Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty magazynowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article aims to characterize the authorial SimProLOGIC program, version 2.1, which enables one to conduct a cost analysis of individual links, as well as the entire logistic supply chain (LSC). This article also presents an example of the analysis of the parameters, which characterize the supplier of subsystems in the examined logistic chain, and the results of the initial optimization, which makes it possible to improve the economic balance, as well as the level of customer service for a sample test task.
PL
Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pracy przedstawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw branży metalowej na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dysponowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów.
EN
The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, among the logistics aims and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises.
PL
Energia elektryczna to towar szczególny, który jest zwykle produkowany zgodnie ze zmianami zapotrzebowania. Tymczasem możliwości magazynowania energii elektrycznej istnieją a zasobniki energii elektrycznej mogą być (i coraz częściej są) stosowane do realizacji różnych celów w systemie elektroenergetycznym. Budowa zasobników przynosi określone, aczkolwiek niekiedy trudno wymierne, korzyści; pociąga za sobą też określone, zwykle znaczne, koszty. Artykuł dotyczy metodyki oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej. Przedstawiono korzyści i koszty zasobników energii elektrycznej w różnych obszarach aplikacyjnych. Opisano metodykę oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej.
EN
Electricity is a special commodity, which is usually produced according to demand changes. Meanwhile, possibilities for electricity storage exist and energy storage technologies can be (and increasingly are) used to achieve different purposes in the electric power system. Energy storage applications brings certain, sometimes difficult to quantify, benefits, entails a certain, usually significant costs. The article concerns a methodology of economic assessment of electricity storage profitability. Presents the benefits and costs of electric energy storage in different application areas. Describes the major assumptions methodology of evaluating the economic viability of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono dwie metody międzykomórkowego sterowania produkcją według stanów zapasów magazynowych: maksimum-minimum oraz stanu zamówieniowego. Metody te różnią się sposobem kontroli stanu zapasów magazynowych i sposobem wystawiania zamówień na dostawę nowych elementów. W obu metodach dodatkowo zaimplementowano możliwość generowania zapotrzebowania zgodnie z metodą MRP. Celem było wskazanie sposobu sterowania zapasami produkcji cechującego się niższymi kosztami magazynowania.
EN
The article presents two methods of intracellular production stocks’ controlling: a maximum-minimum and the state ordering. These methods differ from each other in inventory control and the issue of procurement of new items. In both methods, the possibility of generating additional demand in accordance with MRP method is implemented. The aim was to show the production inventory control method which is characterized by a lower cost storage.
PL
Referat przedstawia strukturę i dynamikę kształtowania się kosztów procesów magazynowych pod wpływem restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Pozwoli to na efektywne podejmowanie decyzji w obszarze logistyki. Określenie wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw danego sektora na kosz-ty procesów magazynowych przyczyni się do optymalnego przeprowadzenia zmian techniczno-organizacyjnych podmiotów.
EN
The paper presents a structure and dynamics of mouldind a warehousing processes costs on the influence of enterprise transformation. It will allow to an effective decission making in logistic area. Designation of enterprise transformation influence in specific sector on the warehousing processes costs will contribute to make an optimal technical and organisation chan ges in the entities.
PL
W pracy przedstawiono zaopatrzenie w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano procedurę zaopatrzenia w w/w przedsiębiorstwie oraz omówiono średnie koszty zakupionych materiałów u dostawców. Przedstawiono również koszty magazynowania materiałów.
EN
At the work supplying in the production selected company was described. A procedure of supplying in the enterprise mentioned above was characterized as well as average costs of purchased materials were discussed at suppliers. A storage cost of materials was also described.
PL
Referat prezentuje zagadnienie racjonalizacji i optymalizacji procesu magazynowego ze względu na koszty jego realizacji w aspekcie pojemności buforów międzyoperacyjnych w procesie przepływu materiałów oraz użytych urządzeń (wózków).
EN
The article presents the problem of rationalization and optimization storage process costs in aspect of inter-operational buffers capacity in material handling process and used equipment (forklift trucks).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.