Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt ogrzewania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych
PL
Moc cieplna zamówiona wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 12831 okazuje się zbyt duża w późniejszej eksploatacji budynku. W artykule przedstawiono analizę obliczenia mocy do ogrzewania budynku domu studenckiego trzema metodami: zgodną z normą oraz wykorzystując symulacje dynamiczne z użyciem standardowych i zmienionych danych klimatycznych. Pokazano, że w porównaniu z metodą statyczną, zapotrzebowanie na moc jest o przeszło 20% mniejsze w przypadku analizy dynamicznej, gdy przyjęto stałą temperaturę powietrza zewnętrznego -20°C, oraz prawie 40% mniejsze w przypadku wykorzystania standardowych danych meteorologicznych.
EN
The designed heat load is determined in accordance with the PN-EN 12831 standard, but in later operation it turns out that the power determined in this way is too high. The article presents an analysis of the calculation of heat load for heating in a dormitory building with three methods: compliant with the standard and using dynamic simulations using standard and changed climate data. It has been shown that compared to the static method, the heat load is more than 20% lower in the case of dynamic analysis with the use of a constant outside air temperature of -20°C, and nearly 40% lower when using standard meteorological data.
PL
Rozliczenia odbiorców energii według faktycznego zużycia są prawnie wymagane oraz przyczyniają się do racjonalnego gospodarowania energią. W budynkach wielorodzinnych szczególnie istotne jest, aby lokatorzy ponosili koszty ogrzewania dobrze skorelowane z rzeczywistym zużyciem ciepła w każdym lokalu. Stosowane od ponad 20 lat metody podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych powodują wiele problemów dla lokatorów, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków oraz firm rozliczeniowych, ale satysfakcjonującego rozwiązania nadal nie znaleziono. W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji sposobu rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych. Zaproponowany sposób rozliczeń pozwoli na zmniejszenie nieuzasadnionych rozbieżności w kosztach ogrzewania poszczególnych lokali i zniechęci lokatorów do nadmiernego ograniczania dostawy ciepła do pomieszczeń oraz ich uszczelniania, przyczyniając się do poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. Ponadto ograniczony zostanie wpływ zysków ciepła od przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz przepływów ciepła między lokalami na rozliczenia indywidualnych kosztów ogrzewania.
EN
Settlements of the energy consumers according to the actual consumption are legally required and contribute to the improvement of energy efficiency. In multifamily buildings, it is particularly important that tenants pay for the cost of heating, which are well correlated to the actual heat consumption at each apartment. The method of settlements of heating costs in multifamily buildings, which has been used for over 20 years, causes many problems for tenants, housing co-operatives, building managers and companies conducting settlements, but a satisfactory solution has still not been found. The article presents the proposal of modifying the method of calculating individual heating costs by using heat cost allocators or heat meters in premises. The proposed method will allow to reduce unjustified discrepancies in the heating costs of individual premises and discourage tenants from excessively limiting the heat supply to the premises and sealing them. In this way, it will contribute to the improvement of thermal and humidity conditions in apartments. In addition, the impact of heat gains from heating pipes and heat flows between premises on the settlement of individual heating costs will be limited.
PL
Artykuł omawia problem niedostosowania metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych z zastosowaniem indywidualnych podzielników ciepła do faktycznych warunków eksploatacji mieszkań. Autorzy przedstawili w nim własne ustalenia wynikające z analizy danych dotyczących zużycia ciepła i kosztów c.o. w budynkach wielorodzinnych osiedla mieszkaniowego oraz przeprowadzonych oględzin lokali mieszkalnych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przyczyn zawyżania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych ustalanych na podstawie odczytów wskazań podzielników ciepła.
EN
The article discusses the problem of non-adjustment of the method of settling the costs of heating premises in multi-family buildings with the use of individual heat cost allocators to the actual conditions of housing operation. The authors presented their own findings resulting from the analysis of data on heat consumption and c.o. in multi-family buildings of a housing estate and completed inspections of residential premises. On this basis, conclusions were formulated regarding the reasons for overheating of residential premises determined based on the readings of heat cost allocators.
4
EN
European Directive on energy efficiency requires the settlement of energy consumers according to the actual consumption. The use of properly operating and socially acceptable settlement systems of individual heating costs contributes to energy savings in the residential sector. The paper presents the national legal requirements in this field and the possibility of using different settlement systems of heating costs. The main causes of irregularities in settlements of individual heating costs using heat cost allocators in housing sector in Poland are listed and described. There are presented proposals of existing irregularities elimination, in order to obtain adequate quality of the heating cost division in building into individual apartments.
PL
Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej nakłada obowiązek rozliczania odbiorców energii według faktycznego zużycia. Stosowanie właściwie działających i akceptowalnych społecznie systemów rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania przyczynia się do oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym. W artykule przedstawiono krajowe wymagania prawne w tym zakresie oraz możliwości stosowania różnych systemów rozliczeń kosztów ogrzewania. Wyszczególniono i opisano najważniejsze przyczyny występowania nieprawidłowości w rozliczeniach indywidualnych kosztów ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Podano również propozycje usunięcia występujących nieprawidłowości, w celu uzyskania odpowiedniej jakości podziału kosztów ogrzewania budynku na lokale mieszkalne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w województwie lubelskim. Do sezonu ogrzewczego 2010/2011 rozliczanie kosztów c.o. następowało na podstawie powierzchni lokalu, co nie mobilizowało mieszkańców do oszczędzania ciepła. Natomiast od sezonu ogrzewczego 2011/2012 opłaty za ogrzewanie określano już na podstawie wskazań elektronicznych podzielników ciepła. Badania polegały na comiesięcznym pomiarze zużycia ciepła w analizowanym budynku wielorodzinnym przez okres 5 lat (2 lata przed i 3 lata po zastosowaniu podzielników kosztów c.o.). Przedstawiono oszczędności zużycia ciepła jakie uzyskano dzięki zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania w analizowanym budynku. Przy porównywaniu zużycie ciepła w budynku przed jak i po zainstalowaniu podzielników kosztów ogrzewania uwzględniano odpowiednie współczynniki korekcyjne, aby otrzymać niezależne od temperatury zewnętrznej wyniki potrzebne do oceny skuteczności analizowanej zmiany sposobu rozliczania kosztów. Ponadto zwrócono uwagę na koszty jakie były ponoszone przez poszczególne mieszkania na potrzeby ogrzewania przed jak i po zainstalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Artykuł pochodzi z materiałów konferencyjnych II Studenckiej Konferencji Ogólnobudowlanej Budmika 2015 na Politechnice Poznańskiej, Poznań 22-24 kwietnia 2015 r.
EN
The article presents the results of performance tests of multi-family building located in the Lublin Province. For the 2010/2011 heating season, cost accounting for central heating depended on flat surface, which does not mobilized residents to save heat. However, since 2011/2012 heating season, heating fee has already been determined on the basis of indications of electronic heat cost allocators. The study consisted of monthly measurement of heat consumption in the respective apartment building for a period of 5 years (2 years before and three years after the application of cost allocators in the central heating). Presented heat consumption savings have been achieved by the use of heat cost allocators in the analysed building. When comparing the heat consumption in the building before and after installation of heat cost allocators, correction factors have been taken into account in order to receive results independent on the outside temperature, and needed to assess the effectiveness of the analysed changes in cost accounting. In addition, attention was paid to the costs that were incurred by individual flats before and after installation of heat cost allocators. This article is excerpted from conference proceedings of II Student Conference on General Construction Budmika 2015 Poznan University of Technology, Poznan 22-24 April 2015.
PL
W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS 17. Wyniki symulacji wykazały, że niezależnie od akumulacyjności budynku, obniżanie temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania zawsze powoduje zmniejszenie zużycia ciepła i zwiększenie wymaganej mocy zamówionej. Natomiast wartość obniżenia temperatury wewnętrznej, zapewniająca najmniejsze koszty ogrzewania zależy od wielu czynników: akumulacyjności budynku, struktury cen ciepła oraz czasu trwania przerwy w użytkowaniu. Dla budynku masywnego obniżenie temperatury wewnętrznej jest niewielkie (dla analizowanego budynku jest to 0-3K, zależnie od struktury cen i okresu na jaki jest zamówiona moc), natomiast dla budynku lekkiego obniżenie jest duże i w zasadzie ogranicza je zjawisko wykraplania wilgoci na powierzchni przegród.
EN
The article discusses a model, adopted assumptions and simulation of the annual heat consumption, including heating costs of the building that has been operated periodically. The building model that has been assumed for the analysis is Environmental Engineering Department of Warsaw University of Technology. The model was built by using the TRNSYS 17 simulation package. The simulation results have showed that regardless of the storage capacity of the building, the reduction of internal temperature in the period of non-use always entails reducing the heat consumption and increasing the required power ordered. However, the value of internal temperature decrease that provides the lowest cost of heating depends on many factors: thermal capacity of the building, variability of heat prices and duration of intermissions. The reduction of internal temperature in a massive building is small (for analysed building it is 0-3 K, depending on the price variability and the period for ordered power), while for light buildings the reduction is large and in fact is only limited by the phenomena of moisture condensation on the surface of the partitions.
EN
The study presents the findings of research on developing heating curves of heavy parts for the open die forging process. Hot ingots are heated in a chamber furnace. The heating process of 10, 30, 50 Mg ingots was analyzed. In addition, bearing in mind their high susceptibility to fracture, the ingots were sorted into 3 heating groups, for which the initial furnace temperature was specified. The calculations were performed with self developed software Wlewek utilizing the finite element method for the temperature, stress and strain field computations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowywania krzywych nagrzewania odkuwek wielkogabarytowych przeznaczonych do kucia swobodnego. Proces nagrzewania gorących wlewków prowadzono w piecu komorowym. Analizowano proces nagrzewania wlewków 10, 30, 50 Mg. Dodatkowo mając na względzie dużą podatność na pękanie podzielono je na 3 grupy grzewcze, dla których wyznaczono początkową temperaturę pieca. Obliczenia wykonano Autorskim oprogramowaniem Wlewek służącym do obliczeń pola temperatury, naprężeń i odkształceń wlewków metodą elementów skończonych.
PL
Na przykładzie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku opisano wpływ przenikania ciepła między mieszkaniami o różnej temperaturze na błąd wskazań przyrządów służących do rozliczania kosztów ogrzewania. Określono ilość ciepła, która może dopływać do ogrzewanych mieszkań o obniżonej temperaturze z pomieszczeń sąsiednich o temperaturze wyższej poprzez przegrody wewnętrzne. Obliczono również wielkość błędu wynikającego z nieuwzględniania w rozliczeniach przepływu ciepła między mieszkaniami. Treść artykułu wskazuje na konieczność doskonalenia systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w Polsce.
EN
The influence is described of heat transfer between apartments of different temperatures on error of instruments accounting heating costs - a case study: multi-family building located in Białystok. The amount of heat has been determined in the case when it flows through interna) partitions into the heated hous-ing with a reduced temperaturę from adjacent rooms having higher temperature. The calculation includes also the amount of error resuiting from not taking into account the heat flow between flats. The content of the article points to the need to improve the system of accounting for the cost of home heating in multi-family buildings in Poland.
PL
W artykule wskazano na podstawowe problemy związane z oceną poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dokonywanych na podstawie wskazania podzielników elektronicznych. Opisano rzeczywiste, a nie medialnie nagłośnione, wady rozliczania kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym. Przedstawiono kryteria oceny rozliczania na podstawie, tzw. wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (VDI) opublikowanych w 2009 r., które dobrze przystają także do polskich realiów budownictwa. Przeprowadzono analizę przykładowego oraz rzeczywistego rozliczenia kosztów ogrzewania wykonanego dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na wschodzie Polski.
EN
The article pointed out the fundamental problems associated with the assessment of the accuracy of accounting for individual heating costs made on the basis of indications of electronic allocators. Described real and not media-publicized flaws in the heating cost accounting Polish multifamily housing. The paper presents the evaluation criteria on the basis of the socalled settlement. guidelines of the Association of German Engineers (VDI) published in 2009., which well match with the realities of the Polish construction industry. An analysis of the sample and the actual settlement costs of heating made for one of the housing associations in the eastern Polish.
EN
The energy saving tendencies, in reference to residential buildings, can be recently seen in Europe and in the world. Therefore, there are a lot of studies being conducted aiming to find technical solutions in order to improve the energy efficiency of existing, modernized, and also new buildings. However, there are obligatory solutions and requirements, which must be implemented during designing stage of the building envelope and its heating/cooling system. They are gathered in the national regulations. The paper describes the process of raising the energy standard of buildings between 1974–2021 in Poland. Therefore, the objective of this study is to show energy savings, which can be generated by modernization of thermal insulation of partitions of existing buildings and by the use of different ways of heat supply. The calculations are made on the selected multi-family buildings located in Poland, with the assumption of a 15 years payback time. It is shown that it is not possible to cover the costs of the modernization works by the projected savings with the compliance to the assumption of 15 years payback time.
12
PL
W budownictwie, zwłaszcza w budownictwie o małej intensywności zabudowy (osiedla domów jednorodzinnych, gospodarstwa rolne, schroniska, domki letniskowe), istnieje możliwość korzystania ze wszystkich źródeł energii, tak z tradycyjnych opartych na spalaniu, jak i nowoczesnych bazujących na odnawialnych źródłach energii. Patrząc na źródła energii z punktu widzenia użytkownika na czoło wysuwają się aspekty ekonomiczne pozyskiwania energii. Natomiast z punktu widzenia społecznego ważniejsze są aspekty ekologiczne. Przedstawiony referat zawiera analizę porównawczą tradycyjnych paliw i odnawialnych źródeł energii.
EN
Low-density developments (detached houses, farms, hostels, cottages) offer entire gamut of uses of both traditional fossil energy sources and modern renewable ones. From the consumer point of view the most important is the economical aspect, however from the social point of view the most important are the ecological issues. This paper presents a comparative analysis of fossil fuels and renewable energy.
PL
Rozliczenia odbiorców energii według faktycznego zużycia są niezbędnym warunkiem poprawy efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym. Koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego powinien być dobrze skorelowany z rzeczywistym zużyciem ciepła do tego celu, a metoda jego określania akceptowana społecznie. W referacie przedstawiono problematykę rozliczeń kosztów ogrzewania, ze szczególnym uwzględnieniem badań wpływu stanów eksploatacyjnych instalacji ogrzewania na dokładność podziału kosztów ogrzewania. Podano również kryteria, których spełnienie warunkuje odpowiednią jakość podziału kosztów ogrzewania w odniesieniu do krajowego budownictwa mieszkaniowego.
EN
Settlements according to actual consumption of energy are indispensable to improve energy efficiency in housing sector. The heating cost of a dwelling should be well correlated with the actual heat consumption. The method of determining heat consumption must be socially acceptable. The paper presents problems of settlement of heating costs with particular regard to research of the impact of the operating conditions in heating system on the accuracy of the heat costs allocation. There is also presented a review of the criteria whose fulfillment determines the quality of the heating cost division in housing sector.
16
Content available remote Budownictwo energooszczędne i pasywne
EN
The publication presents the problems related to determination of heat demand required to heat rooms in a multi-family building. The measurement of the heat load released by a radiator to a room by an electronic heating cost allocator was adopted as the approximate method of heat consumption specification. In this paper a new concept how to improve the dynamic properties of the electronic allocator is presented. Apart from the metrological errors the publication indicates also the disadvantages of the above described above method, as it can only be applied to buildings constructed in accordance with the old building thermal protection requirements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.