Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linear motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję liniowego napędu trójfazowego. Wzbudnik umieszczono na wózku transportowym, poruszającym się ponad bieżnią napędową spełniającą rolę wirnika silnika liniowego, wykonanej z miedzi lub aluminium. Laboratoryjne Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar siły ciągu napędu. Dynamometr zamocowany do wózka z jednej strony oraz elementu sztywnego z drugiej, pozwala na pomiar tej siły. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.Artykuł będzie zawierał dwie podstawowe części, opis matematyczny wraz z symulacją w środowisku Ansys, oraz porównanie wyników symulacji z pomiarami w układzie rzeczywistym stanowiska w warunkach laboratoryjnych.
EN
The work presents the construction of a three-phase linear drive. The inductor was placed on a transport trolley, moving over the driving race, acting as a rotor of a linear motor, made of copper or aluminum. Laboratory Measuring station allows measuring the thrust of the drive. Dynamometer attached to the trolley on one side and rigid element on the other, allows you to measure this force. The diagram of the measurement station is shown in Fig. 1. The article will contain two basic parts, a mathematical description with simulation in the Ansys environment, and a comparison of simulation results with measurements in the real system of the laboratory stand.
PL
W artykule opisano stanowisko laboratoryjne z silnikiem liniowym na bieżni liniowej znajdujące się w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz omówiono, w jaki sposób rozwiązano problemy związane z działaniem wykorzystanych w systemie sterowania protokołów komunikacyjnych. Stanowisko ma charakter dydaktyczny. W skład stanowiska wchodzi indukcyjny silnik liniowy zasilany z przemiennika częstotliwości oraz jego system sterowania, którego głównymi elementami są: sterownik programowalny, dotykowy panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem programowalnym oraz moduł rozproszonych wejść/wyjść. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a modułem rozproszonych wejść/wyjść jest realizowana z wykorzystaniem protokołu CANopen, pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim poprzez sieć Ethernet z protokołem UDP, a pomiędzy panelem operatorskim i modułem komunikacyjnym przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. W artykule omówiono problem związany z wymianą danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim z wykorzystaniem zmiennych sieciowych. Przedstawiono dwa sposoby, dzięki którym możliwe było rozwiązanie problemu błędów w komunikacji z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.
EN
In the paper a laboratory stand with the linear motor on the linear truck operating in the Department of Power Electronics and Electrical Machines on the Faculty of Electrical and Control Engineering in Gdansk University of Technology as well as the method how the problems related to operation of communication protocols implemented in the laboratory stand control system have been solved are described. The laboratory stand is of a didactic character. The stand consists of an induction linear motor supplied from a frequency converter and the control system, main components of which are: a programmable controller, an operator touch panel integrated with a programmable controller and a module of remote inputs/outputs. Data exchange between the programmable controller and the module of remote inputs/outputs is realized with the use of CANopen protocol, between the programmable controller and the operator panel through the Ethernet network with the use of UDP protocol, and between the operator panel and the communication module of the frequency converter with the use of Modbus RTU protocol. In the paper a problem related to data exchange between the programmable controller and the operator panel with the use of network variables has been described. Two methods, thanks to which it was possible to solve the problem of errors in communication with the use of network variables, have been presented.
PL
Przedmiotem pracy są silniki liniowe indukcyjne, tubowy oraz transformatorowy. Przedstawiono konstrukcje obu silników. Zawarto wyniki obliczen dwuwymiarowych i trójwymiarowych modeli polowych. Przedstawiono również obliczenia silników metodami analitycznymi i ich analizę cieplną.
EN
In this paper the transformer type and the tubular type linear motors have been considered. The construction of the motors is described. Results of the characteristics and parameters calculations of the considered motors using two-dimensional and three-dimensional field models, and analytical methods have been presented. Also the results of the motor thermal analysis are presented. Finally, chosen calculation results have been compared with the measurement results obtained for the considered motors.
4
PL
Przedmiotem pracy sa˛ silniki liniowe indukcyjne, tubowy oraz transformatorowy. Przedstawiono praktyczna˛ realizacje silnika tubowego oraz zmiany wprowadzone w konstrukcji silnika transformatorowego i budowę stanowiska do badań obu maszyn. Zawarto wyniki pomiarów przeprowadzonych na rzeczywistych silnikach.
EN
In this paper a transformer type and a tubular type linear motors have been considered. The practical implementation of tubular motor, modifications introduced to the transformer-type motor and the laboratory stand arrangement are presented. Results of performed experiments are presented.
5
Content available remote Incheon Airport Maglev Line
EN
The paper presents the Incheon Airport Maglev Line (IAML) in South Korea connecting Incheon Airport with Yeongjong Island. The paper focuses on construction of elevated track and infrastructure, magnetic levitation and propulsion, cars of trainset, power consumption and operating costs.
PL
W artykule przedstawiono kolej magnetyczną Incheon Airport Maglev Line (IAML) w Korei Płd. łączącą port lotniczy Incheon z wyspą Yeongiong. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję toru umieszczonego na estakadzie, lewitację magnetyczną, napęd silnikami liniowymi, wagony, pobór mocy oraz koszty operacyjne.
EN
As high speed, high acceleration and stable drive on machine tools is constantly growing in demand, the use of linear motors in machine tools has increased. On the other hand, in order to achieve a high degree of quality, the need for mirror-like finish surfaces on industrial products has also considerably increased. This research explores the use of linear motors to develop a high-speed fine polishing process that achieves a mirror-like finish surface on small parts. The first stage of this process consisted in developing a polishing device, which was composed of a NC milling machine, a linear motor drive and a polishing head. Specifically, a polishing head attached to a linear motor drive was coupled with the spindle of a NC milling machine. A substitute for a small linear motor drive was obtained from a commercially available shaver, while the polishing head was made of propylene. The polishing head elaboration process, linear motor drive properties, lapping agent and the optimum polishing conditions were investigated in several experiments. The evaluation consisted in the high-speed polishing of minute areas on flat surfaces using the selected optimum conditions. It is concluded that, (1) the proposed system was able to achieve a mirror-like finish surface, (2) when compared to polishing with an ultrasonic motor, the machining time of the proposed system was reduced by half, (3) the proposed system was able to achieve a mirror-like finish on a 3 mm square sided area.
EN
Machine tools’ feed dynamics are usually limited in order to reduce excitation of machine structure oscillations. Consequently, the potential increase in productivity provided by direct drives, e.g. linear motors, cannot be exploited. The novel approach of the Kinematically Coupled Force Compensation (KCFC) applies a redundant axis configuration combined with the principle of force compensation and thus achieves an increase in feed dynamics while drive reaction forces cancel out each other in the machine base. In this paper, the principle of KCFC is introduced briefly. Subsequently, the basics for the realisation of a highly dynamic KCFC motion system with planar motion are derived and discussed. In order to achieve highest acceleration (> 100 m/s2) and jerk (> 100000 m/s3), a mechatronic system with specially designed components for the mechanical, electrical and control system is required. Thus, the design approach presented in this paper applies lightweight slides, a decoupled guide frame and voice coil motors operated at high frequencies for the pulse width modulation and control loops.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję sinika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w instytucie Komel dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in Komel institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer’s catalog data.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję silnika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w Instytucie KOMEL dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in KOMEL Institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer's catalog data.
10
Content available remote Silnik synchroniczny liniowy jako napęd pojazdu typu PRT
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania silnika synchronicznego liniowego w napędzie przyszłościowego transportu miejskiego typu PRT (personal rapid transit). W artykule opisana została jedna z odmian „zautomatyzowanego transportu” jaką jest PRT. Przedstawiono istniejące rozwiązania systemów PRT w tym, z silnikiem liniowym. Zwrócono też uwagę na historię samych silników liniowych oraz ich zastosowanie. W artykule opisano również nowatorską metodę wykonania uzwojenia falistego dla silnika liniowego.
EN
This paper describe possibility of using linear synchronous motor as drive in PRT (personal rapid transit) vehicles. There are also information about Personal Rapid Transit as a type of automated transport. Authors describe some of existing solution of PRT systems. Some of them include linear motors as a drive. There are also some information about the history of linear motors and theirs application. Authors describes new method of making waves winding for linear synchronous motor application.
EN
In the paper design, exploitation characteristics and results of experimental test of down-scaled Linear Induction Motor (LIM) model is presented. LIM model was scaled by factor 1:4 in respect to nominal parameters and dimensions of full scale drive destined for Automatic Personal Urban Transport – PRT. LIM model was designed according to foundations and dimensional constrains resulting from specification of laboratory track. Within the confines of project several LIM model prototypes were prepared. The calculation algorithms and calculation results on the base of circuit and field methods are discussed. Integral part of project was elaboration of experimental tests procedures and original measurement system that allowed to perform wide range of motor prototypes tests. Proposed measurement system consist of measurement sensors, converters and dedicated system for data acquisition and processing based on the LabVIEW environment. Test range included thermal, driving and normal force measuremenst for variant parameters of voltage, current and frequency signals.
PL
W artykule przedstawiona została konstrukcja, charakterystyki eksploatacyjne i wyniki badań eksperymentalnych modelu liniowego silnika liniowego (LIM) w zmniejszonej skali. Zastosowano współczynnik skalowania 1:4 w stosunku do parametrów znamionowych i geometrii pełnowymiarowego napędu przeznaczonego do zastosowań w Automatycznym Osobowym Transporcie Miejskim – PRT. Modelu LIM został zaprojektowany zgodnie z założeniami i ograniczeniem wymiarów wynikającymi ze specyfikacji laboratoryjnego toru jezdnego. W ramach ograniczeń projektowych zrealizowanych zostało kilka prototypowych modeli LIM. Omówione zostały algorytmy obliczeniowa i wyniki obliczeń zrealizowane w oparciu o metody obwodowe i polowe. Integralną częścią projektu było opracowanie procedur pomiarowych oraz system oryginalnego pomiarowego umożliwiającego wykonanie znacznego zakresu badań prototypów silnika. Proponowany system pomiarowy złożony z czujników i przetworników pomiarowych oraz systemu akwizycji i przetwarzania danych wykorzystującego środowisko LabVIEW. Zakres zrealizowanych badań obejmował badania cieplne, pomiary sił ciągu i naciągu dla wariantowych parametrów: napięcia, prądu i częstotliwości.
PL
Artykuł opisuje ideę działania wraz z genezą rozwiązania w postaci adaptacyjnego neuronowo-rozmytego regulatora o trzech wejściach z warstwą tranzycji Petriego. Układ z warstwą tranzycji i niepełnym oknem rozważań oferuje dobre właściwości regulacyjne oraz znaczne zmniejszenie złożoności numerycznej algorytmu w porównaniu do układu bez warstwy tranzycji. Działanie regulatora zweryfikowano w badaniach eksperymentalnych, regulator został użyty w pętli sterowania położeniem biegnika liniowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
EN
The article describes the concept together with the genesis of adaptive neuro-fuzzy controller with three inputs and Petri transition layer. System with transition layer and partial calculation window offers good control and a significant reduction in the complexity of numerical algorithm compared to the system without a transition layer. Operation of the controller is verified in experimental studies where the controller was used in the position control loop of mover of a linear permanent magnet synchronous motor.
13
Content available remote Badanie silnika indukcyjnego tubowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości
PL
We współczesnych procesach produkcyjnych wymagana jest realizacja precyzyjnych ruchów liniowych. W tradycyjnych układach napędowych realizację tego typu ruchów zapewniają silniki elektryczne o jednym stopniu swobody w połączeniu z odpowiednim układem mechanicznym. Silniki elektryczne o ruchu liniowym stanowią alternatywę dla układów napędowych powstałych z połączenia obiektów mechanicznych i elektrycznych. W niniejszej pracy przeprowadzono badania indukcyjnego silnika tubowego przy zasilaniu z sieci sztywnej i poprzez przetwornice częstotliwości. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono podstawowe charakterystyki dla silnika w wybranych stanach. Zbadano również nagrzewanie silnika tubowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
EN
In modern production processes require precise linear movements implementation. In traditional drive systems implementation of this type of movements provide electric motors with one degree of freedom in combination with a suitable mechanical system. Electric motors linear motion an alternative for drive systems resulting from a combination of mechanical and electrical properties. In this study, research was conducted induction linear tubular motor with supply from mains supply and by frequency converters. Based on these results were determined the basic characteristics of the motor in selected states. It was also examined the tubular motor heating using a thermal imaging camera.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem liniowym z magnesami trwałymi w warunkach zmieniającego się tarcia. Do sterowania wykorzystano algorytm wstecznego całkowania z neuronowym kompensatorem tarcia. Do uczenia on-line modelu neuronowego wykorzystano wyznaczaną przez różniczkowe prawa adaptacji poprawkę dla modelowanego tarcia. Symulacje i eksperymenty przeprowadzone na stanowisku rzeczywistym potwierdziły skuteczność pokazanego rozwiązania.
EN
This paper presents a control of linear motor with permanent magnets in various friction conditions. The control algorithm uses backstepping algorithm with neural friction compensator. Correction of modelled friction, calculated by differential adaptive law was used for on-line learning of neural model. Simulations and experiments carried out on a real drive, confirmed the efficiency of the solution.
PL
W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych linowego silnika solenoidalnego. Przedstawiono zależność błędów pozycjonowania od wysuwu pręta silnika oraz od prędkości silnika. Przedstawiono także zależność siły napędowej od prędkości ruchu silnika. Porównano otrzymane wyniki badań z danymi katalogowymi silnika i stwierdzono znaczące różnice, które zmieniają właściwości eksploatacyjne takich napędów.
EN
The paper presents some experimental results of linear solenoid motor. Experimental dependency between errors of positioning and move foward of motor's shaft and of motor's speed was shown. The dependency between driving force and motor's speed is shown too. Obtained experimental results were compared to catalog's data and certified considerably different, which changes the operation properties of such motors.
PL
Przedstawiono napędy liniowe i momentowe stosowane w maszynach i urządzeniach technologicznych. Omówiono budowę i zasadę ich działania. Podkreślono bardzo dobre właściwości kinematyczne i dynamiczne silników liniowych oraz dużą sztywność silników momentowych. Pokazano, że napędy bezpośrednie pozwalaja na radykalną poprawę właściwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents linear and torque drives used on machine tools and other production machines. Explained are engineering design and operating principles of the machines. Outstandingly high kinematic and dynamic properties of linear highlighted. The paper also demonstrates that direct drives generally tend to enhance operating conditions of the machines.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane konstrukcje maszyn elektrycznych, podzielone według sposobu poruszania się wirnika. Zaprezentowane zostały konstrukcje maszyn o ruchu wirnika innym niż obrotowy jako konstrukcje nietypowe, rzadziej spotykane, a być może nawet nieznane szerszej grupie osób.
19
Content available Nacelle actuation system with linear electric motor
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki prac prowadzonych nad opracowaniem lotniczego układu wykonawczego z tubowym liniowym silnikiem elektrycznym. Model taki został zaprojektowany w Wojskowej Akademii Technicznej. Wyniki przeprowadzonych testów umożliwiły wyznaczenie parametrów do symulacji dynamicznych i weryfikacji konstrukcji tubowego silnika liniowego.
EN
This paper presents the results of research work on the construction of nacelle actuator with linear tubular electrical motor. The laboratory model was designed at the Military University of Technology. It was verined by finite element method. The test provided information for dynamic simulation and it can be used to verincation of linear tubular motor construction.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie nieciągłego, rozmytego modelu sił oporu wraz z adaptacyjnym algorytmem wstecznego całkowania. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiązania w zadaniu sterowania położeniem silnika liniowego, w tym podczas pracy ze skokową zmianą obciążenia.
EN
This paper describes the application of discontinuous, fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.