Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
PL
W artykule przedstawiono badania reaktywności kruszyw ze skał magmowych przeprowadzone zgodnie z procedurami ujętymi w instrukcjach GDDKiA OST „Nawierzchnie betonowe” w celu oceny ich przydatności do stosowania w technologii betonu cementowego na drogowe konstrukcje inżynierskie i nawierzchnie. Analizie poddano kruszywa ze skał wylewnych: bazalt, melafir i porfir oraz ze skał głębinowych: granit i gabro. Przeprowadzono ocenę składu mineralnego kruszyw z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych. Przeprowadzono badania wydłużenia próbek zapraw i betonów z kruszywami oraz analizę mikroskopową produktów reakcji alkalia-kruszywo. Stwierdzono występowanie znacznej ilości reaktywnych minerałów w ziarnach kruszywa z porfiru i melafiru: chalcedonu i trydymitu oraz kwarcu mikrokrystalicznego i szkliwa wulkanicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań dwa kruszywa ze skał magmowych (melafir oraz porfir) zaklasyfikowano do kategorii R1 - umiarkowanie reaktywne. Kruszywo bazaltowe, granit oraz gabro przypisano kategorii R0 - niereaktywne.
EN
The paper presents investigations into the reactivity of aggregates from igneous rock, carried out in accordance with the procedures contained in the GDDKiA General Technical Specification "Concrete pavements". The aim of the investigations was evaluation of the suitability of the aggregates for road structures and pavements built using cement based concrete technology. Aggregates produced from extrusive rocks (basalt, melaphyre and porphyry) and from intrusive rocks (granite and gabbro) were analysed. The mineral composition of the aggregates was evaluated with regard to their reactive SiO2 content. Expansion tests on mortar bar and concrete prism specimens with analysed aggregates and a microscopic analysis of the alkali-aggregate reaction products were carried out. A considerable amount of reactive minerals: chalcedony, tridymite and microcrystalline quartz and volcanic glass were found in the grains of the porphyry and melaphyre aggregates. On the basis of the conducted investigations the two aggregates made of igneous rocks (melaphyre and porphyry) were classified into category R1 (moderately reactive). The basalt aggregate, the granite aggregate and the gabbro aggregate were assigned to category R0 (non-reactive).
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z projektu badawczego, na którego podstawie została przeprowadzona ocena przydatności kruszyw ze skał o różnym pochodzeniu litologicznym do zastosowań w konstrukcyjnych betonach mostowych. Przeanalizowano także zmieniające się przepisy i dokumenty techniczne dotyczące kruszyw do zastosowań w budownictwie mostowym. Na uzyskane wyniki badań kruszyw i betonów nałożono jako swoisty filtr wytyczne, jakie znalazły się w aktualizowanych i archiwalnych wzorcowych specyfikacjach technicznych (ST) oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB).
PL
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
PL
Zbadano dodatek pyłu bazaltowego do betonu stwierdzając, że powoduje on bardzo korzystne zmiany właściwości tego kompozytu. Maleńkie cząstki pyłu lokują się w porach strefy przejściowej co zmienia mikrostrukturę tej strefy, powodując także wzrost zawartości fazy C-S-H. Między minerałami, które znajdują się w warstwach powierzchniowych ziaren pyłu bazaltowego, a uwodnionym zaczynem cementowym zachodzą reakcje, w wyniku których strefa przejściowa ulega dalszym zmianom. Jony sodu i magnezu, zawarte w skaleniach w ziarenkach pyłu bazaltowego, dyfundują do warstw fazy C-S-H, podstawiając w jej strukturze jony wapnia, które z kolei wbudowują się w warstwach powierzchniowych skaleni. Jony wapnia mogą dyfundować także do tych warstewek w ziarnach oliwinu, zastępując w jego strukturze magnez, a te ostatnie ulegają absorpcji przez fazę C-S-H. Powoduje to po wstawanie bardzo mocnych wiązań między drobnymi cząstkami pyłów bazaltowych oraz fazą C-S-H w matrycy cementowej, co przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości betonu.
EN
Addition of the basalt dust to the concrete results in very beneficial changes in its microstructure. Tiny dust particles are deposited in pores of the interfacial transition zone, reducing its porosity and causing the increase of C-S-H phase content. Between some minerals on the surface of basalt dust particles and the solution in cement paste pores with a high concentration of calcium ions, reactions are occurring that change the interfacial transition zone. Sodium and magnesium ions contained in the feldspars of basalt dust diffuse to the C-S-H phase layers, substituting calcium ions in its structure, which in turn are absorbed in the feldspar surface layers. The reactions of minerals in basalt dust with C-S-H phase result in the formation of very strong bonds of basalt dust particles with C-S-H phase in cement matrix, which has a very positive effect on the concrete strength.
EN
The deformation modulus and permissible stress are two independent parameters that depict the carrying capacity of foundations, including earthworks and ballast layer. Nevertheless, while designing the track superstructure or controlling its state, they are considered separate to each other, even though they are terms of the same measure. The scientific problem is due to the practical necessity of unified building rules and standards. The carrying capacity of earthworks and foundations is regulated with standards based both on deformation and on stress criteria, which are not related to each other. This plays particularly important role for railway ballast layer, as an intermediate between the solids and soil. The objective of the present research is to estimate the relationship between deformation modulus and the strength of ballast layer. An overview of modern approaches according to the relation between the stiffness, deformation modulus, elasticity and strength of soils and crushed stone is done. The strength of ballast layer is considered depending on the experimental test: the direct shear test, compressive strength in the uniaxial or biaxial stress state. Load transfer model in crushed stone is proposed. The load transfer angle and cone of loading distribution are determined based on the load transfer and compressive strength models. The relation between deformation modulus and strength is derived from two simple laboratory experiments with cohesionless ballast material. The experiment tests have shown that the ballast stiffness as well as its strength are influenced with the support stress. The measurement of elastic and residual settlements for the different support stress values enables to determine the relation. It can be potentially used for the development of methods for the ballast compaction control, unification of construction norms. The research result should be considered as an approach for unification of two different ways to reflect the carrying capacity of ballast layer.
EN
This paper investigates experimentally the shear strength behavior of reinforced concrete (RC) beams cast with Lava lightweight aggregates as a replacement of normal coarse aggregates. A total of 24 shear deficient RC beams were fabricated and cast with normal (NWC) and lightweight (LWC) concrete and tested under three-point bending after 28 and 56 days. The variables of the experimental program include type of aggregate, concrete compressive strength, and beam size. The experimental results include load–deflection response curves along with failure mode for each beam specimen. The experimental result showed that all beams failed in a similar fashion, due to diagonal tension shear crack. However, a larger number of cracks with less spacing occurred in the LWC beams as compared to NWC specimens. Based on the experimental results, it can be also concluded that LWC specimens tested after 56 days achieved comparable shear strength results to that of NWC beams. In addition, the strength reduction factor (l) for LWC specimens was in the range of 0.69–0.98. The concrete shear strength (Vc) was also predicted using different shear design provisions and the results has shown that Eurocode 2 provisions yielded the lowest C. O.V. of 2.3 and 10.2% for NWC and LWC specimens, respectively.
PL
Wraz z rosnącą świadomością pracowników w zakresie bhp zmienia się podejście do sfery bezpiecznej pracy. Ze względu na liczne zagrożenia występujące w górnictwie dokonano analiz, których celem było zaproponowanie możliwości zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Analizę przeprowadzono w zakładzie górniczym produkującym kruszywo ZEK Czarna Sędziszowska, który jest jednym z zakładów należących do przedsiębiorstwa Kruszgeo. Analizie poddano dane statystyczne pobrane z Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące wypadkowości w górnictwie odkrywkowym w latach 2010 –2017. Kolejno dokonano analizy wyników ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród wszystkich pracowników omawianego zakładu Ankiety dotyczyły bezpieczeństwa w pracy oraz odczuwanych przez pracowników dolegliwości. Wybrane wyniki ankietowe porównano z wynikami z oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonego według normy PN-N-18002.Przeprowadzona analiza i zaproponowane możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pracy mogą zapewnić bezpieczne miejsce pracy w ZEK Czarna Sędziszowska i w innych zakładach odkrywkowych.
EN
Together with the growing awareness of employees in the field of occupational safety, the approach to the sphere of safe work is changing. Due to numerous threats occurring in the mining industry, analysis were carried out aimed at proposing the possibility of providing a safe workplace. The analysis was carried out at the ZEK Czarna Sedziszowska mining plant producing, which is one of the plants owned by the Kruszgeo. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. Next, the results of the questionnaires subsequently was analyzed, which was carried out among all the employees of the discussed plant. The surveys concerned safety at work and ailments experienced by employees. The selected survey results were compared with the occupational risk assessment results carried out in accordance with PN-N-18002.The conducted analysis and proposed possibilities to increase work safety can provide a safe workplace at ZEK Czarna Sędziszowska and other opencast plants.
EN
The influence of the shape of coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixes, and the strength of high-performance self-compacting concrete (HPSCC) is important issue. In this study, irregular and regular grains were separated from the basalt, porphyry and granite coarse aggregate. The shape of these grains was determining using digital image analysis and was in accordance with the European Standard [19]. The aspect ratio (AR) and roundness (R) were ascertained in order to highlight the differences in the coarse aggregate shape used the design HPSCC. The study indicates that using the same crushing system, varied parameters of the shape of coarse aggregates were obtained. It was determined that the best fitting distribution for aspect ratio and roundness at a 95% confidence level is the generalised extreme value distribution.
PL
Wpływ kształtu kruszywa grubego na właściwości świeżej mieszanki betonowej i wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego (HPSCC) są bardzo znaczące. W badaniach wydzielono nieregularne i regularne ziarna kruszyw, takich jak bazalt, porfir i granit. Kształt ziaren tych kruszyw został wyznaczony przy pomocy komputerowej analizy obrazu oraz w zgodzie z obowiązującą normą. W rezultacie zostały wyznaczone wskaźniki kształtu kruszywa, takie jak AR i R, w celu podkreślenia różnic w kształcie kruszyw stosowanych do produkcji betonów HPSCC. Badania wskazują, iż przy zastosowaniu tego samego systemu kruszenia uzyskano różne parametry kształtu dla analizowanych kruszyw. Stwierdzono, iż wskaźniki kształtu kruszywa AR oraz R mogą być opisywane poprzez rozkład uogólnionej wartości ekstremalnej na poziomie istotności wynoszącym 95%.
PL
Kruszenie i przesiewanie to dwa procesy, które wpisują się w krajobraz niemal każdego zakładu górniczego. Zdarza się, że następują po sobie w układzie technologicznym. Innym razem są od siebie zupełnie niezależne.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
PL
Budowa układów technologicznych przeróbki mechanicznej, podobnie jak budowa maszyn do produkcji kruszyw, jest uzależniona od uwarunkowań geologicznych złóż surowców skalnych, a także od uwarunkowań produkcyjnych kruszyw. Jak zatem wyglądają teoretyczne i empiryczne relacje pomiędzy właściwościami skał a efektami rozdrabniania?
15
Content available Produkty przetwarzania odpadów betonowych
PL
Przetwarzanie zużytych betonów stanowi ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym. Podstawowym kierunkiem przeróbki betonowego gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz odpadów produkcyjnych, powstających w wytwórniach prefabrykatów budowlanych, jest pozyskiwanie kruszyw, które mogą być wykorzystane powtórnie jako składnik mieszanek betonowych. Jakość otrzymywanych kruszyw uzależniona jest głownie od rodzaju kruszyw w przetwarzanym betonie i zawartości w nich pozostałości „starego” zaczynu cementowego. W pracy omówiono mikrostrukturę i skład fazowy zaczynu cementowego oraz ich wpływ na podstawowe cechy użytkowe kruszyw uzyskiwanych z przeróbki betonów. Przedstawiono również możliwości wykorzystania drobnoziarnistego materiału powstającego podczas rozdrabniania betonów jako składnika namiaru surowcowego do wytwarzana klinkieru portlandzkiego.
EN
The processing of used concretes is an important part of the economy with a closed circuit. The basic direction of concrete processing from construction and demolition debris as well as production of wastes generated in prefabrication plants is obtaining aggregates, which can be reused as a component of concrete mixes. The quality of obtained aggregates mainly depends on the type of aggregates used in the processed concrete and the content of the „old” cement paste in them. The work discusses the microstructure and phase composition of cement paste as well as their impact on the basic properties of aggregates obtained from processed concrete. The paper also presents the possibilities of using fine-grained material generated during the crushing of concretes as a raw material for the production of Portland cement clinker.
16
Content available remote Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw
PL
Przy projektowaniu posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo nie można lekceważyć reaktywności alkalicznej skutkującej w polskich warunkach powstaniem odprysków. Aby jej uniknąć, należy kierować się zasadami zawartymi w raporcie AAR-7.1 oraz AAR 7.2, powstałymi w ramach europejskiego programu Partner. Zgodnie z nimi w obiektach wysokiego ryzyka S3 wymagane jest stosowanie przynajmniej jednego środka zapobiegającego reakcji alkalia-krzemionka. Ze względu na charakter niektórych polskich kruszyw, które szybko reagują, gdy młody beton jest jeszcze w pełni nasycony wodą, kategorię środowiska, w którym funkcjonuje posadzka, warto jest przyjmować jako E2 – nasycone wodą. Taki układ (obiekt wysokiego ryzyka i środowisko nasycone wodą) wymusza stosowanie jednocześnie dwóch środków zapobiegania reakcji alkalia-krzemionka. Dopiero takie postępowanie daje dużą pewność, że posadzka zostanie ochroniona przed punktowymi uszkodzeniami spowodowanymi reaktywnością alkaliczną.
EN
Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali - aggregates reactions can't be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are described AAR-7.1 and AAR-7.2 Report created by european Partner program. According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water. When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings form the alkali-silicate reaction.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania georusztów w warstwach kruszywa niezwiązanego w konstrukcjach nawierzchni lub bezpośrednio pod nimi. Georuszty mają znacznie szersze zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, takie jak: ściany oporowe, strome skarpy, wzmacnianie podstawy nasypów czy przeciwspękaniowe zbrojenie warstw asfaltowych, jednak te zastosowania nie są tematem artykułu.
PL
Wykorzystywanie materiałów budowlanych z recyklingu to jedno z działań jakie są wprowadzane w ostatnim czasie na coraz większą skalę w Polsce i krajach UE, którego realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Największe możliwości powtórnego zastosowania kruszyw z recyklingu ceramiki czerwonej występują w sektorze budowlanym. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencja, zawartość powietrza w mieszance betonowej, nasiąkliwość betonu, głębokość penetracji, gęstość objętościowa stwardniałego betonu po 28 dniach, wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie po 28 dniach dojrzewania, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek) betonu zwykłego oraz betonów zawierających w swoim składzie kruszywo z recyklingu ceramiki czerwonej.
EN
The use of recycled building materials is one of the activities which are implemented recently on an increasing scale in Poland and EU countries, the realization of which will contribute to the improvement of environmental quality. The article presents the results of selected properties (consistency, the air content of the concrete mix, water absorption of concrete, the depth of penetration, the bulk density of hardened concrete after 28 days, concrete compressive strength and flexural strength after 28 days of ripening, tensile splitting samples) of ordinary concretes and concretes containing in its composition recycled aggregate porous bricks.
PL
W artykule poruszony został problem gruntów antropogenicznych pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów pod kątem ich wykorzystania w budownictwie drogowym. W ramach prowadzonych badań określono podstawowe własności fizyczne oraz własności mechaniczne przedstawionych gruntów antropogenicznych. Norma PN-S-02205:1998 analizowany materiał gruntowy (grupa - popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe) kwalifikuje jako przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypu poniżej strefy przemarzania, pod warunkiem, że zalegają one w miejscach suchych lub są izolowane od wody. Kolejnym krokiem było modelowanie w programie MIDAS GTS NX przykładowego nasypu drogowego znajdującego się w stanie niestateczności. Otrzymane wyniki pokazują, że własności fizyczno-wytrzymałościowe badanych gruntów antropogenicznych dają możliwości ich wykorzystania przy zabezpieczaniu niestabilnych nasypów drogowych przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Należy pamiętać, że analizowane grunty antropogeniczne powinny zostać poddane również rygorystycznym badaniom ich składu chemicznego. Uzyskane wyniki pozwolą określić możliwości ich wykorzystania w budownictwie drogowym pod kątem ich właściwości wytrzymałościowych.
EN
In the article the problem of anthropogenic soils from thermal treatment of waste in terms of their use in road construction is discussed. As part of the research, the basic physical and mechanical properties of the anthropogenic soils were determined. PN-S-02205: 1998, the analyzed ground material (fly ash and slag mixture) qualifies as useful for embedding into the lower layers of the embankment below the freezing zone, provided they are in dry places or are insulated from water. The next step was to model an exemplary, unstable road embankment in the MIDAS GTS NX. The results point out that the strength and physical properties of the anthropogenic soils may be used to secure unstable road embankments with simple soil and water conditions. It should be remembered that analysed anthropogenic soils should also be subjected to rigorous testing for their chemical composition. The obtained results will allow us to determine the possibilities of their use in road construction in terms of their strength properties.
PL
W pracy przedstawiono wstępne analizy możliwości wykorzystania odpadów szklanych pochodzących z wyeksploatowanych świetlówek, jako kruszywa do betonów cementowych. Materiał badawczy pozyskano z firmy utylizującej odpady elektryczne. Szkło ze wstępnie posegregowanych elementów oświetleniowych przetransportowano do laboratorium i pokruszono w moździerzu stalowym. W ten sposób uzyskane kruszywo poddano podstawowym badaniom, jakie wykonuje się dla kruszyw tradycyjnie stosowanych w budownictwie. Zbadano gęstość właściwą kruszywa, gęstość objętościową, nasiąkliwość, oceniono kształt ziaren oraz typ tekstury. W kolejnym etapie prac badawczych wykonano mieszankę betonową, w której jako substytut 25% kruszywa żwirowego zastosowano kruszywo z pokruszonych świetlówek. Zbadano wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie tak powstałego betonu. Analiza wyników badań wykazała, że pokruszone szkło z wyeksploatowanych świetlówek może być potencjalnie wykorzystywane, jako kruszywo do betonów cementowych.
EN
The paper presents preliminary analyzes of the possibilities of using glass waste from extruded fluorescent lamps as aggregates for cement concretes. The research material was obtained from a company that utilizes electrical waste. Glass from pre-sorted lighting elements was transported to the laboratory and crushed in a steel mortar. In this way, the aggregate obtained was subjected to the basic tests that are carried out for aggregates traditionally used in construction. The specific density of aggregate, bulk density, absorbability, grain shape and texture type were examined. In the next stage of research work, a concrete mix was made, in which, as a substitute for 25% gravel aggregate, crushed aggregate from crushed fluorescent lamps was used. The compressive and tensile strength of the concrete thus formed was tested. Analysis of the test results showed that broken glass from worn out fluorescent lamps can potentially be used as an aggregate for cement concrete.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.