Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labour expenditures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analizowano nakłady pracy w grupie 123 indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 1992, 2001 i 2006. Gospodarstwa zostały zakwalifikowane do grup wielkości ekonomicznej zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Stwierdzono spadek liczby pracowników przypadających na 100 ha UR w kolejnych latach. W 1992 roku na 100 ha powierzchni UR przypadało 23 pracowników, w 2006 ich liczba spadła do 10. Jednocześnie rosła średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw (niecałe 7 ESU w 1992 roku do 8,16 ESU w 2006 roku). Ponad dwukrotnie spadła wartość średnich nakładów pracy w badanych gospodarstwach. Stwierdzono umiarkowany związek pomiędzy wielkością ekonomiczną a nakładami pracy w badanych gospodarstwach.
EN
The research involved the analysis of labour expenditures in a group of 123 individual farms in years 1992, 2001 and 2006. The farms were qualified and divided into economic size groups according to the division used by GUS (Central Statistical Office). Drop in the number of employees per 100 ha of arable land was observed in successive years. In 1992 there were 23 workers per 100 ha of arable land area, in 2006 their number dropped to 10. At the same time, the average economic size of farms was growing (less than 7 ESU in 1992 up to 8.16 ESU in 2006). The value of average labour expenditures in the examined farms dropped more than twice. The researchers observed moderate relation between economic size and labour expenditures in the examined farms.
PL
W pracy przedstawiono możliwości redukcji nakładów energii i robocizny w produkcji roślinnej na przykładzie farm amerykańskich. Wykonane kalkulacje modelowe uwzględniające wpływ systemu uprawy gleby - od uprawy konwencjonalnej do uprawy zerowej - wykazały, że nakłady robocizny można zmniejszyć o ok.0,1 rbh/ha (ok. 20%) a paliwa o 3,1 litra na ha (17%).
EN
The paper presents possibilities of reduction energy outlays and labor cost in plant production on the example of American farms. The performed model calculations considering influence of the soil cultivation system - from conventional cultivation to zero cultivation - demonstrated that the labor expenditures could be reduced by approx.0,1 rbh/ha (approx. 20%) and fuels by 3,1 liter per ha (17%).
3
Content available remote Poziom i struktura nakładów pracy w gospodarstwach warzywniczych
PL
W pracy dokonano szczegółowej analizy nakładów pracy w gospodarstwach zajmujących się towarową produkcją warzywniczą. Gospodarstwa zostały podzielone wg dwóch kryteriów: powierzchni UR oraz udziału procentowego warzyw w UR. W poszczególnych grupach określono udział nakładów pracy własnej i najemnej oraz przedstawiono strukturę nakładów robocizny z podziałem na prace związane z: przetwórstwem, wyjazdami na rynki zbytu, produkcją zwierzęcą, produkcją warzywniczą oraz pozostałą produkcją roślinną.
EN
The paper is a detailed analysis of workload in farms operating in vegetable production. The farms have been divided according to two criteria: arable land (AL) area and percentage share of vegetable in AL. In specific groups the expenditure of the owner and hired labour were determined and the structure of labour expenditure with division into works related with processing, trips to sales markets, animal production, vegetable production and other plant production were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.