Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lean production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available LPS - lean production system
EN
Both in the Polish and global economy, many companies are looking for solutions and management methods that, with such high competition, will allow them to adapt to the changing conditions and increasingly demanding customers. Many companies, to meet their expectations, began to improve their processes, moving away from the conventional way of thinking for a new approach, and new management methods. The purpose of this article is to analyze the selected methods of the implemented production system, based on Lean Manufacturing principles, which is still evolving. The leitmotiv of this system is the elimination of all loss-making activities, finding the right solution and using the appropriate tools, as well as involvement of employees. The research was carried out on the case study referring to the corporation, which operates in the sanitary technology sector. The paper attempts to assess the scope of implementation of the individual Lean Manufacturing tools and their importance in the process of eliminating of various types of wastage.
2
Content available remote Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
W niniejszym artykule badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Przyjęto założenie , że duże zainteresowanie i wysoka oglądalność transmisji wywołuje ograniczenie czynności bytowych mieszkańców i wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną zależność zużycia wody od oglądalności. Jest to szczególnie zauważalne w przerwach meczów oraz bezpośrednio po jego zakończeniu. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych. Wybrane mecze piłkarskie miały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego GPW SA z największym systemem wodociągowym w Polsce. Dla potwierdzenia zaobserwowanych spostrzeżeń analizowano również analogiczne dane gromadzone w innych największych polskich przedsiębiorstwach wodociągowych a dotyczące tych samych transmisji. Dotyczy to czterech przypadków. W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie maleje. Podczas pierwszej połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. W trakcie drugiej połowy oglądalność znacznie rośnie a zu¬życie wody znacznie maleje. W dogrywkach utrzymuje się wysoka oglądalność i niskie zużycie wody. W transmisji rzutów karnych oglądalność jest najwyższa a zużycie wody najniższe. Po meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody gwałtownie rośnie, po czym stopniowo maleje. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych o dużym wskaźniku oglądalności, należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%. tj. o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych. Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100% .
EN
In this study the influence of the course of sports transmissions on water consumption in the water supply system was studied. It has been assumed that high interest and high viewing rate of the transmission causes the limitation of living activities of the residents and causes a decrease in demand for water. Correlation of data in the diagrams shows the mutual dependence of water consumption on viewership. This is particularly noticeable during breaks and immediately after the match. The analysis covered 67 football matches played in the period from 2012 to 2018. A detailed analysis was carried out of 47 matches, for which viewership data was correlated with water consumption data during their television transmissions. Selected football matches had over 5 million viewers and over 40% share in the TV audience. Diagrams of water consumption from the telemetric system of the GPW SA - bigest water supply system in Poland for 3,5 mln peoples were developed for these matches. In order to confirm the observed observations, analogous data collected in other largest Polish water supply companies and concerning the same transmissions were also analysed. This is the case in 4 matches. In each analysed case there is a correlation between the course of the transmission of the match and the amount of water consumed in the whole distribution system. Ten minutes before the game, the audience increases significantly and water consumption decreases rapidly. During the first half of the match the audience increases and water consumption decreases. At the beginning of the break, the number of visitors drops sharply and water consumption rises extremely fast. During the second half of the year, the number of visitors increases significantly and water consumption decreases significantly. In extra time, high ratings and low water consumption are maintained. In penalty kicks transmission the audience is the highest and water consumption is the lowest. After the game, the audience decreases sharply and the water consumption increases sharply and then gradually decreases. Regardless of the time of the game, the so-called Sanitary Peak was observed as a jumping increase in water consumption and the so-called Advertising Ravine in the viewer's chart. Due to the strongly growing flows, the risk of failure and the risk of discontinuity of supplies increases in a short period of time. During sports broadcasts with a high viewing rate, it is necessary to ensure the possibility of a sudden increase in demand for water by min. 15%. i. e. by more than 2000 m3/h for large main water distribution systems equipped with a network of equalisation tanks. For other water and sewage companies in systems with smaller infrastructure, it should be possible to increase the momentary demand from 50% to even 100%.
PL
W niniejszym opracowaniu badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Założono, że wysoka oglądalność transmisji wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną zależność zużycia wody od oglądalności. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych. Posiadały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego największych polskich przedsiębiorstw. W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie maleje. Podczas I i II połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oraz tuż po zakończeniu meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych o dużym wskaźniku oglądalności należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%, tj. o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych. Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100%.
EN
In this study the influence of the course of sports transmissions on water consumption in the water supply system was studied. It has been assumed that high audience of the transmission decrease in demand for water. The correlation of data on the graphs indicates the mutual dependence of water consumption on audience. The analysis covered 67 football games played in the period from 2012 to 2018. In case of 47 matches a detailed correlated analysis into water consumption and audience was made. Selected football matches had over 5 million viewers and over 40% share in the television audience. Data of water consumption of the largest Polish enterprises were developed. In each case analyzed, there is a correlation of the transmission of the match with the amount of consumed water. During the first and second half of the match, audience increases and water consumption decreases. At the beginning of the break and just after the match, a audience decreases rapidly and the water consumption is growing sharply. The risk of failure and the risk of losing the continuity of supplies increases. During sports broadcasts with a large viewing rate, it is necessary to ensure the possibility of a sudden increase in water demand by min. 15% i.e. by over 2,000 m3/h for large main water distribution systems equipped with a network of expansion tanks. For other water companies in systems with smaller infrastructure, it should be possible to increase the temporary demand from 50% to even 100%.
EN
The article describes a research project conducted by the authors in 2015 in one of the manufacturing companies of the automotive industry in Poland. Described manufacturing company engaged in the production of body frame of truck cargo space. The aim of the project was to improve the part of production process involving assembling walls in one production area. The article describes the project realization, starting from defining the problem, identifying measures to improve the organization of production process, then selecting analytical tools of the current situation and in brief selecting improvement tools that were implemented in manufacturing company. As a result of the research work identified measures have been improved as explained in the article.
EN
In the paper, the method of the production process improvement with the use of lean production tools has been presented. The Value Stream Mapping (VSM) for the cardboard packaging production process has been presented. On the basis of the current state map (CSM), areas for improvement have been designated - 5 organizational changes of the process were marked out. To minimize the three basic losses excessive storage, unnecessary movement and delays, the changes were introduced in the method of inter-operative transport, supervision of the storage condition (input and output of the process), control at the processing operation and the use of a production loop. As a result of the changes, it is possible to shorten the process time, shorten the total time of operations adding value and reduce the number of non-compliant products.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania wybranych metod lean production. Techniki i metody wchodzące w skład lean manufacturing pozwalają na systematyczną identyfikację i eliminację marnotrawstwa poprzez ciągłe doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zmniejszenie kosztów i poprawa jakości produktu oraz dostosowanie produktu do wymagań klienta ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wiąże się to często ze zmianą podejścia zarządu do kwestii utrzymania maszyn, zwłaszcza zwiększenia ich bezawaryjności oraz uzyskania większej elastyczności produkcji. Cele te można uzyskać poprzez wykorzystanie metod z obszaru lean production.
EN
The paper presents a concept of using selected lean production methods. The lean manufacturing methods and techniques allow a systematic identification and elimination of waste by continuous improvement of logistics processes in manufacturing companies. Reduction of costs and improvement of product quality has a key importance in gaining competitive advantage. This is often related to maintenance of machines, particularly increasing their reliability and obtaining better production flexibility. Those objectives can be achieved by using lean production methods.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy twórczość operatorów maszyn produkcyjnych może przekładać się na ograniczanie kosztów produkcji w odniesieniu do wyrobu złożonego? Przystępując do badań przyjęto koncepcyjny wzorzec tezy, a mianowicie: twórczość operatorów maszyn produkcyjnych implikowana jest możliwościami uzyskania przez nich dodatkowej premii, będącej przejawem zaimplementowania zgłoszonej idei wpływającej bezpośrednio na wyższą jakość procesu technologicznego.
EN
The main aim of the paper is an attempt to answer the question: Can work of the production machine operators contribute to reducing the production cost in relation to a complex product? By carrying out the research, a conceptual thesis model was adopted, namely: The work of production machine operators is implied by the possibilities of obtaining an additional bonus by them, which is a manifestation of implementation of the reported idea that directly affects higher quality of the technological process.
EN
Lean Management is a management concept that creates a work culture at a company that makes all employees strive to continuously reduce costs, improve the quality and shorten delivery cycle to maximally meet customers’ expectations and adapt to the environment by eliminating any waste identified and integrating the activities connected with the stream creating customer value. The article is aimed at presenting the results of research on the Lean Management concepts in a modem enterprise, conducted among the personnel of enterprises from Wielkopolska, Poland.
PL
Warto dbać o zdrowie, wprowadzając zdrową dietę i ruch. Takim działaniem uzyskamy szczupłą sylwetkę, sprawiając, że cały organizm funkcjonuje należycie. Podobnie jest z życiem przedsiębiorstwa, w którym dobra organizacja przekłada się na szereg korzyści. Skrojona na miarę „dieta" pozwala wyprodukować więcej surowca dobrej jakości, taniej i szybciej.
11
EN
Background: The lean production is a well-established managerial concept, which helps companies to provide the customer value and to reduce cost. Recently it gains a lot of attention among the remanufacturers. In this paper the assumption is made that remanufacturing process is more sustainable, if there will be efficient utilization of the resources. The resource utilization is efficient when there is no waste of resources. The implementation of lean principles and tools into a remanufacturing process can benefit to improved sustainability but also it suffers some constrains, which are identified in this paper. Methods: The research methodology consists of a literature review, where research papers from the Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases were used. The search criterion was the phrase "lean remanufacturing". On the basis of literature review the lean remanufacturing problems are identified. The framework for lean remanufacturing analysis was established. Author presents also case studies on assessment of the leanness of remanufacturing process and discusses the potential for waste elimination in order to improve sustainability of remanufacturing process. Results: Problem identification and analysis framework of lean remanufacturing process is discussed. The case studies results are analysed in the context of the finding of the literature review. The advantages and constrains of lean remanufacturing are discussed. Conclusions: A remanufacturing process is more complex than the respective production process. The implementation of lean production principles and tools into remanufacturing process is at a very early stage comparing to the traditional manufacturing. There are evidences from the industrial studies and the academic research on lean remanufacturing benefits. There is a need to distinguish between lean remanufacturing on an operational and a strategic level. From the perspective of sustainability of remanufacturing process an operational framework seems to be more suitable.
PL
Wstęp: Lean production jest powszechnie wykorzystywaną koncepcją zarządzania, która pomaga przedsiębiorstwom dostarczać wartość dla klientów i redukować koszty. Obecnie budzi ona coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem (fabryczną regeneracją). W tym artykule przyjęto założenie, że proces remanufacturingu będzie miał wyższy poziom zrównoważonego wykorzystania zasobów jeżeli nie będzie w nim marnotrawstwa. Wdrożenie zasad i narzędzi lean production w procesie remanufacturingu może przynieść znaczne korzyści, równocześnie napotyka jednak wiele przeszkód, które zostały zidentyfikowane w tym artykule. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe, w tym celu przeszukano bazy Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases dla kryterium "lean remanufacturing". Na podstawie analizy literaturowej dokonano identyfikacji problemów lean remanufacturing. Stworzone zostały ramy teoretyczne dla oceny procesu remanufacuringu z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów. Następnie dokonano analizy studiów przypadku, w celu identyfikacji poziomu szczupłości dla wybranych przykładów procesu remanufacturingu. Kolejnym krokiem badań była identyfikacja marnotrawstwa w celu wskazania obszarów kluczowych dla podniesienia poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesie remanufacturingu. Wyniki: W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat problemu oraz zdobyte doświadczenia praktyczne. Autorka omawia problemy lean remanufacturing. Analiza studiów przypadku została zrealizowana pod kątem oceny poziomu szczupłości procesu oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień. Wyniki omówiono w kontekście wcześniejszych wniosków ze studiów literaturowych. Wnioski: Proces remanufacturingu jest znacznie bardziej skomplikowany niż proces produkcji pierwotnej dla analogicznego produktu, Wdrożenia zasad i narzędzi lean production do procesu remanufacturingu jest na niższym poziomie niż w przypadku tradycyjnego wytwarzania. Jednak istnieją przykłady pochodzące z praktyki jak również studia teoretyczne dostarczające dowodów, że mimo licznych problemów i ograniczeń wdrażanie narzędzi lean może przynieść pozytywne efekty Równocześnie istotne jest rozróżnienie lean remanufacturing na poziomie strategicznym i operacyjnym. Z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów bardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie narzędzi i metod lean production na poziomie operacyjnym.
12
Content available The Lean Manufacturing tools in Polish foundries
EN
The concept of Lean Manufacturing (or Lean Production) is widely present in the quality management systems of the best factories. Foundry plants in Poland have continuously been implementing modern management tools; however, the experiences of the authors show that the usage of lean tools is at a lower level in domestic foundries than in similar plants abroad. This was the reason why a survey was prepared and over 300 foundry plants were questioned regarding the application of Lean Manufacturing tools. The questions (20 in total) asked if and what tools are implemented in the plant and what benefits have been achieved, or why lean tools have not been implemented in a particular plant. The answers were thoroughly analysed and the results show that, among others, only 29% of all foundries use lean tools, and the main reason why most of them do not is that these tools are not understood well enough.
PL
Koncepcja Lean Manufacturing (lub Lean Production) obecna jest szeroko w systemach zarządzania wiodących zakładów przemysłowych. W odlewnictwie, w tym polskim, również widoczny jest stały postęp we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania. Jednak doświadczenia autorów wskazują, że w aspekcie zastosowania narzędzi lean, polskie odlewnie odstają jednak od zagranicznych. Te spostrzeżenia były powodem podjęcia badań, ankietowych skierowanych do krajowych odlewni (ponad 300). Pytania (łącznie 20) dotyczyły głównie zagadnień, czy i jakie narzędzia lean są wykorzystywane w zakładzie, jakie są korzyści z ich stosowania lub też dlaczego takich narzędzi nie wdrożono. Odpowiedzi zostały starannie przeanalizowane a wyniki wskazują między innymi, że zaledwie 29% odlewni stosuje jakiekolwiek narzędzia lean a najczęstszym powodem ich niestosowania jest niewystarczające zrozumienie.
PL
W artykule przedstawiono etapy wdrożenia narzędzia 5S jako pierwszy krok w budowaniu efektywnego i nowoczesnego procesu produkcji. Przedstawiono definicją i cele wdrożenia systemu produkcji odchudzonej. Przytoczono również rozwinięcie teorii 6S. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań pokazują przykłady korzyści oraz możliwości pojawiające się w związku z wdrożeniem systemu produkcji odchudzonej.
EN
The article introduces definition and purpose of implementation of Lean Production. Author presents methodology of implementation of 5S tool as a first step to create value, modern and effective production process. Later development of 5S theory to 6S is brought. A research work result shows practical examples of benefits and possibilities appearing during implementation of Lean Production system.
14
EN
Rising competitive pressure in connection with rising heterogeneity of customer wishes has led to the assumption that in the future, an increased focus will be centered on one-of-a-kind production. The relevance of one-of-a-kind production in different branches increases. Hence, it is necessary for job shop and single item producers to increase their competitiveness by focusing on technology and boosting their process efficiency. The challenge now is to question existing added value structures and to pursue attempts to profoundly improve productivity. A feasible approach to tackle this challenge is lean production.
PL
Ciągły wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych oraz coraz bardziej indywidualne wymagania klientów przyczyniają się do wzrostu znaczenia produkcji jednostkowej. Celem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących indywidualne produkty małoseryjne oraz produkty unikatowe nie wystarcza sama koncentracja przedsiębiorstw na ograniczoną liczbę technologii. Dodatkowo konieczne jest rownież zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych takich przedsiębiorstw. Jedną z możliowści radykalnego zwiększenia produktywności przez odchudzenie produkcji z niepotrzebnych czynności jest system lean producion.
15
Content available remote Elastyczna automatyzacja czynnikiem zwiększania produktywności wytwarzania
PL
Przedstawiono niektóre kierunki rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania. Zwrócono uwagę przede wszystkim na rozwiązania spełniające warunki ,,oszczędnej produkcji'': obrabiarki samoobsługujące się i realizujące technologie hybrydowe, nowe koncepcje palet przedmiotowych i robotów manipulujących takimi paletami. Omówiono efekty stopniowego wdrażania elastycznej automatyzacji wytwarzania oraz nakreślono perspektywy dalszego jej rozwoju.
EN
Presented are some possible development issues for the flexible automation process. Attention is particularly paid to the economy oriented production issues, such as the use of the self-service or the hybrid process machine tools, new concepts of the component pallets and the robots handling such pallets. Also discussed are the effects of phasing of the flexible automation methods into production and further development prospects of the flexible automation methods are outlined.
16
Content available remote Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją
PL
Obecnie obserwuje się potrzebę dużej innowacyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność ta przejawia się we wdrażaniu do praktyki przemysłowej nowych rozwiązań zarówno o charakterze produktowym, technologicznym, jak i organizacyjnym. Problematyka jest o tyle istotna, że obserwuje się szybkie skracanie cykli życia wyrobów, pojawianie się nowych technologii, w tym informatycznych, rośnie dynamika wprowadzania na rynek nowych produktów itp. W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcji. Różnorodność istniejących i pojawiających się nowych metod nasuwa pytanie, na ile metody te są przydatne, gdy wdrażane są oddzielnie, czy też powinny być stosowane łącznie, jakie z tego tytułu firma odnosi korzyści. Podjęto próbę przeanalizowania tego problemu na przykładzie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Umiejętny dobór i wdrożenie poszczególnych metod powinno przyczynić się do uzyskania określonych korzyści, a w konsekwencji poprawy pozycji konkurencyjnej.
EN
The need of large innovations of enterprises was observed at present. Innovations this manifests in initiation to industrial practice of new solutions both about product character, technological how and organizational. It problems this is about so many essential it, that shortening cycle of life of articles was observed was quick, appearing in this new technologies computer, the dynamics of introducing on market of new products, and the like grow. The problems in article were introduced connected .from utilization the modern methods of management with production. Variety existing and appearing new methods it pushes on loam methods these question they are useful when they be initiated separately, or else they should be applied together, what .from this title firm brings back advantage. Test of analysing on example of motor trade this problem was undertaken. The skilful selection and the initiating the individual methods should contribute to obtainment of definite advantages and in consequence of improvement of competitive position enterprise.
PL
Niniejsza praca jest zestawieniem najnowszych pojęć (metod, technik, systemów), które wkroczyły do zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku. W pracy zestawiono pojęcia posługując się przede wszystkim nazwami w języku angielskim, w alfabetycznej kolejności. Łącznie wyjaśniono 30 pojęć w ramach orientacji przedsiębiorstwa na klienta, jakość, procesy, koszty, środowisko przyrodnicze i informację (komunikację). Wraz z przystosowaniem przedsiębiorstw sektora hutniczego do uwarunkowań gospodarki rynkowej, coraz więcej nowych metod i technik zarządzania pojawiło się w naszym rynku. Usystematyzowana terminologia może być pomocna zarówno dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem hutniczym, jak i dla podmiotów otoczenia biznesowego.
EN
The paper contains set of modern meaning words (methods, techniques, systems) which entered to enterprise management in XXI century. Notions were compared in alphabetical order using English names. Together 30 words were explained in the feld: customer orientation, quality, processes, costs, environment and information (communication). Together with adaptation of metallurgical enterprises to market economy there are more and more new methods and techniques of management in our market. Systematized terminology can be used by management personnel of metallurgical enterprise an by subjects of business environment.
EN
The paper indicates production processes as a significant competitive factor for manufacturing companies. They can be characterized by a set of time related parameters such as a production cycle for the company or for the whole logistic chain, including purchasing of raw materials and distribution chains. Time-based Management and Time-based Competition are time-related strategies for production processes design and improvement. A production process is composed of value-adding operations, non-value-adding operations and operations just creating waste. Kaizen (Continuous Improvement) and re-engineering are tools to be used to improve production processes in a very different way and at the different conditions, which are presented in the paper.
EN
In the process of the spreading of knowledge about new solutions in production management and adaptation of innovation by given enterprises there are three interdependent domains that are involved: new solutions, suppliers of innovations, and the users. Critical elements in implementation of computerized production management system can be broken into three fundamental categories: technical, date, and personnel. The purpose of this paper is to present such aspects of this later category as change plan, education plan, staff plan and job design, which have close links with people.
EN
The traditional, accounting based investment justification methods often fail to measure proper value of Advanced Manufacturing Technology, mainly because of strategic, intangible nature of the benefits involved. The paper examines new approaches to justification such modern systems, namely analytic and strategic appraisal methods. Special attention is given to using Activity-Based Costing (ABC) to justification of integrated production management systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.