Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lekki pojazd szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania dynamiczne odbieraka prądu pojazdu szynowego przeprowadzono w celu określenia parametrów modalnych projektowanego rozwiązania. Przedmiotem badań był odbierak prądu dedykowany do lekkich pojazdów szynowych (tramwaj, kolej miejska, metro) o oznaczeniu 120ECI. W celu weryfikacji modelu modalnego podczas badań porównano wyniki analiz modalnych dla różnych sposobów wymuszania drgań (losowo, impulsowo). Przeprowadzono pomiary dla pięciu położeń ślizgacza pantografu w zakresie jego pracy.
EN
Dynamic testing of the rail vehicle current collector (pantograph) was conducted to determine the modal parameters of the proposed solution. The subject of the study was a current receiver dedicated to light rail vehicles marked 120ECI. In order to verify the modal model, the results of the modal analyzes for different vibration induction methods (random, pulsed) were compared. Measures were taken for the five positions of the collector head in its working range.
PL
Jednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan techniczny może spowodować przerwy w ruchu, które w przypadku takiego pojazdu jak tramwaj mogą zakłócić system transportowy całej aglomeracji miejskiej. Jednym z elementów stanu torowiska są geometryczne nierówności toru zmieniające się w trakcie jego eksploatacji. Ich wpływ na dynamikę pojazdu jest bezdyskusyjny. Duże nierówności i niedostosowanie do nich prędkości jazdy mogą spowodować wykolejenie pojazdu. Badania symulacyjne dynamiki pojazdu pozwalają na osza-cowanie ryzyka wykolejenia i mogą stanowić istotny element procesu homologacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu pojazdu na torach, których geometrię zdefiniowano poprzez wskaźnik jakości toru jako tory o bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym stanie utrzymania. W badaniach wykorzystano dane pomiarowe charakteryzujące nierówności pionowe, poprzeczne oraz lokalną przechyłkę toru. W artykule skupiono się nad badaniami lekkiego pojazdu szynowego (tramwaju) z konwencjonalnymi zastawami kołowymi. Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksploatacyjnym, w których może dojść do sytuacji niebezpiecznych zakłócających niezawodność działania miejskiego systemu transportowego.
EN
One of the key issues of research on reliability equipment is their dynamic behaviour in the course of the exploitation. An important factor affecting the reliability of transport systems exploiting rail vehicles is the appropriate state of maintenance of track infrastructure. It is the wrong condition that can cause a break in the traffic, which in the case of the vehicle such as the tram can disrupt the transport system throughout the whole urban agglomeration. One of the elements of the state of the track is arising in the course of operation of geometric inequalities of the track. Their impact on the dynamics of the vehicle is indisputable. Large inequality and lack of adaptation to these speeds can cause a derailment of the vehicle. Research simulation of vehicle dynamics allows for the estimation of the risk of derailment and it can be an important element in enhancing the process of approval. The article gives the results of the research involving the simulation of the movement of the vehicle on the tracks, where the geometry defined by the quality of the track is named as a track for a very good, good and sufficient condition. In the research we used survey data related to vertical irregularities, transversal and local cant of a railway track. The article focuses on the research of a light rail vehicle (tram) with a conventional wheelset. Particular attention was given to the conditions of exploitation, which could lead to dangerous situations disturbing reliability of the urban transport system. The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
PL
W niniejszym artykule dokonano konfrontacji odpowiedzi dynamicznej miejskiego lekkiego pojazdu szynowego podczas normalnej eksploatacji na wybranych odcinkach infrastruktury tramwajowej. Opisano cele i metodykę przeprowadzonych eksperymentów oraz przedstawiono ich zakres. Zaproponowano metodę sprawdzenia ograniczeń prędkości na podstawie których przewoźnik lub zarządca infrastruktury będzie mógł poddawać weryfikacji założonych ograniczeń prędkości, bezpośrednio wpływając na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
EN
In this paper confrontation of the dynamic response of light rail vehicle during the normal exploitation on the selected sections of the tram infrastructure is made. The aims and methodology of the carried out experiments are described as well as their range is presented. The method of checking the speed limits on which the carrier or the infrastructure manager will be able to verify the established speed limits, directly affecting the comfort and safety riding, are proposed.
PL
Artykuł jest poświęcony układom napędowym stosowanym w trakcyjnych pojazdach szynowych. Zaprezentowano w nim wykorzystywane obecnie układy napędowe hydrostatyczne zastosowane w wózkach motorowych, pojazdach specjalnych oraz pojazdach szynowo-drogowych. Przedstawiono ponadto koncepcje (propozycje) hydrostatycznego układu napędowego możliwego do zastosowania w krajowych lekkich pojazdach szynowych, przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego.
EN
This paper is devoted to the driving systems used in the traction rail vehicles. Now the used driving hydrostatic systems applied in the motor bogies, the special vehicles and in the railroad vehicles are presented in it. Moreover, the conceptions (proposals) of the hydrostatic driving system being possible for using in the domestic light rail vehicles intended for service of the passenger traffic are presented in it.
PL
Artykuł przedstawia założenia i podstawy symulacyjne systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. Omówiono główne cele i metodykę prowadzenia badań symulacyjnych. Zamieszczono przykładowe charakterystyki drganiowe uzyskane na podstawie symulacji komputerowej oraz wyznaczone na ich podstawie miary punktowe, które są podstawą do określenia założeń dla systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego.
EN
The paper is dedicated to the assumptions and simulation basics of the technical state monitoring system for light rail vehicle. The paper discusses the main objective of this work, and the methodology used for the computer simulations. It contains also some examples of vibration characteristics from the simulation of the light rail vehicle dynamics on worn track. These characteristics became the basis for determining the assumptions to build a monitoring system of technical state monitoring for light rail vehicle.
6
Content available remote Koncepcja systemu monitorowania stanu technicznego lekkich pojazdów szynowych
PL
Niniejszy artykuł opisuje koncepcję systemu monitorowania i diagnostyki przeznaczonego dla lekkich pojazdów szynowych. Omówiono podstawowe wymagania i założenia dotyczące systemu, jak również przewidywane tryby pracy. Opisano podsystem pokładowy systemu wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania czujnikami pomiarowymi, dobranymi na etapie symulacji komputerowej.
EN
The paper describes the main concept of the technical state monitoring systems for light rail vehicles. Functional requirements, assumptions and procedures were described, as well as the main board subsystem with necessary transducers, which were optimized during the simulation process.
7
Content available remote Light rail vehicle dynamics from a running safety perspective
PL
Praca dotyczy zagadnień bezpieczeństwa jazdy lekkich pojazdów szynowych poruszających się po torach o złym stanie utrzymania. Autorzy definiują nowe kryteria bazując na symulacyjnych i eksperymentalnych badaniach prowadzonych dla modeli i rzeczywistych pojazdów. Otrzymane wyniki poddano krytycznej ocenie.
EN
This paper briefly describes the analysis of the Iight rail vehicIe running safety on a worn track profile. The author proposes some new safety criteria, developed on the grounds of numerical simulations and experimental field tests on the real vehicIe.
PL
Zdefiniowano lekki pojazd szynowy oraz określono warunki techniczne, związane z eksploatacją tych pojazdów. Omówiono zasady prowadzenia ruchu na liniach dojazdowych, po torach kolejowych i tramwajowych oraz odcinki przejściowe i wymagane elementy infrastruktury, dotyczące obsługi podróżnych. Przedstawiono koncepcję przewozu osób na linii Wejherowo - Gniewino, z podaniem założeń eksploatacyjno-ruchowych.
EN
Definition of light rail vehicle and technical requirements for its operation is given. Rules for operation on commuter lines, railway and tram tracks, transition sections and infrastructure elements for passenger service are discussed. Concept of passenger service for Wejherowo - Gniewino line and operation assumptions are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.