Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
Właściwości kruszyw mineralnych zależą od cech surowca skalnego, ale również od wykorzystanej technologii przeróbki. Stosując odpowiednie operacje przeróbcze, można wpływać na poprawę jakości. Eksploatacja kruszyw piaskowo-żwirowych często prowadzona jest spod lustra wody, na mokro, zaś kruszyw łamanych ze skał zwięzłych - na sucho, chociaż w procesie przeróbki stosowane są operacje płukania. Sposób eksploatacji surowca narzuca już w pewnym stopniu sposób jego przeróbki. Operacje kruszenia czy przesiewania prowadzone są niezależnie od sposobu eksploatacji.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
PL
Procesy rozdrabniania realizowane są w różnych układach technologicznych zbudowanych z różnych kruszarek, klasyfikatorów i młynów. Efektywność rozdrabniania podczas produkcji surowców drobnoziarnistych jest uzależniona między innymi od właściwości rozdrabnianej nadawy i wymagań jakościowych produktów, a także od rodzaju zastosowanych maszyn, ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz sposobu prowadzenia procesu (rodzaju układu technologicznego).
PL
Procesy rozdrabniania kruszyw, oprócz wysokiej energochłonności, cechują się także sporą uciążliwością dla środowiska i człowieka poprzez generowane zapylenie. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, że celowym jest analizowanie poziomu tego zapylenia z uwzględnieniem uwarunkowań produkcyjnych oraz uzyskiwanych efektów technologicznych poszczególnych kruszarek.
PL
W technologicznych układach przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza kruszyw, rozdrabnianie odgrywa kluczową rolę, zapewniając uzyskanie produktu o odpowiedniej granulacji. Operacje kruszenia są także energochłonne oraz charakteryzują się dużą uciążliwością dla środowiska, chociażby ze względu na znaczną emisję zapylenia oraz generowany hałas. W artykule poruszony został temat dotyczący hałasu powstającego podczas pracy kruszarek. Analizie zostały poddane wybrane typy kruszarek, zmierzono poziom hałasu oraz dokonano powiązania uzyskanych wartości ze skutecznością technologiczną urządzeń, określoną jako uzyskany stopień rozdrobnienia i wydajność. Wyniki badań pokazują, że różne urządzenia rozdrabniające charakteryzują się pod tym względem różną uciążliwością dla środowiska.
EN
In mineral processing technology, and especially in aggregate production circuits, comminution plays a crucial role, enabling us obtaining the products with suitable particle size composition. Crushing operations are also very energy consuming ones and are regarded as environmentally burdensome if only due to the excessive noise and dust emission. The article concerns problems of noise generation during operation of crushing devices. Selected types of crushers were under investigations, their noise levels were recorded along with connecting the obtained results with technological effectiveness defined as the comminution ratio and throughput. Results of investigations show that various crushing devices cause different environmental onerousness.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przygotowaniem węgli do procesu zgazowania w gazogeneratorze fluidalnym. W oparciu o analizy składu ziarnowego i chemicznego węgli wybranych do badań, dokonano analizy efektywności procesów rozdrabniania w różnych urządzeniach i oceny pracy różnych urządzeń rozdrabniających pod kątem rozkładu parametrów jakościowych węgl, co umożliwiło dobór urządzeń oraz warunków rozdrabniania i klasyfikacji węgli. Opracowano procedury optymalizacji produkcji paliwa – węgla przeznaczonego do procesu zgazowania fluidalnego. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania układów technologicznych przygotowania węgli (rozdrabniania i wzbogacania węgli) na drodze przeróbki mechanicznej dla procesu zgazowania węgla w złożu fluidalnym.
EN
This paper presents the results of study on coal preparation to gasification process conducted in the fluidized bed gas generator. On the basis of the particle size distribution and chemical composition of coals selected for the research, the analysis of comminution efficiency was performed for various devices, and the evaluation of their operation was made considering distribution of coal qualitative parameters. That allowed to select proper devices and conditions for coal comminution and classification. The procedures of fuel – coal destined to the fluidized gasification process – production optimization were elaborated. The innovative solutions of technological systems of coal preparation (comminution and beneficiation) were presented by mechanical processing of coal gasification in the fluidized bed.
PL
Kształt ziarn kruszyw budowlanych i drogowych jest jedną z ważniejszych cech jakościowych produktów przeróbki skał. Głównie z powodu roli, jaką odgrywa w technologii produkcji betonów lub wypełniaczy mas bitumicznych, gdzie ma wpływ na gęstość szkieletu skalnego, zużycie cementu lub asfaltu, wytrzymałość konstrukcji budowlanych, właściwości reologiczne betonów, powierzchni czynnej w procesach chemicznych.
PL
Celem operacji rozdrabniania jest uzyskanie produktów o określonym składzie ziarnowym i pożądanym kształcie ziaren. Aby osiągnąć zamierzone cele należy, w zależności od rozdrabnianego surowca, dobrać rodzaj urządzenia rozdrabniającego i jego parametry techniczne i technologiczne. Na podstawie własnych badań scharakteryzowano wpływ niektórych parametrów pracy kruszarki szczękowej na efekty rozdrabniania, tzn. składy ziarnowe i zawartość ziaren nieforemnych w produktach. Omówiono także różnice w charakterystykach produktów otrzymanych w kruszarkach udarowych, szczękowych i stożkowych. Przedstawione wyniki mogą być pomocne przy doborze urządzeń rozdrabniających do konkretnych zadań technologicznych.
EN
The purpose of comminution operation is certain granulation of products and desired grain shapes. To achieve the goals, dependably on comminuted material, the sort of crushing device must be selected, as well its technical and technological parameters. On base of self conducted investigations, the influence of some jaw crusher work parameters on comminution effects is presented, including grain composition and contents of irregular grains in products. Also, the differences in products characteristics, given by impact, jaw and cone crusher were discussed. The presented results may be useful by selection of comminuting devices for certain technological tasks. Artykut jest wynikiem projektu badawczego KBN nr 4 T12A 030 26.
PL
W referacie wyprowadzono model operacji rozdrabiania realizowanej w kruszarkach szczękowych, stożkowych, udarowych i walcowych. Wychodząc z energetycznej hipotezy rozdrabiania i analogii do fizycznych procesów przepływu mas zbudowano funkcję wydajności zależną od najważniejszych parametrów geometrycznych i dynamicznych maszyn oraz wielkości rozdrabianych materiałów. Identyfikacji funkcji wydajności dokonano w oparciu o eksperymenty laboratoryjne i przemysłowe. Podano przykłady i wyniki obliczenia parametrów w wypadku ograniczonego programu badań.
EN
A phenomenological capacity model of the crushing operation has been derived in the paper. The model can be applied to the jaw, cone, hammer and roll breakers of different types and dimentions. The function of crusher capacity is based on the Kick's comminution energy law and is dependent on the main parameters of the crushing machine and size distribution of the crusher feed. Model parameters were determined using temporary laboratory and industrial experiments. Some examples of operation simulaton have been given to explain the method of determination of the model parameters.
PL
Omówiono maszyny kruszące produkcji PSP Engineering SA Pferov, dawnych Prerovskich Zakładów Budowy Maszyn. Nawiązując do wymagań jakości kruszyw pod względem kształtu ziaren omówiono możliwości uzyskania wymaganej jakości produktów kruszenia za pomocą kruszarek serii KHD i kruszarek udarowych pionowych. Przedstawiono parametry maszyn oraz przykładowe uziarnienie produktów kruszenia
EN
The technical and technological information on the cone crushers KHD and imact crushers ODV is presented in the paper. These produkt of PSP Engineering A.S. is discussed relating to the shape index bi sub3/sub required by standards of aggregates quality. Some suggestions to the crushers application has been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.