Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light microscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Microstructures of superalloys have dramatically changed throughout the years, as modern technology of its casting or forging has become more sophisticated. The first superalloys have polyedric microstructure consisting of gamma solid solution, some fraction of gamma prime and of course grain boundaries. As demands on higher performance of aero jet engine increases, the changes in superalloys micro-structure become more significant. A further step in microstructure evolution was directionally solidified alloys with columnar gamma prime particles. The latest microstructures are mostly monocrystalline, oriented in [001] direction of FCC gamma matrix. All microstructure changes bring necessity of proper preparation and evaluation of microstructure. Except for the already mentioned structures have gamma double prime and various carbides form can be seen. These structural parameters have mainly positive influence on important mechanical properties of superalloys. The paper deals with a microstructural evaluation of both groups of alloys – cast and as well as wrought. Micro-structure evaluation helps to describe mechanism at various loading and failure of progressive superalloys. Such an example where micro-structure evaluation is employed is fractography of failure surfaces after fatigue tests, which are examples of metallography evaluation de-scribed in this paper as a secondary objective.
PL
Zastosowanie stali niskowęglowych w instalacjach narażonych na korozję jest podyktowane uwarunkowaniami ekonomicznymi i wytrzymałościowymi, ale nie daje pełnej gwarancji długotrwałej ochrony antykorozyjnej. Struktura stali odgrywa znaczącą rolę w mechanizmach i w szybkości korozji. Stabilność korozyjna różnorodnych struktur wynika ze zróżnicowania w rozkładzie składników strukturalnych w stali. Badaniom poddano blachy typu P265GH o zróżnicowanej wielkości ziarna i różnym rozkładzie poszczególnych faz. W badaniach korozyjnych oceniano oddziaływanie następujących środowisk: atmosfery obojętnej mgły solnej, 3% roztworu wodnego NaCl i atmosfery nasyconej parą wodną. Stwierdzono, że materiał gruboziarnisty o równomiernym rozkładzie ferrytu i perlitu jest bardziej odporny na działanie czynników korozyjnych niż materiał drobnoziarnisty o strukturze pasmowej. W rozpatrywanych środowiskach występuje korozja elektrochemiczna. Jest ona zapoczątkowana na defektach sieci krystalicznej - na granicach ziaren - i kolejno rozprzestrzenia się w ziarnach ferrytycznych mających wyższy potencjał elektrochemiczny niż cementyt znajdujący się w ziarnach perlitycznych.
EN
Application of low-carbon steels in the installations, which arę exposed to corrosion. is imposed by economic and endurance determinanta, but it does not give the full guarantee for a prolonged anti-corrosion protection. Steel structure plays a significant role in corrosion mechanisms and a corrosion ratę. Corrosion stability of miscellaneous structures results from the variation in the distribution of steel structural components. The studies were carried on P265GH sheet metal plates with diversified sizes of grains and different distribution of individual phases. In the corrosion studies the evaluation focused on the impact of the following environments: neutral salt spray atmosphere, 3% brine solution and atmosphere saturated with water vapor. It was found that the coarse-grained material with the homogenous distribution of ferrite and pearlite is more resistant to the operation of corrosive factors than the fine-grained material with stripe structure. There is an electrochemical corrosion in the mentioned environments. It is initiated on the. crystal lattice defects - on the boundaries of grains and subsequently it propagates in the ferrite grains which have a higher electrochemical potential than cementite within the pearlitic grains.
EN
This paper presents studies on continuous direct drive friction welded joints made of low and medium carbon steels. The fractured specimen was examined using a scanning electron microscope and it consisted of fine dimples which showed the mode of ductile fracture. Plasticity which is indicative of the flow of grains was better observed in the low carbon steel side than in the medium carbon steel side. Light microscopy revealed the flow of fine grained austenite partially transformed into a marten-site structure which exhibits more tensile strength. X-ray diffraction test confirmed that the chromium in the weldments is consistently spread and improves corrosion resistance properties.
EN
Spruce wood is one of the refractory wood species. Pit membranes, which provide liquid flow between the wood cells, have an influence on the permeability of wood. However, these membranes tend to close under the fibre saturation point (FSP), which makes the impregnation process more difficult. In this study, spruce sapwood samples were treated with two different commercial enzymes to improve their permeability. Bioprep 3000 L and Viscozyme L, which are mostly used in the textile industry, are alkaline pectinase enzymes and acidic pectinase enzymes respectively. Following enzymatic treatment, mass losses in the wood samples were observed and the wood samples were analysed with light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). The mass losses of the wood samples were less than 2%. All enzyme treated and untreated wood samples were stained with toluidine blue. The pectin material was coloured red with toluidine blue stain. However, enzymatic treatment caused the loss of red coloration along with the expansion and rupturing of the pit membranes. These results showed that the pit membranes were destroyed.
EN
In this paper a method is introduced which enables automatic detection of parathyroid hyperplasia and parathyroid adenoma on the basis of immunohistochemical angiogenesis markers expression in micrographs. The proposed method uses digital image processing techniques and classification algorithms to detect diseased tissue. The disease detection is performed by classification of normalized color intensity histograms. Accuracy of this method was evaluated by using micrographs of parathyroid tissue sections obtained from patients that have undertaken surgery due to primary hyperparathyroidism. Use of different color models, various classifiers, and immunohistochemical markers was considered during the experiments. The experimental results show that the introduced method enables accurate detection of parathyroid disease. The most promising results were obtained for k-nearest neighbor and neural network classifiers.
PL
W artykule ujęto kwestię praktycznego wykorzystania mikroskopii świetlnej do kontroli i weryfikacji procesów technologicznych, ze szczególnym, naciskiem na procesy obróbki cieplnej. Przedstawiono szereg praktycznych przykładów obserwacji mikroskopowych oraz analizy obrazu, umożliwiającej ocenę poprawności prowadzonych procesów obróbek cieplnych, a także do porównywania ich między sobą. Przedstawiono badania mikroskopowe, jako główne narzędzie do badań morfologii uzyskiwanych warstw podczas procesów obróbki cieplnej, a także przykłady różnej ich interpretacji. Możliwości pomiarowe zaprezentowano na przykładach dotyczących oceny grubości warstw i powłok uzyskiwanych w procesach obróbek cieplnych powierzchniowych takich, jak na przykład azotowanie.
EN
Practical use of light microscopy to control and for verification technological processes with particular emphasis on heat treatment is considered. Many practical samples of microscopy observations and image analysis are included, which have been conducted to evaluate the accuracy of heat treatment processes and to compare them with each other. Microscopic examinations are presented as the main tool to study morphology of the layers obtained during heat treatment processes, as well as examples of different interpretations. Measurement capabilities are presented with examples for assessing the thickness of layers and coatings obtained in the processes of surface heat treatments such as nitriding.
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczących analizy powstawania warstw tlenkowych na stali 13CrMo4-5 (15HM) eksploatowanej W temperaturze 525 °C W czasie 73 000 godzin. Stwierdzono, że podczas długotrwałej eksploatacji stali 13CrMo4-5 od strony wewnętrznej powstaje hematyt oraz magnetyt, natomiast od strony zewnętrznej hematyt oraz osady. Powstała warstwa tlenków od strony spalin jest dziesięciokrotnie grubsza niż od strony przepływającego medium.
EN
The paper contains results of studies into the formation of oxide layers on 13 CrMo4-5 steel operated at the temperature of 525 °C during 73000 hours. It has been found that during a long-term operation of 13 CrMo4-5 steel from the inner side is formed hematite and magnetite while from the outside hematite and sediments. From the flue gas the layer oxide is ten times thicker than those of the flowing medium.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obserwacji mikrostruktury warstw tlenkowych powstałych na stali X10CrMoVNb9-1 eksploatowanej w temperaturze 535°C przez 70 000 godzin. Badania mikroskopowe warstwy tlenków przeprowadzono na przekroju przy powierzchni wewnętrznej ścianki rury za pomocą mikroskopu świetlnego GX41 firmy Olympus. Stwierdzono, że podczas długotrwałej eksploatacji stali X10CrMoVNb9-1 następuje degradacja warstwy tlenków przez powstawanie porów i szczelin, co z kolei prowadzi do łuszczenia oraz wykruszania tych warstw.
EN
The paper presents results of observations of oxide layers microstructure, formed on X10CrMoVNb9-1 steel operated at the temperature of 535°C during 70,000 hours. The microscopic examinations of the oxides layer were performed on a cross-section close to the internal surface of tube wall using an Olympus GX41 light microscope. It has been found that during a long- -term operation of X10CrMoVNb9-1 steel the oxide layer is subject to degradation by the origination of pores and cracks, leading then to such layers spalling and chipping.
EN
In this paper an analysis of the microstructure of cobalt-based alloys used for implants with different chemical composition was held. Metallographic analysis was conducted using the methods of light microscopy and scanning electron microscopy. Characterization and description of the phases occurring in the investigated alloys was carried out using X-ray microanalysis, X-ray diffraction analysis and hardness measurements. The aim of this study was to determine the nature of the structure, chemical composition and its selected properties that affect their use application.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch stali martenzytycznych odpornych na zużywanie ścierne (Hardox 400 i Hardox 500). W stanie dostarczenia i po normalizowaniu poddano je oddziaływaniu wysokoenergetycznego strumienia cieczy ze ścierniwem (kulka stalowa). Tego rodzaju krótkotrwałe obciążenie o dużej intensywności wywołało powstanie na powierzchni próbek odcisków (wgłębień) o różnej rozległości i topografii. Wykorzystując profilometr opracowano obrazy i profile ich powierzchni. Wyznaczono długości odcisków, ich głębokości i wymiary wypływek. Metodami mikroskopii świetlnej i skaningowej przeprowadzono obserwacje powierzchni zewnętrznych i przekroi badanych próbek. Wykazano, że parametry geometryczne odcisków zależą od twardości i stanu struktury materiału. Maksymalne zmiany zanotowano w normalizowanej stali Hardox 400. W niej też stwierdzono wyraźną podpowierzchniową strefę odkształceń plastycznych. Minimalne zmiany geometrii powierzchni próbki występują w stali Hardox 500 w stanie dostarczenia. Wiąże się to także z powstawaniem mikropęknięć na dnie wgłębień. W konkluzji stwierdzono, że w warunkach eksploatacyjnych możliwe jest zastosowanie tych stali w stanie dostarczenia oraz, że lepsze własności użytkowe powinna wykazywać stal Hardox 400.
EN
In this paper, results of two resistant to abrasive wear martensitic steels (Hardox 400 and Hardox 500) tests have been presented. In deliver state and after normalizing they were submitted to operation of high-energetic fluid stream with abrasive material (steel globule). This kind of short duration load with high-intensity have produced a creation of impression (cavity) on surface of the samples with different extensive and topography. Using a profile measurement gauge it have been elaborated images and profiles of their surfaces. Segment lengths, their depths and flashes dimensions have been determined. Using light and scanning microscopy methods, observation of the outer surfaces and their sections of investigated samples have been carried through. It have been shown, that the geometrical parameters of the impressions are depending on hardness and structure state of material. Maximal changes have been notified in normalized Hardox 400 steel. In this steel the clear sub-superficial zone of plastic strain was found. Minimal geometrical changes of the sample surface are occurring in deliver state of the Hardox 500 steel. It is also connected with forming of micro-cracks in the cavity bottom. The conclusion is, that it is possible to apply these steels in deliver state in operating conditions, and that Hardox 400 supposed to have better operational properties.
12
EN
Purpose: Article describe an idea, bases and construction procedures of Material Science Virtual Laboratory. Design/methodology/approach: As an example of virtual laboratory post a virtual light microscope used in metallographic investigations is presented. It allows to study the microstructures from different materials and alloys without use of real microscope placed in real laboratory. The only necessary equipment is the computer with internet connection. Findings: Continuous progress in computer technology and observed growth of computational power opens for material engineers new ground of computer scientific activities with use of virtual reality and computer technologies. Research limitations/implications: The virtual laboratory, even the best programmed, will never be better than the modest real laboratory, but it is good for training and as introduction to further investigations on a real equipment in real laboratory. Practical implications: Virtual reality can be efficiently applied to processes of education, increasing of qualifications and for basics, predefined experiments. Originality/value: In spite of considerable creation difficulties, virtual laboratory is a future solution for environments with limited apparatus supplies.
EN
The Constrained Groove Pressing (CGP) is one of the many forming processes, which are used for preparation of ultrafine-grained structure in materials. With this technique, it is possible to manufacture bulk fine-grained products using a wide range of steels and alloys. The finite element method (FEM) modelling may be used for verification of design tool parameters, for optimization of the shape of the CGP-tools and for optimization of the forming process. It provides significant information on the effects of the tool geometry, material properties and friction upon the flow of material. In this study, numerical modelling has been used for investigation of forming with dies of different groove shapes, various sample thicknesses and two different specimen materials (steel and aluminum alloy). The distribution and amount of effective strain and the magnitudes and changes in forming forces were evaluated. The calculation has shown the differences between the alternative forming configurations in terms of the distribution and amount of effective strain. The computation results were used as a basis for design of optimum-shaped tools and verifying the technological process. This optimum alternative has been experimentally tested. The plates prior to CGP had a coarse-grained recrystallized structure with large scatter in grain size. Specimens were forged with up to four strokes, each stroke introducing the strain of about 0.7 in the deformed segments. The impact of the experimental forming upon microstructure development was investigated with light microscopy, scanning electron and transmission electron microscopy of thin foils. Mechanical properties of selected specimens from different regions of the plates were determined by tensile tests. The results show that the Constrained Groove Pressing with one completed pass resulted in formation of non-uniform finer microstructures with some new grains formed by intensive deformation and dynamic recrystallization process. The presence of low tensile and compressive strain in flat segments of specimens, resulted as well in grain refining process, as suggested by numerical simulation, has been confirmed by transmisson electron microscopy observation. However, higher number of passes is required to further homogenize and refine the microstructure.
PL
Kucie w matrycy ze zbieżnymi rowkami (CGP) jest jednym z wielu procesów przeróbki plastycznej, który wykorzystywany i jest przede wszystkim do przygotowania drobnoziarnistej struktury materiałowej. Za pomocą tej technologii możliwe jest wytwarzanie wielu drobnoziarnistych materiałów o dużej objętości.Metoda elementów skończonych może być wykorzystana do weryfikacji parametrów projektu narzędzia w celu optymalizacji kształtu narzędzi CGP oraz parametrów procesu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znaczących informacji na temat wpływu kształtu narzędzi, właściwości materiałowych oraz tarcia na płynięcie materiału podczas odkształcenia. Niniejszy artykuł przedstawia wykorzystanie modelowania numerycznego w celu analizy procesu przeróbki dla matryc o różnym kształcie wyżłobień, zróżnicowanej grubości próbki oraz dla dwóch różnych materiałów (stal oraz stop aluminium). Otrzymane rezultaty pokazują, iż w wyniku zastosowania 'metody CGP otrzymano niejednolitą strukturę drobnoziarnistą z zarodkującymi nowymi ziarnami, które powstały jako efekt silnego odkształcenia oraz procesu dynamicznej rekrystalizacji.
PL
Badaniom poddano próbki ze stopu Fe-30Ni różniące się morfologią i ilością martenzytu otrzymanego na drodze odkształcenia oraz w wyniku hartowania w ciekłym azocie. Zastosowanie metod magnetycznych pozwoliło na określenie charakterystycznych temperatur przemian fazowych a w szczególności temperatury początku przemiany martenzytycznej Ms. Stwierdzono, że temperatura Ms uzależniona jest od wielkości ziarna otrzymanego po określonych cyklach obróbki cieplnoplastycznej.
EN
The topography of quartz and semiconducting (In2O3 and SnO2) surfaces coated with a dye-polymer layer was investigated with optical microscopy and scanning force microscopy. The following macromolecular systems were used in the experiments: copper or zinc porphyrins covalently linked to polyethylene glycol (PEG) or polyisopropylacrylamide (PNIPAM) polymers. It was shown that images of the surface topography are closely connected with the relation between the magnitude of substrate grains and geometrical size of the dye-polymers. The dye-polymer layer, based on the PNIPAM polymer, shows a ring-like structure, whereas the sample based on the PEG polymer is characterized by a longitudinal dendritic topography. When the dye-polymer layer was deposited on the surface, absorption spectroscopy in polarized light was used to determine dye orientation with respect to the substrate surface. The tilt angle between the dye layer and substrate was estimated. A correlation between the substrate surface topography and the molecular arrangement of dyes is also discussed.
PL
Materiały na osnowie faz międzymetalicznych z układu Al-Ni należą do grupy nowych materiałów o unikatowych właściwościach fizycznych, chemicznych i mechanicznych, stąd też poszukuje się metod ich wytwarzania również w postaci warstw powierzchniowych, zwłaszcza na podłożach z metali lekkich. W pracy zastosowano dyfuzyjną metodę otrzymywania warstw z faz międzymetalicznych układu Al-Ni. Metoda polega na obróbce cieplnej podłoży aluminiowych uprzednio pokrywanych różnymi rodzajami powłok niklowych. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych warstw, w tym mikroskopii świetlnej i elektronowej, rentgenowskiej analizy fazowej i mikroanalizy rentgenowskiej oraz pomiarów twardości i badań odporności na zużycie przez tarcie.
EN
Intermetallic materials are well known for their very promising properties important from the point of view of the high temperature application. That is why this research area is very interesting equally for the scientists and for the industry, especially for the aeronautics. Perceptively attractive research problem is the development of methods of elaboration of intermetallic layers in particular on the light alloys substrates. In the present work the diffusion method was applied for the elaboration of the intermetallic Al-Ni layers. The method consists of the heat treatment of previously nickel coated aluminium substrates. The results of the microstructure studies with the use of light and electron microscopy, X-ray analyses as well as microanalyses were presented. The results of wear resistance and hardness characterisation are also shown.
PL
W pracy przedstawiono w zwięzłej formie rozwój transmisyjnej mikroskopii elektronowej w ujęciu historycznym oraz omówiono rolę, jaką mikroskopia odegrała w rozwoju nauki o materiałach. Omówiono także krótko rozwój mikroskopii elektronowej w Polsce. Punktem wyjścia rozważań była mikroskopia świetlna i jej ograniczenia w zakresie zdolności rozdzielczej. Chociaż pierwsze mikroskopy elektronowe dawały obraz o powiększeniach i rozdzielczości mniejszej niż współczesne im mikroskopy świetlne, to dość szybko bariery te zostały pokonane. Okazało się przy tym, że mikroskop elektronowy jest nie tylko przyrządem do oglądania obrazów, lecz, ze względu na możliwość detekcji złożonych oddziaływań rozpędzonych elektronów z materią, jest najbardziej wszechstronnym przyrządem naukowym służącym do charakterystyki materałów. W szczególności, transmisyjny mikroskop elektronowy dostarcza informacji o strukturze krystalicznej i jej defektach, mikrostrukturze oraz składzie chemicznym badanych obszarów. Skala obserwacji zmieniała się na przestrzeni lat od skali mikroskopu świetlnego dla pierwszych mikroskopów do skali atomowej obecnie. Do największych osiągnięć mikroskopii elektronowej należy zaliczyć opracowanie teoretycznych podstaw tworzenia obrazów elektronomikroskopowych, które przyczyniły się do weryfikacji wielu teorii z zakresu metaloznawstwa. Obecnie mikoskopia zajmuje się wszystkimi rodzajami materiałów: metalami i ich stopami, ceramikami, półprzewodnikami, tworzywami sztucznymi oraz preparatami biologicznymi.
EN
The paper shows in a concise manner the development of transmission electron microscopy in historical perspective. In particular, the role of the microscopy in the development of materials science is briefly discussed. The development of electron microscopy in Poland is also addressed. The starting point to the considerations was light microscopy and its limits with regard to the resolving power. Though the first electron microscopes barely approached magnifications and resolutions of contemporary light microscopes, these barriers were soon overcome. Moreover, it turned out that an electron microscope it is not a tool just for imaging but, due to possibilities of detection of many complex signals generated when fast electrons impinge the matter, but become the most sophisticated scientific device for characterization of materials. Especially, the transmission electron microscope provides information about crystal structure and its defects, microstructure as well as chemical composition of examined samples. The scale of observation evolved during the past fifty years from the scale typical for light microscopes to the atomic scale in nowadays microscopes. The elaboration of the theoretical basis of image formation may be considered as the most spectacular achievement of transmission electron microscopy. This contributed to the verification of many theories in physical metallurgy. Currently, the electron microscopy deals with all categories of materials: metals and their alloys, ceramics, semiconductors, plastics and also biological samples.
18
Content available remote Zastosowanie metalografii kolorowej i ilościowej do badań modyfikacji siluminów
EN
The color contrast was used at the study of influence of modifier quantity on the basis of strontium on the structure and properties of silumin AlSi10MgMn by the evaluation of structure and some intermetallic phases not identifyed by classic metallographic metods were resolved. The image analysis was used by the evaluation of morphology of fracture surface. On the basis of experimental works can be stated the marked correlation of quantitation microfractographic factors mechanical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.