Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia przesyłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Falowe lokalizatory (LF) umacniają swoją popularność na rynku urządzeń służących do szybkiego i dokładnego określania miejsca uszkodzenia linii elektroenergetycznych. Charakteryzują się sprawdzoną w warunkach rzeczywistych dokładnością lokalizacji w zakresie pojedynczego przęsła linii. Wysyłając ekipę serwisową do naprawy uszkodzonej w wyniku zwarcia linii, dyspozytor powinien mieć możliwość łatwego i dokładnego przekształcania wskazań LF w jednostkach względnych (p.u.) odniesionych do długości linii na rzeczywiste położenie słupa leżącego najbliżej miejsca zwarcia, jeśli chce zachować dokładność wskazań lokalizatora. Taka konwersja powinna zapewnić w rzeczywistych warunkach dokładność w zakresie jednego przęsła linii. W artykule przedstawiono kilka praktycznych metod służących do poprawy dokładności oceny rozpatrywanej odległości na podstawie uzyskanych pomiarów przez LF. Pierwsza metoda polega na wyznaczeniu określonego punktu w linii (słupa), który jest punktem odniesienia, wyznaczonym na podstawie określenia fizycznego miejsca zwarcia w linii i związania go ze wskazaniami LF w jednostkach względnych. Położenie takiego punktu w terenie może zwiększyć dokładność wyznaczenia innych zwarć w linii na podstawie wskazań LF. Druga metoda polega na wykorzystaniu danych uzyskanych na podstawie protokołów uruchomienia lub diagnostyki kabli światłowodowych umieszczonych w przewodach odgromowych linii. Podczas takich czynności firmy instalacyjne mogą zmierzyć straty wzdłuż światłowodu za pomocą optycznych reflektometrów (OTDR - Optical Time-Domain Reflectometry). Na podstawie analizy zmian w jednorodności światłowodu, pomiary te umożliwiają identyfikację słupów, na których są łączone odcinki światłowodu (spawanie). Zidentyfikowane w ten sposób słupy występują następnie w charakterze wspomnianych punktów odniesienia.
EN
Traveling-wave (TW) fault locators continue to gain popularity as new economical fault-locating solutions enter the market. These fault locators have a field-proven potential for accuracy on the order of one tower span. When dispatching line crews to inspect and repair the line after a fault, utilities need a simple and accurate method of converting the per-unit fault location from the TW fault locator into a tower position in the physical world if they want to retain the inherent per-unit fault-locating accuracy. This paper presents several practical methods for improving the dispatch accuracy. One method uses line faults for which line crews confirmed the fault location with confidence. The method maps a tower with a confirmed fault to the per-unit location of the fault. Such a tower becomes a landmark to help map other towers with improved accuracy. Another method uses a commissioning or troubleshooting report for the fiber-optic cable in the ground wire of the line. As a part of commissioning or troubleshooting fiber cables, utilities measure losses using Optical Time-Domain Reflectometry (OTDR). The OTDR measurements allow locating towers with splices. In our method, these towers become landmarks to map other towers with accuracy.
PL
W artykule poruszono kwestie potencjalnego wpływu generacji odnawialnej wiatrowej i fotowoltaicznej, wykorzystującej układy energoelektroniczne do zasilania sieci, na poprawność funkcjonowania zabezpieczeń linii przesyłowych. Zawarte w artykule wnioski i spostrzeżenia są efektem analizy zebranych doświadczeń dotyczących powyższych zależności, jaką przeprowadził zespół specjalistów Protection Equipment, funkcjonujący w ramach struktur organizacji ENTSO-E zrzeszającej europejskich operatorów systemów przesyłowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania układów energoelektronicznych w źródłach wytwórczych, których populacja jest największa w systemach europejskich. Następnie omówiono zależności dla funkcji zabezpieczeń linii przesyłowych. Na koniec załączono wnioski z ankiety ENTSO-E związanej z przedmiotowym zagadnieniem.
EN
This article describe issue of potential impact on lines protection transmission of renewables us wind and solar generation, connected to network by energoelectronic components. The conclusions and observations contained in the article are the result of the analysis of collected experience regarding the above relationships, conducted by protection specialists cooperating within the Protection Equipment Group established under ENTSO-E, an organization of European transmission system operators. On the begining article are presented basic information on the use of power electronics systems in generating sources, whose population is the largest in European systems. Next are explained the dependencies for the transmission line security function. Furhter, the conclusions of the ENTSO-E survey related to the issue were attached.
3
Content available remote Impedance-differential protective algorithm for double-circuit transmission lines
EN
In this paper, the evaluation of the concept of impedance differential scheme for double-circuit transmission line protection is presented. In case of single-circuit line, measurements of current and voltage at both line ends allow to formulate a differential impedance which constitutes efficient criterion for transmission lines protection. However, in case of double - circuit line, where there is a mutual coupling between the parallel lines, the algorithm should to be modified. Therefore, this paper introduced an improved protection scheme dedicated for double-circuit line in which mutual impedance between the parallel lines was taken into account. The proposed protection method enables for fault detection and also has ability to determine the fault location. For evaluating the validity of the considered protection algorithm for double-circuit line, computer simulation based on ATP-EMTP was carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono algorytm impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego dla linii przesyłowych dwutorowych. W przypadku linii jednotorowej pomiary prądu i napięcia na obu końcach linii pozwalają sformułować impedancję różnicową, która stanowi skuteczne kryterium w przypadku zabezpieczenia tego rodzaju linii. Jednak w przypadku linii dwutorowej, w której występuje wzajemne sprzężenie magnetyczne pomiędzy liniami, algorytm zabezpieczeniowy wymaga modyfikacji. W pracy tej przedstawiono impedancyjno – różnicowy algorytm zabezpieczenia dedykowany dla linii dwutorowej, w którym wzięto pod uwagę sprzężenie magnetyczne między poszczególnymi torami. Zaproponowany algorytm pozwala nie tylko wykryć zwarcie, ale umożliwia również określenie miejsca jego wystąpienia. Oceny rozważanego algorytmu zabezpieczenia dokonano na podstawie symulacji komputerowych wykonanych w programie ATP-EMTP.
PL
Dla przedsiębiorcy górniczego wszelkie linie przesyłowe znajdujące się na złożu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie są potencjalnym utrudnieniem, które nie tylko ogranicza wydobycie poprzez pasy ochronne, ale także powoduje utratę części zasobów, które nie będą już mogły być wydobyte.
PL
Przedstawiono analizę MES oddziaływania wiatru na napowietrzne linie energetyczne. Oddziaływanie wiatru przyjęto na podstawie stochastycznej symulacji pola wiatru w kilku punktach konstrukcji i badań aerodynamicznych pojedynczej wiązki składającej się z trzech przewodów. W obliczeniach MES rozważano odcinek linii przesyłowej złożony z trzech przęseł. Analizę nieliniową w celu uzyskania zdeformowanego kształtu elementów przewodów poprzedzono analizą od obciążenia ciężarem własnym.
EN
The paper presents FEM analysis of the wind action on overhead transmission power lines. The wind action is based on a stochastic simulation of the wind field in several points of the structure and on the wind tunnel tests on aerodynamic coefficients of the single conductor consisting of three wires. In FEM calculations the section of the transmission power line composed of three spans is considered. Non-linear analysis with deadweight of the structure is performed first to obtain the deformed shape of conductors. Time-dependent wind forces are applied to respective points of conductors and non-linear dynamic analysis is performed.
6
Content available remote Impedance-differential relay as a transmission line fault locator
EN
This paper deals with analysis of impedance-differential protection applied to locating faults on power transmission line. Based on the voltage and current measurements at both line ends, the differential impedance is calculated. It enables to formulate efficient protective algorithm. Moreover, the presented impedance-differential protection has ability to determine the fault location for an inspection-repair purpose. The fault signals from ATP-EMTP simulations of faults on the sample transmission line was applied for evaluating the fault location accuracy and to compare with the other fault location methods.
PL
Artykuł prezentuje analizę impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego w zastosowaniu do lokalizacji zwarć w linii przesyłowej. Stosując pomiary napięć i prądów na obu końcach linii wyznaczana jest impedancja różnicowa. Pozwala ona na sformułowanie efektywnego algorytmu zabezpieczeniowego. Ponadto takie zabezpieczenie pozwala na lokalizowanie zwarć do celów inspekcyjno-remontowych. Sygnały zwarciowe z symulacji zwarć w przykładowej linii przesyłowej z użyciem programu ATP-EMTP zastosowano do oceny dokładności lokalizacji i porównania z innymi metodami lokalizacji.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2415--2425, CD 1
PL
W pracy przedstawiono wybrane aspekty monitorowania i diagnozowania uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Zamieszczono charakterystykę najczęściej spotykanych uszkodzeń i zakłóceń występujących podczas wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Zaprezentowano zakres badań diagnostycznych generatora oraz działania diagnostyczne związane z oceną stanu technicznego linii przesyłowych. W śród przedstawionych metod diagnozowania uszkodzeń obiektów elektroenergetycznych wiele miejsca poświęcono termowizji i wibroakustyce. Analizując zastosowanie termowizyjnej kontroli linii napowietrznych i generatorów zamieszczono zdjęcia wadliwych połączeń zacisków w liniach elektroenergetycznych, rozkładu temperatury powierzchni stojana wykonane podczas indukcyjnego grzania oraz osłony szynoprzewodu przy przekładnikach prądowych. Wibroakustyczną diagnostykę omówiono dla generatorów gdyż w liniach przesyłowych nie znajduje ona zastosowania.
EN
The paper presents some aspects of monitoring and diagnosing faults in the processes of generation and transmission of electricity. Is a description of the most common faults and disturbances occurring during the production and transmission of electricity. Presented generator range of diagnostic tests and diagnostic activities related to the assessment of the technical condition of transmission lines. In the presented methods of diagnosis among property damage was devoted to the power of infrared and vibroacoustic method. Analyzing the use of thermal imaging inspection of overhead lines and generators contains pictures faulty connection terminals on the power lines, the surface temperature distribution of stator during induction heating and cover busway at current transducers. Vibroacoustical diagnostics generators discussed as transmission lines, it is not applicable.
EN
This paper deals with frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models utilized for insulation coordination studies. Simulations have performed by means of EMTP/ATP software. Various frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models have been compared in this article. Simulations of lightning transient in analyzed power system have been performed and results presented in this paper for various surge arrester and overhead line models. Influence of models application during calculations on simulation results has also been analyzed.
PL
Artykuł dotyczy modelowania zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć oraz modeli linii przesyłowych, stosowanych do obliczeń koordynacji izolacji przy użyciu programu symulacyjnego EMTP/ATP. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć podczas wyładowań piorunowych w rozpatrywanej sieci elektrycznej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych modeli ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych, w celu porównania wpływu zastosowanego modelu ograniczników przepięć i linii przesyłowych, na wyniki symulacji.
EN
Because of the continuous growth of electric energy consumption and the trend with electric lines of high voltages energy transport and metal pipelines which compose the transport of the fluids and liquid or gas hydrocarbons in the same corridor, the parallelism and the proximity of the power lines and the metallic pipelines become increasingly common. Consequently, it was an increasing concern about the possible dangers resulting from the influence of the power lines on the metallic pipelines. Algeria is a country where the problem is increasing due to the existence of a large transport of natural gas and oil. The induced voltages generated in the pipeline should be quantified in order to avoid security problems for the agents working on the pipeline and pipeline equipment. This paper aims at studying inductive coupling between overhead transmission 275 KV lines and an aerial parallel pipeline in steady state conditions and the factors affecting this coupling, modelling and analysis of the coupling is discussed using the mutual impedances of Carson's equation.
PL
W artykule analizowane jest sprzężenie indukcyjne między napowietrznymi liniami przesyłowymi wysokiego napięcia a metalowymi rurociągami. W Problem ten jest szczególnie ważny w Algerii ze względu na liczne rurociągi do transportu gazu lub ropy. Analizowano wpływ linii 275 KV przy wykorzystaniu równań Carsona opisujących indukcyjność wzajemną.
11
Content available remote Modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays
EN
The paper presents a short review of common pilot schemes which are available in modern line distance protection relays. Some differences in implementations of selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. The paper raises the issue of two-relay transmission line protection system and desirability of pilot schemes usage for solving certain problems.
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd typowych układów koordynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległościowych linii elektroenergetycznych. Dla porównania zostały ukazane pewne różnice w implementacjach wybranych układów koordynacji. Artykuł porusza kwestię dwu-przekaźnikowych systemów zabezpieczeń linii przesyłowych oraz celowości zastosowania układów koordynacji dla rozwiązania niektórych problemów.
12
Content available remote Input parameters for restoration method for 110 kV power line
EN
The article analyzes the input parameters for RCM software for restoration of 110 kV power lines. It describes the ranking system for technical condition and the importance of power line. In the final part of the paper there is a design method for the determination of restoration of 110 kV power lines by the input data.
PL
W artykule analizowano dane wejściowe programu RCM (reliability centered maintenance) do utrzymania niezawodności linii 110 kV. Zaproponowano metodę projektowania linii bazująca na tych danych.
13
Content available remote Discrete mathematical macromodel of electric transmission line
EN
In the paper the problem of development of mathematical models and macromodels of transmission lines is discussed. Mathematical discrete macromodel of single-phase transmission line in the form of state variables using a "black box" approach was developed. Description of procedure of its creation and verification of obtained results are presented.
PL
W artykule przedstawiono makromodel energetycznej linii przesyłowej. Prezentowany model został zapisany w formie zmiennych stanu i dotyczy linii jednofazowej. Dodatkowo w artykule opisano proces tworzenia modelu, sposób jego walidacji wraz z kryterium poprawności, a na końcu zamieszczono wyniki.
14
Content available remote Characteristic Impedance of Power Lines with Ground Wires
EN
In the paper the characteristic impedance of a power line equipped with shield wires is analysed. The solution to the problem is found by means of a non-symmetric algebraic Riccati equation. Solutions are presented for practical line configurations.
PL
W artykule przedstawiono analizę impedancji charakterystycznej linii elektroenergetycznej z ekranowanymi kablami w praktycznym zastosowaniu konfiguracyjnym. W analizie wykorzystano niesymetryczne równanie Riccatiego.
PL
W artykule przedstawiono zarys metodologii pozwalającej na kategoryzację zdarzeń awaryjnych, koncepcję przedstawienia przetworzonych wyników analizy oraz sposób prezentacji danych z wykorzystaniem map cyfrowych. Gospodarka rynkowa wymaga w polskiej elektroenergetyce procesu zmian w metodach i technologiach eksploatacji majątku. Na pierwszy plan wysuwa się problem efektywności ekonomicznej połączony z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakości energii elektrycznej. Utrzymanie wysokiej niezawodności dostawy energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny w skali przedsiębiorstwa, a także wymiar polityczny w skali państwa. Wymusza to potrzebę redukcji skutków zakłóceń między innymi przez wprowadzenie lepszych metod diagnostycznych i stosowanie systemów monitoringu.
EN
The paper presents a sketch of methodology used for failure incidents categorization along with the idea of displaying processed analysis results on digital maps. The market economy demands a process of changes in methodologies and technologies used in power system maintenance. The problem of economical effectiveness coupled with raising demands for the quality of power supply are growing to be the main concern at the moment. Keeping the reliability of supply at a high level strongly influences the economics of the enterprise and is a great factor in the national safety politics. The need for reduction of failure effects is growing constantly, pressing for the improvement of diagnostic and monitoring systems.
EN
In power system, every transmission line exhibits many electrical properties. Analytical method has been widely used in determination of the inductance and capacitance for various transmission line configurations. However, it not applicable in general especially for complicated conductor arrangements. Therefore, in this work, a magnetic flux-linkage finite element analysis (FEA) method has been proposed to calculate the inductance in various conductor arrangements in different transmission line configurations while the capacitance is calculated using electric potential FEA method.
PL
W artykule opisano metodę określania indukcyjności I pojemności linii przesyłowej wykorzystujący analizę strumienia rozproszonego metoda elementu skończonego. Rozpatrzono przykłady różnych konfiguracji linii. (Obliczenia indukcyjności i pojemności linii przesyłowej z wykorzystaniem metody elementu skończonego)
EN
A novel application of neural network approach to protection of double circuit transmission line is demonstrated in this paper, to enhance the solution of problems associated with distance protection of parallel transmission lines. Concept of modularity is applied to the neural network structure to reduce its complexity and processing time. Results of performance evaluation studies show that the proposed modular neural networkbased relay can improve the performance of conventional protection algorithms.
PL
W artykule opisano wykorzystanie sieci neuronowych do zabezpieczenia linii przesyłowej. Dla zmniejszenia złożoności układu przy dużych odległościach zaproponowano modularną strukturę sieci neuronowej. (Nowa metoda zabezpieczenia dwuobwodowej sieci przesyłowej bazująca na modularnej sieci neuronowej)
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję, przybliżony model matematyczny i wstępne obliczenia dotyczące manewru chroniącego nisko latający aparat bezpilotowy lub samosterujący pocisk rakietowy przed kolizją z linią przesyłową lub innym napowietrznym urządzeniem elektroenergetycznym. Praca może być wstępem do prac konstrukcyjnych nad systemami sterowania wykorzystywanych podczas działań bojowych środków napadu powietrznego, a także w cywilnej technice lotniczej.
EN
In the paper are presented: the concept, approximate mathematical model and preliminary calculations of low-flying manoeuvre that protects the camera or missile before collision with an overhead high voltage transmission line or other electricity device. Presented work can be an introduction to construction works on the control systems used during the robbery of a combat aircraft as well as in civil aerospace.
PL
Rozwój europejskiego rynku energii oraz rozwój energetyki odnawialnej przyczyniają się do występowania w systemie dużych przesyłów mocy, w tym także niepożądanych przepływów kołowych. Jeżeli takie przesyły mają miejsce w pobliżu elektrowni i dotyczą pojedynczego ciągu (np. linii wymiany), to mogą one powodować zagrożenia związane z potencjalnym wymuszonym wyłączeniem linii, a także z ponownym jej załączeniem. Wyłączenie mocno obciążonej linii oznacza silne zaburzenie bilansu mocy czynnej i biernej w sąsiedztwie elektrowni. Ponowne załączenie linii przy znacznym rozchyle kątów napięć powoduje występowanie dużych momentów na wale turbogeneratora. W artykule zostaną przedstawione wyniki symulacji zjawisk elektromagnetycznych i elektromechanicznych, które mają miejsce w sytuacji wyłączenia i załączenia mocno obciążonej linii przesyłowej, przyłączonej do węzła dużej elektrowni z turbogeneratorami.
EN
This paper presents a new impedance-based fault location algorithm. Unsynchronised measurements of voltages and currents from two ends of a line are utilised as the input data. The algorithm is formulated with use of the distributed parameter line model. Simultaneous usage of two kinds of symmetrical components for determining the synchronisation operator makes that the calculations are non-iterative. The presented example illustrates the validity of the delivered fault location algorithm and its high accuracy.
PL
W artykule przedstawiono nowy impedancyjny algorytm określania odległości do miejsca zwarcia. Niezsynchronizowane pomiary napięć i prądów z obu końców linii są użyte jako dane wejściowe. Algorytm został sformułowany z uwzględnieniem modelu linii o parametrach rozłożonych. Jednoczesne użycie dwóch rodzajów składowych symetrycznych do wyznaczenia operatora synchronizującego zapewnia to, że obliczenia są nieiteracyjne. Prezentowany przykład ilustruje właściwości algorytmu i jego dużą dokładność.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.