Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krzywizna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Geometria powłoki w podatnych konstrukcjach gruntowo-powłokowych podlega ciągłym zmianom od czasu jej zmontowania z arkuszy blach falistych do analizowanego stanu obiektu. Istotny jest zatem bezpieczny zakres tej deformacji w okresie budowy i użytkowania obiektu. Do oceny bezpieczeństwa zaproponowano w pracy, jako miarodajny wskaźnik, zmianę krzywizny jako funkcję ugięcia klucza powłoki. W artykule analizuje się podobieństwo zachowania się powłoki do konstrukcji belkowej wykonanej z betonu sprężonego.
EN
Shell geometry in flexible soil-steel structures is subject to constant changes since the assembling of the shell from corrugated steel sheets to the analysed state of the structure. Therefore the safe range of such a deformation during the construction and service of the structure is crucial. The change of curvature as a function of the deflection of the shell’s crown point is proposed in the paper as a meaningful indicator to assess the safety of the structure. The article analyses the similarity of the shell’s behaviour to a beam structure made of prestressed concrete.
3
Content available Interaction of railway with turnout
EN
The paper presents a mathematical model of the switch point with R radius > 1200 m. The switch point was treated as a beam with variable stiffness and variable moment of inertia. A simulation was performed for a constant force loading the switch point and for real parameters of the switch point with R = 1200 m.
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny iglicy rozjazdu kolejowego o promieniu r≥1200 m. Iglica traktowana jest jako belka o zmiennej sztywności i zmiennym momencie bezwładności (wzdłuż długości iglicy). Przedstawiono symulację modelu matematycznego iglicy obciążoną stała siłą w kontakcie koła z szyną, korzystając z rzeczywistych parametrów takiej iglicy.
EN
The paper presents an analysis of the behaviour of bent reinforced concrete beams strengthened with CFRP laminates fixed with adhesive before and after unloading, and more importantly, an analysis of the work of reinforced concrete beams strengthened with pre-stressed CFRP laminates fixed with adhesive. The analyses were based on a moment-curvature model prepared by the author for reinforced concrete beams strengthened under load with pre-stressed CFRP laminates. The model was used to determine the effect of compression with CFRP laminates and their mechanical properties on the effectiveness of strengthening the reinforced concrete beams analysed in this study.
PL
Wzmocnienia konstrukcji dokonuje się w celu przywrócenia im pierwotnej nośności lub zwiększenia ich nośności ze względu na zmianę przeznaczenia obiektu, której towarzyszy wzrost obciążeń. Do wzmocnień konstrukcji żelbetowych najczęściej stosowane są taśmy z włókien węglowych CFRP. Stosowane są też pręty i kształtowniki stalowe, a także sploty. Możliwe jest też stosowanie taśm i mat z włókien szklanych GFRP i aramidowych AFRP. Są to materiały o bardzo różnych właściwościach mechanicznych. Pośród technik stosowanych podczas wzmacniania belek żelbetowych w strefie zginania można między innymi wymienić: zwiększanie wymiarów przekroju betonowego, zastosowanie dodatkowego zbrojenia rozciąganego, spajanie z kształtownikami stalowymi, doklejanie taśm FRP, wklejanie taśm FRP, zmiana schematu statycznego, a także wzmacnianie zbrojeniem aktywnym przez sprężenie. Jeżeli chodzi o metody wzmacniania belek żelbetowych to można wyróżnić: wzmacnianie przed obciążeniem, wzmacnianie pod obciążeniem, wzmacnianie po odciążeniu, sprężenie materiałami naprawczymi przez przyczepność lub bez przyczepności i sprężenie montażowe. Najwięcej dostępnych badań doświadczalnych poświęconych jest wzmocnieniom wykonywanym przed obciążeniem, badań doświadczalnych elementów wzmacnianych pod obciążeniem, elementów wzmacnianych po odciążeniu, czy też po jego sprężeniu materiałem naprawczym jest znacznie mniej. W praktyce mamy do czynienia z przypadkiem, gdy wzmacniamy istniejące elementy konstrukcyjne eksploatowane od wielu lat, które są już obciążone, a do tego występują już w nich deformacje trwałe. Różnica w zachowaniu się elementów konstrukcyjnych wzmacnianych przy zastosowaniu różnych materiałów naprawczych i wymienionych metod wzmocnienia jest istotna i powinna być uwzględniana w projektowaniu wzmocnień belek żelbetowych w strefie zginania. Znane są próby analitycznego i numerycznego ujęcia zachowania się belek żelbetowych wzmocnionych także naprężonymi taśmami CFRP, których celem jest możliwość racjonalnej oceny pracy elementów żelbetowych po wzmocnieniu. Jedną z metod oceny zachowania się elementów konstrukcyjnych są ścieżki równowagi statycznej. Znajomość ścieżek równowagi statycznej, zależności moment - krzywizna, dla różnych metod wzmocnienia może pozwolić na ich racjonalny wybór tak ażeby osiągnąć zamierzony cel dotyczący pracy wzmacnianego elementu dla projektowanego przeznaczenia obiektu. W artykule zaprezentowano model zależności moment-krzywizna dla przekroju belki żelbetowej wzmocnionej pod obciążeniem doraźnym przez sprężenie taśmami CFRP. W proponowanym modelu zależność moment - krzywizna wyróżnia się trzy fazy pracy: praca belki niezarysowanej, praca belki zarysowanej i praca belki po uplastycznieniu zbrojenia (Rys.1). W celu wyznaczenia modelu zależności moment - krzywizna przekroju żelbetowego wzmocnionego napiętymi taśmami kompozytowymi konieczne jest określenie współrzędnych charakterystycznych punktów tego modelu. Są one określone na podstawie modelu pracy belki żelbetowej i modelu pracy belki żelbetowej wzmocnionej przed obciążeniem. Proponowany model zilustrowano przykładem jego zastosowania w analizie zachowania się dwóch belek wzmocnionych dwoma rodzajami taśm CFRP (Rys.2).
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nowych, geometrycznych metod wielkoskalowych w opisie topografii powierzchni. Istotnym zagadnieniem w inżynierii powierzchni jest znalezienie zależności funkcyjnych między procesem wytwarzania a uzyskaną topografią lub między topografią a zjawiskami występującymi w trakcie jej oddziaływania z otoczeniem (np. tarciem, wytrzymałością zmęczeniową czy refleksyjnością). Właściwości geometryczne chropowatych powierzchni zmieniają się wraz ze skalą obserwacji, wynikającą z pomiaru lub obliczeń. Skoncentrowano się na dwóch nowych metodach analizujących nachylenie i krzywiznę. Krzywizna jest przedstawiana jako tensor, którego komponenty opisują maksymalną i minimalną krzywiznę, w tym ich wartości i kierunki. Nachylenie jest rozumiane jako orientacja w przestrzeni wektora normalnego do powierzchni. Przedstawiono przykładowe korelacje między nachyleniem i krzywizną a parametrami opisującymi ich oddziaływanie z otoczeniem i proces wytwarzania, wskazując na ich duży potencjał w rozwoju wieloskalowego opisu topografii powierzchni.
EN
The aim of this paper is to demonstrate the use of novel geometric multiscale methods in the characterization of surface topographies with a view to establishing functional relations between formation processes and resulted topography or between topography and its performance during interaction with the environment (e.g. friction, fatigue or gloss reflectance). Geometric properties of rough surfaces change with the scale of observation, i.e., measurement or calculation. In this paper, I focus on two novel method, which analyse slope and curvature in multiple scales. The digital nature of measured surfaces is recognized and is not smoothed to fit a continuous function to the measured heights. Curvature is represented as a second order tensor, which components describe maximal and minimal curvatures and their directions. In order to describe curvature distributions for analyzed regions, statistical parameters, such as: mean and standard deviation, are used. Those measures are utilized to find correlations between them and certain formation or performance parameters. The other method described here bases on slope. In this work, two calculation techniques are presented using orientation normal vectors estimated through covariance matrix method or cross product. As a result of further processing, 3D distributions of direction cosines are obtained, based on which multivariate statistical parameters are calculated (incl. measures of dispersion and higher statistical moments). This paper also presents the sample strong correlations between slope or curvature, for actual measured textures, and manufacturing or performance parameters. This indicates a great potential of those two methods in the development of multiscale characterization of surface topographies.
EN
In the toroidal drive, a screw-shaped groove is cut into the globoid worm. There is contact with the rolling element in this groove. This helix can be described by parametric equations. When calculating the values of the first and second curvature of the curve, as well as the radius of curvature, we must calculate the individual derivations. A new, more effective way is to determine the values already mentioned by using NX software only. When using Siemens PLM NX software, it is not necessary to determine individual derivations and their values, although the NX software determines the radii of the first and second curvature, based on the defined helix curve.
PL
W obiektach gruntowo-powłokowych, niezależnie od geometrii przekroju poprzecznego, np. o kształcie łukowym czy eliptycznym, projektuje się górny wycinek powłok o stałym promieniu krzywizny R. W wyniku ciężaru własnego blachy, parcia gruntu i obciążeń ruchomych kształt tej części podlega deformacjom z widocznym odstępstwem od projektowanego wycinka koła. Zmianę promienia krzywizny pasma obwodowego powłoki określa się w pracy na podstawie współrzędnych trzech punktów pomiarowych, tworzących trójkąt wpisany w okrąg.
EN
In the design process of soil-steel structures, regardless of the cross-sectional geometry, e.g. in the shape of an arc or elliptical designs, the upper section of the shell with a constant radius of curvature R is designed. As a result of the steel structure's own weight, earth pressure from backfilling and live load above the structure, the shape of the upper section deforms with a visible deviation from the circle shape. The change in the radius of the circumferential curvature of the steel shell is determined in this paper on the basis of the coordinates of three measuring points, forming a triangle inscribed in a circle. Any (asymmetric) position of the measuring points, defined by geodetic techniques, is taken into account. The paper analyzes the deformation indicators of the shell made of corrugated steel sheets, during the construction or operation of structures. The change of the curvature in the crown of the shell is assumed as a basic deformation measurement and limit values are defined.
PL
Zmęczeniowe pęknięcia podpowierzchniowe, stanowiące jedną z głównych przyczyn uszkodzeń łożysk tocznych powodowanych okresowym działaniem sił kontaktowych i zewnętrznych obciążeń impulsowych, mogą prowadzić do katastrofalnych awarii maszyn wirnikowych. Badania metod wykrywania podpowierzchniowych pęknięć łożysk tocznych mają niezwykle istotne znaczenie dla obsługi serwisowej tych urządzeń. W prezentowanym badaniu, zaproponowano nową metodę detekcji podpowierzchniowych pęknięć w zewnętrznej bieżni łożyska walcowego. Metoda ta opiera się na pomiarze krzywizny oraz gęstości widmowej mocy (PSD) przemieszczeń. Opracowano dynamiczny model łożyska walcowego, w którego zewnętrznej bieżni powstało pęknięcie podpowierzchniowe . Model stworzono przy użyciu pakietu oprogramowania do analizy zjawisk szybkozmiennych metodą elementów skończonych w celu określenia przemieszczeń w dziedzinie czasu. Badano różnice krzywizny i PSD przemieszczeń dla łożyska, w którym powstało pęknięcie podpowierzchniowe w bieżni zewnętrznej łożyska oraz łożyska bez takiego pęknięcia. Różnice te wykorzystano do lokalizacji pęknięć podpowierzchniowych różnych rozmiarów. Wyniki pokazują, że różnice krzywizny i PSD przemieszczeń względem punktów pomiarowych na bieżni zewnętrznej między łożyskami walcowymi, z których jedno charakteryzujące się pęknięciem w warstwie podpowierzchniowej, a drugie nie, mogą być wykorzystywane do wykrywania położenia pęknięcia.
EN
As one of major failure modes of roller bearings due to periodic contact forces and external impulse loads, subsurface cracks caused by fatigues may produce catastrophic failures of rotating machines. Investigations of subsurface crack detection methods for roller bearings are very useful for maintenance purposes of these machines. In this study, a new detection method based on the curvature and power spectral density (PSD) of displacements is presented to detect a subsurface crack in the outer race of a cylindrical roller bearing. A dynamic finite element model of the cylindrical roller bearing with a subsurface crack in its outer race is developed using an explicit dynamics finite element software package to obtain the time-domain displacements. Differences of the curvature and PSD of displacements of the bearing without and with the subsurface crack are investigated, which are used to detect the location of the subsurface crack with different sizes in the outer race of the bearing. The results show that differences of the curvature and PSD of displacements from the measurement points on the outer race of the cylindrical roller bearing without and with the subsurface crack can be used to detect the location of the crack.
9
Content available remote On Weil homomorphism in locally free sheaves over structured spaces
EN
Inspired by the work of Heller and Sasin [1], we construct in this paper Weil homomorphism in a locally free sheaf W of Φ-fields [2] over a structured space. We introduce the notion of G-consistent, linear connection on this sheaf, what allows us to clearly define Chern, Pontrjagin and Euler characteristic classes. We also show proper equalities between those classes.
PL
Wyniki badań doświadczalnych i analiz numerycznych pokazują, że istotny wpływ na pracę wzmacnianych belek żelbetowych mają techniki naprawcze i właściwości mechaniczne zastosowanych materiałów naprawczych. Właściwości mechaniczne materiałów naprawczych oraz techniki wzmacniania decydują nie tylko o nośności belek po wzmocnieniu, ale także o ich odkształceniach. Ponadto wzmocnienia belek mogą być wykonywane przy zastosowaniu różnych metod. Wzmocnienie można wykonać przed obciążeniem belki lub po jej obciążeniu. Można też belkę odciążyć przed wzmocnieniem, albo sprężyć ją materiałami naprawczymi. Wymienione metody naprawcze mają również wpływ na pracę wzmacnianych belek żelbetowych. Projektując wzmocnienia belek żelbetowych trzeba być świadomym konsekwencji stosowania dostępnych technik naprawczych, materiałów naprawczych, a także wyboru metody wykonywania wzmocnień. W artykule przedstawiono ścieżki równowagi statycznej belek żelbetowych wzmacnianych różnymi materiałami naprawczymi przy zastosowaniu różnych technik wzmacniania i metod wzmacniania, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnień taśmami z włókien węglowych. Przeprowadzone analizy mogą być pomocne w projektowaniu wzmocnień belek żelbetowych.
EN
The results of experimental tests and numerical analyses indicate that repair techniques and the mechanical characteristics of repair materials have a very strong influence on the behaviour of strengthened reinforced concrete beams. The mechanical characteristics of materials used for strengthening elements and the strengthening techniques determine not only the load bearing capacity of beams after strengthening, but also their deformations. Other important factors also affect the behaviour of such beams, which include the time when the strengthening is done, i.e. before or after loading the beam. It is also important whether the beams are compressed with repair materials while they are being strengthened, or whether the load is taken off the beams before strengthening, or whether intermediate supports are used while strengthening the beams. All the factors mentioned have an influence on the behaviour of strengthened reinforced concrete beams. While designing strengthening elements for reinforced concrete beams, it is necessary to be aware of the consequences of using available repair techniques, repair materials, as well as the technology and stages of the construction of strengthening elements. The paper presents the static equilibrium paths of strengthened reinforced concrete beams with special attention to the repair techniques possible to implement while strengthening the beams. These analyses can be useful for designing strengthening elements for reinforced concrete beams.
11
Content available On some Lr-biharmonic Euclidean hypersurfaces
EN
In decade eighty, Bang-Yen Chen introduced the concept of biharmonic hypersurface in the Euclidean space. An isometrically immersed hypersurface x : Mn → En+1 is said to be biharmonic if ∆2x = 0, where ∆ is the Laplace operator. We study the Lr-biharmonic hypersurfaces as a generalization of biharmonic ones, where Lr is the linearized operator of the (r + 1)th mean curvature of the hypersurface and in special case we have L0 = ∆. We prove that Lr-biharmonic hypersurface of Lr-finite type and also Lr-biharmonic hypersurface with at most two distinct principal curvatures in Euclidean spaces are r-minimal.
EN
Curved pipes are very often used in hydraulic systems facilitating compact, lightweight designs. But they can also be the cause of complex secondary flows as the curvature brings change of velocity profile, generation of vortices and production of hydraulic losses. In the present study, turbulent single phase flows through circular 90˚ curved bend for different curvature ratio (Rc/D = 1 to 5), defined as the bend mean curvature radius (Rc) to pipe diameter (D) is investigated numerically for different Reynolds number (Re) ranging from 1×105 to 10×105. The purpose of this study is to simulate numerically the flow pattern and characterize the swirling secondary flow in 90˚ bends. Flow simulation using CFD techniques are performed to understand these phenomena. The k − " model with SIMPLE method is used for present study. After validation of present model with published experimental data, a detail study has been performed to characterize the flow separation and the dependency of swirl intensity on Reynolds number and curvature ratio in 90˚ pipe bend for single phase turbulent flow.
13
Content available remote Metoda Anguli Contactus Newtona
EN
83--94 In this paper we discuss the geometrical method for calculating the curvature of a class of curves from the third Book of Isaac Newton’s Principia. The method involves any curve which is generated from an elementary curve (actually from any curve whose curvature we known of) by means of transformation increasing the polar angular coordinate in a constant ratio, but unchanging the polar radial angular coordinate.
PL
W wielu przypadkach konstrukcje mogą pracować w stanie deformacji pokrytycznych, jak ma to miejsc podczas wstrząsów sejsmicznych o dużej intensywności, czy też podczas oddziaływań wyjątkowych takich jak eksplozja, katastrofy komunikacyjne. Konstrukcje poddane takim oddziaływaniom muszą wykazywać się wystarczającą nośnością po przejściu w fazę pracy plastycznej. Dlatego konstrukcje te muszą charakteryzować się odpowiednią ciągliwością globalną i lokalną. Aby dokonać oceny ciągliwości projektowanych konstrukcji żelbetowych konieczne jest korzystanie z metod analitycznych, które dają możliwość prognozowania zachowania tych elementów. Z tego względu metody te powinny być proste na tyle, aby pozwalały na racjonalną ocenę pracy konstrukcji w stanie deformacji pokrytycznych. W artykule, który jest kontynuacją pracy [10], zaprezentowano metody analizy i oceny pracy przekroju żelbetowego, poddanego ściskaniu mimośrodowemu, w stanie deformacji pokrytycznych.
EN
Predicting the behaviour of plastic hinges subjected to large inelastic deformations caused by extreme loads such as earthquakes plays an important role in assessing maximum stable deformation capacities of framed concrete structures. This paper presents the analytical procedure for analysing the behaviour of a reinforced concrete section under bending with axial force in the post-yield range. The following stages of section behaviour are defined: the uncracked, first cracked, yielding, cover crushing, cover spalling, buckling of bars and limit stages. The relationship between the moment and curvature in these stages, including the effects of concrete confinement, the spalling of the concrete cover, and the inelastic buckling of the reinforcing bars, is considered. The presented method makes it possible to estimate the ductility of reinforced concrete members with various longitudinal and transverse reinforcement.
15
Content available remote Stiffness nonlinear analysis of sections for reinforced concrete members
EN
An example of nonlinear mechanics of reinforced concrete based on stiffness of the analysed elements (stiffness oriented design) is presented in the paper. To define internal forces in reinforced concrete members, usually a linear relation is used. There is lack of considering an effect of stiffness variation after the first cracking. It often leads to underestimation of crosssectional forces, which may give incorrect calculation results. The stiffness oriented nonlinear analysis allows for the description of work and behaviour of the structure much more precisely, which leads to an increase of safety and economy of the designed object.
PL
W artykule zaprezentowano przykład nieliniowej mechaniki żelbetu opartej na sztywności analizowanych elementów (stiffness oriented design). Określenie sił wewnętrznych w elementach żelbetowych zwykle oparte jest na związkach liniowych. Nie uwzględnia się zjawiska zmiany sztywności po pojawieniu się zarysowania. Prowadzi to często do niedoszacowanych wielkości sił przekrojowych, co może skutkować niemiarodajnym wynikiem obliczeń. Nieliniowa analiza zorientowana sztywnościowo pozwala poznać dokładniej pracę i zachowanie się konstrukcji, co prowadzi do podwyższenia bezpieczeństwa i ekonomii projektowanego obiektu.
PL
W referacie przedstawiono analizę w zakresie wpływu wysokiej temperatury na belki z ogrzewaną strefą rozciąganą. Badania w wysokiej temperaturze przeprowadzono pod działaniem stałego obciążenia, wynoszącego 50 albo 70% siły niszczącej, zapewniającego stałą wartość momentu zginającego w środkowej ogrzewanej części belki. Zbadano belki o dwóch stopniach zbrojenia: 0,44 albo 1,13%. W sumie rozpatrzono cztery serie belek, po trzy w każdej serii (12 elementów). W referacie przeanalizowano względne obniżenie sztywności przekroju belek w zależności od temperatury zbrojenia. Sztywności uzyskane eksperymentalnie, obliczone dwoma sposobami (pomiar maksymalnego ugięcia elementu lub pomiar ugięć w trzech punktach badanego odcinka) porównano z wynikami obliczeń przeprowadzonych według wymagań Eurokodu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż obniżenie sztywności elementu obliczone na podstawie wymagań Eurokodu jest nieco większe od określonego eksperymentalnie.
EN
This paper describes the analysis of high temperature influence on beams with heated tensile zone. High temperature experiments were preformed under the static load of 50 or 70% of the destructive force ensuring constant value of bending moment in the central part of the heated beam. Beams with 2 reinforcement ratios – 0.44 and 1.13% were examined. In total four series of beams, three in each series (12 elements) were used. This paper analyses the reduction of relative beam cross section stiffness depending on reinforcement temperature. Experimentally obtained stiffness values calculated in two ways (element maximal deflection and deflection measured in three points of analysed element) were compared to calculation results made according to Eurocode. The performed analysis shows that reduction of the stiffness of element based on Eurocode calculations is slightly bigger than the experimentally obtained one.
EN
Predicting the behavior of plastic hinges subjected to large inelastic deformations caused by extreme loads such as earthquakes plays an important role in assessing maximum stable deformation capacities of framed concrete structures. This paper presents an analytical procedure for analysing the behaviour of a reinforced concrete section under bending in the post-yield range. The following stages of section behaviour are defined as the uncracked; first cracked; yielding; cover crushing; cover spalling; buckling of bars; and limit stages. The relationship between the moment and curvature in these stages, including the effects of concrete confinement, the spalling of the concrete cover, and the inelastic buckling of the reinforced bars, are considered. The results obtained from analytical calculations have are compared to the results obtained from a computer analysis. The presented method makes it possible to estimate the ductility of reinforced concrete members with various longitudinal and transverse reinforcement.
PL
W teorii żelbetu opisywane są trzy fazy pracy belki zginanej; bez rys, zarysowanej i w stanie równowagi granicznej. Jednak elementy żelbetowe mogą pracować też w stanie deformacji pokrytycznych, jak ma to miejsce podczas wstrząsów sejsmicznych. Według reguł Eurokodu 8, dotyczącego projektowania konstrukcji na terenach aktywnych sejsmicznie, konstrukcje mogą ulec dużym deformacjom plastycznym i z tego względu powinny charakteryzować się odpowiednią ciągliwością globalną i lokalną. To powoduje iż niezbędna jest ocena ciągliwości projektowanych konstrukcji żelbetowych. Do tego celu konieczne jest wykorzystanie metod analitycznych, które nie powinny być zbyt mocno rozbudowane, czy też skomplikowane. W artykule zaproponowano rozszerzenie faz pracy belki zginanej o fazy pracy, które mają miejsce po przekroczeniu klasycznego stanu granicznego nośności. Zaprezentowano także metodę analizy pracy żelbetowego przekroju zginanego we wszystkich jego fazach pracy. W metodzie tej budowane są zależności moment-krzywizna dla określonego stanu wytężenia przekroju.
PL
W artykule przedstawiono algorytmy do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. Rezultatem obliczeń są przebiegi zmienności wskaźników deformacji w funkcji czasu. Przedstawiono przykłady obliczeniowe typowych, używanych najczęściej w praktyce wskaźników deformacji wraz z charakterystycznymi dla nich wstęgami odchyleń standardowych (korytarzami błędów).
EN
The article presents algorithms for the prediction of mining exploitation influence on the surface. The result of calculations are the courses of variability of deformation indices in the function of time. Calculation examples of typical most frequently used in the practice deformation indices together with characteristic for them standard deviation strips (corridors of errors) were presented.
PL
Projektowanie betonów wysokowartościowych (BWW) o wymaganych właściwościach i założonej wytrzymałości jest zadaniem niełatwym i odbiegającym od metod stosowanych dla betonów zwykłych. Stosowanie w jednym elemencie (konstrukcji) betonów o znacznie różniących się właściwościach, również jest zadaniem nietypowym. W pracy przedstawiono wyniki badań żelbetowych belek zespolonych wykonanych warstwowo z betonu zwykłego i BWW oraz jednorodnych belek typu kontrolnego. Analizowane były belki modelowe o rozpiętości 1100 mm i prostokątnym przekroju poprzecznym b × h = 80 × 120 mm, badane pod obciążeniem doraźnym. Badano belki zespolone z betonu zwykłego z warstwą BWW klasy C60/75 w strefie ściskanej o grubości 4 cm oraz belki zespolone z warstwą BWW w strefie ściskanej C100/115 o grubości 4 cm. Elementami kontrolnymi były belki jednorodne z betonu zwykłego.
EN
The paper summaries the experimental of flexural capacity and deformability of structural concrete beams prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced normal concrete and high-strength concrete (HSC). The reinforced concrete composite beams used in the tests were prepared in modelling scale with the rectangular-section of 80 × 120 mm and the effective span of 1100 mm. The basic samples were composed in two layers consisting of high strength concrete as the top layer (C60/75 and C100/115), and normal strength concrete.
20
PL
Wzmocnienia konstrukcji materiałami kompozytowymi są coraz częściej stosowane. We wzmocnionych tą techniką belkach żelbetowych może dojść do uplastycznia jej zbrojenia podłużnego. Znane metody obliczania ugięcia belek żelbetowych oparte są na dwufazowym modelu sztywności i dlatego nie uwzględniają tego faktu. Opracowany przez autora trójliniowy model zależności moment-krzywizna dla zginanego wzmocnionego elementu żelbetowego pozwolił na opracowanie metody obliczania ugięcia wzmocnionych belek żelbetowych, która jest zaprezentowana w tym opracowaniu. Uzyskane tą metodą wyniki obliczeń wykazują dosyć dużą zgodność z wynikami badań doświadczalnych.
EN
External FRP flexural strengthening of reinforced concrete beams is a well-established practice for structural rehabilitation and upgrade. Unlike conventional reinforced concrete structures, FRP strengthened members can exhibit additional flexural capacity in the postyielding stage. This makes RC deflection predicting models inapplicable in case of FRP strengthened structures. A method, based on a trilinear moment-curvature model, for calculating the deflection of FRP strengthened reinforced concrete beams is proposed. The deflections calculated using the proposed simplified expressions were found to correlate well with the deflection measured in laboratory beam tests.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.