Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landfill waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
2
Content available remote Methodology of ecodiagnostics on the example of rural areas
EN
The present state of the environment in the rural area has been analyzed. The main factors which led to the existing situation have been revealed. The structure of Ukraine’s crops area and the amount of accumulated waste in Ukraine influencing the agricultural landscapes of rural areas have been analyzed. The dependence between the amount of accumulated waste and the incidence within the time interval was revealed. As a result of calculations, we have received the social losses due to an increase in the morbidity of the population living in the area of the impact of landfills, the coefficient of ecological stability of the studied territories was calculated and it was found that the presence of landfills reduces the coefficient of ecological stability. It has been revealed that with the help of satellite data monitoring of agricultural landscapes is possible, which can be used in calculating the price of land considering the quality factor of this land.
PL
Celem pracy jest ocena oddziaływania wyłączonego z eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych na środowisko. Przeprowadzono szczegółową analizę jakości wód podziemnych wokół składowiska w latach 1995–2016. Ocenę stanu wód podziemnych w rejonie składowiska wykonano na podstawie wyników badań monitoringowych. Obejmuje on pomiar pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW) oraz zawartości chlorków, siarczanów, fosforanów, metali ciężkich: miedź (Cu), ołów (Pb), chrom (Cr) oraz wielu innych wskaźników zanieczyszczeń. Przeprowadzona analiza, potwierdza że składowisko w fazie eksploatacji nie stanowiło zagrożenia, ze względu na szereg zastosowanych zabezpieczeń, uszczelnień. Dopiero w ostatnich latach, składowisko odpadów przemysłowych będące już wyłączone z eksploatacji stało się wyjątkowo poważnym zagrożeniem środowiskowym. Wyniki analiz wód z piezometrów, wskazują wyraźnie na pojawienie się problemu skażenia wód podziemnych. Zaobserwowano znaczne podwyższenie wartości niektórych analizowanych wskaźników (m.in. chlorków, siarczanów), głównie w piezometrach, zlokalizowanych na linii spływu wód podziemnych w rejonie składowiska. Obserwowana sytuacja jest prawdopodobnie wynikiem uszkodzenia warstw uszczelniających i wymywaniem zanieczyszczeń z odpadów zdeponowanych na składowisku przez wody opadowe.
EN
The aim of the study is to assess the environmental impact of a shut down industrial waste landfill. A detailed analysis of the quality of groundwater around the landfill in the years 1995–2016 was conducted. Assessment of the status of groundwater in the landfill area was made based on the results of monitoring tests. It includes the measurement of pH, specific electrical conductivity (SEC) and the content of chlorides, sulfates, phosphates, heavy metals: copper (Cu), lead (Pb), chromium (Cr) and a number of other pollution indicators. The analysis confirms that the landfill during the operation did not constitute a threat because of a number of employed security measures and sealing layers. Only in recent years, the industrial waste landfill which is already out of operation has become an extremely serious environmental threat. The results of water analyses from the piezometers clearly indicate that there is a problem of groundwater contamination. There was a significant increase in the value of some of the analyzed indicators (such as chlorides and sulfates), mainly in the piezometers located on the flow line of groundwater in the landfill area. The observed situation is probably a result of damage to the sealing layers and leaching of pollutants from waste deposited in the landfill by rain water.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.