Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
EN
The article deals with the problem of determining production costs when designing part technology for the automotive industry. In mass-production and mass production, several variants of production processes are usually prepared, which are then assessed in economic and technological terms. Technological variants most often differ in the type of semi-finished product used, which significantly affects the efficiency and cost of machining carried out in subsequent operations. The article attempts to determine the methodology of determining costs for the developed technological variants. Simulation tests were carried out on production processes based on commercial semi-finished products and involving machining with high energy absorption, as well as processes based on special semi-finished products and using high-performance machining, characterized by low material consumption.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyznaczania kosztów produkcji w trakcie projektowania technologii części na potrzeby branży motoryzacyjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej zwykle przygotowuje się kilka wariantów procesów produkcyjnych, które następnie są oceniane pod względem ekonomicznym i technologicznym. Warianty technologiczne najczęściej różnią się rodzajem zastosowanego półwyrobu, który istotnie wpływa na wydajność i koszty obróbki ubytkowej realizowanej w kolejnych operacjach. W artykule podjęto próbę określenia metodyki wyznaczania kosztów dla opracowanych wariantów technologicznych. Badaniom symulacyjnym poddano procesy produkcyjne bazujące na półproduktach handlowych i obejmujące obróbkę skrawaniem o dużej energochłonności oraz procesy oparte na specjalnych półproduktach i wykorzystujące wysokowydajną obróbkę skrawaniem, charakteryzującą się niską materiałochłonnością.
EN
The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN·t-1 for option 1, 423.3 PLN·t-1 for option 2 and 393.3 PLN·t-1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.
PL
Celem pracy było określenie kosztów produkcji i efektywności produkcji peletów z trocin drzewnych oraz charakterystyka logistyki dostaw surowca do produkcji oraz dystrybucja peletów. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w oddziale firmy DREWEX, który znajduje się w miejscowości Chotelek (województwo świętokrzyskie, powiat buski). Jednostkowe koszty produkcji peletów wyniosły: 513,4 PLN·t-1 dla wariantu 1, 423,3 PLN·t-1 dla wariantu 2 oraz 393,3 PLN·t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. Średnia odległość do siedmiu miejscowości z których dostarczane były trociny wyniosła 43,6 km, a odległość dystrybucji produktu do dziesięciu miejscowości to średnio 105,5 km.
EN
The use of 3D printing technology allows to make simple machine parts including agricultural machinery in home conditions using FDM printers. Printing technology can be used to produce machine components that are subject to accelerated wear or variable strains that damage them. It is an alternative to parts made of plastics whose cost is significant and the availability is limited. The article presents an analysis of the quality of printed elements and the cost of their production from one of the most commonly used printing material which is ABS. The FENDT 412 Vario tractor engine cover latch assembly was analyzed. The results of the research indicate the possibility of using 3D printers for the production of agricultural machine parts in the home conditions. Elements with the required shape and strength were obtained at much lower production costs.
PL
Zastosowanie technologii druku 3D pozwala na wykonywanie prostych elementów maszyn, w tym również maszyn rolniczych w domowych warunkach, z wykorzystaniem drukarek FDM. Technologia drukowania może zostać wykorzystana do wytwarzania elementów maszyn, które ulegają przyspieszonemu zużyciu lub są narażone na zmienne naprężenia, powodujące ich uszkodzenie. Jest to alternatywa dla części wykonanych z tworzyw sztucznych, których koszt zakupu jest znaczny, a dostępność ograniczona. W artykule poddano analizie jakość wydrukowanych elementów oraz koszt ich wytworzenia z jednego z najczęściej wykorzystywanych podczas drukowania tworzyw, jakim jest ABS. Analizie poddano zespół zatrzasku pokrywy silnika ciągnika rolniczego FENDT 412 Vario. Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania drukarek 3D do produkcji elementów maszyn rolniczych w warunkach gospodarstwa domowego. Uzyskano elementy o wymaganych kształtach i wytrzymałości, przy znacznie mniejszych kosztach produkcji.
PL
Paliwo jest największym składnikiem kosztów eksploatacji maszyn, a użytkownicy prawie zawsze uważają, że ich pojazdy spalają za dużo. Jednak takie wnioski rzadko są uzasadnione konkretnym badaniem. Mimo to podejmuje się -najczęściej bezskutecznie- różne próby ograniczenia zużycia paliwa.
PL
Przedstawiono czynniki wpływające na efektywność energetyczną i energochłonność produkcji. Wyjaśniono zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią (SZE) opartego na międzynarodowym standardzie określonym w normie ISO 50001. System pozwala na obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 wymaga opracowania polityki energetycznej firmy i identyfikacji miejsc wykorzystania zasobów energetycznych. Systemy monitorowania zużycia energii umożliwiają codziennie tworzenie profili rzeczywistego zużycia energii i porównania z zapotrzebowaniem teoretycznym w badanym zakładzie oraz zakładach z tej samej branży. Przedstawiono etapy zarządzania projektem oraz możliwości finansowania rozwiązań proekologicznych.
EN
The factors affecting the energetic efficiency and energy consumption of the production have been presented. The rules of operation of the Energy Management System (EM), which is based on the international standard ISO 50001, have been clarified. The system allows to reduce costs and reduce greenhouse gas emissions. Introduction of the Energy Management System in accordance with ISO 50001 requires the development of a company’s energy policy and the identification of sites of use for energy resources. Energy monitoring systems enable to create daily profiles of actual energy consumption and compare it with the theoretical demand of the plant under the study or other plants of the same industry. The stages of project management and possibilities of financing of the environmental solutions have been presented.
PL
W artykule wskazano na znaczenie analizy ekonomicznej dla procesu decyzyjnego związanego z wdrażaniem polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód i gospodarowania nimi przez instytucje Państwa, poprzez przedstawienie wyników wstępnej analizy zmian wprowadzanych w zakresie instrumentów ekonomicznych w ramach trwających prac nad nowelizacją prawa wodnego. Przedmiotem analizy jest relacja opłat za usługi wodne oraz kosztów związanych z wykorzystaniem wody w przemysłowym procesie produkcyjnym do przychodów ze sprzedaży i zysku, na przykładzie produkcji piwa. Analizę tej relacji przeprowadzono w nawiązaniu do zasady zwrotu kosztów usług wodnych, która jest podstawowym założeniem ekonomicznym wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Aby zrealizować tak postawiony cel, przeprowadzono analizę publikacji oraz dokumentów związanych z kolejnymi projektami zmian w ustawie Prawo wodne wraz z obliczeniami opartymi na rachunku kosztów produkcji dla trzech typów zakładów produkcyjnych o różnej wodochłonności procesu produkcyjnego.
EN
The article points out to the importance of economic analysis for the decision-making process related to implementation of the ecological policy in the scope of water protection and management by state institutions, through presentation of results of a preliminary analysis of modifications introduced to the economic instruments as part of works on the Water Law Act amendment. The analysis covered the relationship between the water services rates and costs related to the use of water in industrial production process, and the sales revenues and profits, based on the example of beer production. The analysis of this relationship was carried out taking into account the principle of water services costs reimbursement, being the basic economic assumption of the Framework Water Directive implementation. In order to implement such goal, the author carried out an analysis of publications and documents related to the subsequent drafts of amendments to the Water Law Act, together with calculations based on the production costs for three types of production plants with different water-intensity of the production process.
EN
The article presents an array of specific issues regarding the employed technology and operational efficiency of mining activities, which could and should become the subject of conducted scientific research. Given the circumstances of strong market competition and increasing requirements concerning environmental conditions, both in terms of conducted mining activities and produced coal quality parameters, it is imperative to develop and implement innovative solutions regarding the employed production technology, the safety of work conducted under the conditions of increasing natural hazards, as well as the mining enterprise management systems that enable its effective functioning. The article content pertains to the last group of issues in the most detailed way, particularly in terms of the possibility for rational conducted operation cost reduction.
PL
W artykule przedstawiono szereg wybranych zagadnień dotyczących technologii oraz efektywności prowadzenia działalności górniczej, które mogą i powinny stać się przedmiotem prowadzonych badań naukowych. W warunkach silnej konkurencji rynkowej oraz zwiększających się wymogów, dotyczących uwarunkowań środowiskowych, zarówno w zakresie prowadzenia działalności górniczej, jak i parametrów jakościowych produkowanego węgla, niezbędne jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących stosowanych technologii wydobycia, bezpieczeństwa robót prowadzonych w warunkach zwiększających się zagrożeń naturalnych, a także systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, pozwalających na jego efektywne funkcjonowanie. W treści artykułu do tej ostatniej grupy zagadnień odniesiono się najbardziej szczegółowo, zwłaszcza w zakresie możliwości racjonalnego obniżania kosztów prowadzonej eksploatacji.
PL
Zasadniczym celem prezentowanej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki jest wiodący rodzaj surowca wykorzystywany w procesie wytwórczym części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych wybranego typu? Takie działanie w przekonaniu autorów pozwoli na ustalenie, jakie działania należy podjąć (zwłaszcza w obszarze projektowania, zaopatrzenia i produkcji), ażeby poszukać oszczędności w kontekście szczupłego – wpływającego na elastyczność organizacji – zarządzania. Przystępując do badań, założono, że rodzaj surowca, który jest wykorzystywany do produkcji części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych w znacznym stopniu determinuje strategię związaną z obniżką kosztów w procesie ich wytwarzania.
EN
The main goal of the following paper is the attempt to answer the question: what is the leading type of raw material used in the manufacturing process of spare parts to be used in agricultural machinery of the predefined type? According to the authors, answering this question allows to identify activities within the areas of procurement and production that will create savings, especially in the context of lean management – influencing the flexibility of an organization. The research is based on the assumption that the kind of raw material used in production process of the predefined spare parts largely determines the strategy for the reduction of costs in the manufacturing process.
PL
Górnictwo jest źródłem surowców, na których oparta jest gospodarka narodowa większości państw świata. Łączne wydobycie kopalin w górnictwie światowym szacuje się obecnie na ok. 60 mld t, z tego 2/3 stanowią kruszywa naturalne. W Polsce w 2014 r. wydobycie wszystkich surowców kopalnych wyniosło ponad 440 mln t, w tym ok. 76% przypadło na górnictwo odkrywkowe (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) [1].
EN
The article is a continuation of the issues concerning the machines used in surface mining (Part 1). Special attention was paid to the machines used in a variety of technologies for the exploitation of minerals in the world, also examples of several open cast mines, exploiting gold ore, copper ore or diamonds, with a focus on technologies relevant to the Polish conditions, used in rock mining including in the mines of aggregates and cement and lime raw materials were shown. In the final part of the article the basic assumptions and the benefits of the ongoing modern systems for monitoring, optimization and supervision of "fleet" of machinery and people were presented.
12
Content available Economic effectiveness of straw pellets production
EN
The objective of the paper was to present straw pellets production technology and to determine their production costs. The paper presents also the cost structure and economic effectiveness of pellets production. Tests were carried out in EKO-BIOMASA company which produces pellets. It is located in Biechów in Świętokrzyskie Voivodeship. Unit costs of pellets production were: 310.20 PLN·t-1 for option 1, 285.40 PLN·t-1 for option 2 and 278.90 PLN·t-1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellet production was carried out on the technology line in the 3-shift system day and night. In all three variants of pellet production, the highest costs were in case of electric energy. Its participation in the cost structure in relation to the option was within 42% (option 3) and 38% (option 1). The obtained indicator of economic effectiveness for all the investigated options was higher than one.
PL
Celem pracy było przedstawienie technologii produkcji peletów ze słomy zbóż oraz określenie kosztów ich wytwarzania. W pracy przedstawiono także strukturę kosztów oraz efektywność ekonomiczną produkcji peletów. Badania przeprowadzono w firmie EKO-BIOMASA produkującej pelety, która znajduje się w Biechowie (woj. świętokrzyskie). Jednostkowe koszty produkcji peletów wyniosły: 310,20 PLN·t-1 dla wariantu 1, 285,40 PLN·t-1 dla wariantu 2 oraz 278,90 PLN·t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. We wszystkich trzech wariantach produkcji peletów, największe koszty stanowiła energia elektryczna. Jej udział w strukturze kosztów w zależności od wariantu wahał się od 42% (wariant 3) do 38% (wariant 1). Uzyskany wskaźnik efektywności ekonomicznej dla wszystkich badanych wariantów był większy od jedności.
PL
W procesie wydobycia i przeróbki kruszyw żwirowo-piaskowych występuje wiele elementów składających się na całkowity koszt prowadzonej działalności - zakup gruntów i przygotowanie do eksploatacji, koszty inwestycyjne zakupu maszyn oraz budowy stacjonarnego zakładu przeróbczego czy zakup przewoźnych i przejezdnych instalacji przeróbczych. Zależnie od specyfiki danego zakładu wydobycia i produkcji będą miały one różną strukturę. Czy można efektywnie obniżać koszty produkcji kruszyw piaskowo-żwirowych, szczególnie w zakresie energochłonności wytwarzania?
EN
A one factor field experiment was performed at the Experimental Station in Czyrna near Krynica, in a period from 2010 to 2013. The objective of the experimental research was to determine the yielding of spring triticale grown under the organic and integrated systems of farming and the economic efficiency of its production. Based on the experimental results, it was found that the grain yield of spring triticale grown under the organic system of farming decreased by 6% on average compared to the integrated system. The direct costs in the integrated system were 36% higher than in the organic system. The value of materials and means of agricultural production used in the integrated system was almost three times as high as that in the organic one. Under the organic system of farming, the direct surplus and the direct profitability indicator were higher compared to the integrated system.
PL
W latach 2010-2013 przeprowadzono jednoczynnikowe doświadczenie polowe w Stacji Doświadczalnej Czyrna k. Krynicy. Celem badań było określenie plonowania i efektywności ekonomicznej uprawy pszenżyta jarego w systemie ekologicznym i integrowanym. W wyniku badań stwierdzono, iż średnie zmniejszenie plonu ziarna pszenżyta jarego uprawianego w systemie ekologicznym w porównaniu z uprawą w systemie integrowanym wyniosło 6%. Koszty bezpośrednie w systemie integrowanym były o 36% większe niż w systemie ekologicznym. Wartość materiałów i środków produkcji w systemie integrowanym była blisko trzykrotnie większa niż w systemie ekologicznym. Nadwyżka bezpośrednia i wskaźnik opłacalności bezpośredniej w systemie ekologicznym osiągnęły większe wartośći niż w systemie integrowanym.
EN
The increasing crop production costs force to search for alternative cultivation methods of particular crop species, which would reduce production costs and obtain higher income at similar yield. The objective of the research was to evaluate the economic efficiency of maize production for grain. The scope of research covered a simplified and traditional technology of maize cultivation for grain. Maize production costs and costs of fuel, human work, materials and raw materials as well as operation of machines and tools used in the investigated technologies, were calculated. Revenue and income from maize production in the investigated farms were determined. The research, which was carried out, shows that a higher value of the economic efficiency ratio was obtained in the simplified technology of production, where it was at the average of 2.06. Whereas, in the traditional technology, average value of the evaluated ratio was 1.91.
PL
Ze względu na wzrastające koszty produkcji roślinnej poszukuje się alternatywnych metod uprawy poszczególnych gatunków roślin, które pozwolą ograniczyć koszty produkcji i, przy podobnych plonach, uzyskać wyższy dochód. Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności ekonomicznej produkcji kukurydzy na ziarno. Zakres badań obejmował uproszczoną i tradycyjną technologię uprawy kukurydzy na ziarno. Obliczono koszty produkcji kukurydzy z uwzględnieniem kosztów paliwa, kosztów pracy ludzkiej, kosztów materiałów i surowców oraz kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi stosowanych w badanych technologiach. Określono przychód i dochód z produkcji kukurydzy w badanych gospodarstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższą wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej uzyskano w uproszczonej technologii produkcji, gdzie wyniosła ona średnio 2,06. Natomiast w technologii tradycyjnej średnia wartość ocenianego wskaźnika wyniosła 1,91.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy było poznanie przydatności uprawy żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni rolniczych. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec, powiat Rawicz, na glebach średniej przydatności rolniczej, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (<550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej. Podstawą oceny przydatności porównywanych roślin były plony z hektara: suchej masy, biogazu oraz wydajności energetycznej i koszty produkcji bioenergii. Uzyskane wyniki badań wskazują na bardzo dobrą przydatność żyta uprawianego w poplonie ozimym i kukurydzy w plonie wtórym do produkcji biomasy. Z uprawy żyta i kukurydzy uzyskano łącznie plony z ha: suchej masy 40 t, biogazu >17 900 m3 i wydajności energetycznej 790 GJ, w warunkach niskich kosztów produkcji (<10 zł·GJ-1). Natomiast plony sorgo uprawianego w plonie wtórym były mniejsze niż kukurydzy i łącznie z żytem wynosiły z ha: suchej masy 37 t, biogazu >13 000 m3 i wydajności energetycznej 733 GJ. Zatem sorgo uprawiane w plonie wtórym jest mniej przydatne od kukurydzy do produkcji biomasy dla biogazowni rolniczych.
EN
The study aimed at recognizing the usability of rye crop in the winter aftercrop, and maize or sorghum in aftercrop, to produce the biomass for agricultural biogas plants. Field experiments were conducted in years 2009-2012, at Stary Sielec Experimental Station, Rawicz district, on medium quality soils, in the region of low annual precipitation (<550 mm), and low ground water level. Basis to evaluating compared plants were the yields (per hectare) of dry matter and biogas, as well as the energetic efficiency and costs of generated bioenergy. The results of investigations indicated very good usability of rye cultivated in the winter aftercrop and maize in aftercrop, to biomass production. The cultivation of rye and maize in aftercrop resulted in total with the yields (per ha) of: dry matter 40 t, biogas >17 900 m3 and energy output 790 GJ, at relatively low production costs (<10 PLN·GJ-1). On the other side, the yields of sorghum, cultivated in aftercrop, were smaller than the maize, and together with rye amounted (per ha) to: dry matter 37 t, biogas >13 000 m3 and energy output 733 GJ. Thus, the sorghum cultivated in aftercrop was less useful to biomass production for agricultural biogas installations, than the maize.
PL
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji (PLN·ha-1), itd. Informacje takie można „wydzielić” z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajności (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakłady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a także z kart technologicznych) nazywać będziemy „parametrami technologii”, a same procedury interpolacyjne „modelami parametrów technologii”. Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny).
EN
For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are described with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of such a model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essential for the simulation: labour input (h·ha-1), direct production costs (PLN·ha-1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by setting them according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make it possible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of in-between values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as well as from operation sheets) is called “technology parameters” and the interpolation procedures themselves - “technology parameter models”. The objective of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios).
EN
In Europe, like in other parts of the world, plant species predisposed for use as energy crops are searched for. Among the oil plants grown in European countries, rape is most important although rape oil is mainly a food product. On the other hand, Crambe abyssinica is an oil plant species which is not used to make human food or animal feeds. Besides, Crambe abyssinica oil has a high content of erucic acid, hence it has the potential to be processed into many different products in the power generation or chemical industries. This paper documents results of a field experiment conducted in north-eastern Poland, at the Experimental Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, located in Łężany (53°35’ N, 20°36’ E). The aim of this experiment was to determine costs of production of Crambe abyssinica grown in two variants (with and without herbicides). In addition, the quality of by-products (straw and cake) as energy feedstocks was evaluated. Costs of production of Crambe abyssinica seeds in the variant with herbicides were nearly 140€•ha-1 higher than in the variant without herbicides. The yield of pure seeds was by over 110kg•ha-1 higher in the herbicide-treated variant than in the treatment without weed control. However, the yield of straw was higher on fields without application of herbicides, but that straw had a higher moisture content due to the presence of weeds. The lower heating value of crambe straw was 15.3MJ•kg-1 on average and the straw content of ash was 5.68% D.M. The cake obtained from the crop had a much higher lower heating value (21.95MJ•kg-1) and ash content 6.41% D.M. Moreover, it was found to contain much more carbon and hydrogen, as well as five-fold more sulfur than straw.
20
EN
The main aim of the research was to automate the process of manufacturing costs estimation. The repetitive stages were distinguished and the main algorithm was distinguished. Based on that algorithm the spreadsheet and computer program were developed. Finally the results were compared and conclusions presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.