Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krzemiany alkaliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Method of Formation of Thermophysical Properties of Porous Materials
EN
The study of the porosity of thermal insulation made of refractory materials is an important task for the power industry, since the thermal conductivity of porous materials depends on the shape and especially the location of the pores. An analytical review of existing technologies shows that research in this area is not enough to simulate the process of heat and mass transfer in porous alumina material. Experimental determination of the characteristics of heat and mass transfer in porous materials during the formation of a porous structure is a pressing scientific problem. This article analyzes the influence of the composition of materials on the formation of pores, as well as the effect of various impurities and temperature on the thermal conductivity of the material.
PL
Porowatość izolacji termicznej wykonanej z materiałów ogniotrwałych jest ważnym zadaniem dla energetyki, ponieważ przewodność cieplna materiałów porowatych zależy od kształtu, a zwłaszcza od lokalizacji porów. Analiza analityczna istniejących technologii pokazuje, że badania w tej dziedzinie nie są wystarczające do symulacji procesu przenoszenia ciepła i masy w porowatym materiale z tlenku glinu. Eksperymentalne określenie charakterystyki transferu ciepła i masy w materiałach porowatych podczas tworzenia struktury porowatej jest palącym problemem naukowym. W artykule przeanalizowano wpływ składu materiałów na powstawanie porów, a także wpływ różnych zanieczyszczeń i temperatury na przewodność cieplną materiału.
EN
Recently, the use of inorganic binders cured by heat as a progressive technology for large scale production of cores is widely discussed topic in aluminium foundries. As practical experiences show, knock-out properties of inorganic binders were significantly increased, although they cannot overcome organic based binder systems. This paper contains information about hot curing processes based on alkali silicate and geopolymer binder systems for core making. Main differences between hot cured geopolymers and hot cured alkali silicate based inorganic binders are discussed. Theory of geopolymer binder states, that binder bridge destruction is mainly of adhesive character. The main aim of this research paper was to examine binder bridge destruction of alkali silicate and geopolymer binder systems. In order to fulfil this objective, sample parts were submitted to defined thermal load, broken and by using SEM analysis, binder bridge destruction mechanism was observed. Results showed that geopolymer binder system examined within this investigation does not have mainly adhesive destruction of binder bridges, however the ratio of adhesive-cohesive to cohesive destruction is higher than by use of alkali silicate based binder systems, therefore better knock-out properties can be expected.
EN
We report results of research into processes of formation of porous structure by the method of thermal bloating of the gel­like mixture of raw materials. Regularities of the course of physical­chemical transformations are considered in the material when it is heated; as a result, we established the initial water content in the raw mixture, optimal for the formation of xerogel, and the residual water content in gel, sufficient for effective bloating. The raw mix of silica-containing technogenic component – fly ash of thermal power plants – and the methods of preparing waterproof porous thermal insulating materials of extended application on its base according to the powder low-temperature technology has been developed using multifunctional properties of soluble glass as: a) a binding component; b) blowing agent; c) the raw mix hardening rate regulator. The physical and chemical, technological aspects of obtaining and using the suggested alkaline-silicate compositions have been considered. We proposed the optimized composition of the raw mixture that employs maximally permissible amount of ash as a mineral filler; the thermal modes of bloating are studied. Based on the data obtained, a new technology for the production of porous thermal insulation materials is created.
PL
Przekazujemy wyniki badań procesów powstawania porowatej struktury metodą termicznego wzdęcia żelowej mieszaniny surowców. Badaliśmy przemiany fizyko-chemiczne surowej mieszaniny po jej ogrzaniu, co umożliwiło określenie początkowej zawartości wody w surowej mieszaninie, optymalnej dla tworzenia się kserożelu i resztkowej zawartości żelu, wystarczającej do skutecznego pęcznienia. Surowa mieszanina zawiera lotny popiół z elektrowni cieplnej, jak również sposoby wytwarzania porowatych materiałów wodoodpornych, wytrzymałych materiałów izolacyjnych na bazie technologii proszek o niskiej temperaturze zostały opracowane przy użyciu właściwości wielofunkcyjnych szkła wodnego jako: a) element łączący; b) środek porotwórczy; c) regulator szybkości utwardzania dla surowej mieszaniny. Uwzględniono fizyko-chemiczne, technologiczne aspekty wytwarzania i stosowania proponowanych kompozycji alkaliczno-krzemianowych. Zaproponowaliśmy zoptymalizowany skład surowej mieszaniny, która wykorzystuje maksymalną dopuszczalną ilość popiołu jako wypełniacza mineralnego; rozważane są tryby obrzęku termicznego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano nową technologię produkcji porowatych materiałów termoizolacyjnych.
PL
Przedstawiono wyniki badań upłynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o różnych modułach krzemianowych. Scharakteryzowano krzywe płynięcia modyfi kowanych zawiesin kaolinu KOC o stężeniu 40 % obj., jak i efektywność upłynniania tych dyspergatorów.
EN
Deflocculation of a water suspension containing 40 vol.% of the KOC kaolin with different water soluble silicates was studied and the results are shown. Sodium, potassium and lithium silicates were applied. Flow curves have demonstrated different activity of these deflocculants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.