Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
This article describes three examples of bridge-type relieving constructions located on railway lines in the areas of active mining exploitation. It discusses how to take into account mining influences and how to support a temporary relieving construction on the railway embankment. This article discusses the incorrect solutions and their consequences. The first example involves the protection of train traffic continuity during the replacement of bridge span under an intensively used railway line. The second example shows the incorrect use of the relieving construction, leading to the relaxation of soil ground base and failure of a small brick arch railway bridge. The third example describes the use of the relieving construction as a permanent span of the railway bridge locates in the area where mining subsidence is over 14 m. The railway line locates on the third bridge; it is a single-track line, which is the only way to transport coal and equipment needed for operation in a large underground coal mine; interruptions of railway traffic longer than 4 working days (5 consecutive days) are unacceptable. This article has basic information about the effects of mining impacts, bridge-type steel relief constructions and a theoretical introduction enabling analysis of interactions of temporary supports and embankment in mining areas. All examples, especially the third one, contribute to development of knowledge in the field of civil engineering and transport.
PL
W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/ Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
EN
In connection with the progressing process of construction digitization, in particular infrastructure construction, an increase in demand for surveying services provided using adequate technologies should be expected. In this context, the BIM technology - understood as Building Information Modeling/Management was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) is still being developed and the end result is to be guidelines, regulations and standards enabling supervision and management of railway infrastructure according to commonly accepted standards. BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of the investment, starting from the design stage, through construction, maintenance to dismantling. The article contains basic information about BIM technology and its application in construction. It also describes the specificity of railway investments and the possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement techniques in railway industry. The authors have included proposals for the adaptation of measurement techniques and development of data for the design and maintenance of railway infrastructure in BIM technology.
3
EN
The article presents the basic information about the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data concerning the situation in a highly industrialized country like the USA and in Poland are given. The further part presents the numerical data, location concentration and a map of arrangement of non-electrified lines, as well as general information about diesel vehicles. The next part of the article discusses the ongoing and planned purchases and modernizations of railway diesel vehicles. An important part of the article are data about development plans of the non-electrified railway network in Poland. The last part of the article describes the selected information about costs related to activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks.The second part of the article will be published in the next issue of quarterly Rail Vehicles.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
4
Content available Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
PL
Wraz z postępem cywilizacyjnym przybywa samochodów, które poruszając się po drogach, generują hałas szkodliwy dla zdrowia człowieka. Równie uciążliwy może być hałas przy liniach kolejowych, który w dużej mierze zależy od budowy torowiska oraz jego bieżącego utrzymania. Nic więc dziwnego, że zarówno konstruktorzy, producenci pojazdów, jak i inżynierowie branży drogowej i kolejowej dokładają wysiłków w celu zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po drogach kołowych i szynowych.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Katalog wyjątków od tej generalnej reguły został wprowadzony w art. 83f ust. 1 ustawy.
6
Content available remote Kolej Drezynowa Doliny Bobru
PL
Podstawą tego artykułu jest propozycja wykorzystania rowerowych drezyn kolejowych jako działania zapobiegawcze przed rozebraniem linii kolejowej Doliny Bobru. Taka atrakcja turystyczna byłaby formą promocji powiatu Lwówek Śląski. Tym samym sprzyjałoby to odtworzeniu regularnych połączeń kolejowych w relacji Legnica-Złotoryja-Lwówek Śląski-Jelenia Góra.
EN
The aim of this article is proposition to use the rail bicycles for protection of the rail line of the Dolina Bobru before the demountation. This tourist attraction can be promotion for the poviat of the Lwówek Śląski. This can help to reconstruction of the regular rail connectin between Legnica-Złotoryja-Lwówek Śląski-Jelenia Góra.
PL
Artykuł stanowi uzupełnienie badań w zakresie wyodrębnienia krajobrazów kulturowych Polski. Do badań wybrano 5 przemysłowych i zurbanizowanych regionów historyczno-kulturowych Polski południowej. Historycznie obszar badań należał do 3 państw. Styk układów przemysłowych i osadniczych przyczynił się do intensywnego rozwoju kolei na tym obszarze. Kolej nie wpasowuje się w granice wyznaczonych regionów, a z racji istotnej roli kolei w rozwoju i funkcjonowaniu tego obszaru, tej rozbieżności nie należy pomijać. Stworzono bazę linii kolejowych funkcjonujących w 1989 r. i 2019 r., przyporządkowując linie lub ich fragmenty do poszczególnych regionów i na jej podstawie dokonano analiz. Badania dowiodły, że na tym obszarze zatarły się różnice w stopniu rozwoju sieci kolejowej pomiędzy dawnymi państwami, a region historyczno-kulturowy konurbacja katowicka należałoby rozdzielić na dwa podregiony: konurbację katowicką i konurbację Rybnicką.
EN
This article is a supplement to research in the field of identifying the cultural landscapes of Poland. Five industrial and urbanized historical-cultural regions of southern Poland were selected for the study. Historically, the research area covered three countries. The interface between industrial and settlement systems contributed to the intensive development of railways in this area. The railway does not fit into the boundaries of the designated regions and, due to the important role of the railway in the development and functioning of this area, this divergence should not be overlooked. A database of railway lines operating in 1989 and 2019 was created, assigning lines or their fragments to individual regions. Based on this, analyses were made. Studies have shown that in this area the differences in the degree of development of the railway network between former countries have blurred, and the historical-cultural region of the Katowice conurbation should be divided into two subregions: the Katowice conurbation and the Rybnik conurbation.
8
Content available Inwestycje kolejowe
PL
PKP Polskie Linie Kolejowe SA zaplanowały w 2019 r. prace na 168 mostach w całym kraju. W budowie są m.in. nowe przeprawy przez Wisłę w Krakowie, przez Bug na trasie Rail Baltica i przez Pilicę w Warce – na linii z Warszawy do Radomia. Po przebudowanych mostach pociągi pojadą szybciej, będzie możliwość bezpiecznego przejazdu większej liczby składów. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zarządzają 3326 mostami na eksploatowanych liniach pasażerskich i towarowych. Łączna długość tych obiektów wynosi 133,5 km. W 2018 r. PLK prowadziły roboty na ok. 100 obiektach. Celem modernizacji jest podwyższenie parametrów technicznych mostów i dostosowanie ich do coraz większej sprawności linii. Dzięki inwestycjom realizowanym z Krajowego programu kolejowego wzrosną możliwości tras kolejowych. Konstrukcje lepiej posłużą przewozom towarów i podróżnych.
PL
Drzewa, podobnie jak wiele innych obiektów przyrodniczych, w pewnych sytuacjach mogą stanowić źródło zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i składników materialnych. Niewątpliwie zagrożenia te mogą wzrastać w przypadku drzew znajdujących się w sąsiedztwie linii kolejowych.
EN
The article investigates a possibility of using the traditional multi-criteria assessment methods to evaluate how significance of a railway line is distributed for the countries it crosses. The article analyses two examples of railway lines: the railway line Rail Baltica (Poland, Lithuania, Latvia and Estonia) and the container train Viking route (Lithuania, Belarus and Ukraine). When investigating for which countries the Rail Baltica project will have bigger significance, and for which smaller, indicators of the countries are analysed by the length of Rail Baltica in the country, length falling per million residents in the country, length falling per thousand km of the existing railway, length per area of the county and length falling per country’s gross domestic product (GDP). To generalize them, multi-criteria optimization methods, such the geometric mean method, were used. To answer the question whether the methodology used is adequate, it was tested using the example of the already operating container train Viking. The results of calculations for the previously mentioned criteria are combined with the actual distribution of the freight turnover. A positive conclusion is made about the adequacy of the methodology to assessment of the importance of the railway line for the country.
EN
Due to energy saving policy in the European Union and development of power electronics technology, one might expect an increase in the use of solutions, such as inverters in the substations of the 3 kV DC power supply system. The paper includes a study case of the analysis of traffic conditions on the use of inverters in 3 kV DC system traction substations so as to send back trains’ braking energy from a DC traction power supply to an AC power supply network. The authors presented possible estimated energy savings for a selected railway line. Furthermore, the character of a power waveform and energy available for transferring from a DC to an AC power supply network was discussed as well. The effectiveness of this solution largely depends on the nature of train traffic, so prior to applying the inverters, a detailed analysis is required.
PL
Polityka oszczędności energii prowadzona w krajach UE oraz rozwój technologii w energoelektronice zwiększa możliwości stosowania rozwiązań, takich jak falowniki w podstacjach systemu 3 kV DC. W artykule przedstawiono studium przypadku analizy wpływu warunków ruchu na zastosowania falownika w podstacji trakcyjnej 3 kV DC w celu zwrotu energii hamowania odzyskowego pociągów do zasilającej sieci elektroenergetycznej. Pokazano szacunkowo możliwe do uzyskania oszczędności energii dla wybranej linii kolejowej. Omówiono charakter przebiegu mocy oraz wartość energii możliwą do przesłania przez falownik do sieci zasilającej. Efektywność stosowanych rozwiązań i celowość stosowania falownika silnie zależy od charakteru prowadzonego ruchu, dlatego istotne jest przed jego zastosowaniem przeprowadzenie szczegółowych analiz.
EN
This study is focused on the evaluation of low frequency electromagnetic fields regarding human exposure. Low frequency electromagnetic fields radiated by railway lines are calculated with a bi-dimensional in-house tool based on transmission line theory [1]. The influence of parameters such as railway traffic is shown. A comparison to Public Recommendation 1999/519/CE [2] allows to determine risk situations, which is essential to implement the proper prevention solutions.
PL
Niniejsze opracowanie koncentruje się na ocenie pól elektromagnetycznych małej częstotliwości pod kątem narażenia ludzi. Pola elektromagnetyczne małej częstotliwości emitowane przez linie kolejowe zostały obliczone za pomocą dwuwymiarowego modelu opartego na teorii linii transmisyjnej [1]. Opisano wpływ parametrów związanych z ruchem kolejowym. Porównanie z Zaleceniem Rady Europy 1999/519/EC [2] pozwala określić sytuacje ryzykowne, co jest niezbędne dla zastosowania właściwych rozwiązań profilaktycznych.
PL
W artykule przedstawiono i porównano doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu prędkości maksymalnej 200 km/h i większej na istniejących, konwencjonalnych liniach kolejowych we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Rosji i w Chinach. Zbadano średnią i sumaryczną długość odcinków zmodernizowanych do prędkości 200 km/h (lub większej) oraz ich udział w całkowitej długości linii. Rozpatrzono także cechy zmodernizowanych linii kolejowych, takie jak: zmiany układów geometrycznych toru, likwidacja przejazdów w poziomie szyn, wyposażenie krzyżownic rozjazdów w ruchome dzioby oraz zabudowę systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu.
EN
The article contains presentation and comparison of experience related to the implementation of the maximum speed of 200 km/h or more on existing, conventional railway lines in France, Germany, Austria, Russia and China. Th e average and cumulative length of sections upgraded for 200 km/ (or more) and their share in the total length of the line have been investigated. Moreover, the features of modernized railway lines have been analysed, including changes in track geometry, elimination of level crossings, installation of turnouts with swing noses, installation of modern train control systems.
15
Content available remote Costs of upgrading based on 131 railway line
EN
In searching for the optimal use of the railway company's financial resources (PKP PLK) and the time of planning the repairs of the tracks, a track durability model was created. The model in its assumptions is based on the technical and operational parameters of the railway line No. 131. The article presents two variants of the process of track durability. The first variant concerns the cleaning of the track, the second one concerns the upgrading. For both variants, the costs of works related to the cleaning and upgrading works of the tracks were determined and the impact of these variants on the environment was determined. The article also presents the scope of upgrading works and works related to the continuous repairs of the railway surface.
PL
W poszukiwaniu optymalnego wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstwa kolejowego (PKP PLK) oraz czasu planowania napraw torowisk stworzono model trwałości toru. Model w swych założeniach opiera się na parametrach techniczno – eksploatacyjnych linii kolejowej nr 131. W artykule przedstawiono dwa warianty procesu trwałości toru. Pierwszy wariant zakłada oczyszczenie toru, drugi przeprowadzenie modernizacji. Dla obu wariantów określono koszty prac związanych z oczyszczaniem i pracami modernizacyjnymi torowisk oraz określono wpływ tych wariantów na środowisko. W artykule przestawiono również zakres prac modernizacyjnych i prac związanych z naprawą ciągłą nawierzchni kolejowej.
PL
Fundusze europejskie przyznane Polsce w ramach perspektywy UE na lata 2014–2020 stanowią znaczący bodziec dla budownictwa infrastrukturalnego w naszym kraju. Co prawda przetargów organizowanych przez PKP w latach 2014–2017 było niewspółmiernie mniej niż organizowanych w tym samym czasie przez GDDKiA, jednak i w tych drugich do wykonania zdarzały się obiekty w ciągu linii kolejowych.
PL
Przedmiotem artykułu są kolejowe obiekty mostowe nad Wisłą w ciągu modernizowanego 18-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice.
PL
Zbudowana łącznica kolejowa umożliwiła uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina oraz dalej do Oświęcimia i Zakopanego. Dzięki temu nie są już konieczne postoje pociągów osobowych na stacji Kraków Płaszów, które były potrzebne do zmiany kierunku jazdy. Po zakończeniu inwestycji podróż z Krakowa do Zakopanego skróciła się o około 15 minut.
PL
Przedstawiono problematykę dotyczącą stanu technicznego zabytkowych obiektów inżynierskich na przykładzie nieużytkowanych mostów sklepionych w ciągu nieczynnej linii kolejowej Sieniawa Żarska – Jasień. Opisano obecnie występujące uszkodzenia tych obiektów oraz zasygnalizowano konieczność podjęcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
EN
This article presents the problems which are connected with technical condition of the historic engineering objects for example not in-service railway arched bridges on the not working railway route Sieniawa Żarska – Jasień. Were described the technical parameters of these objects and their damages and the ideas for the future.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci niskiego napięcia i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Rozważono system trakcji o uszynieniu otwartym, które jest coraz szerzej stosowane w krajowych liniach kolejowych.
EN
In the paper the principles of protection against electric shock in installations of railway low-voltage auxiliary devices are presented. Due to impact of the DC 3 kV contact line system on these devices (risk of electric shock, stray currents), special attention should be given to selection of a low-voltage network type and system of protection against electric shock, as well as configurations of earthing systems. The electric traction system with an open connection of conductive parts to the return circuit by a voltage-limiting device is considered. The system with the open connection is increasingly used in Polish railways.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.