Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kukurydza cukrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Research results on the quality of work of a seed cutter for selected cultivars of sweetcorn were presented. Measurements were carried out at the rotational speed of a head of 1600 rot. min.·-1 and a linar velocity of the cob conveyor of 0.31 m·s-1 . A statistically significant relation between the degree of cutting the seed mass and the selected mechanical properties of grain were determined. Differences between cultivars at the level of approximately 43% for the force of perforation of the pericarp Fp.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości pracy obcinarki ziarna dla wybranych odmian kukurydzy cukrowej. Pomiary przeprowadzono przy prędkości obrotowej głowicy wynoszącej 1600 obr·min-1 i prędkości liniowej podajnika kolb - 0,31 m·s-1. Stwierdzono istotny statystyczny wpływ między stopniem odcięcia masy ziarna, a wybranymi właściwościami mechanicznymi ziarna. Zaobserwowano różnice pomiędzy odmianami na poziomie około 42% dla siły przebicia okrywy owocowonasiennej Fp, około 27% dla odporności na przebicie Rp, około 31% dla deformacji L i około 14% dla stopnia odcięcia ziarna S od.
PL
Badano oddziaływanie nanocząstek srebra (nAg) i srebra w formie jonowej (AgNO3) na liczebność mikroorganizmów występujących na nasionach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (‘Anawa F1’ i ‘Candle F1’) oraz na dynamikę kiełkowania nasion, wzrost i jakość biologiczną uzyskanych z nich siewek. Zarówno preparat nAg, jak i AgNO3 stosowano w postaci wodnych roztworów o stężeniach 0,1, 0,5 i 1,0%. Oba preparaty po 2 h powodowały istotne zmniejszenie liczebności mikroorganizmów epifitycznych, zarówno grzybów, jak i bakterii zasiedlających nasiona obu odmian kukurydzy. Roztwory nAg wykazywały jednak słabszy niż AgNO3 efekt dezynfekcyjny. Wyniki badań fizjologicznych wykazały, że kondycjonowanie nasion w AgNO3 na ogół zwiększało dynamikę kiełkowania nasion, lecz niekorzystnie wpływało na wzrost i biomasę siewek obu odmian kukurydzy. Kondycjonowanie nasion w roztworze nAg zwiększało dynamikę ich kiełkowania i wzrostu siewek. Wpływało również korzystnie na jakość biologiczną siewek. Szczególnie korzystny wpływ kondycjonowania nasion w roztworze nAg odnotowano przy wyższych jego stężeniach (0,5 i 1,0%) oraz dla odmiany ‘Candle F1’.
EN
Sweetcorn seeds of 2 cultivars were conditioned with Ag nanoparticles (nAg) and aq. AgNO3 solns., and studied for activity of epiphytic microorganisms present on the seeds, germination rates as well as growth and biol. quality of the seedlings. Ag in ionic form significantly reduced the no. of epiphytic microorganisms on the seeds of both sweetcorn cultivars and increased the germination rate, but adversely affected the growth and biomass of seedlings of both cultivars. nAg showed weaker seed-surface disinfection effect, increased the germination rate of the seeds, but in contrast to ionic form improve parameters of the seedlings quality and growth.
EN
The results of the study devoted to assessment of accuracy and reliability of the CROPWAT 8.0 software application calculations of the evapotranspiration and crop water requirements are represented in the article. The study was based on the results of the perennial field experiments, conducted during the period from 2012 to 2017 at the irrigated lands of the South of Ukraine with different crops, namely: sweet corn, grain corn, soybean, sorghum. We assessed accuracy of the CROPWAT 8.0 software application by the comparison of the calculated values with the real ones. We determined considerable differences between the calculated crops evapotranspiration values and crops irrigation requirements and the real ones obtained in the field experiments. The difference was the most essential in case of the dripirrigated sweet corn crop and averaged to 46.05% for evapotranspiration and 89.20% for irrigation water requirements, correspondingly. Overhead sprinkler irrigated crops are likely to be more suitable for accurate evapotranspiration prediction by using the CROPWAT 8.0. The slightest discrepancy between the calculated and actual values of the studied parameters were determined on the overhead sprinkler irrigated grain corn crops, where the differences averaged just to 15.86% for evapotranspiration and 41.63% for irrigation norm. The results of the study gave us an opportunity to conclude that CROPWAT 8.0 software application should not be used without previous calibration and adjustment of the crop coefficients for the concrete agricultural production conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych ocenie dokładności i wiarygodności obliczeń ewapotranspiracji i zapotrzebowania roślin na wodę z zastosowaniem programu CROPWAT 8.0. Podstawą badań były wyniki wieloletniego eksperymentu polowego prowadzonego od 2012 do 2017 r. na nawadnianych polach południowej Ukrainy z różnymi uprawami: kukurydzy cukrowej, kukurydzy zwykłej, soi i sorgo. Oceniono dokładność wyników uzyskanych za pomocą CROPWAT 8.0 przez porównanie wartości obliczonych z wartościami rzeczywistymi. Stwierdzono znaczne różnice między obliczonymi wartościami ewapotranspiracji upraw i ich zapotrzebowaniem na wodę a wartościami rzeczywistymi z eksperymentów polowych. Największe różnice stwierdzono w przypadku kroplowo nawadnianych upraw kukurydzy cukrowej i wynosiły one 46,05% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 89,20% do zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Obliczenia ewapotranspiracji za pomocą CROPWAT 8.0 były bardziej dokładne w odniesieniu do upraw nawadnianych deszczowniami. Najmniejszą rozbieżność między obliczonymi a rzeczywistymi wartościami badanych parametrów stwierdzono w przypadku deszczowanych upraw kukurydzy zwykłej, gdzie różnice wynosiły 15,86% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 41,63% do norm nawadniania. Wyniki badań dają podstawy do wnioskowania, że CROPWAT 8.0 nie powinien być stosowany bez wstępnej kalibracji i dostosowania współczynników upraw do konkretnych warunków produkcji rolniczej.
PL
Celem pracy była ocena nakładów robocizny i energetycznych w technologii produkcji kolb kukurydzy cukrowej na bezpośredni rynek. Badania przeprowadzono dla czterech wariantów uprawowych: uprawa z siewu bez przykrycia włókniną (wariant I), z przykrycia włókniną (wariant II), uprawa z rozsady z przykryciem włókniną (wariant III) i bez przykrycia włókniną (wariant IV) oraz dla trzech odmian: Candle, Sweet Trophy i Golda. Największe nakłady robocizny i energetyczne zarówno w przeliczeniu na powierzchnię uprawową, jak i na masę kolb były dla wszystkich odmian największe w IV, a najmniejsze w I wariancie. Stwierdzone różnice pomiędzy odmianami wynikały głównie z różnego plonu kolb kukurydzy cukrowej, na który wpływ miała w głównej mierze liczebność kolb.
EN
Evaluation of the expenditure and energy in production technology of sweet maize corn cobs for fresh-market was the objective of this work. Four growing variants were analyzed: direct-seeded plants without plastic cover (variant I), directseeded plants with plastic cover (variant II), plant growing with plastic cover (variant III), plant growing without plastic cover (variant IV). The sweet maize corn varieties: Candle, Sweet Trophy and Golda were analyzed. The expenditure of labour and energy recast in area and cobs yield for the whole varieties was the highest in variant IV and the smallest in variant The differences between varieties were caused by the changes in cobs yield and especially by the number of cobs.
PL
W pracy oceniano dynamikę zmian średniej zawartości cukru w ziarnie kukurydzy cukrowej w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono dla trzech odmian kukurydzy cukrowej (Bonus, Boston, Jubilee). Dynamikę zmian średniej zawartości cukru analizowano na podstawie oszacowanych funkcji regresji. Z uwagi na to, że pomiary uzyskane dla poszczególnych terminów zbioru kukurydzy nie spełniały założeń wymaganych w zwykłej regresji, do wyznaczenia i porównania zależności regresyjnych wykorzystano wielozmienną metodę krzywych wzrostu wskazując odmianę najbardziej pożądaną z punktu widzenia konsumenta.
EN
The paper contains the evaluation of the dynamics of changes in average sugar content in grain corn, depending on harvest date. The research was carried out for three cultivars of grain corn (Bonus, Boston, Jubilee). The dynamics of changes in average sugar content in grain corn has been analysed on the basis of estimated regression functions. Due to the fact that the measurements obtained for each harvest date did not meet the assumptions required for ordinary regression, the multivariate growth curves method was used to determine and compare regression dependences, showing the most desirable corn variety from consumer's point of view.
PL
Przedstawiono porównanie kosztów pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu. Przed omłotem kolby kukurydzy cukrowej mrożono w oparach azotu. Koszty przy zastosowaniu metody odcinania wyniosły 73,7 złźt-1, a koszty metodą omłotu 93.8 złźt-1 i 95.8 złźt-1 odpowiednio dla wariantu z zakupem i dzierżawą zbiornika na ciekły azot. Obliczenia wykazały, że największy udział w metodzie omłotu mają koszty mrożenia na poziomie około 88%. Przy takiej samej wielkości pracy rocznej metoda odcinania jest bardziej opłacalna. Przy wyższym możliwym do uzyskania wykorzystaniu rocznym i wyższej sprawności procesu w metodzie omłotu oraz przy uwzględnieniu takich zalet jak: wyższa jakość uzyskanego ziarna, i możliwość jego pozyskiwania poza okresem sezonowych spiętrzeń pracy metoda omłotu może być bardziej opłacalna niż metoda odcinania.
EN
This study presents a comparison between production cost of sweet corn by cutting and threshing methods. Before threshing sweet corn cobs were frozen in vapour of liquid nitrogen. Production cost of sweet corn kernels by cutting method were 73,7 złźt-1 and by threshing method 97,8 złźt-1 and 95,8 złźt-1 respectively from variant with purchase or rent of vessel for liquid nitrogen. The calculations were showed that the highest share of production cost in threshing method is cost of cobs freezing. It amounts about 88%. At the same size of annual labor the cutting method is more profitable. At higher possible to obtaining annual utilization, higher efficiency of process and quality of obtaining kernels as well as possibility of gaining kernels after period of labor accumulations threshing methods can be more profitable then cutting method.
PL
Przedstawiono porównanie kosztów pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu. Przed omłotem kolby kukurydzy cukrowej mrożono w oparach azotu. Koszty przy zastosowaniu metody odcinania wyniosły 73,74 złźt-1, a koszty metodą omłotu 93.77 złźt-1 i 95.82 złźt-1 odpowiednio dla wariantu z zakupem i dzierżawą zbiornika na ciekły azot. Obliczenia wykazały, że największy udział w metodzie omłotu mają koszty mrożenia na poziomie około 88%. Przy tych samych wydajnościach i wielkości pracy rocznej metoda odcinania jest bardziej opłacalna. Przy wyższym możliwym do uzyskania wykorzystaniu rocznym i wyższej sprawności procesu w metodzie omłotu oraz przy uwzględnieniu takich zalet jak: wyższa jakość uzyskanego ziarna, i możliwość jego pozyskiwania poza okresem sezonowych spiętrzeń pracy metoda omłotu może być bardziej opłacalna niż metoda odcinania.
EN
This study presents a comparison between production cost of sweet corn by cutting and threshing methods. Before threshing sweet corn cobs were frozen in vapour of liquid nitrogen. Production cost of sweet corn kernels by cutting method were 73,74 złźt-1 and by threshing method 97,77 złźt-1 and 95,82 złźt-1 respectively for variant of purchase or rent of vessel for liquid nitrogen. The calculations showed that the highest share of production cost in threshing method is cost of cobs freezing. It amounts to the level of about 88%. At the same efficiency and size of annual labor, the cutting method is more profitable. At higher possible to obtaining annual utilization, higher efficiency of process and quality of obtained kernels as well as possibility of gaining kernels after period of labor accumulations, threshing methods can be more profitable then cutting method.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badając plonowanie kilku odmian kukurydzy cukrowej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej. Stwierdzono, że sposób pielęgnacji istotnie wpływał na plon kolb niezależnie od badanych odmian. Najwyższe plony stwierdzono po zastosowaniu pielęgnacji ręcznej. Cechy, takie jak: udział kolb całkowicie zaziarnionych, długość kolb i liczba ziaren w kolbie zależały od sposobu pielęgnacji. Mechaniczne odchwaszczanie kukurydzy cukrowej dawało najmniej korzystne efekty w odniesieniu do tych parametrów.
EN
Field experiments were carried out to estimate yielding of some sugar maize varieties planted after mechanical weeder control at the Agricultural University of Poznań in 2006-2008.There was stated that the cultivation method significantly influenced the cob yield independently of tested varieties. The highest yield was stated after hand cultivation method. Other features as the fraction of totally grained cobs, cobs length and the number of grains in cob depended on cultivation method. Mechanical cultivation method gave the least beneficial effects in relation to these parameters.
PL
Określano udział frakcji odpadowych (rdzenie kolbowe i liście okrywowe) w produkcji ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze. Badaniami objęto kolby kukurydzy cukrowej odmiany Garrison, Trophy, Candle, Sweet Wonder i Golda. Ziarno od kolby kukurydzy odcinano przy użyciu obcinarki przemysłowej. Zaobserwowano, że wyższym wartościom wilgotności ziarna na kolbie przed procesem cięcia odpowiadają wyższe wartości udziału rdzeni kolbowych w masie całkowitej kolb.
EN
The share of waste fractions (corncob cores and cover leaves) in the production of sugar corn seeds for consumption purposes. The tests included corncobs of the following varieties of sugar corn: Garrison, Trophy, Candle, Sweet Wonder and Golda. Seeds were cut off the corncob with the use of an industrial cutter. It was observed that higher values of humidity of seeds on the corncob before the cutting process corresponded to higher values of share of corncob cores in the total weight of corncobs.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badając zachwaszczenie kukurydzy cukrowej w zależności od różnych sposobów pielęgnacji. Cztery gatunki chwastów - komosa biała (Chenopodium album), fiołek polny (Viola aryensi, rdest powojowaty (Polygonum convolvulus) oraz chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) wystąpiły we wszystkich latach badań. Skuteczność metod zwalczania chwastów była zróżnicowana, a nie wystarczająca w przypadku mechanicznego zwalczania rdestu powojowego, fiolka polnego oraz komosy białej.
EN
Field experiments carried out to estimate the weed control in sweet maize at the Agricultural University of Poznań in 2005-2007. Chenopodium album, Viola arvensis, Polygonum convolvulus and Echinochloa crus-galli were observed during all years. The efficiency of weed control methods was different, insufficient for Polygonum convolvulus, Viola arvensis and Chenopodium album.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badając plonowanie kilku odmian kukurydzy cukrowej po zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej. Stwierdzono, że sposób pielęgnacji istotnie wpływał na plon kolb niezależnie od badanych odmian. Najwyższe plony stwierdzono po zastosowaniu pielęgnacji ręcznej. Również pozostałe cechy, takie jak: liczba kolb z 1 ha, udział kolb całkowicie zaziarnionych oraz długość kolb i liczba ziaren w kolbie zależały od sposobu pielęgnacji. Mechaniczne odchwaszczanie kukurydzy cukrowej dawało najmniej korzystne efekty w odniesieniu do tych parametrów.
EN
Field experiments were conducted to estimate yielding of some sweet maize varieties planted after mechanical weeder control at the Agricultural University of Poznań in 2005- 2007. There was stated that the cultivation method significantly influenced the cob yield independently of tested varieties. The highest yield was stated after hand cultivation method. Other features like the cobs number per 1 ha, the fraction of totally grained cobs, cobs length and the number of grains in cob depended on cultivation method. Mechanical cultivation method gave the least advantageous effects with reference to these parameters.
PL
W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano wzrost stopnia odziarnienia i udziału ziarna całego oraz spadek ziarna uszkodzonego i pozostałością rdzenia wraz z opóźnianiem terminu zbioru kolb. Badania wykazały, że pozyskiwanie ziarna kukurydzy cukrowej na cele konsumpcyjne metodą omłotu, po uprzednim jego zmrożeniu, jest możliwe zarówno dla kolb zbieranych w terminach o wyższej jak i o niższej wilgotności ziarna.
EN
Completed experiment allowed to observe increasing degraining level and share of whole grain, and decreasing share of damaged grain and core residue with cob harvest being delayed. The research has proved that acquiring sweet corn grain for food production purposes using threshing method, after having frozen it, is possible for cobs gathered according to the schedule and characterised both by higher and lower grain humidity.
PL
Celem pracy było porównanie metody oddzielania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu na podstawie ilości i jakości pozyskanego surowca. W celu umożliwienia omłotu kolby kukurydzy cukrowej mrożono w strumieniu par ciekłego azotu. Przeprowadzone badania na 12 odmianach kukurydzy wykazały, że metoda omłotu w stosunku do metody odcinania wpływa na zwieszenie stopnia oddzielenia ziarna o ok. 26% i udziału ziarna dobrego o ok. 12% oraz na zmniejszenie ziarna gorszej jakości o ok. 40%.
EN
The purpose of the work was to compare sugar corn grain separation process carried out using the cut off and threshing methods on the basis of obtained material amount and quality. Sugar corn cobs were put to freezing in nitrogen vapour stream in order to allow their threshing. Tests completed for 12 corn varieties proved that compared to cut off method, the threshing method increases grain separation degree by ca. 26% and fine grain portion by ca. 12%, and reduces lower quality grain portion by ca. 40%.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badając skuteczność mechanicznego zwalczania chwastów oraz plonowanie kukurydzy cukrowej. Trzy gatunki chwastów - komosa biała (Chenopodium album), fiołek polny (Viola arvensi) i rdest powojowaty (Polygonum convolvulus) wystąpiły we wszystkich latach badań. Skuteczność metody zwalczania chwastów okazała się nie wystarczająca. Najwyższe plony kolb uzyskano po zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG z Actirob 842 EC.
EN
Field experiments to estmate weed control in sugar maize were conducted at the Agricultural University of Poznań in 2004-2006. Chenopodium album, Viola arvensis and Polygonum convolvulus were observed in three years. Weeder control efficacy was not satisfactory. The highest cobs yield was obtained after Maister 310 WG strip treatment.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 1999-2001 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badając plonowanie kukurydzy cukrowej w warunkach zerowego nawożenia azotem. Stwierdzono, że zwiększenie dawki azotu z 30 do 60 kg N ha-1 powoduje zwiększenie plonu kolb, wzrost udziału procentowego kolb I klasy oraz wzrost długości kolb i liczby ziaren w kolbie. Najwyższy plon kolb uzyskano po zastosowaniu 60 kg N ha-1.
EN
Field experiments to estmate yielding of sugar maize planted without nitrogen fertilization were conducted at the Agricultural University of Poznań in 1999-2001. It has been shown that increase in pre-sowing nitrogen dose from 30 to 60 kg N ha-1 resulted in significant yield increase in cobs, increase the percentage of 1st class cobs and their length, and the number of grains in a cob. The highest cobs yield was obtained after 60 kg N ha -1.
PL
Określano wpływ długości ostrza noża obcinarki ziarna firmy FMC FoodTech SC-120 na energochłonność procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej. Badania przeprowadzono na odmianie Candle o wilgotności względnej ok. 76% dla trzech długości ostrza noża: 1; 2,5 i 5 cm. Do pomiaru energii elektrycznej wykorzystano przetwornik A/D Lumel PP83. Zmiana długości ostrza z 1 do 5 cm wpływała na zmniejszenie jednostkowego poboru energii elektrycznej o ok. 28%.
EN
The researchers intended to determine the impact of FMC FoodTech SC-120 grain cutter knife blade length on energy consumption of sugar maize grain cutting process. The tests were performed for the Candle variety characterised by relative humidity of ca. 76.4%, for three knife blade lengths: 1; 2.5 and 5 cm. The A/D Lumel PP83 converter was used to measure electric energy. Blade length change from 1 to 5 cm resulted in unit electric energy consumption reduced by ca. 28%.
PL
Określano dojrzałość przetwórczą ziarna kukurydzy cukrowej na podstawie zmian zawartości cukru (sacharozy). Badania prowadzono na trzech odmianach kukurydzy cukrowej (Basin, Powerhouse, Shaker) w okresie od 10 do 30 dnia po pojawieniu się tzw. "nitek" na kolbie. Zawartość sacharozy w ziarnie określano za pomocą refraktometru. Stwierdzono istotną zależność między okresem dojrzewania a zawartością sacharozy w ziarnie. Badania wykazały, że możliwe jest zastosowanie refraktometru do określania dojrzałości ziarna, ale tylko w odniesieniu do konkretnej odmiany.
EN
Ripeness degree of sweet corn was determined by grain sugar (sucrose) content. Three sweet corn cultivars (Basin, Powerhouse, Shaker) were studied in the period of 10 to 30 days after the so-called "threads" appeared on the ears. Sucrose content was determined by a hand refraktometer. Significant relationship between the ripening period and grain sucrose content was identified. The tests have proved applicability of refraktometer to determine grain ripeness degree, but for particular cultivars only.
PL
W badaniach przyjęto trzy warianty nawożenia oraz cztery poziomy stosowania dawek azotu (O - obiekt kontrolny, 60, 90 i 120 kg N/ha). Określano wielkość plonu kolb kukurydzy cukrowej dla trzech supersłodkich odmian, tj. Golda, Candle i Helena, w zależności od wielkości dawki azotu i sposobu jego aplikacji. Badano także wpływ nawożenia azotem na zawartość sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej dla przyjętych odmian. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie zarówno wielkości plonu kolb, jak i zawartości sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej, w zależności od dawki azotu i sposobu jego stosowania dla poszczególnych odmian kukurydzy.
EN
The investigations focused on analysis of nitrogen fertilization impact on both corn ear crop and quality characters of sweet corn. There were assumed three variants of fertilization measures and four levels of nitrogen rates (0 - control level; 60; 90 and 120 kg N/ha). The sweet corn ear crop was determined for three super-sweet varieties: Golda, Candle and Helena, according to nitrogen rate and method of application. There was also assessed nitrogen fertilization impact on sucrose content of the sweet corn varieties under study. Significant differences were discovered as regards both - ear corn crop and sucrose content in sweet corn conditioned by nitrogen rate and method of application used for respective corn variety.
PL
Badano wpływ terminu zbioru kolb kukurydzy cukrowej na straty masy odcinanego ziarna. Badania realizowano w doświadczeniach polowych na bardzo słodkiej odmianie kukurydzy cukrowej Basin. Kolby do badań pobierano ręcznie w sześciu terminach, co dwa dni w okresie dojrzałości mleczno-woskowej w II i III dekadzie września. Ziarno od rdzeni kolb odcinano na klasycznej obcinarce dla prędkości obrotowej głowicy nożowej 1600 obr/min i prędkości liniowej podajnika kolb 0,31 m/s. Stwierdzono istotny statystyczny wpływ terminu zbioru na straty masy ziarna na poziomie istotności [alfa] = 0,05. Najmniejsze straty masy ziarna (ok. 15%) stwierdzono w VI, a największe (ok. 23%) w I terminie zbioru.
EN
There was studied the influence of time harvest of sweet corn-cobs on mass losses of cutting kernels. The field studies were realized on super sweet variety of Basin. The corn-cobs were taken to tests by hand from field for six time every two day by at milky - soft dough stage in I and II decade of September. The kernels were cut off cobs on the classic corn cutter at rotational speed of the cutting head approximately 1600 r.p.m. and linear speed of the cob feeder 0.31 m/s. There was stated the statistically significance influence of term harvest on losses of kernels mass at the level of [alpha] = 0.05. The lowest losses of kernels mass (ca. 15%) were in VI and the largest (ca. 23%) in I term of harvest.
PL
Badania wpływu wybranych parametrów pracy obcinarki na proces cięcia ziarna kukurydzy cukrowej określano na stanowisku badawczym. Pomiary prowadzono przy prędkości obrotowej głowicy nożowej w zakresie 1600 do 2560 obr*min-1 i zmiennej średnicy rozstawu noży tnących w granicach 25 do 35 mm. Prędkość podajnika kolb była stała i wynosiła 0,31 m*s-1. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że zmiana prędkości obrotowej głowicy tnącej oraz średnicy rozstawu noży wpłynęły istotnie na wzrost jakości procesu odcinania ziarna oraz zmniejszenie współczynnika nierównomierności cięcia.
EN
The investigations of influence of chosen parameters of cutter work on process of cut of sweet corn kernels were defined on investigative stand. The measurements were led near rotational speed of knife head in range 1600 to 2560 obr*min-1 and the variable of diameter of span knives cutting in interval 25 to 35 mm. The speed of feeder of cobs was solid and carried out 0,31 m*s-1. Statistical analysis of got results of investigations shew that they had influenced the change of rotational speed of cutter head as well as diameter span knives on growth of quality of process indeed the parting the grain as well as decrease the coefficient of inequality of cut.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.