Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono symulację rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego dla linii elektroenergetycznych wyposażonej w dodatkowe przewody redukcyjne zawieszone pod przewodami fazowymi. Obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV.
EN
The paper presents simulates reducing the intensity of the electric and magnetic field for power lines equipped with additional reduction wires suspended under phase conductors. Calculations of the intensity of electric and magnetic field made for power lines with a voltage of 110 kV.
PL
Jednym z podstawowych elementów przesyłowego sytemu elektroenergetycznego są linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (NN). Są to obiekty budowlane składające się ze słupów, najczęściej o konstrukcji kratowej, i rozwieszonych pomiędzy nimi przewodów. Część terenu zajmowanego przez linię jest całkowicie wyłączona z możliwości zagospodarowania (fundamenty słupów linii), a na części występują pewne ograniczenia w użytkowaniu. Trasy nowych linii są projektowane w taki sposób, by w ich pobliżu nie występowała zabudowa, w szczególności mieszkaniowa. Jednak nie da się wykluczyć, że po wybudowaniu i oddaniu linii do eksploatacji w jej sąsiedztwie pojawią się budynki. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych, jak również zmiana sposobu zagospodarowania terenu pod linią i w jej sąsiedztwie, wiążą się z koniecznością uzgodnienia planowanych inwestycji przez właściciela nieruchomości z właścicielem linii. Właścicielem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, tj. o napięciach 220 kV, 400 kV i 750 kV, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) – Operator Systemu Przesyłowego w Polsce. Linie te zlokalizowane są na terenie całego kraju. Łączna długość torów prądowych tych linii wynosi obecnie 14 692 km, w tym o napięciu 750 kV – 114 km, o napięciu 400 kV – 7 008 km, o napięciu 220 kV – 7 570 km.
EN
The paper describes various aspects of placing buildings and other constructions near extra high voltage power lines in Poland. Separate part of the paper describes the concept of the buffer zone under the extra high voltage overhead lines.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents characteristics of power and energy loss in distribution transformers of medium to low voltage installed in Polish distribution network.
PL
Na przykładzie wybranej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV przeprowadzono serię cyfrowych symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego generowanego przez tą linię dla różnych parametrów symulacji przeprowadzonych metodami elementów skończonych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy wpływu określonych parametrów symulacji na dokładność uzyskanych wyników oraz czas trwania obliczeń.
EN
Based on the selected overhead power line 220 kV were performed numerical identification of intensity of the generated electrical fields for many different parameters of digital simulations. By use the finite elemenths method. In this papers authors made analysys of the influence of selection of digital simulation parameters to precision of the obtained results and time of numerical calculation.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
6
Content available Ekranowanie w układzie rurociągów podziemnych
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na układ rurociągów, w którym występuje zjawisko ekranowania. Przedstawiony jest model analityczny dwóch nieskończenie długich rurociągów podziemnych, sprzężonych indukcyjnie oraz konduktancyjnie, znajdujących się w polu magnetycznym pobliskiej linii elektroenergetycznej. Modelowanie takiego układu przeprowadza się również przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego PSPICE. Jednorodne odcinki obwodów ziemnopowrotnych (rurociągów) o znanych, pasywnych parametrach jednostkowych symuluje się jako połączenie łańcuchowe czwórników typu π. Elementy aktywne modelu reprezentują zewnętrzne wymuszenie – siłę elektromotoryczną indukowaną wzdłuż rurociągów, a źródła sterowane modelują wzajemne sprzężenia między rurociągami. Przedstawiono ponadto przykładowe symulacje.
EN
The paper presents methods of analysis of inductive interference of power line on system of two pipelines with screening effects taken into account. The analytical method enables one to calculate potentials excited along two infinitely long underground pipelines inductively and conductively coupled. The use of the circuit simulation package SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) permits also such as analysis. In the approach presented, pipelines are modeled as large multinode electrical equivalent circuits. The circuit is a chain of basic circuits, which are equivalents of homogenous sections of the pipeline with uniform exposure to the interfering electric field associated with the inductive influence. The active elements in the circuit represent the primary electric field whereas the controlled voltage sources model effects of the coupling between pipelines. Usefulness of the analytical method and the SPICE simulation has been illustrated by examples.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego budowane są na napięcia nominalne stosowane w polskich sieciach elektroenergetycznych – od 0,4 kV do 400 kV. Niniejszy artykuł dotyczy linii niskiego napięcia (do 1 kV) z przewodami nieizolowanymi (gołymi).
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru rozkładu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego pod liniami elektroenergetycznymi, która jest wolna od błędów wnoszonych przez wahania napięć, prądów i/lub odchyłki symetrii faz układu wielofazowego. W artykule przeanalizowano powyższe problemy dla wybranej linii 110 kV.
EN
The paper presents a new method for measuring the electromagnetic field distribution under power transmission lines in real field conditions that is free from error brought by fluctuations of voltage, current and/or deviation of the multiphase system. The article analyses these problems for a selected case of the 110 kV line.
EN
The use of the circuit simulation package SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) permits the complex analysis of the EMI (electromagnetic interference) on main pipelines. In the approach presented, the wave phenomena (voltages and currents) along the pipelines have been taken into account. The pipeline is modelled as a large multinode electrical equivalent circuit. The circuit is a chain of basic circuits, which are equivalents of homogenous sections of the pipeline with uniform exposure to the primary interfering electric field associated with the inductive influence. The usefulness of the SPICE simulation has been illustrated by examples.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi przesyłowe z uwzględnieniem falowego charakteru omawianego zjawiska. Modelowanie takiego oddziaływania przeprowadza się przy zastosowaniu pakietu symulacyjnego PSPICE. Jednorodny odcinek obwodu ziemnopowrotnego o znanych, pasywnych parametrach jednostkowych symuluje się jako połączenie łańcuchowe czwórników typu π. Elementy aktywne modelu reprezentują zewnętrzne wymuszenie – siłę elektromotoryczną indukowaną wzdłuż rurociągu.
EN
In this paper, the impact of load and weather conditions on the capacity of overhead power lines and methods of determining their dynamic capacity are discussed. There are presented selected aspects related to the dynamic transmission capacity management system, developed under the GEKON research and development project, in particular the algorithm for determining line capacity depending on weather conditions and the algorithm for controlling power distribution used in case the capacity of some lines is insufficient under the given conditions. Also, the economic aspects of applying dynamic transmission capacity management are presented.
PL
W artykule omówiono wpływ obciążenia i warunków atmosferycznych na obciążalność elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz metody wykorzystywane do wyznaczania dynamicznej obciążalności tych linii. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemu dynamicznego zarządzania przesyłem (SDZP), opracowanego w ramach projektu badawczo-rozwojowego GEKON, a w szczególności algorytm wyznaczania obciążalności linii w zależności od warunków atmosferycznych oraz algorytm sterowania rozpływem mocy wykorzystywany, gdy obciążalność niektórych linii jest w danych warunkach niewystarczająca. Przedstawiono również aspekty ekonomiczne zastosowania SDZP.
PL
Linie elektroenergetyczne są obecnie nieodłącznym elementem infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych. Wraz ze zjawiskiem tzw. „rozlewania się miast” towarzyszącym rozwojowi dzisiejszych aglomeracji miejskich wiele obiektów użytkowanych przez ludzi może być w mniejszym lub większym stopniu narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych generowanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. We właściwych aktach prawnych określone są graniczne maksymalne wartości natężenia zarówno dla składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola elektromagnetycznego.
EN
This paper presents the method for determining the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz generated by high voltage power lines. The problem of calculation to determine the intensity of the electric components of fields is important at the stage of project implementation or upgrading existing power lines to determine the level of its impact on the environment as well as to take the necessary steps to limit occupancy of the land designated for the location of the overhead power lines.
14
Content available remote Location of complex faults on overhead power line
EN
One-end algorithm for locating an open conductor failure combined with an earth fault on power lines has been presented. Two cases: an open conductor failure occurring in front of and behind an earth fault, respectively, have been considered. The sample case with the fault data obtained from ATP-EMTP simulation is included and discussed.
PL
Przedstawiono algorytm do lokalizowania przerwy w przewodzie występującej wraz ze zwarciem doziemnym w napowietrznych liniach elektro-energetycznych, z użyciem pomiarów z jednego końca linii. Rozpatrzono dwa przypadki: przerwa odpowiednio przed i za zwarciem doziemnym. Zamieszczono przykład z zastosowaniem sygnałów z symulacji z pomocą programu ATP-EMTP i przeprowadzono dyskusję rezultatów.
EN
Electric field intensity near power lines is the function of voltage and configuration of line, while magnetic field intensity is the function of flowing currents and of course configuration of line. The distance between wires and ground is the function of temperature of wires. The aim of the paper is finding the relationships between temperature of wires and electric field intensity and magnetic field intensity.
PL
Natężenie pola elektrycznego w pobliżu linii elektroenergetycznych jest funkcją napięcia I konfiguracji linii, podczas gdy natężenie pola magnetycznego jest funkcją płynącego prądu I oczywiści też konfiguracji linii. Odległość pomiędzy przewodami i ziemią jest funkcją temperatury przewodów. Celem artykułu jest znalezienie zależności pomiędzy temperaturą przewodów a natężeniem pola elektrycznego i natężeniem pola magnetycznego.
16
PL
W artykule przestawiono metodę wykonywania półautomatycznej diagnostyki konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem zdjęć metrycznych. Diagnostyka linii elektroenergetycznych jest ważnym elementem ich eksploatacji, zwłaszcza z wyszczególnieniem, które elementy konstrukcji wymagają naprawy bądź wymiany, są to działania czasochłonne i zwykle kosztowne. Przedstawiona w artykule metoda może ułatwić określenie stanu technicznego słupów. Bazuje ona na porównaniu rzeczywistych zdjęć z obrazami wirtualnymi uzyskanymi na podstawie modeli 3D zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest poddanie analizie danych, także tych wcześniej zgromadzonych. Analizę można wykonywać w czasie rzeczywistym w trakcie prowadzenia badań. Praca w trybie on-line pozwoliłaby na szybką selekcję słupów do dalszej oceny.
EN
This paper presents the method of performing semi-automatic diagnostics the truss of high voltage lines with metric photos. The diagnostics of power lines is an important part of their work, especially whilst determining which elements of the structure require repair or replacement, it is usually time-consuming and expensive. The methods presented in this paper can help determine the technical condition of the truss. It is based on a comparison of real life images with virtual ones generated based on 3D models, based on technical documentation. With the aid of the implemented method, it is possible to analyze also the data previously collected. It may also be performed in real time during the test. Working online allows for a quicker selection of the truss for further evaluation.
17
Content available remote Poprzeczniki w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono kilka rodzajów poprzeczników instalowanych dawniej i obecnie na słupach z betonu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Omówiono kryteria wytrzymałościowe i eksploatacyjne decydujące o wyborze poprzeczników stalowych lub żelbetowych w liniach średniego i wysokiego napięcia.
EN
In the paper a few types of transverses installed formerly and nowadays in poles of overhead power lines were presented. Strength and exploitation criteria deciding on the steel or reinforced concrete transverses selection of the power lines of medium and high voltage were discussed.
18
Content available remote Badania stalowych poprzeczników rurowych w linii 110 kV
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stalowych poprzeczników rurowych o zmiennym przekroju kwadratowym połączonych śrubami ze strunobetonowym słupem wirowanym. Badania wykonano w skali naturalnej dla najintensywniej obciążonych poprzeczników słupów przelotowych P i mocnych M6, występujących w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 110 kV.
EN
In the paper the results of experimental studies on steel pipe transverses of changeable square cross-section fixed with screws in pre-tensioned spun concrete pole were presented. The studies were performed in natural scale for the most intensive loaded transverses of P-type through poles and M6-type strong poles of 110 kV overhead power lines.
EN
This paper presents a method which enables calculating flows of short-circuit currents in earth wires of high voltage transmission lines, and its implementation in the form of a  computer programme. The algorithm enables performing calculations for a  double-fed line and starconnected lines (three terminal lines). The developed programme enables verifying dimensioning of earth wires in the context of their short-circuit thermal withstand value.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz jej implementację w postaci programu komputerowego, które umożliwiają obliczenie rozpływu prądów zwarciowych w linkach odgromowych linii wysokiego napięcia. Algorytm umożliwia obliczenia dla linii dwustronnie zasilanej oraz linii w układzie gwiazdowym (z odczepem). Opracowany program umożliwia weryfikację doboru prze- wodów odgromowych z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej cieplnej.
PL
Ochrona przeciwporażeniowa przy słupach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ściśle zależy od rodzaju i lokalizacji słupów, a także od nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Największe zagrożenie porażeniowe występuje przy słupach przewodzących, posadowionych w miejscach, gdzie często przebywają ludzie i mogą oni chodzić boso. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia porażeniowego przy słupie kratowym umieszczonym na terenie rekreacyjnym oraz rozwiązanie instalacji uziemiającej tego słupa.
EN
Protection against electric shock near towers of high voltage power lines strictly depends on type and localization of towers and arrangement of automatic protection in supply substations. The highest risk of electric shock exists close to the conductive towers in places occupied often and barefoot. In the paper evaluation of electric shock risk and arrangement of an earthing installation near metallic tower located in the recreational area are presented.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.