Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labour inputs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania krów mlecznych, do których zaliczono: zasoby ludzkie, wielkość i strukturę stada, perspektywy rozwoju, nakłady pracy, zasoby ściółki, koszty inwestycyjne przypadające na 1 sztukę oraz jednostkowe koszty eksploatacyjne. Celem pracy była analiza czynników wypływających na wybór systemu utrzymania krów mlecznych. Zakresem pracy objęto obory o obsadzie od 44 do 117 DJP. Jako główny czynnik wyboru sposobu utrzymania krów zdefiniowano nakłady pracy ludzkiej i jednostkowe koszty eksploatacyjne podczas usuwania i magazynowania nawozu naturalnego. Stwierdzono, że zastosowanie robota do zgarniania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej o 14,7%. Najmniejsze jednostkowe, roczne koszty eksploatacyjne (78,90 zł na krowę) na usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego zostały poniesione w oborze wolnostanowiskowej, charakteryzującej się bezściółkowym systemem utrzymania krów oraz z podłogą szczelinową na korytarzu gnojowo-spacerowym (obiekt nr 9).
EN
The paper presents selected aspects of housing dairy cows, which include: human resources, the size and structure of the herd, prospects for development, labour inputs, litter resources, investment costs per 1 cow and unit operating costs. The aim of the study was to analyse the factors determining the choice of a system for housing dairy cows. The scope of work covered barns that housed from 44 to 117 LU. Human labour inputs and unit operating costs incurred during the removal and storage of manure were defined as main factors in selecting the cow housing system. It was found that the use of a robot for removing animal faeces from the slatted floor allows to reduce human labour inputs by 14.7%. The smallest unit, annual operating costs (78.90 PLN per cow) for removal and storage of fertilizer were incurred in a free-stall, bedding less barn with a slatted floor in the manure-walking passage (barn No. 9).
2
Content available Economic analysis of non-litter cattle barns
EN
The objective of the article was to show exploitation costs from three cattle barns in a non-litter loose housing system. The method was based on the multi criteria approach which referred to following factors: technical, technological (mainly energetic and labour), economic (costs of energy, labour, investment). Within technical assessment, the building characteristics was carried out which pertained to the areas of productivity, building, laying and cubage. In order to carry out technological assessment, all methods of mechanization were analysed and as a result, energetic, energy and investment inputs were obtained. Exploitation costs of machinery, equipment and cattle barn buildings were calculated according to the methodology developed in IBMER [Institute for Construction, Mechanization and Electrification in Agriculture]. The lowest exploitation cost was in a cattle barn with a traditional “herring bone” milking unit and amounted to 2 132.01 PLN·year-1·LU-1. The highest exploitation costs amounting to 2 670.65 PLN·year-1·LU-1, were in a cattle barn with one milking robot and the lowest herd size.
PL
Celem artykułu było przedstawienie kosztów eksploatacji trzech obór w bezściółkowym systemie utrzymania bydła. Metoda bazowała na podejściu wielokryterialnym, które odnosi się do następujących czynników: technicznych, technologicznych (głównie energetycznych i nakładów pracy), ekonomicznych (koszt energii, robocizny, inwestycji). W ramach oceny technicznej przeprowadzono charakterystykę budowlaną, która dotyczyła powierzchni produkcyjnych, zabudowy, legowiskowych i kubatury. W celu przeprowadzenia oceny technologicznej zostały przeanalizowane wszystkie sposoby mechanizacji i jako wynik uzyskano nakłady energetyczne i inwestycyjne. Koszty eksploatacji maszyn, wyposażenia i obór dla bydła obliczono zgodnie z metodologią opracowaną w IBMER [Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa]. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze z tradycyjną dojarnią „rybia ość” i wynosiły 2 132.01 PLN·rok-1·DJP-1. Najwyższe koszty eksploatacji wynoszące 2 670.65 PLN rok-1·DJP-1 były w oborze z jednym robotem do dojenia i najwyższą obsadą.
EN
Research work was conducted in 4 tied-up cattle barns with herd size 44.85-109 LU. It covers analysis of preparation and discharge of feed using machinery and equipment involved in this treatment. It also presents specified exploitation costs of machinery and equipment in livestock buildings and components of these costs such as maintenance cost and annual utilization of the machines. Also specified labor costs during treatment of feeding were described.
PL
W pracy przeprowadzono badania w 4 oborach stanowiskowych o obsadzie 44.85-109 DJP. Przeanalizowano sposoby przygotowania i zadawania pasz w oborach przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń biorących udział w zabiegu żywienia. Dokonano analizy kosztów przygotowania i zadawania pasz dla bydła mlecznego. Określono koszty eksploatacji maszyn i urządzeń w obiektach inwentarskich oraz składowe tych kosztów: koszty utrzymania i koszty użytkowania, wykorzystanie roczne maszyn. Określono również nakłady robocizny, występujące w badanych obiektach inwentarskich w zabiegu żywieniu bydła.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem zasobów i nakładów pracy ludzkiej, przeprowadzonych w 2009 r. w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych. Uzyskane wyniki porównywano z przewidywanymi na 2015 r. nakładami pracy w projektach technologicznej modernizacji badanych obiektów. W latach 2009-2012 badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. W 2009 r. średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 44,23 ha, a w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha UR, czyli zwiększy się o 11,9%. W celu określenia współzależności między powierzchnią gospodarstwa, a nakładami pracy, podzielono badane obiekty na 11 grup obszarowych, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Wraz ze zwiększającą się powierzchnią UR w gospodarstwie zwiększają się zatrudnienie i nakłady pracy na gospodarstwo, a maleją te wskaźniki w przeliczeniu na powierzchnię UR. Średnie zatrudnienie w badanych obiektach wyniosło w 2009 r. 2,87 prac.·gosp.-1 i 6,50 prac.·100 ha-1 UR. Nakłady pracy własnej i obcej wynosiły łącznie średnio 5751 rbh·gosp.-1 i średnio 130,1 rbh·ha–1 UR. W 2015 r. średnie nakłady pracy własnej i obcej wyniosą 5340 rbh·gosp.-1 i 107,8 rbh·ha-1, czyli zmniejszą się o 7,2% na gospodarstwo i o 17,1% średnio na ha UR. Wskaźniki technicznego uzbrojenia pracy ludzkiej energią ciągników wynosiły i będą wynosić średnio 28,0 i 29,0 cnh·100 rbh-1 i będą mieścić się w przedziale od 13,7 cnh·100 rbh-1 (II grupa) do 47,7 cnh·100 rbh-1 pracy produkcyjnej rolników (grupa XI).
EN
Paper presents the results of studies conducted in 2009 on utilization of the resources and inputs of human labour in selected 53 family farms. Obtained results were compared with the labour inputs provided for 2015 year in the projects of technological modernization for investigated objects. Within the years 2009-2012 the studies included farms of the acreage ranging from 8 to 150 ha AL. In 2009 the average farm acreage amounted to 44.23 ha, while in 2015 it will reach 49.49 ha AL, increasing by 11.9%. In order to determine the relationship between farm acreage and labour inputs, the objects tested were divided into 11 area groups; the groups from I to IX consisted of the 5 farms, groups X and XI included 4 farms each. Together with raising AL area of the farm, increase the employment and labour inputs in farm; however, these indices decrease as accounted per the AL area. Average employment in surveyed objects in 2009 amounted to 2.87 workers per farm, or 6.50 workers per 100 ha AL. Inputs of the labour, own and hired, reached jointly on average 5751 work-hrs per farm and 130.1 work-hrs per ha AL. In 2015 average inputs of labour (own and hired) will reach 5340 work-hrs per farm, and 107.8 work-hrs per ha, thus being lower by 7.2% per farm, and by 17.1% per ha, on average. Indices of human labour technical equipment with the tractor power amounted, and will amount (on average) to 28.0 and 29.0 tractor-hrs per 100 work-hrs; these indices will range within 13.7 tractor-hrs per 100 work-hrs (II group) and 47.7 tractor-hrs per 100 workhrs of productive labour of the farmers (group XI).
PL
Badania przeprowadzono w oborach stanowiskowych i wolnostanowiskowych o koncentracji od 38 do 109 DJP. Były to obory z bydłem mlecznym, w których stosowano taki sam system żywienia zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, wysoki poziom mechanizacji w przygotowaniu i zadawaniu pasz, z wykorzystywaniem mieszających wozów paszowych oraz podwieszanych robotów paszowych sterowanych komputerowo. Przeanalizowano sposoby przygotowania i zadawania pasz w oborach wyposażonych w mieszające wozy paszowe oraz samojezdne roboty paszowe sterowane komputerowo. Określono koszty eksploatacji maszyn i urządzeń w obiektach inwentarskich do zabiegu II - przygotowania i zadawania pasz oraz składowe tych kosztów, tj. koszty utrzymania i koszty użytkowania, w tym dzienne nakłady robocizny.
EN
Investigations were carried out in the stand- and free-stall cattle barns at the livestock density from 38 to 109 LU. In tested cattle barns, housed by dairy cows, the same feeding systems were applied, either in the summer and winter periods (high mechanization level in preparation and distribution of feeds, with the use of feed mixing carriages and computer controlled underslung feeding robots). The procedures of feed preparation and distribution were analysed in cattle barns equipped with feed mixing carriages and computer controlled self-propelled feeding robots. Operation costs of the machinery and equipment were determined in livestock objects, including feed preparation and distribution, as well as the components of these costs, i.e. the maintenance and usage, daily labour costs inclusive.
PL
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji (PLN·ha-1), itd. Informacje takie można „wydzielić” z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajności (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakłady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a także z kart technologicznych) nazywać będziemy „parametrami technologii”, a same procedury interpolacyjne „modelami parametrów technologii”. Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny).
EN
For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are described with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of such a model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essential for the simulation: labour input (h·ha-1), direct production costs (PLN·ha-1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by setting them according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make it possible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of in-between values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as well as from operation sheets) is called “technology parameters” and the interpolation procedures themselves - “technology parameter models”. The objective of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios).
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań nad wyposażeniem i działalnością 53 towarowych gospodarstw rodzinnych. Prezentowane parametry wyposażenia tych gospodarstw w środki mechanizacji i budownictwa można wykorzystać do naukowo-technicznych analiz porównawczych, a także do prognozowania przemian technicznych na wsi i w rolnictwie.
EN
Paper presents selected results of studies on the equipment and activity of 53 market oriented family farms. Described parameters of the farm equipment with the means of mechanization and buildings may be useful to preparing scientific-technical comparative analyses as well as to forecasting technical transformations in the countryside and in agriculture.
PL
Celem badań przeprowadzonych w czterech górskich gospodarstwach o powierzchniach od 20 do 53 ha UR, specjalizujących się w produkcji mlecznej, była ocena jednostkowych nakładów robocizny i zużycia energii na technologiczną obsługę 1 DJP oraz określenie w nich poziomów mechanizacji. Tylko jedno gospodarstwo, nr 4 z obsadą 1,02 DJP*ha-1 UR, dysponowało oborą z V stopniem zmechanizowania obsługi zwierząt. Nakłady robocizny były w nim dwukrotnie mniejsze niż w pozostałych gospodarstwach, dysponujących obiektami starymi, dostosowanymi do obowiązujących wymogów sanitarnych i zootechnicznych, bez możliwości (niesprzyjające warunki siedliskowe) wprowadzenia w nich istotnego postępu technologicznego oraz zwiększenia pogłowia zwierząt. Również jednostkowe nakłady energetyczne były w nim mniejsze lub porównywalne ze wskaźnikami uzyskanymi w gospodarstwach o mniejszej obsadzie zwierząt i o uboższym technicznie, mniej energochłonnym, wyposażeniu maszynowym. Mimo najlepszych, w porównaniu z pozostałymi gospodarstwami, wskaźników ekonomicznego rozwoju, gospodarstwo to może być w przyszłości poddane restrykcjom za ograniczanie dobrostanu zwierząt, utrzymywanych obecnie na stanowiskach z uwięzią.
EN
Investigations were conducted in four mountain dairy farms of agricultural land (AL) areas from 20 to 53 ha. The study aimed at evaluating the labour inputs and energy consumption on dairy herd maintenance as accounted per 1 livestock unit (LU), and determination of mechanization level in surveyed farms. Only in one farm (no.4), with livestock density of 1.02 LU per 1 ha AL, the cow barn was equipped with the technical means assuring 5th degree of mechanization level. The labour inputs on keeping cows in this farm were twice lower, as comparing to other farms having at disposal old cow barn buildings, adapted only to meeting recent sanitary and zootechnical requirements, without any chances (because of unsuitable habitat conditions) on essential implementation of technical progress and increasing livestock population. The individual energy inputs (at stocking rate of 1.02 LU*ha-1) were also lower or comparable to indices obtained by the other farms with smaller livestock density, having the barns equipped with poorer technically and less energy consuming machinery. Nevertheless, in spite of economically optimistic results, this farm may be subjected to some restrictions in the future because of reducing welfare of the animals housed permanently on the tying stands so far.
PL
Analizowano poziom nakładów pracy ludzkiej, siły pociągowej oraz nakładów energetycznych w 2009 r. w 7 rozwojowych gospodarstwach rolnych, położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadzona analiza wskazuje na duży stopień zróżnicowania nakładów w tych gospodarstwach. Największy wpływ na poziom nakładów miała obsada w produkcji zwierzęcej i prace związane ze zbiorem słomy i wywozem nawozów organicznych. Na prace te przypadało nawet ponad 40% analizowanych nakładów. Najmniejsze nakłady ponoszono w gospodarstwie najmniej intensywnym, w którym nie prowadzono produkcji zwierzęcej i stosowano znaczne uproszczenia w uprawie, a największe - w gospodarstwach z dużą obsadą inwentarza żywego.
EN
The level of human labour, tractive force and consumed energy inputs were studied in 2009 in the 7 developing farms localized on the area of Wielkopolskie Province. The results of carried out study showed a high differentiation degree of the inputs in surveyed farms. The strongest effect on level of the inputs revealed the livestock density in animal production, as well as the works connected with harvesting the straw and removal of organic fertilizers. Mentioned works consumed above 40% of analysed inputs. The lowest were inputs obtained by a less intensive farm, without any animal production and applying much simplified tillage system, using modern machines of high operating capacity. However, the highest were the inputs in farms with high livestock density.
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
Badania dotyczyły obór, w których stosowano: A - wypas na pastwisku w okresie lata, B - karmienie w oborze zielonkami świeżymi dowożonymi z pola, C - żywienie w oborze przez cały rok kiszonkami. Jednostkowe nakłady robocizny na żywienie w poszczególnych grupach obór wahały się w szerokich granicach i były zależne od liczby krów i stopnia mechanizacji przygotowywania i zadawania pasz i wynosiły (rbmin na 1 szt.): w oborach w grupie A (o obsadzie 35-70 krów) w okresie lata 0,3-1,33, a w okresie zimy 1,5-3,6, w oborach w grupie B (o obsadzie 44-232 krów) w okresie lata 0,66-2, a w okresie zimy 1-2, w oborach w grupie C (o obsadzie 59-120 krów) od 1 do 2,57 tak w okresie lata, jak i zimy. Wypas krów na pastwisku znacznie zmniejsza nakłady robocizny w porównaniu z żywieniem w oborze.
EN
Labour inputs on feeding the cows in free-stall cow-sheds at differentiated animal feeding systems and livestock density, were investigated. Following feeding systems were applied in surveyed cow-sheds: A - pasture grazing in the summer period; B - feeding in the stall with fresh green forage directly after harvest; C - feeding in the stall with silages all the year round. Specific labour inputs (work-min. per head daily) on feeding in particular cow-sheds fluctuated within a wide range and depended on the number of cows, mechanization level of feed preparation and distribution, and they amounted to: in the cow-sheds of group A (livestock density 30-70 cows) 0.3-1.33 work-min. per head in the summer period, and 1.5-3.6 work-min. per head in winter time, in the cow-sheds of group B (livestock density 44-232 cows) 0.66-2.0 work-min. per head in the summer, and 1-2 work-min. per head in winter period, in the cow-sheds of group C (livestock density 59-120 cows) 1-2.57 work-min. per head, both in the summer and winter period. The cow-sheds, where the cows were pastured in summer (group A), as compared with other feeding systems (groups B and C), showed the lowest specific labour consumption at feeding the animals in summer.
12
Content available remote Struktura nakładów pracy w rozwojowych gospodarstwach rolniczych
PL
W pracy przedstawiono strukturę nakładów pracy własnej i obcej na produkcję roślinną, zwierzęcą i prace ogólnogospodarcze oraz sposób wykorzystania posiadanych zasobów pracy w zmechanizowanych gospodarstwach rolniczych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem powierzchni badanych jednostek wysokość produkcji końcowej z 1 gospodarstwa rośnie, ale zarazem maleje w przeliczeniu na 1 ha UR.
EN
Paper analysed the structure of human labour inputs, both the farmers' own and hired, on field crop and animal production, on overall farm works as well as the manner of using possessed manpower resources on the farm. The results showed that increasing of the farm size stimulated the increase of final output per farm but, on the other side, it decreased when related to 1 ha of arable land.
13
PL
Przedstawiono analizę technologii i nakładów w produkcji roślinnej oraz strukturę kosztów mechanizacji w 14 gospodarstwach rodzinnych gminy Tyszowce. Największe nakłady pracy żywej wystąpiły przy uprawie fasoli. Nakłady pracy uprzedmiotowionej zawierały się od 524 kWh/ha (pszenica ozima) do 1267 kWh/ha (burak cukrowy). Największe udział w kosztach mechanizaqi miały koszty amortyzacji - 37,9%.
EN
Technologies and inputs on crop production were analysed and the structure of mechanization costs was determined for 14 selected family farms localized in Tyszowce commune. The highest consumption of human labour was observed at cultivation of the bean. The inputs of mechanized work ranged from 524 kWh/ha for winter wheat, up to 1267 kWh/ha for sugar beets. In total mechanization costs the share of equipment depreciation cost was the highest reaching 37.9%.
PL
Przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych pod względem struktury użytkowania ziemi i zasiewów oraz obsady inwentarza żywego, położonych na terenie Małopolski. Wykorzystując analizę statystyczną opisową dokonano porównania i oceny nakładów pracy ponoszonych w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji. Następnie przeanalizowano poziom zużycia oleju napędowego i energii elektrycznej na cele produkcyjne.
EN
Selected 138 farms of differently oriented production, localized in Małopolska region, were characterized in respect of land use structure, cropping structure and livestock density. With the use of deseriptive statistical analysis, the labour inputs were compared and evaluated for the farms of different production directions. Also the consumptions of diesel oil and electric energy in production activities were analysed.
15
PL
Przedstawione w pracy wyniki zostały opracowane na podstawie 2-letnich badań, prowadzonych w 20 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Polski Południowej. Badania prowadzono w ramach projektu badawczego KBN pt. "Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej". Zakresem badań objęto określenie zasobów produkcyjnych gospodarstw rolniczych, a także: wykorzystanie środków energetycznych, zużycie nośników energetycznych i pracochłonność produkcji oraz wartość uzyskanej produkcji. Czynniki te w sposób bezpośredni lub pośredni decydują o substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną. Stąd też efektem końcowym opracowania jest model substytucji nakładów pracy ludzkiej.
EN
Data presented in the paper are based on the results of two-year studies conduced on 20 farms localized on the area of southern Poland. Investigations were carried out within the frames of research project “Scientific and technical progress and rational energy management in agricultural production sponsored by the state Committee of Scientific Research (KBN). Investigations covered the assessment of productive resources on the farms, the utilization of energetic means, energy carrier and labour consumption in production as well as the value of production gain. These factors, in direct or indirect way, decide on the hand work substitution by mechanized work. Thus, the final result of the study is a model of human labour substitution.
16
Content available remote Nakłady robocizny w badanych gospodarstwach rolniczych
PL
Przedstawiono nakłady robocizny własnej w gospodarstwach rodzinnych. Badania przeprowadzono w 10 gospodarstwach z terenu Polski Południowej. W badanych obiektach większość właścicieli pracowało poza własnym gospodarstwem. Największe nakłady pracy najemnej odnotowano w gospodarstwie sadowniczym. Dwa spośród badanych gospodarstw świadczą usługi mechganizacyjne w dość dużym zakresie.
EN
Inputs of own and hired labour were investigated on selected family farms. The survey was carried out on 10 family farms in the southern part of Poland. The farm owners in majority were employed outside of their own farms. The highest labour inputs were noted on an orchards farm. Two of surveyed farms rendered the mechanization services to quite wide extent.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.