Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia napowietrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule poruszony został temat kablowania elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI. Przedstawiono w nim wyniki statystycznej analizy wartości wymienionych wskaźników jakościowych dla Polski oraz innych krajów europejskich. Analizie poddano zależności między wartościami tych wskaźników, a stopniem „skablowania” całej sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano szereg wniosków z przeprowadzonych analiz oraz badań.
EN
The article deals with the topic of cabling power distribution networks. An attempt was made to answer the question whether the very process of „cabling” medium and low voltage distribution networks will bring the expected results in the form of a significant improvement in system quality indicators, such as SAIDI, SAIFI or MAIFI. It presents the results of a statistical analysis of the values of the above-mentioned qualitative indicators for Poland and other European countries. The relationship between the values of these indicators and the degree of „cabling” of the entire power grid were analyzed. A number of conclusions from the analyzes and research were presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich i na wprowadzeniach i wyprowadzeniach do stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono sposoby ograniczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości po stronie linii kablowej dochodzącej do słupa kablowego.
EN
The paper discusses issues related to magnetic field distributions of the low frequency (50 Hz) occurring in the close vicinity of cable poles located in a generally accessible environment. The validity of their application in urban agglomerations and at the inputs and outputs to electric power stations was analyzed. Presented are the ways of limiting the magnetic component of the low frequency electromagnetic field on the side of the cable line approaching the cable pole.
EN
This paper assesses the influence of the frequency-dependent characteristics of line and grounding models, along with the effect of the frequency dependence of the electrical parameters of soil, on developed lightning overvoltages in overhead lines. It is shown that in most cases the frequency dependence of soil parameters can be disregarded in the line model. On the other hand, the frequency-dependent characteristics of grounding markedly impacts the developed transient voltages, and in accurate studies a grounding static model should be avoided.
PL
Oszacowano wpływ charakterystyk częstotliwościowych modelu linii i uziomu, włącznie z zależnością od częstotliwości parametrów gruntu, na przepięcia pochodzenia piorunowego w liniach napowietrznych. W większości przypadków w modelu linii zależność parametrów gruntu od częstotliwości może być pominięta. Charakterystyki częstotliwościowe uziomu mają natomiast znaczący wpływ na wyznaczane przepięcia, zatem w przypadku dokładnych analiz należy unikać stosowania statycznego modelu uziomu.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego budowane są na napięcia nominalne stosowane w polskich sieciach elektroenergetycznych – od 0,4 kV do 400 kV. Niniejszy artykuł dotyczy linii niskiego napięcia (do 1 kV) z przewodami nieizolowanymi (gołymi).
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.
EN
The paper presents a new method for calculating of currents in the earth wires during a phase to earth fault. The method can be used for analysis of power system that consists a several number of substations and transmission lines of different types. It can be used for analysis of single and double circuit overhead transmission lines with one or two earth wires. The method allows for earth wire thermal rating selection with lower level of uncertainty compared to the existing calculation methods. Additionally it allows for evaluation of shock hazards by calculating earthing currents and voltages for every tower of the line.
PL
W artykule zamieszczono analizę zawodności linii przesyłowych średniego napięcia eksploatowanych na terenie przykładowego rejonu energetycznego.
EN
In this paper provided an analysis of failures of medium voltage transmission lines operated in the sample area of energy.
PL
Niniejszy artykuł jest drugim z zaplanowanej serii artykułów dotyczących oddziaływania linii i stacji elektroenergetycznych na środowisko. Prezentuje on dalszy ciąg rozważań poświęconych problematyce oddziaływania na zdrowie ludzi pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości 50/60 Hz (ELF), wytwarzanych między innymi przez instalacje elektroenergetyczne. W artykule przedstawiono wyniki najnowszych badań in vivo i in vitro, a także badań epidemiologicznych, określających przypuszczalny związek pomiędzy narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości ELF (Extra Low Frequency) a chorobami nowotworowymi, zaburzeniami układu nerwowego oraz innymi efektami biologicznymi, które scharakteryzowano w raportach, artykułach popularnonaukowych oraz w wydawnictwach konferencyjnych.
EN
This article is the second of a planned series of articles on the impact of power lines and power stations on the environment. It presents a further series of reflections on the human health issues of low frequency 50/60 Hz (ELF) electromagnetic fields generated inter alia electroenergetic installation. The article presents the results of the latest in vivo and in vitro studies, as well as epidemiological studies, specifying the hypothetical relationship between ELF (Extra Low Frequency) and cancer diseases, neurological disorders and other biological effects, which was characterized in reports, popular science articles and in conference publications.
PL
W artykule przedstawiono modele probabilistyczne zdarzeń, będących przyczyną powstawania przepięć łączeniowych, determinujących wymiarowanie odstępów izolacyjnych w liniach napowietrznych. Badano zarówno przepięcia występujące w czasie załączania linii jak i przy samoczynnym ponownym załączaniu. Otrzymane rozkłady statystyczne wykorzystano do wymiarowania odstępów powietrznych izolacji faza-ziemia oraz faza-faza. Analizy przeprowadzono zarówno z uwzględnieniem, jak i pominięciem ochrony przepięciowej rozważanej linii.
EN
The article presents the probabilistic models of events, being the cause of switching overvoltages, determining the dimensioning of insulation gaps in the overhead lines. Values of overvoltages occurring during switching on the lines and occurring during their automatic reclosing were calculated. The statistical distributions of overvoltages, being the result of calculation, were used for dimensioning of phase-to-ground and phase-to-phase air gaps insulation. Analyses were performed both with and without taking into account the line surge protection.
PL
Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem.
EN
The significant changes introduced by the new edition of PN-EN 50341 refer to all stages of the designing process of supports for the overhead lines: from the basis of design through load cases up to structural design. The modifications have a great impact particularly on the design of medium voltage overhead lines, now covered by the code. The article presents changes with respect to the first edition of the standard with commentary.
14
Content available remote Poprzeczniki w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono kilka rodzajów poprzeczników instalowanych dawniej i obecnie na słupach z betonu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Omówiono kryteria wytrzymałościowe i eksploatacyjne decydujące o wyborze poprzeczników stalowych lub żelbetowych w liniach średniego i wysokiego napięcia.
EN
In the paper a few types of transverses installed formerly and nowadays in poles of overhead power lines were presented. Strength and exploitation criteria deciding on the steel or reinforced concrete transverses selection of the power lines of medium and high voltage were discussed.
PL
W artykule przedstawiono, opracowane w nowy sposób, wyniki badań doświadczalnych na wyboczenie giętno-skrętne stalowych słupów dwugałęziowych stosowanych w bramkach trakcyjnych. Sposób ten, u podstaw którego leży nieliniowa aproksymacja ścieżek równowagi statycznej otrzymanych z badań doświadczalnych specjalnymi krzywymi stanowiącymi modyfikację hiperboli, umożliwia bardziej obiektywne wyznaczanie nośności krytycznej elementów cienkościennych obarczonych imperfekcjami. Stosowana do tego celu metoda Southwella, w ujęciu tradycyjnym lub jej modyfikacje, okazała się w tym przypadku mniej wiarygodna.
EN
The article presents the new method for getting results of experimental investigation of flexural-torsional buckling of double chords steel built-up columns used as support for overhead lines. This method, which is based on nonlinear approximation of load-displacement curve obtained from experimental investigations by the special curves which are modification of hyperbole, allows more objective determination of load capacity of thin-walled elements with initial imperfections. The traditional Southwell method approach or its modification which are usually used for those purposes is in this case less reliable.
PL
Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego, średniego, oraz niskiego napięcia. Przydatne w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez Straż Pożarną.
EN
This paper presents basic information about electricity overhead lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and fire fighting by the fire brigade.
PL
Przedstawiono projekt koncepcyjny dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do badania zabezpieczeń linii napowietrznej 110 kV na podstawie modelu laboratoryjnego oraz sterownika polowego CZAZ -RL.
EN
The paper presents a conceptual design of didactic laboratory stand for research of 110 kV line protections based on laboratory model and bay control unit CZAZ -RL.
PL
Przedstawiono sposób jak bieżące monitorowanie linii 110 kV, którymi wyprowadzana jest moc z farm wiatrowych może ułatwić pełne wykorzystanie generowanej mocy przy zachowaniu warunków pracy tych linii.
EN
The paper presents a method that may be applied in using current monitoring of 110 kV overhead lines carrying off power from wind farms for full utilization of generated power, keeping working conditions.
PL
Przedstawiono przegląd innowacyjnych rozwiązań konstrukcji wsporczych w liniach napowietrznych wysokiego napięcia.
EN
The paper presents a survey of innovative solutions of bracket constructions for overhead HV lines.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.