Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liczby rozmyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Model oceny jakości oprogramowania
PL
Artykuł przedstawia tematykę jakości oprogramowania, opisuje kryteria oceny jakości zewnętrznej oraz prezentuje wielokryterialny model jej oceny. Ze względu na fakt określania oceny jako stopnia spełnienia oczekiwań względem finalnego produktu uwzględnia również niepewność. W celu reprezentacji niepewnej informacji artykuł przedstawia liczby rozmyte typu LR, umożliwiające proste operacje arytmetyczne na niepewnych wartościach ocen.
EN
The article presents the subject of software quality, describes criteria for external quality assessment and presents multicriteria model of its assessment. Due to the fact of determining the assessment as a degree of meeting expectations for the final product, it also takes into account the uncertainty. In order to represent uncertain information, the article presents LR type fuzzy numbers, enabling simple arithmetic operations on uncertain values of ratings.
PL
W artykule zaprezentowano nowy sposób wykorzystujący Z-liczby do wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności. W przedstawionym podejściu elementy macierzy podejmowania decyzji są Z-liczbami, czyli parami liczb rozmytych (A; R), z których pierwsza A stanowi ograniczenie pewnej zmiennej rzeczywistej x , natomiast druga składowa R określa wiarygodność tego ograniczenia. Algorytm jest oparty na zamianie Z-liczby na liczbę rozmytą, a następnie korzysta z klasycznego podejścia Bellmana-Zadeha do podjęcia decyzji rozmytej. Opisaną procedurę zobrazowano przykładem numerycznym.
EN
The article presents a new way of using Z-numbers to support decision-making under uncertainty. In the presented approach, elements of the decision matrix are Z-numbers, i.e. pairs of fuzzy numbers (A; R), which of the first component A constitutes a limitation of a certain real variable x , while the second component R defines the reliability of this limitation. The algorithm is based on converting the Z-number to a fuzzy number, and then uses classical Bellman-Zadeh's approach to making a fuzzy decision. The described procedure is illustrated by a numerical example.
3
Content available Wielokryterialny model wyboru inwestycji drogowej
PL
W pracy przedstawiono model, który wspomaga określenie optymalnych inwestycji drogowych na podstawie kryteriów mających wpływ na funkcjonowanie danego przedsięwzięcia. W artykule zaprezentowano strukturę hierarchiczną kryteriów, które mają zasadniczy wpływ na inwestycje drogowe. Ze względu na możliwość pojawienia się niepewności w ocenie względem poszczególnych kryteriów zaproponowano rozwiązanie uwzględniające tę niepewność w ocenie inwestycji przez wykorzystanie liczb rozmytych jako reprezentacji ocen. W artykule uwzględniono również stopień wpływu poszczególnych kryteriów na ocenę inwestycji drogowej, wprowadzając zmienną określającą ważność poszczególnych kryteriów. Zaprezentowano dodatkowo przykład obrazujący zaproponowany model na podstawie dwóch inwestycji drogowych.
EN
The paper presents a model that helps to determine the optimal road investments on the basis of criteria affecting the operation of the project. The article presents a hierarchical structure of criteria, which have a major impact on road investments. Due to the possibility of the appearance of uncertainty in the assessment in relation to individual criteria, it presented a solution taking into account the uncertainty in the assessment of investment through the use of fuzzy numbers as representations ratings. The study also takes into account the degree of influence of individual criteria for the evaluation of road investment to introduce a variable determining the validity criteria. Presented further example illustrating the proposed model based on two road projects.
4
Content available Ocena jakości usług hotelarskich
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia określenie tych hoteli, które spełniają w najwyższym stopniu oczekiwania klienta.
EN
This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enables identification of those hotels that meet the highest degree of customer expectations.
PL
Artykuł dotyczy tematyki zamówień publicznych, ich innowacyjności oraz zasad oceny ofert. W pracy przedstawiono strukturę wielokryterialną oceny ofert zamówień publicznych na autobusy niskopodłogowe oraz model oceny ofert w dwóch wariantach: dla rzeczywistych wartości ocen oraz dla ocen ofert wyrażonych z niepewnością przez członków komisji przetargowej, dokonującej oceny ofert.
EN
The article concerns the subject of public procurement, the innovation and the principles of evaluation of tenders. The paper presents the structure of multicriterial evaluation of tenders for public procurement low-floor buses and the model of evaluation of tenders in two variants: the actual value assessments and ratings for tenders expressed with uncertainty by the members of the tender committee, making the evaluation of tenders.
EN
The paper presents new and improved numerical methods designed for analysis of mechanical systems with uncertain parameters. Uncertain parameters in mechanical systems are described using possibility theory. The main representatives of this theory are fuzzy and interval numbers. Algorithms using interval and fuzzy numbers are incorporated into the analysis. The possibilities and efficiency of suggested methods and algorithms are tested by programs created in the environment of the software package MATLAB.
7
Content available Wybór trasy w warunkach rozmytych
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wyrażeń lingwistycznych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in the directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use linguistic expressions. For the calculations proposed to use a simple defuzzification. It has been shown that this technique for finding the shortest way can be used.
PL
W artykule przedstawiono model oceny terenów rozpatry-wanych pod kątem rozwoju energetyki wiatrowej. Na podstawie zalet, jak i wad analizowanego terenu zbudowano strukturę kryteriów i podkryteriów z uwzględnieniem ich ważności na poszczególnych poziomach.
EN
In the article is presented a model for the evaluation of sites under consideration for the development of wind energy. On the basis of the criteria characterizing the advantages and disadvantages analyzed area built of criteria and sub-criteria with regard to the validity of the criteria at each level.
9
Content available remote Uogólnienie metody TOPSIS w warunkach niepewnosci rozmytej
PL
Technika obliczania odległości od rozwiązania idealnego (TOPSIS) jest jedną z najbardziej znanych klasycznych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM). W klasycznej metodzie TOPSIS wartości i wagi kryteriów są zwykłymi liczbami. Czasami jednak rozwiązanie zagadnienia dokładnego wyznaczenia wartości kryteriów jest trudne, dlatego w konsekwencji ich wartości są przedstawione w postaci liczb rozmytych. Istnieje kilka publikacji dotyczących zastosowania metody TOPSIS w ramach niepewności rozmytej, lecz autorzy zazwyczaj wprowadzają rozmaite ograniczenia oraz uproszczenia sformułowanego problemu, które mogą prowadzić do otrzymania niepoprawnych wyników. W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowe podejście oparte na matematyce przedziałowej.
EN
The TOPSIS method is a technique for establishing order preference by similarity to the ideal solution and was primarily developed for dealing with real-valued data. This technique is currently one of most popular methods for Multiple Criteria Decision Making (MCDM). In many cases, it is hard to present precisely exact ratings of alternatives with respect to local criteria and as a result these ratings are seen as fuzzy values. A number of papers have been devoted to fuzzy extensions of the TOPSIS method in the literature, but in most of them, a defuzzification of elements of the fuzzy decision matrix is used, that leads inevitably to a loss of important information and may even produce the wrong results. In this paper a new direct approach to the fuzzy extension of the TOPSIS based on interval arithmetic had proposed.
PL
Przedstawiamy i ilustrujemy moduł taktyczny (ART-T) nowej modułowej metody oceny technologii RFID (ART). Stosujemy TOPSIS, model SCOR, skalę lingwistyczną, liczby rozmyte i wywiady bezpośrednie w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie „które procesy wybrać do usprawniania w oparciu o wdrożenie RFID".
EN
We elaborate and illustrate tactical module (ART-T) of new Assessment of RFID Technology (ART) modular method. We apply TOPSIS, SCOR model, linguistic scales, fuzzy sets and questionnaires to answer the question "which processes should be chosen for RFID-based reengineering and/or improvement".
11
Content available remote The assessment of construction project risks with the use of fuzzy sets theory
EN
This paper presents the results of a questionnaire survey conducted by the authors to identify the risk factors affecting construction projects in Poland. The elements of the fuzzy sets theory are applied to rank the risk factors due to their degree of significance and to evaluate the threat to the construction project caused by a given risk.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat czynników powodujących zagrożenie wydłużenie czasu i wzrost kosztów realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich. Czynniki te uporządkowano pod względem ważności z zastosowaniem elementów teorii zbiorów rozmytych. W artykule przedstawiono metodę oceny zagrożeń przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem stopnia zaistnienia i ważności analizowanych czynników. Metoda pozwała na ocenę zagrożenia przedsięwzięć budowlanych przed przystąpieniem do realizacji w warunkach polskich.
PL
W artykule omówiono możliwości oceny projektów inwestycyjnych na podstawie wskaźników NPV oraz IRR, z uwzględnieniem niepewności informacyjnej dotyczącej przepływów finansowych oraz kosztu kapitału. Opisano również metodę wyboru optymalnego projektu inwestycyjnego na podstawie oceny łącznej z wybranych dwóch wskaźników oceny efektywności.
EN
The article discusses the possibility of evaluating investment projects based on NPV and IRR indicators, taking into account the uncertainty of information on cash flow and cost of capital. Describes the method of choosing the best investment project on the basis of a total of some two indicators to measure effectiveness.
EN
In the present paper we introduce some new generalized classes of difference sequence spaces of fuzzy numbers defined by a sequence of Orlicz functions. We also make an effort to study some topological properties and prove some inclusion relations between these spaces.
PL
Jako model do opisu nie do końca sprecyzowanych i posiadających niejednoznaczny charakter właściwości złomu stalowego zastosowano liczby rozmyte z trapezoidalną funkcją przynależności. Stosując zasady arytmetyki na liczbach rozmytych sformułowano model optymalizacji namiaru wsadu dla pieców EAF, który jest rozszerzeniem klasycznego modelu optymalizacji składu mieszanin.
EN
As a model to the description not fully articulated and have the ambiguous nature of steel scrap applied fuzzy numbers with trapezoidal membership functions. Using the principles of arithmetic on fuzzy numbers optimization model of charging mixture for EAF furnaces has been formulated which is an extension the classical model optimization of mixture compositions.
PL
Modele ruchu bazujące na teorii automatów komórkowych są coraz częściej wykorzystywane w opracowaniach dotyczących sterowania ruchem drogowym. Jednakże dyskretny i stochastyczny charakter tego rodzaju modeli utrudnia ich zastosowanie do sterowania adaptacyjnego w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono metodę modelowania strumieni pojazdów, która stanowi połączenie automatów komórkowych i arytmetyki liczb rozmytych. Zaproponowane rozwiązanie eliminuje wady automatów komórkowych wynikające z konieczności stosowania metody Monte Carlo i dyskretnych wartości parametrów. Opracowany rozmyty model komórkowy pozwala odwzorować strumienie pojazdów z uwzględnieniem założonych poziomów natężenia nasycenia. Jednocześnie złożoność obliczeniowa algorytmu symulacji dla rozmytego modelu komórkowego jest znacznie niższa, co jest szczególnie istotne w przypadku zastosowań do sterowania ruchem drogowym.
EN
Microscopic traffic models based on cellular automata are increasingly used in studies of traffic control. However, discrete and stochastic nature impedes their real-time applications in adaptive traffic control systems. In this paper a method is introduced for traffic streams modelling, which combines cellular automata and fuzzy calculus. The presented approach eliminates main drawbacks of the cellular automata models i.e. necessity of multiple Monte Carlo simulations and calibration issues. Experimental results show that the proposed fuzzy cellular model can reproduce traffic streams behavior for assumed rates of saturation flow. Moreover, the model is suitable for real-time applications in traffic control systems due to low computational complexity.
16
Content available remote Multiplier sequence spaces of fuzzy numbers defined by a Musielak-Orlicz function
EN
In this paper we introduce some multiplier sequence spaces of fuzzy number by using a Musielak-Orlicz function ℳ = (Mk) and multiplier function u = (uk) and prove some inclusion relations between the resulting sequences spaces.
PL
Liczby rozmyte mogą być z powodzeniem wykorzystywane do modelowania zakresu niepewności analizowanych wielkości. Z ich pomocą można od razu uzyskać jeden wynik w wielu wariantach, płynnie przechodzący od skrajnie pesymistycznego poprzez kolejne możliwe do wariantu najbardziej optymistycznego wraz z informacją o stopniu możliwo-ści ich wystąpienia. Skomplikowane reguły arytmetyki rozmytej, zwiększające niekiedy dość drastycznie, nakład oblicze-niowy (zwłaszcza w obliczeniach iteracyjnych) są główną przyczyną braku większej popularności zastosowań liczb rozmy-tych w praktyce. Opracowanie gotowych formuł na zakresy rozrzutu interesujących wielkości może wpłynąć na upowszechnienie matematyki rozmytej w obliczeniach inżynierskich. Analizując bilans przepływu mocy biernej przez linie elektroenergetyczne należy brać pod uwagę nie tylko pobór i/lub generację tej mocy przez odbiory, lecz również jej straty obciążeniowe (podłużne) i jałowe (poprzeczne) w odpowiednich gałęziach schematu zastępczego elementu sieciowego. Obecnie w warunkach eksploatacyjnych nie zawsze dysponuje się danymi niezbędnymi do obliczeń o zadowalającej dokładności. W artykule przedstawiona została metoda pozwalająca na wyznaczenie zakresów niepewności obciążeniowych strat mocy biernej na odcinkach sieci elektroenergetycznych, wykorzystująca liczby rozmyte. Omówiona została propozycja modelu matematycznego oraz przedstawiono ostateczne formuły na zakresy rozrzutów. Powyższe formuły umożliwiają szybkie wyznaczenie szukanych wielkości, bez konieczności przeprowadzania każdorazowo pełnych i skomplikowanych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzona została dyskusja i analiza wprowadzonych w metodzie parametrów rozmycia.
EN
Fuzzy numbers can be successfully used to calculate uncertainty range of considered values. Thanks to them is possible to get at once the result with a great deal of variants continually transferring from extreme pessimistic to most optimistic with the information about grade of possibility of appearance. Complicated rules of fuzzy arithmetic, sometimes enough drastic increasing hardship of calculating, are mainly reason for insignificant popularity of fuzzy numbers in practical applications. Deducting of final formulas for ranges of dispersions of considered values should influence for universalisation of fuzzy mathematics in engineer's calculations. Dealing with estimate of reactive power flow in electric lines ought to take into consideration not only consumption and/or generation of reactive power by load customers but also load losses and idle losses in proper branches of network diagram. These days in daily exploitation not always is being owned data which are needed for more precise calculating. The method for the calculating of ranges of technical reactive power losses values in electric power lines with the use of fuzzy arithmetic has been presented in this paper. The mathematical model has been formulated also relationships which are useful to fast calculate power losses dispersion have been presented. Mentioned relationships are enabled to computations of dispersions without necessity to take complete and complicated calculations on fuzzy numbers. The discussion and the analysis of elaborated fuzzy parameters have been carried out.
18
Content available remote Ranking of generalized fuzzy numbers with generalized fuzzy simplex algorithm
EN
Ranking of fuzzy numbers play an important role in decision making problems. Fuzzy numbers must be ranked before an action is taken by a decision maker. Jain (Decision-making in the presence of fuzzy variables, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 6 (1976) 698-703) proposed the concept of ranking function for comparing normal fuzzy numbers. Chen (Operations on fuzzy numbers with function principal, Tamkang Journal of Management Science 6 (1985) 13-25) pointed out that in many cases it is not to possible to restrict the membership function to the normal form and proposed the concept of generalized fuzzy numbers. Chen and Chen (Fuzzy risk analysis based on the ranking generalized fuzzy numbers with different heights and different spreads, Expert Systems with Applications 36 (2009) 6833-6842) pointed out the shortcomings of the existing methods for the ranking of generalized fuzzy numbers and proposed a new method. In this paper the shortcomings of the Chen and Chen method are pointed out and a new method is proposed for the ranking of generalized fuzzy numbers. Also using the proposed ranking method, a generalized simplex algorithm is proposed for solving a special type of fuzzy linear programming (FLP) problems. To illustrate the proposed algorithm a numerical example is solved and the advantages of the proposed algorithm are discussed. Since the proposed algorithm is a direct extension of classical algorithm so it is very easy to understand and apply the proposed algorithm to find the optimal solution of FLP problems occurring in the real life situations.
EN
Open pit mining has severe environmental impacts on the environment of mining region. Mined land reclamation procedure in open pit mining contains numerous activities in order to prevent, monitor, control reduce environmental impacts of a project from exploration stage to exploitation, to mine closure and beyond. After mine closure, a permanent Post Mining Land Use (PMLU) should be implemented as an appropriate choice for use of different sections of mined land in an open pit mine. Mined land in open pit mining comprise different sections as pit(s), waste dump(s), tailing pond(s), roads, areas for on site facilities and free land zones which are not mined. The selected PMLU for each section of mined land as the most appropriate alternative based on the different points of view is presented as Optimum Post Mining Land Use (OPMLU). OPMLU for each section of mined land and the specifications of mine site are the most decisive parameters which affect the quality and volume of mine closure procedure, reclamation process and their costs. Furthermore, to define Ultimate Pit Limit (UPL) in open pit mining, consideration of mine closure and reclamation costs is essential as other costs of a mining project. Therefore, defining OPMLU for each section of mined land is essential within planning phase of an open pit mining project. In this paper the applicable alternatives of PMLU, the effective criteria, attributes and sub-attributes for defining OPMLU are presented for pit area amongst different sections of mined land. Pit area amongst different sections of mined land has more significant effects on the adjacent environment and also on defining OPMLU for the other sections of mined land. As there are several alternatives of PMLU, several criteria, attributes and sub-attributes for defining OPMLU, Multi Attribute Decision Making (MADM) methods are efficient techniques to define OPMLU for pit area. Fuzzy sets use a spectrum of numbers instead of using absolute numbers. As well, the nature of the effective parameters for defining OPMLU is same as Fuzzy numbers including incremental changes without definite limits thus the use of Fuzzy MADM modeling can produce more reliable results than the other techniques. As pair-wise comparisons and judgments through Fuzzy numbers have proper consistency with the nature of the effective parameters for defining OPMLU accordingly, a model is developed to attain OPMLU for pit area through Fuzzy Analytical Hierarchy Processing (FAHP). As a case study the model was implemented in Sungun copper mine in Northwest of Iran. Lumber production was defined as OPMLU for the pit area in this mine. It is finally concluded that using the developed model, OPMLU is defined for pit area as a key parameter to estimate reclamation costs in planning phase of an open pit mining project.
PL
Eksploatacja metodą odkrywkową niesie za sobą poważne obciążenie dla środowiska naturalnego w rejonie górniczym. Proces rekultywacji terenu wyeksploatowanego metodą odkrywkową składa się z szeregu działań mających na celu ochronę, monitorowanie, kontrolę i ograniczenie wpływu na środowisko całego przedsięwzięcia od etapu robót poszukiwawczych poprzez eksploatację aż po proces likwidacji kopalni i dalej. Po likwidacji kopalni należy przeprowadzić rekultywację terenu pogórniczego, a sposób dalszego użytkowania terenu powinien być wybrany indywidualnie dla różnych części wyeksploatowanej kopalni odkrywkowej. Obszar taki składa się z różnych części, takich jak odkrywka, zwałowiska, stawy osadowe, drogi, obszary zajęte przez infrastrukturę kopalni oraz obszary, na których nie było eksploatacji. Sposoby dalszego użytkowania dla każdej takiej części, wybrane jako najlepsze przy uwzględnieniu wielu kryteriów, stanowią optymalny sposób pogórniczego użytkowania. Optymalny sposób pogórniczego użytkowania dla każdej części byłej kopalni oraz specyfika obszaru górniczego to parametry, które w największym stopniu wpływają na jakość i zakres procesu likwidacji kopalni, rekultywację i jej koszty. Dla określenia ostatecznego kształtu wyrobiska w kopalni odkrywkowej, rozważania dotyczące kosztów likwidacji i rekultywacji są równie ważne jak inne koszty wynikające z projektu górniczego. Dlatego określenie optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania dla każdej części eksploatowanego obszaru jest bardzo ważne na etapie projektowania eksploatacji odkrywkowej. W tym artykule przedstawiono możliwe do zastosowania wersje sposobów pogórniczego użytkowania, zastosowane kryteria, atrybuty główne i pomocnicze, które służą do zdefiniowania optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania dla obszaru odkrywki, będącej jednym z elementów obszaru zajętego przez eksploatację odkrywkową. Obszar odkrywki ma, spośród różnych części obszaru zajętego przez eksploatację odkrywkową, największy wpływ na środowisko, jak również na sposób zdefiniowania optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania pozostałych części kopalni. Jako że możliwe jest określenie kilkunastu sposobów użytkowania pogórniczego, istnieje wiele kryteriów, atrybutów głównych i pomocniczych dla określenia optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania, uznano, że wielokryterialne metody podejmowania decyzji są techniką efektywną do określenia optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania odkrywek. Zbiory rozmyte operują przedziałami wielkości zamiast liczb ścisle zdefiniowanych. Co więcej, specyfika parametrów mających wpływ na określenie optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania ma charakter zbiorów rozmytych, w których ważny jest charakter zmian bez możliwości określenia wyraźnych granic, więc użycie rozmytych wielokryterialnych metod modelowania daje lepsze wyniki w porównaniu z innymi metodami. Ponieważ porównywanie parami i dokonywanie ocen za pomocą wielkości rozmytych daje większą zgodność z zastosowanymi parametrami, zbudowano model służący do wyboru optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania z wykorzystaniem zbiorów rozmytych w procesie analizy hierarchicznej. Model został zastosowany jako analiza przypadku w kopalni odkrywkowej Sungun w północno-zachodnim Iranie. Dla tej kopalni optymalnym sposobem pogórniczego użytkowania okazała się rekultywacja leśna z pozyskiwaniem drewna. Końcowym wnioskiem jest stwierdzenie, że przy użyciu opracowanego modelu można określić optymalny sposób pogórniczego użytkowania dla odkrywki, co stanowi podstawowy parametr do określenia kosztów rekultywacji na etapie planowania eksploatacji odkrywkowej.
PL
Przedmiotem referatu jest zagadnienie sporządzania harmonogramu budowy z uwzględnieniem nieprecyzyjnie określonych ograniczeń dostępności zasobów odnawialnych i nieprecyzyjnie określonego ograniczenia czasu na wykonanie robót. Do modelowania nieprecyzyjnie określonych ograniczeń wykorzystano trapezowe liczby rozmyte. Przedstawiono dwie metody oceny dotrzymania nieprecyzyjnie określonych ograniczeń. Metoda pierwsza polega na ocenie stopnia dotrzymania danego ograniczenia na podstawie założeń teorii możliwości. Metoda druga polega na wykorzystaniu koncepcji - przekrojów liczby rozmytej i miary probabilistycznej do oceny prawdopodobieństwa dotrzymania danego ograniczenia. Sformułowano wariantowe zadania optymalizacji harmonogramu budowy z uwzględnieniem obu metod oceny. Przedstawione przykłady liczbowe potwierdzają, że wykorzystanie miary probabilistycznej zapewnia neutralizację ocen dotrzymania rozmytych ograniczeń. Ponadto, polepsza wyniki optymalizacji harmonogramu budowy, pozwalając na zaplanowanie wykonania robót w krótszym czasie i przy niSszym poziomie zużycia zasobów odnawialnych, niż w przypadku wykorzystania teorii możliwości.
EN
The problem undertaken in this paper regards the scheduling of construction projects under imprecisely defined constraints of time and resources available for the execution of works. A single-point network model with finish-to-start relations between activities is adopted to represent the course of construction. Durations of works take account of the expected effects of possible interference (bad weather, equipment failures, etc.). The paper presents the principles of modeling imprecisely defined planning constraints using trapezoidal fuzzy numbers and the principles of assessing compliance with fuzzy restrictions using possibility theory. A probabilistic approach in conjunction with the concept of Α-cuts of fuzzy numbers is proposed for the neutralization of assessments to meet the fuzzy constraints. The paper also presents a numerical example showing the advantages of the use of probability measure to optimize the construction schedule in the terms of imprecisely defined planning constraints.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.