Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lead
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Żywność oprócz składników odżywczych może zawierać także substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Przykładem takiego zagrożenia jest obecność w produktach spożywczych metali ciężkich. Zanieczyszczenia te należy zaliczyć do skażeń chemicznych powstałych w wyniku różnych procesów naturalnych, przetwórczych, migracji oraz przypadkowych skażeń. Metale ciężkie uznaje się obecnie za jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Do najbardziej toksycznych należy kadm, ołów, rtęć oraz arsen. Pierwiastki te odznaczają się najwyższym współczynnikiem kumulacji. W artykule przedstawiono dane literaturowe na temat zawartości metali ciężkich w niektórych podstawowych produktach spożywczych (warzywach i owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego: mleku, mięsie oraz rybach). Dodatkowo na podstawie raportów RASFF dokonano analizy występowania zagrożeń chemicznych w żywności z uwzględnieniem tendencji oraz częstotliwości ich zgłaszania w analizowanym okresie.
EN
In addition to nutrients, food also contains substances that can pose health risk. Heavy metals are one such threat. These impurities should be classified as chemical contamination resulting from various natural, processing and migration processes as well as accidental contamination. Heavy metals are currently one of the most dangerous environmental pollutants. The most toxic include cadmium, lead, mercury and arsenic. These elements have the highest accumulation coefficient. The article presents results of heavy metal content in some basic food products (vegetables and fruits, products of animal origin - milk, meat, fish). Additionally, based on RASFF reports, an analysis of the occurrence of chemical hazards in food was made taking into account trends and the frequency of reporting them in the analyzed period.
EN
This paper presents the results of the study on the extraction capacity of 1,8,15,22-tetra(1- heptyl)resorcin[4]arene and its octasubstituted derivatives containing thiophosphoryl, ester and amide groups in the presence of Pb(II), Zn(II), Cd(II) and Cr(III) in solvent extraction process. Effects of the structure and concentration of the resorcinarene extractant and the composition of the aqueous phase as well as its acidity on the efficiency and selectivity of removal of the examined metal ions from model aqueous solutions were determined. The 1:1 stoichiometry for complexes formed between Pb(II) and Cr(III) and the octasubstituted resorcin[4]arenes was determined by classical slope analysis and loading test.
EN
Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid (H2BDA) was used as an organic linker to synthesize bismuth and lead based organic frameworks (1 and 2). The structural/morphological studies of these metal organic frameworks (MOFs) were done using UV-Vis, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), 1H NMR, energy dispersive spectroscopy (EDXS), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA) and powder X-ray diffraction method. Surface area as determined by Brunauer-Emmett-Teller (BET) studies revealed better N2 gas adsorption for MOF (1) compared to MOF (2). Both these MOFs exhibited good luminescence activity which was attributed to ligand-to-metal charge transfer transitions (LMCT).
EN
Heavy metals like cadmium (Cd) and lead (Pb) are pollutants that are toxic, difficult to decompose and accumulate in biota. One of the biota that lives in the waters is mullet fish. This fish is demersal, has a relatively long life period, has a specific tolerance to the aquatic environment and highly consumable in Indonesia. Therefore need to know the metal content of Cd and Pb in water, sediments and mullet fish and their relationship in Indonesia. The study used a survey method with purposive random sampling at four stations, three replications. The study was conducted from June to November 2019. Analysis of data was descriptive, F-test and correlation. The results showed that the heavy metal content of Cd and Pb between stations in the water media, sediment and in mullet fish there was a significant difference. The highest Cd and Pb were showed in station III, coming from the oil industry, domestic waste and transportation activities. The heavy metal content of Cd and Pb in water, sediment and mullet fish (Planiliza subviridis) in the Donan River, Cilacap shows results exceeding the allowed threshold and danger to human health.
EN
The lead contamination of the environment affects the life of organisms, as the quality of the environment influences and determines the quality of living things, both plants and animals. Therefore, remediations need to be taken so that the polluted land could be repurposed for various activities safely. Phytoremediation is a method that employs plants to move, detach, or stabilize pollutants in the form of eitherorganic or inorganic compounds. In this study, the Croton (Codiaeum varigatum) plant was used as a phytoremediator planted in pots. Three pots were observed: 500 mg of Pb (NO3)2 was added to the first (T1) pot, 750 mg (T2) of Pb (NO3)2 was added up to the second (T2) pot, and no addition to the third (T0) pot. The parameters analyzed included plant biomass, the Pb content in plants, bioaccumulation factors, translocation factors, metal tolerance index, and photosynthetic pigment content. The results showed that Pb affected all of the analyzed parameters. Pb causes a decrease in the plant biomass and a downturn in chlorophyll a and b. The Pb accumulation in root > stem > leaf. The BAF value <1, the TF value <1 and the MTI value ranged 89.73–82.80%.
EN
Polychlorinated substances, polyaromatic hydrocarbons, heavy metals and pesticides are among the priority even at low concentrations. The problem, however, is that such low concentrations are impossible to measure using most available methods. This research focused on the determination of selected priority substances – heavy metals, namely lead and cadmium, in which the determination of Pb and Cd in wastewater by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) was preceded by water sample pre-treatment. The paper deals with the influence of the pre-treatment on the resulting measured values. Two processes were selected as pre-treatment processes. The first pre-treatment procedure was a simple filtration using a filter paper for moderate filtration. As the second procedure, we applied decomposition of the sample by nitric acid in the open system. The pre-treated wastewater samples were subsequently examined using ICP-MS. Based on the obtained results, we can conclude that decomposition of the sample by nitric acid in the open system is a more suitable pre-treatment method for water samples.
PL
Zawartość substancje polichlorowanych, węglowodorów poliaromatycznych, metali ciężkich i pestycydów ma ogromne znaczenie nawet przy niskich stężeniach. Problem polega na tym, że niskich stężeń nie można zmierzyć przy użyciu większości dostępnych metod. Badania koncentrowały się na oznaczeniu wybranych substancji priorytetowych – metali ciężkich, a mianowicie ołowiu i kadmu, w których oznaczanie Pb i Cd w ściekach metodą indukcyjnie sprzężonej plazmowej spektrometrii masowej (ICP-MS) poprzedziło wstępne uzdatnianie próbki wody. Artykuł dotyczy wpływu obróbki wstępnej na uzyskane wartości pomiarowe. Dwa procesy wybrano jako procesy obróbki wstępnej. Pierwszą procedurą wstępnej obróbki była prosta filtracja z użyciem bibuły filtracyjnej do umiarkowanej filtracji. W drugiej procedurze zastosowano rozkład próbki kwasem azotowym w układzie otwartym. Wstępnie oczyszczone próbki ścieków zostały następnie zbadane przy użyciu ICP-MS. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że rozkład próbki kwasem azotowym w układzie otwartym jest bardziej odpowiednią metodą wstępnej obróbki próbek wody.
EN
This study deals with utilization of milled stems and leaves of carrot (Daucus carota) for the adsorptive removal of Pb(II) and Cd(II) from the aqueous solution. Carrot was bought in the local grocery, it was dried at the laboratory temperature and milled. Prepared material was analysed by the infrared spectrometry which confirms good structural homogeneity of the sample. Kinetic measurements were performed for estimation of adsorption equilibrium time. Equilibrium of Pb(II) adsorption was established after 6 hours of contact time, equilibrium of Cd(II) adsorption was established after 24 hours of contact time. The isotherms’ measurements were realized with the contact time 24 hours for the estimation of adsorption capacities of the studied sorbent. Adsorption capacities were around 47 mg/g for Cd(II) and 154 mg/g for Pb(II). Changes of pH values of the sorption solutions were negligible but some amount of Ca(II), Mg(II), K(I) and Na(I) ions was released to the solution during adsorption process. Daucus carota stems and leaves exhibit good sorption capacities and they could be utilized for adsorptive removal of Pb(II) and Cd(II) ions from the aqueous solutions.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania zmielonych łodyg i liści marchwi (Daucus carota) do adsorpcyjnego usuwania Pb (II) i Cd (II) z roztworu wodnego. Marchewkę kupiono w lokalnym sklepie spożywczym, wysuszono w laboratorium i zmielono. Przygotowany materiał analizowano za pomocą spektrometrii w podczerwieni, co potwierdziło dobrą jednorodność strukturalną próbki. Pomiary kinetyczne przeprowadzono w celu oszacowania czasu osiągnięcia równowagi adsorpcji. Równowagę adsorpcji Pb (II) ustalono po 6 godzinach czasu kontaktu, równowagę adsorpcji Cd (II) ustalono po 24 godzinach czasu kontaktu. Pomiary izoterm wykonano z czasem kontaktu 24 godziny w celu oszacowania zdolności adsorpcji badanego sorbentu. Zdolności adsorpcyjne wynosiły około 47 mg / g dla Cd (II) i 154 mg / g dla Pb (II). Zmiany wartości pH roztworów sorpcyjnych były znikome, ale pewna ilość jonów Ca (II), Mg (II), K (I) i Na (I) została uwolniona do roztworu podczas procesu adsorpcji. Łodygi i liście Daucus carota wykazują dobre zdolności sorpcyjne i można je wykorzystać do adsorpcyjnego usuwania jonów Pb (II) i Cd (II) z roztworów wodnych.
13
Content available remote Investigation of lead removal from drinking water using different sorbents
EN
Lead is a heavy metal with strong toxic properties. This chemical element is found in wastewater and sometimes in drinking water. The article deals with the removal of lead(II) ions from polluted water using a sorption process to determine the most effective sorbent for the removal of lead(II) ions. Three sorbents were used in the research: clay, sapropel, and iron sludge. All three sorbents investigated reduce the concentration of lead(II) ions in water: clay efficiency was of 65.7-90 %, sapropel of 94.3-100 %, and iron sludge of 84.3-97 %, depending on sorbent type and contact duration. The research has shown that the most effective way to remove lead(II) ions from the test water is sapropel. Using different amounts of sapropel (1, 2, 3, 4, 5, 6 g/dm3 and 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 g/dm3) and different duration of contact (30, 60, 90, 120 and 150 minutes), the concentration of lead(II) ions in the test water after purification did not exceed the permissible values for drinking water (10 mg/dm3), so that the lowest sapropel content of 0.1 g/dm3 can be used for sorption. Lead(II) ions are most effectively removed when contact time is 30 min.
EN
Effective diffusion coefficients (De) for different heavy-metal salts: Cd, Pb, Zn in calcium alginate beads were determined. Their values depend on the metal type, anion from the metal salt, and the alginate content in the beads. The results of calculations indicate a decrease in the values of De, caused by an increase in the alginate content in the alginate sorbent beads. This is in agreement with the mechanism of the diffusion process taking place in porous carriers. Experimental data were found to be in good agreement with the mathematical model, as indicated by high values of the correlation coefficient.
PL
W pracy wykonano obliczenia symulacyjne odzysku miedzi i ołowiu z żużla z pieca zawiesinowego hutniczego, stanowiącego odpad poprodukcyjny w technologii wytapiania miedzi. Żużel ten ze względu na wysoką zawartość materiałów metalonośnych może zostać powtórnie przetworzony w technologii wysokotemperaturowej redukcji przy udziale reduktorów stałego i gazowego: C i CO. Zastosowana metoda obliczeniowa polegała na poszukiwaniu minimum funkcji energii Gibbsa określonego przez temperaturę, ciśnienie i masy składników w fazie metalicznej, żużlowej i gazowej dla układu trójskładnikowego złożonego z tlenków: miedzi, żelaza i ołowiu. Do obliczeń wykorzystano komercyjne oprogramowanie FACTSage. Symulacje uwzględniały zmianę energii Gibbsa na skutek procesów zachodzących pomiędzy składnikami układu i reduktorem wyrażonymi za pomocą stałych równowag reakcji chemicznych przebiegających w rozpatrywanym układzie. W wyniku rekcji pomiędzy redukowanymi tlenkami metali powstaje faza CO2, która w pewnych warunkach osiąga równowagową prężność, powoduje to zahamowanie redukcji pomimo wprowadzania kolejnych porcji reduktora. Istotną rolę w procesie odzysku miedzi odgrywa efekt temperaturowy. Przy temperaturze 1500 K zaobserwowano niemal całkowitą redukcję tlenków miedzi i ołowiu, podwyższenie temperatury spowodowało intensyfikację procesu redukcji tlenku żelaza.
EN
Calculation simulations for copper and lead recovery from fluidized-bed furnace slag, i.e. copper melting waste, are presented in the paper. This slag is high in metal-bearing material therefore can be reprocessed in the high temperature reduction process with solid and gaseous reducers: C and CO. The applied calculation method lied in finding minimum Gibbs energy function defined by temperature, pressure and mass of components in metallic phase, slag phase and gaseous phase for a three component system consisting of copper oxide, iron oxide and lead oxide. The calculations were made with the use of commercial software FactSage. Simulations accounted for the change of Gibbs energy due to the processes taking place between components of the system and reducer, expressed with constant equilibria of chemical reactions taking place in the analyzed system. As a result of reactions between reduced metal oxides, CO2 phase was produced. In certain conditions it reached equilibrium pressure hindering reaction, though successive parts of reducer were introduced. The temperature effect plays an important role in the process of copper recovery. At a temperature of 1500 K almost complete reduction of copper and lead oxides was observed and higher temperature intensified the process of iron oxide reduction.
EN
The pyrometallurgical process of production of zinc and lead realized in The Zinc Smelting Plant "Miasteczko Śląskie" S.A. poses a potential threat to the natural environment. Technologies applied in the process produce toxic pollutants, among which one of the most important is dust which contains Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl, etc. The detailed determination of chemical and mineral compositions of the dust allows to understand its behaviour in the environment and observe migration pathways. The paper presents results of investigations of the migration possibility to the soil and water environment of trace elements cadmium and antimony present in one of the main phases, zinc oxide, emitted with dusts from various operations of pyrometallurgical extraction of Zn and Pb at the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant, Poland. The quantity of elements was estimated on the basis of: (i) dust fall, (ii) zinc oxide content in dust, (iii) element content in zinc oxide, and (iv) mobility of zinc oxide under the hypergenic conditions of the soil and water environment of the Smelting Plant area. Among the elements considered, cadmium and antimony emitted with zinc oxide contained in dusts from the Sintering Machine will pose a potential hazard for the soil and water environment of the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant area.
PL
Proces pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process (ISP) stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces technologiczny ISP jest źródłem toksycznych zanieczyszczeń, spośród których jednymi z najważniejszych są pyły zawierające w swym składzie między innymi takie pierwiastki jak Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl. Dokładne poznanie składu chemicznego i mineralnego zanieczyszczeń pyłowych pozwala na określenie ich zachowania się w środowisku, prześledzienie drogi migracji. W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości migracji do środowiska gruntowo-wodnego pierwiastków śladowych występujących w jednej z głównych faz – siarczku cynku – emitowanej z pyłami pochodzącymi z różnych odcinków technologicznych pyrometalurgicznego otrzymywania Zn i Pb w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Polska. Ilość pierwiastków została oszacowana na podstawie: (i) opadu pyłu, (ii) udziału siarczku cynku w pyle, (iii) zawartości pierwiastka w siarczku cynku oraz (iii) mobilności siarczku cynku w warunkach hipergenicznych środowiska gruntowo-wodnego rejonu huty. Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego rejonu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., spośród rozpatrywanych pierwiastków, będą stanowić kadm oraz antymon emitowane wraz z siarczkiem cynku zawartym w pyłach Maszyny Spiekalniczej
17
PL
Przedstawiono wyniki analizy fizyczno-chemicznej i faunistycznej 132 prób glebowych z różnych rejonów Polski. W próbach glebowych oznaczono skład granulometryczny metodą areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, całkowitą zawartość ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną. Analizy właściwości biologicznych badanych prób glebowych dotyczyły obecności nicieni owadobójczych. Wykazano, że większość gleb zawierała niewielką ilość ołowiu i w nich zanotowano najwięcej naturalnych populacji pożytecznych nicieni. Słabe i średnie zanieczyszczenie ołowiem zanotowano głównie w glebach na terenach Górnego Śląska i w tych glebach nie zaobserwowano omawianych organizmów. Skład granulometryczny badanych gleb to w większości piaski słabogliniaste i gliniaste oraz gliny piaszczyste i lekkie wykazujące odczyn od kwaśnego do obojętnego.
EN
A granulometric compn. and pH of soil, Pb content, and presence of insecticidal nematodes were analyzed in 132 soil samples from various regions in Poland. The majority of soil samples contained only small amts. of Pb and natural populations of beneficial nematodes. In the samples with high Pb content, no presence of the nematodes was obsd.
EN
Base metals (Cu, Zn and Pb) as the main resources of the Lower Silesian copper deposits have significantly been influenced by different enviromentalfactors. In this paper, changes in metal concentrations on the surface in relation to deeper layers of the sediments were examined. The concentration ofmetals in the whole sediment, and in selected grain fractions was studied. The contents of these metals in the soils of areas adjacent to the deposit are diverse and are in the range of: 3.0-1082.9 mg/kg Cu; 3.5-106.1 mg/kg Pb; 27.6-49.3 mg/kg Zn, and 1.33-23.0 mg/kg Ni in the old deposit district and Cu 0.91-1655.0 mg/kg Pb; 10.0-1792.0 mg/kg Zn; 3.38-1129.0 and 0.47-32.7 mg/kg Ni in the new deposit district. The increase of metal concentration in the finefractions has been observed. Moreover, the decrease in the metal content with depth was observed in all investigated profiles.
EN
The present paper deals with the extraction and separation of zinc, lead, silver, and bismuth from a refractory bismuth refining slag via a hydrometallurgical route. The process consists of a preliminary leaching of zinc with water, followed by the selective leaching of lead and silver with a calcium chloride solution, leading to the crystallization of lead chloride and the cementation of silver. The diagrams of the total concentrations of [Pb]/[Ag] versus [Cl-] and temperature in the Pb/Ag-Cl-H2O system were drawn, respectively, to determine the optimum concentration of leaching agent and leaching temperature. The potential-pH diagram of the Pb/Ag/Bi-H2O system indicates that the preferential leaching of lead and silver could be achieved. Finally, 98.8% of lead and 90.4% of silver were selectively removed by further leaching the water leaching residue with 400 g/dm3 of CaCl2 solution at pH 4.5 and 80 °C, while only 3.7% of bismuth was leached in this stage. Fifty-nine percent of lead in the leach liquor was separated out as PbCl2 by natural cooling. Ninety-five percent of silver in mother liquor was recovered by cementation with a lead sheet. The depleted CaCl2 solution can be sent to the leaching step again to close the loop.
EN
In this study, the leaching process of a lead-bearing ore, consisting mainly of cerussite, in an ammonium citrate tribasic medium was investigated. The parameters including temperature, reagent concentration, particle size, and stirring speed were examined. During leaching process, the lead conversion rate increased with an increase in reagent concentration, reaction temperature, and stirring speed, and a decrease in particle size. The results show that about 95% of lead content was extracted from the samples with particle size range of +75-96 μm after 21 min leaching in 1.25 mol/L ammonium citrate tribasic solution at 800 r/min and 40°C. It was found that the leaching reaction followed the shrinking core model. The results indicated that ammonium citrate tribasic could be used as an effective leaching reagent for extracting lead from lead oxide ore.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.