Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korelacja obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie możliwości generowania teksturowanych modeli brył budynków z wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych, na obszarze o gęstej zabudowie. Wykorzystanie tego rodzaju danych źródłowych narzuca zastosowanie określonego procesu technologicznego. Przedstawione zostaną sposoby pozyskiwania kolejnych produktów pośrednich tj.: surowej chmury punktów. NMT, przestrzennych wektorowych modeli budynków, true ortofotomapy i realistycznych tekstur ścian bocznych. Przedstawiony zostanie również sposób ich końcowej integracji przy użyciu oprogramowania typu GIS. Następnie zaproponowana zostanie analiza dokładnościowa. która pozwoli na określenie standardów, które spełnia utworzony 3D model miasta.
EN
The main purpose of this article is to show a possibility to generate textured building models from high resolution aerial images in densely built-up areas. The use of this type of data source suggests/implies/imoses the use of a particular process. The following paper describes how to acquire further intermediates, i.e .: the raw point cloud. DSM. DTM. space models of buildings. True Ortho photos and photo-textures. Next, a possible way of their final integration by using GIS software was presented and how an implementation of a precision analysis which allows the user to specify standards that meet the created 3D city model can be made.
EN
The digital image correlation is used to estimate influence of deposited heamocompatible coatings (gold and titanium nitride) on mechanical response of ventricular assist device Religa Heart_Ext made of Bionate II (thermoplastic polycarbonate urethane) under working conditions by comparison of the coated Religa Heart_Ext with uncoated Religa Heart_Ext. The DIC is applied for experimental investigation of the strains and displacements distribution on external surface of the blood chamber of ventricular assist device during loading. The experiment was conducted in a hydraulic system with water at operating temperatures of 25 and 37 °C, as well as under static pressures: 80, 120, 180, 220 and 280 mmHg, and static underpressures: –25, –45, –75 mmHg. The subsequent images were taken after stabilization of pressure on a set level. The applied research method shows that the nano-coating of 30 nm in thickness significantly affects deformation of the blood chamber of Religa Heart_Ext in macro scale. The proposed composition of coatings increases strain on external surface of the ventricular assist device.
EN
The vision-based method of civil engineering construction's in-plane deflection measurements was developed. Displacement field of the analyzed structure resulting from load was computed by means of digital image correlation coefficient. The application of homography mapping enabled the deflection curve to be computed from two images of the construction acquired from two distinct points in space. The shape filter and rectangular marker detector were implemented to provide higher level of automation of the method. There are discussed developed methodology, created architecture of software tool as well as experimental results obtained from tests made on lab set-ups.
PL
W pracy przedstawiono opracowany prototyp systemu wizyjnego do pomiarów dwuwymiarowych deformacji konstrukcji. Pole przemieszczeń analizowanego obiektu, powstałe pod wpływem działających obciążeń, wyznaczono przy pomocy znormalizowanego współczynnika korelacji. Zastosowanie przekształcenia homograficznego umożliwiło wykonanie pomiarów ugięcia konstrukcji na podstawie jej dwóch obrazów zarejestrowanych z dwóch różnych punktów przestrzeni. Zaimplementowany filtr kształtów oraz detektor znaczników referencyjnych umożliwił zwiększenie automatyzacji procesu pomiarowego. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę, architekturę stworzonego oprogramowania oraz wyniki testów eksperymentalnych systemu na stanowisku laboratoryjnym.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie bezkontaktowych metod optycznych do analizy kształtu ugięcia konstrukcji. W tym celu za pomocą macierzy homografii oraz współczynnika korelacji wyznaczono przemieszczenia reprezentujące deformacje konstrukcji w oparciu o obrazy konstrukcji przed i po deformacji uzyskane z dowolnie umiejscowionej kamery. Zastosowanie technik podpikselowych umożliwiło zwiększenie dokładności pomiarowej otrzymanego pola przemieszczeń analizowanego obiektu. Opracowaną metodykę oraz procedury zaimplementowano oraz przetestowano w środowisku programowym MATLAB.
EN
In the paper the application of non-contact optical methods for a construction deformation analysis was presented. Homography matrix and correlation coefficient were employed by the means of two construction images: state before and after deformation in order to obtain displacements field. It represents a shape deformation of the analyzed construction. Introduced subpixel techniques allowed measurement accuracy increasing for calculated displacement field. Developed methods and procedures were implemented and tested in programming environment - MATLAB.
PL
W artykule opisano metodykę generowania numerycznego modelu terenu (NMT) na podstawie rosyjskich obrazów stereoskopowych TK-350. Do badań wykorzystano panchromatyczną scenę stereoskopową TK-350 o pokryciu podłużnym 60 %, pozyskaną w październiku 2000 roku, w ramach jednej z ostatnich misji systemu Comet. Scena pokrywała swym zasięgiem obszar południowo-wschodniej Polski, w granicach, którego, znalazły się tereny o różnorodnych formach ukształtowania. Do opracowania danych źródłowych TK-350 wykorzystano oprogramowanie Z-Space będące modułem funkcyjnym systemu fotogrametrycznego Ortho/Z-Space, przeznaczonego głównie dla tego rodzaju danych. Stwierdzono, że wykorzystanie pełnego zestawu precyzyjnych danych orbitalnych do wyznaczenia elementów orientacji zewnętrznej zdjęć TK-350 zapewnia dokładność wyznaczenia tych elementów na poziomie 1/3 piksela obrazu źródłowego. Stwierdzono również, że technika pomiaru korelacyjnego odniesiona do cyfrowych obrazów TK-350 pozwala wygenerować NMT z dokładnością m H = 3.2 m dla terenów równinnych i falistych oraz 3.9 m dla trenów pagórkowatych i górzystych. Wykazano, że niedostosowanie parametrów programowych pomiaru korelacyjnego NMT na obrazach TK-350 jest główną przyczyną spadku jego dokładności. Stwierdzono, że pomiary wysokościowe realizowane techniką korelacji obrazów na bazie danych TK-350 stanowią doskonały materiał źródłowy do generowania warstwic na mapach topograficznych w skalach od 1:25 000 do 1:20 0000, w zależności od charakteru ukształtowania rzeźby terenu.
EN
Russian satellite stereo photographs taken with TK-350 cartographic cameras (GSD = 10m) have been collected for more then 20 years. Till 1991 this data was only available to Russian federal surveying offices and used for updating 1:25 000 scale topographic maps. Data from TK-350 has been made available worldwide after the US lifted the ban on satellite data with resolutions below 10 m.This data has not so far been used in Poland. The research project sponsored by the Ministry of Science is currently carried out at the Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw. It will evaluate the usefulness of TK-350 data for the generation of photogrammetric products for topographic databases including the accuracy of DTM measurements based on stereoscopic TK-350 data. The results published in foreign literature refer mainly to analytical photogrammetry, and are based on inappropriate reference data and disqualify the TK-350 data. In the described project, one stereoscopic TK-350 scene with a 60 % overlap of southwest of Poland was acquired on 20 Oct. 2000 by a Comet satellite. Russian original Z-Space software was used for orientation of the stereogram. Using this software and the original full set of orbital data orientation, an accuracy of 1/3 of pixel was achieved. Generation of DEM was done with the use of the image correlation method. RMSE (Z) = 3.2 m for flat regions and RMSE (Z) = 3.9 m for hilly regions were achieved. Satellite TK-350 photographs could be used for DEM and contour line generation on topographic maps on scales smaller then 1:25 000 for flat regions and on scales smaller then 1:200 000 for hilly regions.
6
Content available remote Metoda korekty wykresów pól prędkości w cyfrowej anemometrii obrazowej
PL
Zrealizowana praca miała na celu opracowanie i opanowanie metody korekty wykresów pól prędkości otrzymanych dzięki cyfrowej anemometrii obrazowej. Opracowano algorytm mający na celu identyfikację wektorów błędnych oraz zastąpienie ich wektorami uśrednionymi. Na podstawie algorytmu napisano program komputerowy (dla systemu Linux) oraz przeprowadzono szereg obliczeń celem weryfikacji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić przydatność zastosowanych metod oraz dostarczyły wiele istotnych i cennych informacji mogących znacznie udoskonalić metodę dla przepływów ustalonych i quasi-ustalonych
EN
The aim of this work was to elaborate and acquire proficiency in the correction method of velocity fields diagrams obtained by digital image anemometry. The algorithm for false vectors identification and their replacement by average vectors was determined. On the basis of this algorithm the software (for the Linux system) was written and a number of verifying calculations were carried out. The results obtained enabled one to confirm usability of the method. They were also a source of valuable information how to improve the method for steady state and quasi—steady state flows.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.