Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przeciętne nakłady inwestycyjne na transport technologiczny w górnictwie surowców skalnych stanowią 20-30% łącznych nakładów na budowę kopalni, w tym koszty samego transportu kształtują się w granicach 60% kosztu wydobycia, w zależności od odległości transportowania i innych uwarunkowań.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów wewnętrznych działalności firmy zajmującej się transportem towarów na terenie Unii Europejskiej. Dokonano krótkiej charakterystyki firmy oraz porównano udział procentowy kosztów układu rodzajowego oraz kosztów ogólnych. Analizę porównawczą przeprowadzono dla sześcioletniego okresu działalności firmy. Do analizy kosztów przyjęto dane pochodzące z okresu 2012-2017r.
EN
The article analyzes the costs of a company dealing in the transport of goods within the European Union. A short description of the company was made and the percentage share of costs of the generic system and general costs was compared. A comparative analysis was conducted for the six-year period of the company's activity. Data from the period 2012-2017 were adopted for the analysis of costs.
EN
Controlling operating costs and reducing them is one of the most important elements of transport management in today’s highly competitive market. Actions taken by transport companies should be carried out in two ways. On the one hand, the company must strive to obtain new transport orders, on the other hand, it should also take actions aimed at optimising the activities currently being undertaken. The article uses the method of examining documents. The research problem and the purpose of the article was to answer the question whether the use of modern driver control systems can be used not only to improve safety and driving comfort, but also to reduce the cost of transport services. The article compares the costs of transport services on similar routes using modern fleet equipped with two types of cruise control: traditional and adaptive.
PL
Artykuł prezentuje wnioski oparte na wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa w zakresie deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych miast. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych i pomiarów terenowych ustalono, że w rejonach o słabej dostępności wolnej przestrzeni parkingowej (centrach dużych miast) występuje ruch związany wyłącznie z poszukiwaniem wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu. Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej obszaru, potęgującym (często występujące w obszarach śródmieścia) zatłoczenie sieci ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu transportowego, generowane przez te przemieszczenia, niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących z transportu.Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz oszacowano koszty ekonomiczne czasu traconego przez kierowców i pasażerów podczas wykonywania przejazdów generowanych poszukiwaniem wolnego stanowiska parkingowego, koszty eksploatacji ich pojazdów, a także poziom oraz koszty emisji zanieczyszczeń powietrza. Wyznaczone wartości strat i kosztów ekonomicznych, będące skutkiem przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku stanowią bardzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach śródmieścia. Koszty ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przeciętnymi kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.
EN
The article presents parking space shortage phenomena and possible effects (in particular economic effects) of interference on the level of accessibility of parking space in the central areas in big cities. These conclusions are based on own study carried out in the downtown area of Cracow. According to a literature review and conducted surveys and field measurements, in areas with low availability of vacant parking space (centre of big cities) there is traffic caused only by searching for a vacant spot to park the vehicle (so-called search traffic). Search traffic is an imposed movement, depending on the current parking situation of the area, intensifying (often occurring in the downtown areas) congestion on the street network. The share of traffic caused by the search for a vacant parking spot in general traffic is diversified, and the costs for the users of the transport system generated by this driving, unnecessarily increase the level of costs from transport. On the base of the research, economic costs of time lost by drivers and passengers during searching for parking, the costs of their vehicles as well as the level and costs of air pollution emission have been estimated. Determined values of economic losses and costs, resulting from traffic only in order to find a vacant parking spot on a business scale for a week, month or year generate very significant losses. They indicate a scale of savings that can be achieved by eliminating or even only reducing the number of cars moving only and exclusively for this purpose on the streets of downtown. The costs of the searching process were compared with the average travel costs to the city centre by individual car and public transport.
PL
Przedsiębiorstwa transportowo- logistyczne mając na uwadze zewnętrzne koszty transportu (zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, hałas, degradacja dróg, wypadki), jak i odpowiedzialność za środowisko naturalne i poziom bezpieczeństwa na drogach. Podejmują one szereg działań, których celem jest ochrona środowiska oraz uczestników ruchu drogowego. Celem artykułu jest przedstawienie teoretyczno-empirycznego aspektu zewnętrznych kosztów transportu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego jako istotnego elementu, związanego z działaniami na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw transportowo- -logistycznych. W pracy zaprezentowano: • definicję kosztów transportu (z podziałem na koszty wewnętrzne i zewnętrzne) • istotę społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem obszarów, które obejmuje) • raport TLP z 2018 roku – CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.
EN
Transport and logistics companies have in mind external transport costs (pollution of air, water and soil, noise, road degradation, accidents) as well as responsibility for the environment and level of road safety, for this reason they undertake a number of activities aimed at environmental protection and road users. The aim of the article is to present the theoretical-empirical aspect of external costs of road transport, with particular emphasis on the natural environment as an important element related to the activities for social corporate responsibility of transport and logistics companies. The work presents: • definition of transport costs (broken down into internal and external costs) • the essence of corporate social responsibility (including the areas it covers) • TLP report from 2018 - CSR - Corporate Social Responsibility.
6
Content available remote Prawo pracy w usługach transportowych realizowanych w Unii Europejskiej
PL
Operacje transportowe podlegają w niektórych krajach Unii Europejskiej przepisom o pracownikach oddelegowanych, co wiąże się z dużą uciążliwością oraz praktycznymi trudnościami związanymi z wypełnieniem określonych w ustawie obowiązków. Mnogość przepisów i regulacji, z którymi muszą zmagać się polscy przewoźnicy powoduje nadmierne obciążenie kosztami branży, co wpływa niekorzystnie na ich konkurencyjność i wolny dostęp do europejskiego rynku.
EN
Transport operations in various Member States conduct research on the posted worker, work with many burdens, and the practical difficulties involved in fulfilling the responsibilities in the duties law. A multitude of rules and regulations excluding struggling carriers with over-burdened costs, depending on competitiveness and departure to the European market.
7
Content available remote Elementy kosztów transportu kolejowego
PL
Transport kolejowy - o zdolności do przewozów masowych - jest predestynowany do realizacji zadań przewozowych dużej ilości towarów na średnie i duże odległości. Również dużej liczby pasażerów w gęsto zaludnionych aglomeracjach oraz w przewozach między aglomeracyjnych, w tym międzynarodowych. Po okresie fascynacji motoryzacją, gdy zaczęto obserwować i szacować koszty zewnętrzne oraz zdolności przewozowe poszczególnych gałęzi transportu, nastąpił powrót do uznania kolei za pełnoprawnego uczestnika procesów transportowych. W pracy przedstawiono rozważania na temat kosztów transportu, w tym kolejowego oraz studium przypadku kosztów kolejowego przewozu produktów płynnych. Zawarto też uwagi o kosztach zewnętrznych.
EN
Rail transport is very useful for medium and long distance mass transport of passenger and goods. After fascination period of motorization, when the external costs as well as transport capacity were accurate evaluated for different transport modes, the railways returned as friendly mode of journeys. Railway transportation costs connected with the case study are shown in the paper. Also external costs are briefly presented.
PL
W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm wyznaczania minimalnych względnych kosztów transportu, z uwzględnieniem kilku gałęzi transportu, do przewozu danego typu ładunku pomiędzy dwoma zadanymi punktami sieci transportowej, przy zadanych kosztach operacji ładunkowych. Algorytm ten pozwala na jednoczesne określenie wielkości przewozów dla poszczególnych gałęzi transportu oraz wyznacza tabelę korespondencji ładunków.
EN
The paper proposes a heuristic algorithm for determining the minimum relative costs of transport, including several modes of transport for the transport of the type of cargo between the two pre-defined points of the transport network, with the given cost cargo operations. This algorithm allows simultaneous determination of the volume of transport for the individual modes of transport and sets out a table of correspondence loads.
PL
W artykule omówione zostały problemy transportowe w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Dokonano analizy stanu istniejącego oraz zaproponowano rozwiązania problemów transportu towarowego na przykładzie istniejącej sieci logistycznej. Proponowana metoda polega na odciążeniu transportu drogowego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury transportu kolejowego, a także przeanalizowanie jaki będzie to miało wpływ na koszty bezpośrednie oraz koszty zewnętrzne dla tych dwóch gałęzi transportu. W analizie wykorzystano metodę najkrótszej ścieżki do rozwiązania problemu komiwojażera. Metoda ta rozwiązuje graf hamiltonowski w poszukiwaniu minimalnej odległości pomiędzy wszystkimi badanymi punktami i wyznacza najkrótszą ścieżkę pomiędzy nimi.
EN
The article presents transport problems within the Szczecin area and analysis of the existing situation. The main goal is to propose solutions of the freight transport using the existing logistics network. The aim is to relieve part of road transport and move it to the rail using existing infrastructure. Results will be used to examine the impact on external costs. The analysis uses the method of shortest path to solve the traveling salesman problem. This method resolves the Hamiltonian graph to search of the minimum distance between all test points and determines the shortest path between them.
PL
W artykule zwrócono uwagę na rosnący deficyt kruszywa łamanego ze skał litych. Deficyt oraz koszty transportu tego typu kruszyw z południa Polski w znacznym stopniu utrudniają realizację znaczących inwestycji regionu Warmii i Mazur, zwłaszcza w drogownictwie. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez autorów oraz rezultaty badań publikowanych autorzy wykazują, że kruszywa naturalne z kopalń woj. warmińsko-mazurskiego spełniają wymagania stawiane kruszywom drogowym i popierają ich zastosowanie w elementach konstrukcji nawierzchni. Zwracają także uwagę na możliwość zmniejszenie nakładów finansowych przy realizacji takich inwestycji w regionie Warmii i Mazur.
EN
The article notes the fact that an expanding deficit appears, when it comes to the crushed-stone aggregate created with the use of rocks. Deficit and costs of transport pertaining to such aggregate, with shipments being sent from the southern part of Poland, make it significantly more difficult to implement relevant investments in the Warmian-Masurian region, especially when it comes to the road infrastructure. On the basis of the results of the research carried out by the authors, and the results of the research which had been already published, the researchers make an attempt at proving that natural aggregate coming from the mines located in the Warmian-Masurian Voivodeship meet the requirements defined for the road-building aggregate. The authors endorse application of the said aggregate in the works related to creation of new road surfaces. The Article also stresses the possible reduction of the financial expenditure, when such investments are realized in the Warmian-Masurian region.
EN
The aim of the article is to present a problem of an intermodal connection, linking two different European regions, i.e. economically developed and developing countries. The authors identified determinants of technological and economic nature, which aim to achieve a desired economic efficiency of the intermodal transport. The economic imbalance of different regions in Europe refers to the following issues: the imbalance of the flows of cargo, lack of the uniform technological standards and differences in the economic environment. During the conducted research, authors analysed the cost of intermodal connections based on the use of three rail-road technologies dedicated to transport of semi-trailers. The analysed parameters included: distance of transport, mass of cargo, investment and operating costs. The calculations allowed would formulate conclusions and recommendations necessary for supporting conditions, which should be met, in order that the intermodal transport can effectively compete with the pure road transport.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu uruchamiania połączeń intermodalnych łączących dwa różne regiony europejskie, tj. rozwinięte gospodarczo i rozwijające się. Zidentyfikowano czynniki o charakterze technologicznym i ekonomicznym, które sprzyjają osiągnięciu pożądanej efektywności ekonomicznej transportu intermodalnego. Nierównowaga gospodarcza punktów nadania i odbioru przejawia się brakiem zbilansowania masy ładunkowej, brakiem jednolitych standardów technologicznych oraz różnicami w otoczeniu gospodarczym. W ramach badań przeprowadzono analizę kosztów trzech technologii szynowo-drogowych do przewozu naczep siodłowych. Analizowane parametry dotyczyły odległości przewozu, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, przewożonej masy ładunkowej. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących warunków koniecznych i wspomagających, które powinny zostać spełnione, aby transport intermodalny mógł skutecznie konkurować z transportem drogowym.
PL
W artykule przedstawiono podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa, do których zaliczają się między innymi koszty dostępu do infrastruktury, czy koszty energii. Stwierdzono, że przy odpowiedniej organizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej, bez ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę i specjalistyczne urządzenia, można znacznie ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie koszty z nią związane. Przytoczono stosowane rozwiązania polegające na monitorowaniu energetyki przejazdu i dążeniu do jak najmniej energochłonnych cykli jazdy oraz przedstawiono dokładniej ideę optymalnej strategii prowadzenia pojazdu szynowego w celu zaoszczędzenia energii. Dodatkowo zaproponowano uwzględnienie, przy procesach optymalizacji organizacji ruchu pojazdów na sieci kolejowej, kryterium efektywności transferu energii pochodzącej z rekuperacji między pojazdami. Zwrócono uwagę na czynniki sprzyjające takiej kooperacji (odległość między pojazdami, pokrywanie się czasów hamowania i rozruchu i inne), ale także problemy techniczne i organizacyjne z tym związane. Przedstawiony przegląd rozwiązań organizacyjnych pozwala stwierdzić, że u większości polskich przewoźników kolejowych istnieje duży potencjał ograniczenia kosztów transportowych przedsiębiorstw. Możliwości w tym zakresie daje odpowiednie organizowanie przewozów, w tym tworzenie zoptymalizowanych rozkładów jazdy z uwzględnieniem kryterium minimalizacji kosztów zużycia energii. Przedstawione rozwiązanie daje szansę pełniejszego wykorzystania wdrażanych technologii i ograniczenia zużycia energii.
EN
In the article the distribution of costs in rail transport with emphasis on the cost of company policy, which include, inter alia, costs for infrastructure and energy costs were presented. Was found that proper organization of the movement of trains on the rail network without incurring additional expenditure on infrastructure and specialized equipment, can significantly reduce energy consumption and reduced the costs associated with it. Used solutions for energy monitoring consumption and optimization of cycles for the least energy-intensive ride were presented. Also the idea of an optimal strategy for driving in order to save energy was discussed. In addition, for the processes of optimizing the organization of traffic on the rail network, energy transfer efficiency criterion derived from recovery between vehicles was proposed. Attention is paid to the affect factors for cooperation between trains (the distance between vehicles, braking times overlap and start-up, etc.), but also the technical and organizational problems associated with it. Presented an overview of organizational solutions shows that for the majority of polish railway, there is great potential to reduce costs for transport companies. The possibilities in this area gives the proper organization of transport, including the creation of optimized timetable taking into account the criterion of minimizing the costs of electricity consumption. This solution gives the opportunity to more fully exploit the implemented technology and reducing cost of energy consumption.
PL
Zagadnienie doboru pojazdów, optymalizacji wielkości zamówień, czy też optymalizacji kosztów logistycznych jest szeroko ujmowane w literaturze krajowej i zagranicznej. W wielu publikacjach zwraca się uwagę na konieczność podejmowania decyzji w transporcie, czy też w innych obszarach z punktu widzenia całkowitych kosztów logistycznych. Tym nie mniej brak jest ujęcia problematyki wpływu doboru pojazdów na Ekonomiczną Wielkość Zamówień (EOQ), przy pełnym ujęciu kosztów transportu. W artykule przedstawiono model decyzyjny doboru środków przewozowych ze względu na całkowite koszty logistyczne. Wyprowadzono również nową formułę na ekonomiczną wielkość zamówień dla sytuacji, w której koszty transportu dzielone są na koszty stałe, koszty zmienne zależne od przebiegu i od czasu pracy oraz pozostałe koszty zmienne. Znaczenie kompleksowego ujmowania wpływu decyzji dotyczących doboru pojazdów na koszty logistyczne przedstawiono na przykładach.
EN
A problem of vehicle selection, optimization of order quantity and also optimization of logistics costs are widely discussed in domestic and foreign literature. The necessity of decision making in transport, as well as in other areas from the perspective of total logistics costs is the focus of many publications. Nevertheless, the effects of vehicle selection on Economic Order Quantity taking into account total transport costs are not considered. The mathematical model of vehicle selection, taking into account the total logistics costs, is presented in this article. A new formula for Economic Order Quantity is also introduced. The formula is used when transport costs are divided into fixed costs, variable costs dependent on distance travelled and time, and other variable costs. The importance of a comprehensive recognition of the impact of decisions regarding vehicles selection for logistical costs is shown in the examples.
PL
W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te posiadają zbliżoną charakterystykę pracy. Wszystkie należą do prywatnego przedsiębiorstwa zajmują- cego się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych, budowlanych i opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w strukturze kosztów transportu odpadów segregowanych dla wszystkich analizowanych pojazdów, dominują koszty zużycia paliwa, koszty wynagrodzenia oraz zakupu worków, stanowiące odpowiednio 29,5%, 26,7% i 18,0%. Pozostałe koszty oraz zysk przedsiębiorstwa stanowią 25,8% całkowitych kosztów zbierania i transportu odpadów segregowanych. Koszt transportu 1 Mg odpadów gromadzonych selektywnie wynosi średnio 243,3 zł. Mg-1. Koszt ten jest wyższy o około 60 zł. Mg-1 w stosunku do kosztów transportu zmieszanych odpadów komunalnych. Średnie zu- życie paliwa (ON) w przeliczeniu na 1 Mg segregowanych odpadów komunalnych wynosi około 13,2 dm3·Mg-1 i jest ono wyższe niż zużycie paliwa przez śmieciarki (transport zmieszanych odpadów komunalnych) o 1,1 dm3·Mg-1. W wyniku badań stwierdzono, iż istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy zużyciem paliwa (dm3·Mg-1), a udziałem kursów realizowanych na terenach wiejskich (R = - 0,83).
EN
This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) These vehicles have a similar work characteristics. These vehicles belong to private enterprise dealing with the waste transport. The largest share in the structure of the waste transport and collection have fuel costs (29.5%), salaries (26.7%) and cost of bags purchase (18.0%). Other costs and enterprises profit represent 25.8% of the total transport costs. The average unit cost of segregated waste transport and collection is 243.3 zł. Mg-1 and is higher by 60 zł. Mg-1 in relation to the cost of mixed waste transport. Average fuel consumption (Diesel) per 1 Mg of segregated waste is about 13.2dm3·Mg-1 and it is higher than for mixed waste by an average of 1.1 dm3·Mg-1. Furthermore there is a statistically significant dependence between the unit costs of waste transport (dm3·Mg-1) and participation of courses realized at the rural areas (R = - 0.83).
16
Content available Szanse i zagrożenia w transporcie intermodalnym
PL
W ostatnim czasie zauważyć można wzrost popularności transportu intermodalnego w Polsce. Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg przewiezionej masy w 2015 roku wyniósł 4,77%, w roku 2014 było to natomiast 4,20%. Do najważniejszych czynników wpływających na wzrost tego wskaźnika, wymienić można większą dostępność do coraz nowocześniejszej sieci terminali kontenerowych. Jako drugi element przedstawić należy coraz większą świadomość managerów przedsiębiorstw odnośnie korzyści płynących z transportu intermodalnego. Po trzecie, zaobserwować można swoistą „modę” na transport intermodalny. Niejednokrotnie w przedsiębiorstwach, transport intermodalny wykorzystywany jest jako element w działaniach PR, w celu zaprezentowania firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 4,77% udziału przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Wpływ na niski wskaźnik ma nie zawsze konkurencyjna cena, wynikająca ze zbyt dużej liczby pośredników w usłudze intermodalnej. Dużym problemem jest również mały dostęp do wagonów platform kontenerowych, a także długi czas przewozu kontenerów drogą kolejową w porównaniu do transportu drogowego.
EN
In recent times, it can be seen increase in popularity of intermodal transport in Poland. According to data published by the Office of Rail Transport, the share of intermodal transport in the railway market (according to weight) in 2015 amounted to 4.77%, while in 2014 it was 4.20%. The most important factors affecting the growth of this indicator is greater availability to more and more modern network of container terminals. As the second, it can be presented increasingly aware of the managers of enterprises about the benefits of intermodal transport. Thirdly, it can be observed a kind of "fashion" on intermodal transport. In companies intermodal transport is used as an element of PR activities, in order to present the company as a socially responsible. However, 4.77% of the share of intermodal transport in the railway market is not a satisfactory result. Low rate stems from not competitive prices, caused by too many middlemen in intermodal service. The big problem is also little access to container wagons, as well as long transport of containers by rail compared to road transport.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie depotu armatorskiego jako rodzaju terminala kontenerowego. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania i korzyści dla przewoźników oraz właścicieli kontenerów, wynikające z użytkowania rozbudowanej sieci depotów na lądowych terminalach kontenerowych. Omówiono wpływ funkcjonowania depotów na ogólne koszty trans-portu oraz koszty dodatkowe wynikające z obrotu intermodalnymi jednostkami transportowymi.
EN
The article discussed the issue of container depot terminals as a kind of container terminal. The function rules and benefits for carriers and owners of containers were stated as a result of extensive network of inland depot terminals. The impact of depot terminals to general and special transport costs was discussed as a result of using intermodal transport units.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie możliwości ekstremalizacji kosztów w międzynarodowej obsłudze transportowej. Zasadnicza część artykułu koncentruje się wokół charakterystyki kosztów transportu, w tym ich klasyfikacji, składników tych kosztów i wskaźników oceny efektywności podsystemu transportowego. Przedstawiono również rolę EDI w obniżaniu kosztów przygotowania i realizacji procesu transportowego.
EN
The goal of the article is showing capabilities extreme the costs in the international transport service. The essential part of the article concentrates around description of transportation costs, including their classification, their components and indexes of effectiveness estimation of transportation subsystem. The authors of the article have also shown the role of EDI system in lowering the costs of preparation and realisation of transport process.
PL
Analiza społeczno-ekonomiczna jest kluczowym elementem każdego projektu inwestycji infrastrukturalnej dofinansowanej z funduszu europejskiego. Jednym z większych problemów jest ocena korzyści społecznych wynikających z tej inwestycji. W przypadku inwestycji w infrastrukturę transportową, której celem jest przeniesienie modalne (z transportu samochodowego do bardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportowych) szacowane są korzyści zewnętrzne wynikające ze zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, emisji gazów cieplarnianych, kongestii i wypadków drogowych. Istnieje wiele narzędzi o różnym stopniu uszczegółowienia pozwalających dokonać takiej oceny. Żadne jednak z nich nie uwzględniają kosztów generowanych w węzłach transportowych. W artykule podjęto próbę oszacowania kosztów zewnętrznych generowanych w portach morskich, jako punktach węzłowych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych oraz oszacowano te koszty dla polskich portów morskich w 2014 r.
EN
Social Cost Benefits Analysis is a key element of any project infrastructure investments co-financed from the European fund. One of the major problems is the evaluation of the social benefits resulting from this investment. In the case of investment in transport infrastructure, which aims to modal shift (from road transport to more environmentally friendly transport) the external benefits resulting from the reduction of environmental pollution, greenhouse gas emissions, congestion and traffic accidents are estimated. There are many to ols (with varying degrees of detail) which allow to make such an assessment. None of them, however, do not include the costs generated by transport nodes. The article attempts to estimate the external costs generated in ports as nodes in land–sea transport chains.
20
Content available Koszty eksploatacji w małej firmie transportowej
PL
W artykuł dotyczy zagadnienia kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiono ogólny podział kosztów transportu znany z literatury, a także podziały wprowadzone przez odpowiednie uregulowania ustawowe. W rozważaniach podjętych w artykule posłużono się rodzajowym podziałem kosztów. Na podstawie dostępnych opracowań przedstawiono proporcje tych kosztów charakterystyczne dla dużych firm transportowych. W pracy zaprezentowano także proporcje kosztów rodzajowych występujące w reprezentatywnej jednoosobowej firmie transportowej będącej obiektem badań. Dokonano porównania obu proporcji. W konkluzji zwrócono uwagę na znacznie słabszą pozycję małych firm transportowych, czego skutkiem jest przede wszystkim większy udział kosztów ponoszonych na rzecz zewnętrznych firm usługowych.
EN
The article deals with the problem of operating costs of transport companies. It presents the overall distribution of transport costs known from the literature, as well as the divisions introduced by the relevant statutory regulations. In the considerations made in the article a generic cost-sharing was used. On the basis of available studies the proportion of those costs typical for large transport companies was shown. The study also shows the proportion of these costs occurring in a representative single-transport company which was the subject of research. A comparison of the both proportions was carried out. In conclusion, attention was drawn to a much weaker position of small transport companies, resulting primarily from higher share of costs of external service companies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.