Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korelacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Quality of silages made from meadow sward from south-eastern Poland
EN
Weather conditions prevailing in Poland often cause that meadow sward designated for silage is harvested too late, which decreases the quality of prepared silage. The aim of the research was to assess the quality of silages from dried meadow sward. The silages were ensiled in large cylindrical bales in selected individual farms specializing in milk production. The farms where the research was carried out were located in three voivodeships: slaskie, malopolskie and podkarpackie. In the prepared plant material, the basic chemical composition was determined using the method. When comparing the mean values, it was established that silages from the investigated region had a favourable content of total protein, the highest concentration was recorded for silages from Slask, followed by Malopolska and Podkarpacie. A slightly elevated concentration of crude fibre, fraction of acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF), was recorded. This fact shows that farmers collect raw material, particularly from the first cut, too late. Nutrient value of silages from meadow sward decreases with progressing vegetation. Higher protein and energy losses during sward ensiling were also observed at considerable drying of the plant material. In most cases, silages from the studied farms had a low content of monosaccharides. The carried out chemical analyses showed that in overall assessment the studied silages are of good quality; silages prepared from meadow sward from the third cut had the highest value. Proper technology of preservation of meadow sward is one of important factors in the production of feed for ruminants.
PL
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
EN
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
EN
Currently, UAVs are intensively being introduced into topographic-photogrammetric production for topographic digital aerial photography and laser scanning. These technologies have a number of advantages: they don’t require specially prepared platforms and launchers, they are relatively inexpensive unlike large aircrafts, and they are safe. However, there are still many unsolved problems for ultralight UAVs, especially when the aerial photography is made. As you know, the requirements for the implementation of the aerial survey process are quite stringent, first of all, for horizontal flight: the angles of inclination must be within 3–5 degrees, since exceeding these tolerances significantly affects the accuracy for determining the spatial coordinates of objects. Therefore, there was an idea to conduct researches of dependences between the pitch α, roll ω and yaw κ. For this purpose, 100 images obtained from aircraft-type UAV ‘Arrow’ developed and created by specialists from Lviv Polytechnic National University and ‘Abris’ were used. As a result of the study, the multiple correlation coefficient and the parameters of the linear regression equation for the angular elements of the exterior orientation of digital images were calculated. In addition, statistical quality evaluations for the obtained regression model were carried out. Analysis of the received data allows to assert that angular elements of exterior orientation are correlated with each other. Therefore, in the further imaging materials, processing it becomes possible to make compensation of this fact and to improve calculation accuracy of spatial coordinates of points.
4
Content available remote Filtracja i korelacja zdarzeń bezpieczeństwa – modele i metody
PL
Praca dotyczy zagadnień filtracji i korelacji zdarzeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych. Filtracja jest wykonywana względem pewnych zdefiniowanych atrybutów charakteryzujących zdarzenie. Korelacja jest rozumiana jako proces kojarzenia ze sobą informacji o możliwych incydentach naruszenia bezpieczeństwa i zagrożeniach w sieci pozyskanych z różnych źródeł. Kojarzone są ze sobą zdarzenia o podobnych wartościach wspomnianych wcześniej atrybutów. Oba problemy są zdefiniowane i omówione są różne podejścia, które można zastosować do ich rozwiązania. Szczególna uwaga jest zwrócona na techniki grupowania i klasyfikacji.
EN
The paper is concerned with the problem of filtration and correlation of security incidents - suspicious events in computer networks. Each event is specifiable by a set of attributes and whole dataset is filtered w.r.t. these attributes to identify the suspicious events. Correlation is accomplished by looking for and analyzing relationships between suspicious events and vulnerabilities from heterogeneous datasets. The aim is to group data with the similar values of attributes. A brief survey of a set of techniques to investigate event patterns and combine suspicious events into meaningful entities is provided. The attention is focused on classification and grouping techniques.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
PL
Podczas projektowania receptury zaczynu cementowego jednym z najczęściej określanych parametrów po związaniu zaczynu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Parametr ten może być badany za pomocą metody niszczącej w hydraulicznej prasie wytrzymałościowej, jednak w ostatnich latach coraz częściej wytrzymałość mechaniczną wyznacza się przy użyciu metody nieniszczącej – poprzez pomiar prędkości przenikania fali w ultradźwiękowym analizatorze cementu. Ze względu na to, że jest to badanie proste do przeprowadzenia, ponieważ urządzenie automatycznie rejestruje przyrost wytrzymałości mechanicznej w jednostce czasu, to badanie takie najczęściej wykonuje się w ośrodkach badawczych, a wyniki są umieszczane w wytycznych do cementowania. Należy jednak zaznaczyć, że pod względem poprawy efektywności uszczelniania i stabilizacji kolumn rur okładzinowych bardziej istotna jest przyczepność tworzącego się płaszcza cementowego do powierzchni rur okładzinowych i formacji skalnej. Jednak tego rodzaju wyniki badań najczęściej są zaniedbywane. Ze względu na zależność pomiędzy wartością wytrzymałości mechanicznej i przyczepności stwardniałego zaczynu do powierzchni rur stalowych występuje możliwość obliczenia z dużym prawdopodobieństwem wartości przyczepności na podstawie uzyskanych wyników wytrzymałości na ściskanie stwardniałego zaczynu. Istnieją publikacje poruszające tematykę zależności analizowanych cech, jednak nie natrafiono na wyniki analizy korelacyjnej, na podstawie czego można by było określić, w jakim stopniu porównywane parametry mogą się pokrywać, a szczególnie w przypadku próbek z zaczynów o obniżonej gęstości. W związku z powyższym w niniejszej publikacji omówione zostały wyniki badań, na podstawie których przeprowadzono analizę korelacyjną wartości wytrzymałości na ściskanie i przyczepności do rur stalowych płaszcza cementowego powstałego z zaczynu o obniżonej gęstości. Analiza korelacyjna została wykonana dla wyników badań wartości wytrzymałości na ściskanie i przyczepności do rur stalowych próbek powstałych z 9 receptur zaczynów lekkich. Zaczyny podzielono na 3 grupy w zależności od rodzaju dodatku obniżającego gęstość. Dodatkową zmienną była temperatura i ciśnienie hydratacji. Dla tak sporządzonych próbek stwardniałych zaczynów wykonane zostały badania wytrzymałości na ściskanie oraz badanie przyczepności stwardniałego zaczynu do rury stalowej po czasie hydratacji wynoszącym 2, 7, 14 oraz 28 dni. Następnie uzyskane wyniki zostały poddane analizie korela- cyjnej, na podstawie której określono relacje pomiędzy analizowanymi cechami. Korelowano zależność przyczepności do rur od wartości wytrzymałości dla dwóch grup analizowanych cech. W pierwszej grupie analizie poddano stały skład zaczynu w zmieniającej się temperaturze pomiaru, natomiast w drugiej grupie analizowano różne receptury zaczynów w tej samej temperaturze. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślono równania empiryczne. Obliczono również, jaki procentowy udział w wartości wytrzymałości na ściskanie stanowi wartość przyczepności do rur stalowych. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy określaniu wartości przyczepności płaszcza cementowego z zaczynu lekkiego do rur stalowych w przypadku posiadania tylko wartości wytrzymałości na ściskanie.
EN
When designing the cement slurry recipe, one of the most commonly deter-mined parameters after setting the slurry is its compressive strength. This parameter can be tested by a destructive method using a hydraulic testing machine. In recent years, however, mechanical strength has increasingly been determined using a non-destructive method by measuring the speed of wave penetration in the Ultrasonic Cement Analyzer. As this test is simple to perform because the device automatically records the increase in mechanical strength per unit of time, it is most often carried out in research centers, and the results are included in the cementing guidelines. It should be noted that in terms of improving the efficiency of sealing and stabilization of the casing pipe columns, the adhesion of the cement sheath to the surface of the casing and rock formation is more important. However, these types of test results are mostly neglected. Due to the relationship between the value of mechanical strength and adhesion of the hardened cement slurry to the surface of steel pipes, it is possible to calculate the adhesion value with high probability based on the obtained compressive strength of the hardened cement slurry. There are publications on the dependencies of the analyzed features, but no correlation analysis results based on which it would be possible to determine to what extent the compared parameters can overlap were found, especially in the case of lightweight cement slurries. This publication therefore discusses the results of the research on the basis of which a correlation analysis of the values of compressive strength and adhesion to steel pipes of the cement sheath produced from reduced density cement slurry was carried out. The said analysis was carried out for the results of the tests of compressive strength and adhesion values for steel pipes of samples made from 9 lightweight cement slurries recipes. The cement slurries were divided into 3 groups depending on the type of density-reducing additive. An additional variable was the temperature and hydration pressure. For such prepared samples of hardened cement slurries, compressive strength tests and adhesion tests of hardened slurry to steel pipe after hydration time of 2, 7, 14 and 28 days were performed. The obtained results were then subjected to a correlation analysis on the basis of which the relations between the analyzed features were determined. The dependence of adhesion to pipes depending on the strength value for two groups of analyzed features was correlated. In the first group, a constant composition of cement slurries with changing temperature of the measurement was analyzed, while in the second group, various recipes of cement slurries were analyzed at the same temperature. On the basis of the obtained results, empirical equations were plotted. It was also calculated what percentage share of the value of compressive strength constitutes the value of adhesion to steel pipes. The results obtained can be helpful in determining the adhesion value of the cement sheath made of lightweight slurry to steel pipes when only compressive strength values are available.
PL
Uzyskanie szczelnego połączenia płaszcza cementowego zarówno z formacją skalną, jak i powierzchnią rur okładzinowych uzależnione jest od wielu parametrów projektowanego zaczynu cementowego. Jednym z bardziej istotnych parametrów jest filtracja zaczynu, której nadmierna wartość może powodować odfiltrowywanie wody w strefy chłonne, przez co zaczyn będzie wykazywał mniejszą przyczepność do powierzchni formacji skalnej, jak również do powierzchni rur okładzinowych. Dodatkowo nadmierna wartość filtracji może być przyczyną zakolmatowania strefy przyodwiertowej i w konsekwencji wydłużenia czasu niezbędnego do wywołania produkcji i zmniejszeniem wydajności odwiertu. Ponadto zbyt duże wartości filtratu w wyniku których wzrosną parametry reologiczne mogą być przyczyną rozszczelinowania złoża i utraty cyrkulacji, w związku z potrzebą użycia większych ciśnień tłoczenia zaczynu. Odpowiednia ilość wody zarobowej w zaczynie cementowym jest niezbędna do uzyskania wymaganego zgodnego z projektem cementowania czasu wiązania i osiągnięcia wymaganej wartości wytrzymałości na ściskanie. Parametry mechaniczne, głównie w początkowym okresie hydratacji zaczynu cementowego są niezwykle istotne z punktu widzenia przystąpienia do dalszych prac po cementowaniu oraz interpretacji uzyskanych wyników pomiarów stanu zacementowania. W przypadku uzyskania niskich wartości wczesnej wytrzymałości na ściskanie wyniki pomiarów geofizycznych mogą błędnie świadczyć o braku stwardniałego zaczynu cementowego w przestrzeni pierścieniowej. W związku z tym, że bardzo istotne jest utrzymanie wymaganych wartości filtracji płynnego zaczynu, jak również uzyskanie wymaganych optymalnych wartości wytrzymałości na ściskanie w niedługim czasie po wtłoczeniu zaczynu cementowego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki korelacji filtracji zaczynów i wczesnej wytrzymałości mechanicznej określonej za pomocą ultradźwiękowego analizatora cementu. W celu przeprowadzenia analizy korelacyjnej wartości filtracji i parametrów mechanicznych, wykonane zostały badania dla 8 receptur zaczynów, podzielonych na 2 grupy. W pierwszej grupie zaczynów zwiększano ilość dodatku mączki krzemionkowej przy zachowaniu stałego współczynnika wodno-cementowego natomiast w drugiej grupie zaczynów zwiększono również ilość wody w zaczynie. Dla tak opracowanych świeżych zaczynów wykonane zostały badania filtracji. Następnie zaczyny te zostały poddane badaniom narastania wczesnej wytrzymałości mechanicznej w ultradźwiękowym analizatorze cementu. Określano głównie wytrzymałość na ściskanie po 12, 24 oraz 48 godzinach od zarobienia zaczynu cementowego, a także czas rozpoczęcia budowania wytrzymałości mechanicznej oraz czas, po jakim stwardniały zaczyn uzyska wartość 3 MPa oraz 4 MPa. Następnie uzyskane wyniki badań filtracji zaczynów oraz wartości wczesnej wytrzymałości na ściskanie zostały poddane analizie korelacyjnej na podstawie której określono zależność pomiędzy analizowanymi cechami.
EN
Obtaining a tight connection of the cement sheath with both the rock formation and the surface of the casing depends on many parameters of the designed cement slurry. One of the most important parameters is the filtration of cement slurry, which excessive value may cause the filtration of water into the absorbing zones, so that the slurry will tend to detach from both the surface of the rock formation and also from the surface of the casing pipes. In addition, excessive filtration value can be the reason for clogging the zone near the well and, consequently, increase the time necessary to induce production and reduce the efficiency of the well. Too high values of the filtrate, as a result of which the rheological parameters increase, may cause cracking of the rock formation and loss of circulation, which will result from the necessity of using higher pressures. The correct amount of water in the cement slurry is necessary to obtain the required hardening time in accordance with the design and to achieve the required value of compressive strength. Mechanical parameters, mainly in the initial period of hydration of cement slurry are extremely important from the point of view of proceeding with further works after cementing and interpretation of the obtained results of cementing measurements. If low values of early compressive strength are obtained, the results of geophysical measurements may erroneously indicate a lack of hardened cement slurry in the annular space. As it is very important to obtain the required filtration values of the fresh slurry, as well as to obtain the required optimal compressive strengths shortly after the cement slurry placement, the paper presents the results of the correlation of cement slurry filtration and early mechanical strength determined by the Ultrasonic Cement Analyzer (UCA). In order to perform a correlation analysis of the filtration values and mechanical parameters, tests were carried out for 8 slurries, divided into two groups. In the first group of slurries the amount of the addition of silica flour was increased while maintaining a constant water-cement ratio, while in the second group of slurry the amount of water in the slurry was also increased. The filtration tests were carried out for fresh slurries. Then, these slurries were subjected to investigations of the expansion of early mechanical strength in an ultrasonic cement analyzer. The compression strength was determined mainly after 12, 24 and 48 hours from making a cement slurry as well as the start time of building mechanical strength and the time after which the hardened cement will obtain 3 MPa and 4 MPa. Next, the obtained results of the filtration of slurries and values of early compressive strength were subjected to a correlation analysis on the basis of which the relationship between the analyzed features was determined.
EN
This paper describes a study designed to find correlations between intellectual capital efficiency, measured using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), and selected components of reports submitted by KGHM Polska Miedź S.A., a Polish mining company. The study examined such components as the company’s intangible assets, number of jobs/FTEs (Full-time equivalent) and the net financial result. The timeframe explored here is the period between 2004 and 2018 (the last 14 years). We assumed that intellectual capital efficiency should be correlated with intangible assets, which are part of fixed assets, but the results of our study proved otherwise. Our analysis demonstrated that intellectual capital efficiency was correlated the strongest with the company’s financial performance.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony badaniu polegającemu na znalezieniu zależności pomiędzy efektywnością wartości kapitału intelektualnego mierzonego za pomocą metody VAIC – (Value Added Intellectual Coefficient) a wybranymi składnikami raportów przedkładanymi przez polskie przedsiębiorstwo górnicze KGHM Polska Miedź S.A. Składniki, które wzięto pod uwagę w badaniu to między innymi: wartości niematerialne i prawne, liczba etatów czy też poziom wyniku finansowego netto spółki. Horyzont czasowy jaki był wzięty pod uwagę w ramach artykułu to okres od roku 2004 do roku 2018 (ostatnie 14 lat). Autorzy artykułu założyli, iż efektywność wartości kapitału intelektualnego powinna być skorelowana ze składnikiem aktywów trwałych w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wyniki badań dały jednak rezultaty niezgodne ze wstępnymi założeniami Autorów niniejszego artykułu. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, iż najwyższy poziom korelacji z efektywnością wartości kapitału intelektualnego mają wyniki finansowe spółki.
PL
W artykule opisano relatywnie nowy model urządzenia mechanicznego wybudowanego w Polsce do określania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Pomimo że urządzenie powstało na potrzeby badania nawierzchni lotniskowych, sposób podejścia do kształtowania układu mechanicznego wywołującego docisk pionowy koła pomiarowego do nawierzchni predysponuje takie rozwiązanie również do wykorzystania go do badań nawierzchni drogowych. Chcąc przedstawić szerokie spektrum reakcji urządzenia na różne warunki poślizgu panujące na drogach, analizę poparto zarówno zbiorem wyników badań nawierzchni, na której warunki poślizgu zostały wymuszone w sposób sztuczny, jak i wynikami z badań nawierzchni lotniskowych in situ. W następstwie przedstawiono statystyczne aspekty uzyskiwanych wartości pomierzonych w zmiennych warunkach charakterystycznych dla zmian właściwości przeciwpoślizgowych rejestrowanych na nawierzchniach w ciągu roku.
EN
The article describes a relatively new model of a mechanical device built in Poland to determine the anti-slip properties of pavement surfaces. Despite the fact that the device was created to test airport pavements, the approach to shaping the mechanical system that causes the vertical force of the measuring wheel on the surface of the pavement predisposes this solution also to use it to test the surface of the pavement. To present the wide spectrum of the device’s response to various conditions of slip on roads, the analysis was supported by both a set of pavement test results, on which slip conditions were artificially enforced, as well as in-situ test results. Next, statistical aspects of the obtained values ​​measured in variable conditions characteristic for changes of anti-skid resistance properties registered on pavements during the year are presented.
EN
The main objective of the article is to present quantified and measurable risks likelihood appearance, impact and significance of inspected and monitored 48 commercial construction projects and their feasibility to be carried out. Original technical, financial and organisational feasibility studies in compliance with a rigorous Bank Investment Supervision requirements have been executed by the author in the period of 2005 – 2018. Methodology of construction project appraisal for financing and execution professional preparation have been laid out – technical documentation, arrangements, realisation. Analysis and assessment of Bank Investment Supervision consisted of project execution plan PEP, geotechnical and environmental conditions, permit design, agreements and decision impacts of local authorities, engineering contract for construction works, project insurance and performance bonds, schedule of execution tasks and their costs, payment plan, investment budget and project economical effectiveness, scope of monthly construction works execution assessed by Earned Value Method approach and handover procedure of construction project. An attempt was made to express numerically the relationship between risks impacts and their level of likelihood. Also, a method of associating the influence of projects risks impacts on the extent of the likelihood of project risk occurrence which makes possible to determine the direction and the strength of this relationship was presented. Finally, risks likelihood appearance, impact and significance variability of commercial construction projects within last two years of booming investment industry have been determined.
PL
W artykule przedstawiono techniczne, finansowe i organizacyjne metody oceny istotności ryzyk przedsięwzięć budowlanych podejściem i wymaganiami Nadzoru Bankowego. Zaprezentowano metodykę oceny poprawności przygotowania inwestycji niepublicznych do wykonania i finansowania oraz monitorowania ich realizacji według przyjętych, sparametryzowanych założeń kosztowych i czasowych. Celem badań była zestandaryzowana, mierzalna ocena kluczowych parametrów ryzyk zadań inwestycyjnych – ich wpływu, prawdopodobieństwa występowania i istotności - prowadząca do minimalizacji niewłaściwego kredytowania zadań inwestycyjnych przez Bank Finansujący. Analizie i ocenie poddano Plan Realizacji Projektu PRP, warunki geotechniczne i środowiskowe, projekt budowlany, uzgodnienia i decyzje administracyjne, kontrakt inżynierski, ubezpieczenia i gwarancje, harmonogram rzeczowo – finansowy, plan płatności, budżet inwestycji i jej rentowność z okresem zwrotu, poziom miesięcznego przerobu robót budowlanych Metodą Wartości Wypracowanej EVM, pomiar istotnych ryzyk inwestycyjnych oraz procedurę odbiorową przedsięwzięcia budowlanego.
EN
The selection of the formwork system for high rise building affects the entire construction project duration and cost. The study reports the factors influencing the selection of different formwork system in the construction of high rise buildings through structural questionnaire survey from the client, contractor, consultant, and interviews with expert members. Total of 40 technical factors was identified from the literature and 220 filled questionnaires were received from the respondent. Relative Importance Index method is used to find the topmost factors affecting the selection of formwork system. Additionally, from factor analysis 22 factors were identified to have a correlation with one another. Regression analysis reveals that duration of the project, maintenance cost, adaptability, and safety have impact on formwork selection across time, cost and quality. These findings could potentially increase the construction company’s existing knowledge in relation to formwork selection.
EN
The compressive strength and water absorption of cement mortars with different water-binder ratio (0.35, 0.45 and 0.55) and fly ash content (0, 10%, 20% and 30%) under water immersion were investigated, and the correlation between them was further analyzed. The internal microstructure and phase composition of mortar was studied by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The results show that the inside of mortar mixed with fly ash displayed the loose and porous microstructure. Therefore, the incorporation of fly ash reduced the compressive strength of mortar, especially the early strength, and the strength decreased with the increase of fly ash content, and the water absorption of mortar also increased. There was a linear correlation between the compressive strength and water absorption of mortar with the equation: fc = -3.838β + 62.332, where fc and β represented the compressive strength and water absorption, respectively. Therefore, when the water absorption of mortar immersed in water was measured, its corresponding compressive strength could be preliminarily inferred through this equation, which was of great significance for detecting and identifying the stability and safety of hydraulic structures.
PL
Prezentowany artykuł porównuje światowe rynki złota i ropy naftowej w celu wyjaśnienia zaskakująco wysokiej korelacji cen obu surowców od roku 1970 oraz imponującego ich wzrostu w porównaniu z cenami praktycznie wszystkich pozostałych surowców. Autorzy sugerują, że rozwój sytuacji na rynku naftowym i wynikające z niego skutki makroekonomiczne wpłynęły na inwestycje w złoto, zapewniając w ten sposób najbardziej wiarygodne wyjaśnienie dla synchronizacji zmian cen obu towarów. Analizując nadzwyczajne wzrosty cen ropy naftowej i złota, w szczególności w porównaniu z cenami innych metali i innych surowców mineralnych, autorzy zakładają, że najpierw nastąpił wzrost cen ropy, wywołany przez zewnętrzne ograniczenia dotyczące zdolności produkcyjnych. W konsekwencji wzrosła cena złota, niejako odpowiadając na potrzebę bezpiecznych inwestycji dla zachowania wartości środków inwestycyjnych, co jest cechą charakterystyczną złota, której nie posiadają inne metale i surowce mineralne. Prezentowany artykuł omawia także prawdopodobną ewolucję cen tych ważnych surowców argumentując, że ceny ropy w najbliższych dziesięcioleciach utrzymają swój poziom lub obniżą się, a ceny złota będą nadal kontynuowały wzrost, co doprowadzi do zniesienia związku pomiędzy cenami ropy i złota.
EN
This paper compares the global markets for gold and oil so as to explain the surprisingly high correlation of the two materials’ prices since 1970, and the exceedingly impressive rise of both price series compared with that of virtually all other primary commodities. We propose that developments in the oil market, and the resulting effects on the macroeconomy, influenced investment activity in gold, thus providing the most plausible explanation for the two commodities’ price synchronization. Our view on the extraordinary price increases of oil and gold, compared to a broad category of metals and minerals, is that oil prices rose first based on above-ground hurdles that restrained the capacity to produce, and gold prices then reacted as they were pushed up by rising safe-haven investment to store value – an attribute not shared by other metals and minerals. The paper also comments on the likely future price evolution of these important materials, arguing that oil prices will stagnate or weaken in the coming decades but that gold prices will continue to ride relatively high – thus leading to a collapse of the oil/gold price connection.
14
Content available remote Forecast of relationship between a relative humidity and a dew point temperature
EN
Relative humidity is a sensitive parameter in the sciences. It impacts the physical performance of electrical devices, metals, agro-food and biological items to name just a few. There are numerous factors such as dew point temperature, ambient temperature and solar radiation that can combine to influence relative humidity. There have been a handful of studies conducted on forecasting variations in relative humidity in the city of Biskra, Algeria. One typically finds that the dew point temperature is involved in variants of relative humidity, so we have been trying to predict it and create a semi-empirical equation as a function of apparent solar time, influenced by maximum and minimum dew point temperature, rather than create a new correlation related with ambient temperature. This study aims to contribute relative humidity as a function of the dew point temperature and validate it with experimental measurements.
EN
The article presents an assessment of the suitability of the cone penetrometer to determine the soil state. The work describes the principle of the device operation, which is similar to commonly used dynamic DPL probes. Then, the results of research conducted in Polish conditions using the new conical penetrometer were presented. A series of measurements were performed in real field conditions. On their basis, an attempt was made to correlate the results obtained with a conical penetrometer and a static probe CPT. Then, the obtained correlations were validated. On this basis preliminary evaluation of the conical penetrometer suitability for the soil state determining.
PL
Artykuł przedstawia ocenę przydatności penetrometru stożkowego do określenia stanu gruntu. W pracy opisano zasadę działania urządzenia, podobną do powszechnie stosowanych sond dynamicznych typu DPL. Następnie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach polskich z wykorzystaniem nowego penetrometru stożkowego. Szereg pomiarów wykonano w realnych warunkach terenowych. Na ich podstawie podjęto próbę korelacji wyników uzyskanych penetrometrem stożkowym oraz sondą statyczną CPT. Następnie uzyskane korelacje poddano walidacji i na tej podstawie wstępnie oceniono przydatność zastosowania penetrometru stożkowego do określenia stanu gruntu.
EN
The paper focuses on modular conveyors, mainly dedicated for the transport of parcel goods of various properties. Accent will also be put to their use in processes where the belt’s resistance to higher temperatures or to mechanical damage is required. The solution is aimed on the use for installation in larger transport units, production as well assembly lines. The proposal of the conveyor design allows to handle different line sections (bends, broken sections, etc.) using a single drive. The conveyor track will be solved with aim to the transport of goods (products) by means of automated trolleys. A proposal for the synchronization of the conveyor track with an automated handling device will be presented, which will ensure the final phase of the production chain, the relocation of production to the warehouse of finished products. The authors will focus on the calculation of subsequent intervals for automated means of handling as well on determining the capacity of the conveyor track.
EN
Over the last few decades, the study of radioactive radon gas has gained huge momentum due to its possible role in health related hazards. In the present work, pin-hole twin chamber single entrance dosimeters have been used for track measurements of radon and thoron. The annual average radon concentration varies from 50.3 to 204 Bq/m3 at all locations. Almost all the values are below the safe range provided by ICRP. Radon concentration is found to be higher in winter as compared to other seasons. Variation of radon with quality of dwellings is also discussed. The values of annual effective dose due to radon and thoron are also well within the range provided by ICRP and WHO. Radon and thoron exhalation rates are measured using SMART RnDuo monitor. The radon mass exhalation rates ranged from 11 to 71 mBq/kg/h while the thoron surface values ranged from 36 to 2048 Bq/m2/h. All the values are on the lower side. A weak correlation is found between radon and thoron concentrations and their exhalation rates. When compared with the values of other parts of northern India, the values of present investigation are on higher side.
EN
In paper results of calculations of correlation between temperature of rock mass in coal mine "Jas-Mos", and energy of tremor are presented. Correlation referred temperatures before tremor and after tremor, temperatures before tremor and energy of tremor and temperatures after tremor and energy of tremor. Also multiple correlation was calculated between the test values. At the correlation between difference of temperatures and energy of tremor was also determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń korelacji pomiędzy temperaturą górotworu a energią wstrząsu w kopalni węgla „Jas-Mos”. Określono korelację pomiędzy temperaturą przed wstrząsem i po wstrząsie, temperaturą przed wstrząsem i energią wstrząsu oraz temperaturą po wstrząsie i energią wstrząsu. Obliczono też korelację wieloraką pomiędzy badanymi wielkościami. Określono także korelację między różnicą temperatur i energią wstrząsu.
PL
W ostatnich latach tworzenie obywatelskich (społecznościowych) danych przestrzennych przez użytkowników Internetu, niebędących profesjonalistami w tym zakresie, jest coraz bardziej popularne. Świadczy o tym również rosnąca liczba inicjatyw opartych o dane zbierane na zasadzie crowdsourcingu (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie). Przyczynia się to do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej danych geoprzestrzennych. Celem artykułu było zbadanie jakie cechy społeczeństwa wpływają na zaangażowanie obywateli w tworzenie VGI (ang. volunteered geographic information) w Polsce. Do jego realizacji wykorzystano dane z projektu OpenStreetMap oraz dane charakteryzujące społeczeństwo pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. Były to między innymi: poziom wykształcenia, miesięczne wynagrodzenie, współczynnik feminizacji. Pierwszym etapem było określenie stopnia korelacji między danymi opisującymi społeczeństwo a danymi pozyskanymi w projekcie OpenStreetMap w podziale na powiaty. Następnie dla najbardziej skorelowanych zmiennych ułożono modele regresji wielorakiej i regresji ważonej geograficznie (GWR), co pozwoliło na wyznaczenie tych cech społeczeństwa, które miały istotny wpływ na pozyskiwanie VGI w Polsce.
EN
In recent years, the creation of volunteered geographic information (VGI) by Internet users, who are not professionals in this area is becoming increasingly popular. There is also a growing number of initiatives based on the data collected on the basis of crowdsourcing. This contributes to increase of the public awareness of geospatial data. The aim of the paper was to examine what features of socjety affect the involvement of citizens in creating VGI in Poland. To achieve this objective, data from the OpenStreetMap project and society data obtained from the Central Statistical Office (this included level of education, monthly salary, the feminisation rate) were used. The first stage was to determine the degree of correlation between the data describing the society, and the OpenStreetMap data divided into districts. Then, for the most correlated variables multiple regression and geographically weighted regression (GWR) models were arranged, which allowed the determination of the characteristics of a society that had a significant effect on the acquisition of VGI in Poland.
PL
Gospodarka rynkowa wymusza właściwy dobór środków technicznych i środków transportu ograniczający koszty realizacji planowanych inwestycji. Kryterium wyboru optymalnego wariantu realizacji badanego przedsięwzięcia w niniejszym artykule jest koszt i czas realizacji przedsięwzięcia. Istnieje zatem potrzeba wykazania współzależności między kosztem i czasem realizacji przedsięwzięcia uzasadniającej optymalny dobór środków technicznych i środków transportu. Na podstawie wyznaczonych kosztów realizacji inwestycji zależnych od czasu jej realizacji obliczono współczynnik korelacji Pearsona oraz przedstawiono korelacyjny wykres rozrzutu, który pokazuje korelację krzywoliniową. Z uzyskanych wyników wynika, że korelacja między kosztem i czasem realizacji inwestycji jest bardzo wysoka. Uświadomienie potencjalnych inwestorów o tej współzależności może niejednokrotnie prowadzić do znacznego obniżenia kosztów realizacji inwestycji, przy tylko nieznacznym wydłużeniu czasu jej realizacji. Inwestor dysponując takim narzędziem analitycznym ma możliwość wyboru korzystniejszego rozwiązania planowania inwestycji, dokonując wyboru między minimalizacją kosztu a czasem jej realizacji.
EN
The market economy requires the appropriate selection of technical means and means of transport, limiting the cost of the planned investments. The criterion for choosing the optimal variant of the implemented project presented in this article is the cost and the time of implementation of the project. There is a need to demonstrate the correlation between the cost and the implementation time of the project justifying the optimum selection of technical means and means of transport. Based on the projected time-to-invest cost the Pearson’s correlation coefficient has been calculated. A correlated scatter plot has been computed afterwards. All these shows the curvilinear correlation presence. The results show that the correlation between cost and time of investment implementation is significant. Potential investors should be aware that this correlation may often lead to a significant reduction of the cost of the investment, however a slight increase in the duration of its implementation must be considered. Having the analytical tool described above a potential investor will be able to decide on more favourable investment planning solution, choosing between cost minimization and execution time.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.