Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwantowanie przewodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Skokowe zmiany przewodności elektrycznej zostały zaobserwowane w nanozłączach formowanych dynamicznie, pomiędzy ostrzem ze złota a wielowarstwową nanostrukturą magnetyczną (Ni₈₀Fe₂₀/Au/Co/Au) (sub)N. Korzystając z histogramów przewodności wykazano, że warstwy ferromagnetyczne nie modyfikują transportu elektronów przez nanozłącze, odbywa się on w sposób charakterystyczny dla nanozłączy ze złota. Magnetyczna struktura domenowa zoslała zobrazowana za pomocą mikroskopu sił magnetycznych (MFM). Przedstawiono rozkład domen dla dwóch grubości warstw kobaltu (1,4 nm oraz 0,8 nm). Wielkości domen dla tych warstw zależą od kierunku spontanicznego namagnesowania w warstwie Co.
EN
Conductance steps were observed in nanocontacts formed dynamically between gold tip and magnetic multilayer nanostructures (Ni₈₀Fe₂₀/Au/Co/Au) (sub)N. It was shown that ferromagnetic layers do not modify electronics transport in nanocontacts, it occurs the manner characteristic for gold nanocontacts. Magnetic domain structure was investigated by means of magnetic force microscope (MFM). For cobalt layers of thickness 1.4 nm and 0.8 nm domain distribution was shown. Domain size depends on the direction of the spontaneous magnetization vector in Co layer.
PL
Zastosowanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarach charakterystyki prądowo-napięciowej nanostruktur umożliwia pomiar charakterystyk w czasie < 1 µs. Przy tak krótkim czasie pomiarów w obwodzie pomiarowym, który ma charakter obwodu RC uwidaczniają się stany przejściowe. W artykule dokonano analizy wpływu pojemności sond oscyloskopu na mierzone sygnały i wyznaczaną charakterystykę prądowo-napięciową. Zaproponowano model, na podstawie którego wyprowadzono zależności teoretyczne umożliwiające określenie błędu systematycznego, przedstawionej metody pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej, spowodowanego wpływem pojemności sond. Ujawniony błąd systematyczny powodują nieliniowość charakterystyki prądowo-napięciowej, jej przesuwanie w odniesieniu do początku układu współrzędnych oraz rozciąganie zakresu, dla którego jest ona mierzona.
EN
A digital oscilloscope used in I-V measurements of nanostructures, allows a reduction of measurement time to <1 µs. Such short measurement time, however, involves a sensible effect of transition states occurring in an experimental setup representing an RC circuit. We analyze the effect of probe capacitance on the signal reading and on the resulting I-V curves, and derive theoretical formulae for the probe capacitance-dependent systematic error on the basis of a model proposed for the discussed measurement method. The systematic error is evidenced by nonlinearity of the obtained current-voltage curve, its shift with respect to the origin of the coordinate system, and an extension of the measurement range.
3
Content available Symulacja obwodu z kwantowaną przewodnością
PL
W pracy przedstawiono model kwantowanej przewodności zrealizowany w środowisku symulacyjnym APLAC. Model kwantowanej przewodności oparty został na istniejących w programie modelach rezystora oraz przełącznika. Wykorzystano właściwości tych modeli odpowiednio modyfikując wartości ich parametrów tak, aby uzyskać efekt rozwierania styków i powstawania nanodrutów, oraz odwzorować zjawisko skokowej zmiany rezystancji (kwantowa zmiany przewodności). Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej obwodu z zamodelowanym elementem zestyku o charakterze nanodrutu. Analizowano warunki zmiany charakteru układu pomiarowego z aperiodycznego w oscylacyjny.
EN
In this paper APLAC user model of quantized conductance was described. This model is based on resistor model and switch model included in APLAC. Proprieties of these models were modified to get an unshort contacts effect and simulate creating nanowire effect to show phenomenon quantum conductance. The simulation results of circuit with model of quantum conductance were described. Used model simulate quantum conductance effect, which can be observed between two metal wires during unclenching. Conditions of creating periodic and non-periodic character of circuit were studied.
PL
W artykule opisano sposób pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów z QPC (ang. Quantum Point Contact). Do pomiarów wykorzystano system pomiarowy umożliwiający formowanie nanodrutów z QPC pomiędzy powierzchnią próbki metalu i wierzchołkiem metalowego ostrza oraz pomiar sygnałów analogowych, na podstawie których wyznaczana jest charakterystyka prądowo-napięciowa. W artykule przedstawiono schemat blokowy systemu pomiarowego i opisano sposób jego działania. Zaproponowano metodę wyznaczania charakterystyki prądowo-napięciowej dla zadanej wartości przewodności nanodrutu. System pomiarowy jest sterowany z komputera osobistego za pomocą interfejsu GPIB. Umożliwia to automatyzacje procesu formowania nanodrutów, pomiaru i rejestracji sygnałów napięciowych. Ponadto w artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów.
EN
We present a method of current-voltage measurements of nanowires with quantum point contact (QPC). The used experimental setup allows fabrication of nanowires with QPC between the surface of a metal sample and a metal tip, and measurements of analog signals that provide the basis for tracing the current-voltage curve. The experimental setup is shown in a block diagram, and its operation discussed. In the proposed method current-voltage measurements are preformed at a fixed value of nanowire conductance. The setup is controlled from a PC through the GPIB interface, which allows automation of nanowire fabrication, voltage signal measurements and data storage. Sample measurement results are presented as well.
5
Content available remote Conductance quantization in ferromagnetic Co nanowires
EN
Room temperature electronic transport properties of ferromagnetic quantum wires have not been yet fully understood, and the role of electronic structure of magnetic atoms in the conductance quantization is still under discussion. We present experimental results on conductance quantization in point contacts between ferromagnetic (Co) or nonmagnetic (Au) wires and semiconductor (Ge) samples. The main features of the conductance histograms are consistent with the conductance quantization in the units of quantum conductance G0 for the nonmagnetic wires and nG0 for the ferromagnetic Co nanowires. Such behavior of the conductance of ferromagnetic wires is a consequence of the complex electronic structure of magnetic 3d transition-metal atoms. A description of the quantization phenomena is presented in terms of the Landauer formalism.
PL
W pracy opisano kwantowanie przewodności elektrycznej w nanostrukturach typu magnetyczny kobalt (Co) lub niemagnetyczne ostrze Au oraz półprzewodnikowa (Ge) próbka. Balistyczny transport elektronów występujący w kwantowych magnetycznych drutach nie jest w pełni wyjaśniony a rola struktury elektronowej ferromagnetycznych metali 3d&supn; w kwantowaniu przewodności elektrycznej jest aktualnie przedmiotem dyskusji. Właściwości badanego przewodnictwa w nanozłączach z elektrodą magnetyczną są konsekwencją złożonej struktury pasmowej i gęstości stanów elektronowych metali przejściowych, a tym samym właściwości funkcji falowych elektronów przewodnictwa oraz ich właściwości spinowych. Dlatego dla nanodrutów magnetycznych przewodność przybiera wartości mniejsze od pojedynczego kwantu G0 jak również zarejestrowano wartości nG0 znajdujące się pomiędzy kolejnymi schodkami. Analizę przewodności jednowymiarowych drutów połączonych dwoma elektrodami przeprowadzono stosując teorię Landauera z uwzględnieniem jednoelektronowego tunelowania elektronów o zmiennym współczynniku transmisji.
EN
In nanowire electrical conductance quantization studies, conductance histograms are built from a large number of conductance curves of conductance stepwise variations in time. The conductance curves are obtained by means of a digital oscilloscope; as each digital oscilloscope has an analog-to-digital converter (ADC) whose differential nonlinearity (DNL) error strongly affects the obtained conductance histograms. The effect of the DNL error can be corrected through the procedure described in this paper. Moreover, measurement results of the DNL error for three digital oscilloscope models and the long-term DNL error variations for one oscilloscope model are presented.
PL
W badaniach kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach na podstawie dużej liczby zarejestrowanych skokowych zmian przewodności w funkcji czasu (przebiegów czasowych) wyznaczane są histogramy przewodności. Do pomiarów przebiegów czasowych używane są oscyloskopy cyfrowe. Parametrem wpływającym na poprawność wyznaczenia histogramu przewodności jest błąd nieliniowości różniczkowej przetwornika a/c znajdującego się w oscyloskopie. Wpływ tego błędu może być wyeliminowany poprzez zastosowanie procedury korekcyjnej opisanej w artykule. W artykule przedstawiono także wyniki pomiarów błędu nieliniowości różniczkowej dla trzech modeli oscyloskopów cyfrowych oraz długoterminowych zmian błędu nieliniowości różniczkowej dla wybranego oscyloskopu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.