. The paper describe the properties of spent oil and vegetable oils in comparison to heating oil. Among vegetable oils considered colza oil and oil after frying. Publication presents regulations for these fuels with regard to excise duty. Describe the possibility of burning spent oil and vegetable oils in low-power heaters.
20
Content available remote Utylizacja CO2 ze spalin energetycznych
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję obniżenia zużycia paliw węglowych przy niezmiennej lub podwyższonej produkcji energii elektrycznej, a przez to obniżenia jednostkowej emisji ditlenku węgla. Przyjęto wykorzystanie ciepła odpadowego procesów energetycznych do wytwarzania energii elektrycznej. Przedstawiono potencjalną możliwość wytwarzania paliw ciekłych np. metanolu, wg znanych technologii jednostkowych, z CO₂ zawartego w spalinach, z wykorzystaniem ciepła odpadowego elektrowni. Realizacja koncepcji wymaga w pierwszym rzędzie aplikacji zestawu technologii zdefiniowanych na drodze badań symulacyjnych., co powinno umożliwić uzyskanie informacji, o tym który, z możliwych wariantów rozwiązań procesowych, ma swoje uzasadnienie aplikacyjne. W kolejnych etapach celowe byłoby stworzenie instalacji pilotowej do zweryfikowania przeprowadzonych prac.
EN
Overall conception for minimization of use of coal fuels was shown together with unchanged or bigger production of electrical energy was shown, what leads to minimization in CO₂ emission. It was assumed that heat from energetic processes will be used in production of electrical energy. Potential possibility of making liquid fuels (eg. methanol) from CO₂ with use of waste heat from power plant was presented. Realization of presented conception will involve set of technologies defined basing on simulations which should provide information about feasibility of proposed solutions. In next step it would be worth to create pilot plant to verify results achieved in simulation step.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.