Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Oświetlenie ulic i dróg w ciągu roku w ponad połowie czasu (ok. 4610 godzin) jest zapewnione w sposób naturalny dzięki promieniom słonecznym w sposób bezpośredni jak i pośredni (odbicia od nieboskłonu oraz obiektów otaczających). W pozostałym czasie (tj. ok. 4150 godzin) ulice i drogi oświetlane są z wykorzystaniem sztucznego źródła światła, głównie ze źródeł energii elektrycznej
PL
Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji - powietrze jest wszak dostępne wszędzie.
PL
Norma ASHRAE 90.1-2019 wykorzystywana przy certyfikacji LEED wymaga całościowego ujmowania wymagań energetycznych dla budynków, co ułatwia projektowanie zintegrowane i optymalizację energetyczną. Modelowanie energetyczne w procesie LEED ma m.in. za zadanie wykazanie oszczędności w kosztach energii zużywanej przez projektowany budynek i jest narzędziem do przeprowadzania oceny wariantów projektowych i analiz opłacalności zastosowania danych rozwiązań instalacji i własności izolacyjnych budynku.
PL
Koszt wyprodukowania jednej kilowatogodziny energii w elektrowni jądrowej jest jednym z argumentów spornych w kwestiach związanych z rozwojem przemysłu jądrowego na świecie. Przeciwnicy tego źródła energii nie zgadzają się na wysokie koszty budowy elektrowni jądrowej, twierdząc, że jest to inwestycja nieopłacalna w krajach mniej zamożnych, jak Polska. Czy faktycznie powinniśmy się bać kosztów budowy elektrowni jądrowej?
PL
W I kwartale 2018 roku średnia hurtowa cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła 184 zł/MWh i była wyższa o 19% od średniej ceny notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale bardzo mocno wzrosły ceny energii w kontraktach terminowych na sierpień, wrzesień oraz cały trzeci kwartał 2018. Ceny przekraczały 330 zł za MWh [1]. Mimo że toczą się postępowania urzędów państwowych w sprawie ewentualnych manipulacji rynkowych, można postawić tezę, że przyczyny wzrostu cen energii mają realne podstawy w postaci rosnących cen węgla i szybkiego podwyższania cen uprawnień do emisji CO₂, a także, i przede wszystkim, mają charakter fundamentalny, związany z polityką energetyczną.
6
Content available The issue of energy management in walking machines
EN
The energy management is a serious issue in the platforms of mobile robots, and especially walking robots. The solutions are sought so as to obtain the furthest possible range with the energy resources at the disposal. Properly adjusted configuration of the drives and the manner of energy management has a key impact on effectiveness of the drives. The article presents the most important features of the basic driving systems, possible configurations, and steering manners along with the assessment of their effectiveness. The article will present classical and hybrid drives. The authors present a sample analysis of energy “costs” of steering for the selected systems. The analysis will be supported with results of the simulation performed with the use of constructed computer models. The guidelines for designing of the systems for walking platforms will be proposed, enabling to obtain high dynamics and energy efficiency of the system.
PL
Referat prezentuje zgromadzone doświadczenia i wnioski na temat odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej funkcjonującej w strukturach scentralizowanego systemu elektroenergetycznego. Wnioski wypracowane z udziałem kogeneracji i źródeł energii różnego pochodzenia uwzględniają konieczność przystosowania systemów generacji rozproszonej do funkcjonowania w elektroenergetycznym systemie scentralizowanym. Referat uwzględnia perspektywy funkcjonowania energetyki prosumenckiej i akcentuje sposób zagospodarowania systemów mikroenergetycznych w scentralizowanym systemie elektroenergetycznym. Skojarzone wytwarzanie energii, przy współudziale źródeł odnawialnych, jest opiniowane w poszczególnych rozdziałach referatu a zauważone problemy i możliwe rozwiązania powstałe w wielowymiarowej energetyce są w publikacji dyskutowane.
EN
Author in paper chapters notes that the restructuring of conventional energy power system into a distributed energy system may seek to achieve the effect of increasing number of energy produced from renewable sources and improve efficiency in the power energy infrastructure. The paper presents the collected experience and conclusions on renewable energy and distributed generation functioning in the structures of a centralized energy power system. Can be assumed that some of the aspects of distributed generation noted in the article can be practically used. Reached conclusions include the need to reorganize the conventional energy system with the participation of cogeneration and energy sources of different origin in order to adapt them to the idea of distributed generation. On the basis of the research author notes that distributed energy can be installed in the available infrastructures of power system, and can work in combination due to reduced power transmission losses and achieve greater efficiency in compared to conventional centralized power system. The paper takes into account the perspective of the functioning the prosumer energy system and accentuates the manner of management micro energy systems in conventional power system. The author notes that as a consequence of unplanned aftermath in the energy system components belonging to the structure of the system can be transformed and their effects in stages of restructuring, can be difficult to predict. Combined production of energy with the help of renewable energy is giving opinions in the individual sections of the paper and noticed problems and possible solutions resulting in a multidimensional synergy of energy are discussed in the publication. In this study ways of working and functions of renewable energy in conventional energy systems operating in cogeneration can be interpreted as aspects of distributed energy.
PL
Scharakteryzowano produkcję materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Europie w ostatnich 10 latach w porównaniu z produkcją światową. Omówiono bilans handlu zagranicznego, podkreślając wpływ innowacyjności i jakości materiałów wytwarzanych w Europie na wzrost ich eksportu. Przedstawiono zagrożenia wpływające na konkurencyjność wyrobów wytwarzanych w Europie. Porównano koszty energii i zwrócono uwagę na wpływ regulacji unijnych, w tym ETS i REACH, na koszty wytwarzania. Szczególną uwagę poświęcono zmianom zachodzącym w Chinach. Podkreślono, że w sytuacji nadprodukcji materiałów ogniotrwałych w Chinach, przy dalszym wzroście niewykorzystanych mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym i wzroście jakości produkowanych materiałów w oparciu o własną bogatą bazę surowcową uznanie gospodarki chińskiej niespełniającej czterech z pięciu podstawowych wymogów za rynkową stanowi poważne wyzwanie dla producentów w Europie. Podano przykłady działań konsolidacyjnych, wzmacniających pozycję niektórych dużych producentów w Europie oraz pokazano zachodzące w kraju zmiany w obszarze B+R. Zdaniem analityków w najbliższym okresie ze względu na presję wywołaną zmniejszeniem produkcji przez głównych odbiorców materiałów ogniotrwałych prawdopodobne są dalsze procesy konsolidacyjne.
EN
Production of refractory materials in Poland and Europe in the last 10 years has been characterized in comparison with the global production. The international trade balance has been discussed with emphasis on the influence of innovation and quality of materials produced in Europe on the increase of their export. Threats that affect the competitiveness of products manufactured in Europe have been presented. Energy costs have been compared and the influence of Union regulations including ETS and REACH on manufacturing costs has been highlighted. Particular attention has been paid to changes taking place in China. It has been emphasized that in the situation of refractory materials’ overproduction, accompanied by an increased spare capacity in the steel industry and enhanced quality of the manufactured materials based on the country’s own supply area, the recognition of the Chinese economy, which does not fulfil four of the five basic requirements, as a market one is a serious challenge for European producers. Examples of consolidation activities which strengthen the position of some big manufacturers in Europe and the changes occurring in the R&D area in Poland have been presented. In the opinion of analysts, in near future, due to the pressure caused by a decrease in the production by the main recipients of refractory materials, there is a high likelihood of further consolidation processes.
PL
Na podstawie danych Polskiego FADN i GUS określono współzależności między wartością produkcji rolniczej a kosztami energii. W gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) – systemie zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w 2013 r., grupowanych według wielkości ekonomicznej, najmniejsze wartości produkcji (31 189 zł·rok-1) i kosztów energii (3 860 zł·rok-1) odnotowano w grupie gospodarstw bardzo małych (2000 ≤ € < 8000 SO), a największe – w gospodarstwach bardzo dużych (€ ≥ 500 000 SO) – odpowiednio 9 431 642 i 1 009 804 zł·rok-1. Najmniejszy średni poziom produkcji ogółem (54 837 zł·rok-1) i kosztów energii (7067 zł·rok-1) osiągnęły gospodarstwa prowadzące chów zwierząt trawożernych, a największy – gospodarstwa drobiarskie – odpowiednio 1 200 168 i 53 444 zł·rok-1). Średnia wartość produkcji ogółem, dla całej populacji 12 322 gospodarstw rolnych, wyniosła 141 919 zł·rok–1, a średnie koszty energii – 13 707 zł·rok-1. Dodatnia korelacja między wartością produkcji gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN a kosztami energii zaznacza się silniej w przypadku grupowania tych gospodarstw według ich wielkości ekonomicznej niż w przypadku grupowania według typu gospodarstw. Współzależność między wartością produkcji końcowej a kosztami energii w rolnictwie, badana w skali kraju na podstawie danych GUS, jest wyraźnie słabsza w porównaniu z obserwowaną na przykładzie gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN.
EN
Interrelations between the value of agricultural production and energy costs have been determined, based on Polish FADN and Central Statistical Office (GUS) data. Among farms participating in Polish FADN 2013, grouped according their economic size, the lowest values of production (31 189 PLN·year-1) and energy cost (3860 PLN·year-1) were observed in the group of very small farms (2000 ≤ € < 8000 SO), and the highest ones – on very large farms (€ ≥ 500 000 SO) – relatively 9 431 642 and 1 009 804 PLN·year-1. The lowest average output (54 837 PLN·year-1) and energy costs (7067 PLN·year-1) has been noted on farms with grazing livestock and the highest ones on poultry farms – relatively 1 200 168 and 53 444 PLN·year-1). Average output for all 12 322 farms amounted to 141 919 PLN·year-1, and average energy costs – 13 707 PLN·year-1. On farms participating in Polish FADN, the positive correlation between value of production and energy costs is more strongly marked when the farms were grouped according to their economic size. Interrelation between the value of final output and energy costs in agriculture, examined in the country scale on the base of GUS data, is less strong as compared with the one observed on example of farms participating in the Polish FADN.
PL
Sprawne funkcjonowanie systemu wspólnych zakupów na rynku B2B oraz możliwość jego rozwoju uzależnione są od prawidłowego koordynowania i zarządzania tym procesem w długim okresie. Umiejętne sterowanie tworzeniem grup zakupowych wymaga poszukiwania obszarów, w których wspólne kontraktowanie towarów lub usług przyniesie największe oszczędności dla podmiotów uczestniczących w organizowanej grupie.
PL
Gospodarka europejska stabilizuje się po głębokim kryzysie, choć widać szereg zjawisk, które korzystną tendencję mogą odwrócić. Najważniejsze z nich to rosnące średnio o 3,5% rocznie ceny energii elektrycznej dla przemysłu, już dziś w UE dwa razy wyższe niż w USA i Rosji oraz o 20% wyższe niż w Chinach. Jeśli tych proporcji nie uda się szybko zmienić, to światowy wzrost gospodarczy będzie wynikiem działalności gospodarczej na innych kontynentach, a Europa stanie się gospodarczą prowincją, czy nawet pustynią.
PL
W artykule porównano ceny energii w Unii Europejskiej, USA, Chinach i Japonii i podkreślono istotny wpływ tych różnic na konkurencyjność. Przedstawiono główne cele polityki UE zmierzające do osiągnięcia konkurencyjności przemysłu i efektywności energetycznej. Na podstawie opracowanego przez Komisję Europejską raportu o cenach energii i kosztach porównano ceny energii dla sektorów ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych. Przedstawiono główne kwestie stanowiska Unii Ceramicznej w sprawie pakietu odnoszącego się do klimatu i energii 2030 opracowanego przez Komisję Europejską.
EN
The ceramics industry belongs to energy intensive industries, one third of production costs are costs of energy. The differences between energy prices in EU and USA, China and Japan were shown and their strong influence on competitiveness was stressed. The main targets of EU policies to achieve industrial competitiveness and energy efficiency has been presented. One the base of “Energy prices and costs report” prepared by EC the prices for energy in brick and roof tiles and wall and floor tiles sectors in Europe were compared. The main issues of Cerame Unie statement on 2030 climate and energy package were described.
PL
W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego.
PL
W artykule, na przykładzie elektrowni wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW, omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzystania farmy wiatrowej przyłączonej do sieci rozdzielczej 110 kV dla realizacji usług pomocniczych. Przedstawiono sposób regulacji poszczególnych turbin wiatrowych w ustalonym stanie pracy oraz przy zakłóceniach. Omówiono wymagania konieczne dla realizacji sterowania pracą farmy wiatrowej jako obiektu (widzianego z punktu PWP). Przedstawiono możliwości sterowania centralnego w zakresie regulacji mocy czynnej, mocy biernej, napięcia i współczynnika mocy, które mogą stanowić ofertę dla operatora sieci dystrybucyjnej. Wykazano, że realizacja usług pomocniczych może być przyczyną znacznych strat finansowych dla producenta energii ze względu na związane z tym zmniejszenie wytwarzanej mocy czynnej, a więc ograniczenie produkcji energii elektrycznej.
EN
In the paper technical and economic aspects of utilizing wind farms for accomplishing ancillary services are presented, on the example of Kamieńsk Wind Farm of 30 MW installed power, connected to 110 kV distribution network. The method of controlling individual wind turbines in normal operation conditions and during faults is shown. Requirements for central close-loop control of the farm (as a single object seen from the Point of Common Coupling) are discussed. The wind farm equipped with central control unit can perform additional functions concerning active power, reactive power, voltage and power factor control. These functions present an offer for the network operator. It is shown that their execution may lead to financial losses for the farm owner due to the limitation of active power and hence energy production. For that reason the costs of ancillary services should be taken into account in energy contracts on the basis of negotiations or market prices.
PL
Każda instalacja hydrauliczna wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju pomp. Bardzo często są to systemy pracujące 24h na dobę, co musi się wiązać z ich poprawną pracą oraz niezawodnością. Niestety pompy są też elementami instalacji, z którymi wiąże się zużycie energii. Energochłonność systemów pom- powych mogłaby zostać potencjalnie zredukowana o około 60% dzięki dopasowaniu mocy pompy do aktualnego zapotrzebowania. Możliwości takie oferuje PumpDrive - urządzenie zapewniające ciągłe dostosowanie prędkości pompy do zmiennych warunków pracy. Zintegrowany system regulacji może być stosowany we wszystkich trójfazowych silnikach pomp o mocy od 0,55 do 45 kW. Użytkownicy systemów chłodniczych lub grzewczych mogą w ten sposób poprawić efektywność energetyczną swoich pomp oraz zmniejszyć koszty ich użytkowania.
EN
In times of excessive increasing of costs of energy, whether exhaustible resources or inexhaustible ones, we increasingly realize, eventually we are asking a question how to reduce energy consumption and related cost of energy of assessed buildings, eventually how to prevent heat loss through the part of structure and thus improve total heat and energy balance of assessed buildings.
PL
Rosnące zagrożenie efektem cieplarnianym, związane z gwałtownym wzrostem antropogenicznej emisji dwutlenku węgla staje się coraz poważniejszym problemem. W przypadku potwierdzenia się hipotezy o znacznym wpływie dwutlenku węgla na ocieplanie się klimatu, sekwestracja węgla stanie się koniecznością i najprawdopodobniej zostanie wymuszona na drodze administracyjnej. Koszty tej operacji poniosą konsumenci energii w postaci zwiększonych cen nośników energii (forma podatku) lub samej energii (opłaty za emisję lub koszty jej uniknięcia). Analiza przeprowadzona w artykule wskazuje na bardzo duży wzrost cen nośników energii w przypadku wprowadzenia podatku uzależnionego od kosztów sekwestracji. Opłata za emisję mają również duży wpływ na koszty wytwarzania energii. Przy dużym wzroście kosztów nadzieją dla sektora energetycznego opartego na węglu jest szybki rozwój technologii separacji i przechwytywania dwutlenku węgla, rozwój nowatorskich technologii spalania np. spalania w czystym tlenie oraz ścisła współpraca z sektorem naftowym np. poprzez wykorzystywanie dwutlenku węgla w procesach ulepszonych metod eksploatacji złóż ropy naftowej.
EN
Nowadays increasing threat of global warming is one of the most important problems. In the case of greenhouse effect hypothesis confirmation CO2 sequestration will be necessary and will be forced by administrative decision. Prices of energy carriers will be higher or the emission fees will increase and all consumers will bear the costs of sequestration. Analysis conducted in the article proves that increase of prices of energy carriers will be heavy if sequestration tax is introduced. Emission fees exert also a big influence on cost of energy production. In that situation the fast development of new technologies of separation and capture of carbon dioxide, new technologies of combustion (e.g. combustion in a pure oxygen) is a big chance for energy sector. The cooperation with the oil and gas industry may also be very useful. Oil and gas companies have know-how about transportation and storage of gases and carbon dioxide may be used in enhanced oil recovery processes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.