Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korbowód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The mathematical model for calculating the response time of the compression ratio of the mechanism for compression ratio changing (MCRC) is presented in this article. This revealed the influence of various engine factors with the connecting rod and crank mechanism (CRCM) on the operation of the MCRC (for example, the rate of the compression ratio change). The results of the study of the operation of the MCRC indicate a strong influence of the values  (relative area of flow passage of channels) and р (pressure) on the response time τ in the field of their small values. This indicates that with insignificant changes of the area of flow passage of channel of the hydraulic lock and the minute oil pressure in the cavities, a significant response rate of the MCRC is ensured. The results demonstrate the possibility of speedy compression ratio change in the engine with the MCRC. Calculation studies showed that the mechanism full operation occurs quickly (0.02 s per unit εx), which indicates the expediency of using such a high-pressure pump in a four-stroke gasoline engine with CRCM. The mechanism movable body complete movement (S = 4 mm) at the oil temperature in the hydraulic system of 45°C and pressure on the body of p = 60 bar are stated to occur for 0.2 s.
2
Content available remote Rozwiązanie procesowe do obróbki wszystkich rodzajów korbowodów
PL
Korbowody to silnie obciążone części silnika. Aby uwzględnić redukcję zatrudnienia i redukcję emisji CO2, korbowody stają się coraz lżejsze. Osiąga się to z jednej strony dzięki zastosowaniu wytrzymałych i innowacyjnych materiałów, a z drugiej strony dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym. Zmienia to również kształt prętów łączących i zwiększa się różnorodność kształtów. MAPAL oferuje pełny proces obróbki różnych typów prętów łączących - zarówno na linii produkcyjnej lub centrum obróbkowym, jak i na mokro lub obróbce MQL.
EN
A gamma-type Stirling engine, based on a dual flywheels’ concept, was designed and fabricated. Optimized design of the engine, with connecting rods, was introduced to achieve a steady state of the Stirling engine cycle. Performances of the engine were therefore presented in terms of piston motion, inertia force, angular speed, pressure-volume diagram and temperature difference. It was found that optimum length of 45 mm from the connecting rod was able to reach the maximum output mechanical speed of 738 rpm at the maximum inertia force of 0.5 N. The engine offered thermal efficiency of 46.15% and total output power of 1.21 W under the temperature difference of 267 K. In the future, this design is expected to prove useful for applications in portable generators.
EN
The article presents the results of simulations research carried out, using Finite Element Method. The simulations were made in the Abaqus software. Calculations were made on the connecting rod of opposed piston engine. The connecting rod was subjected to a compression tests. Different versions of the boundary conditions in the form of load forces and pressure distribution acting on the small end of the connecting rod were presented. Depending on the load distribution acting on the connecting rod small end, different distributions of stresses in the connecting rod geometry were obtained. All studies were performed for the same geometry, the same mesh grid, and for the same value of compressive force (research could be considered as comparable). Changing the size and distribution of stresses in the connecting rod, evidence the impact of the adopted boundary conditions of the load distribution on the calculation results. It is important for the use of modern simulation tools in the design process of new mechanical parts.
EN
The article presents the results of simulations research carried out, using Finite Element Method. The simulations were made in the Abaqus software. Studies were related to the reduction and improving of stress distribution in the connecting rod of opposite pistons combustion engine. The connecting rod has been developed in a 3D environment in the Catia software, then imported into the simulation tool, in which stress tests were performed. The connecting rod was subjected to a compression and stretching tests. Boundary conditions of forces used in simulation tests have been developed on the basis of the dynamic model created in the MSC Adams software. The study included nine iterations of geometric changes of connecting rod. Shape as well as properties such as parametric dimensions (rod length) were changed. The changes were dictated by the reduction of the maximum values of the stresses and the size of the fields with large stress values. As a result of the simulations, the improvement of the connecting rod strength was obtained by its geometrical change (which was obtained by reducing the stress fields).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
534--540, CD 1
PL
Układy tłokowo-korbowe to podstawowe i jednocześnie najbardziej odpowiedzialne układy w silnikach spalinowych. Tłoki silników spalinowych ze względu na duże ciśnienie, temperaturę, przyspieszenia oraz prędkości są elementami najbardziej obciążonym cieplnie i mechanicznie. Kolejnymi elementami o dużych obciążeniach są korbowody oraz wały korbowe. Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy rozkładu sił w układach korbowo-tłokowych. W artykule omówiono niekonwencjonalne układy wykorzystujące dwa korbowody przypadające na jeden cylinder. Porównano siły nacisku na poszczególne elementy. Wykazano zmniejszenie nacisku na korbowody oraz sworznie tłokowe. Udowodniono wyeliminowanie sił nacisku tłoka na ściankę cylindra w układzie z dwoma wałami korbowymi.
EN
Piston-crank systems are basic and the most responsible systems in Internal Combustion Engines. Engines pistons due to high pressure, temperature, acceleration and speed are the most thermally and mechanically loaded parts. Connecting rods and crankshafts are the next most loaded parts. The identification of improvement of forces distribution in crank-piston system is the aim of the paper. The unconventional systems using two rods per one cylinder are discussed in the article. The pressure forces on the elements are compared. The reduction of forces on the connecting rods and piston pins is shown. The elimination of piston reaction on cylinder in system with two crankshafts has been proven.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono dwa zagadnienia mechaniczne, a mianowicie analizę prędkości korbowodu oraz badanie prędkości wznoszenia się mechanizmu przegubowego. Głównym celem pracy jest opracowanie modelu analitycznego oraz numerycznego dla analizy prędkości korbowodu i przegubu. Materiał i metody: Materiał stanowi model mechaniczny korbowodu i przegubu. W opracowaniu stosuje się metodę analityczną oraz numeryczną z zastosowaniem programu Mathematica. Wyniki: Dla obu zagadnień opracowano modele analityczne z zastosowaniem rachunku różniczkowego. Opracowano algorytmy w programie Mathematica kreujące wykresy 2D i 3D ruchu punktu korbowodu po torze eliptycznym. Wniosek: Pokazanie technicznego zastosowania pochodnej funkcji jednej zmiennej, a w szczególności wyznaczania ekstremum funkcji, w wybranych zagadnieniach mechaniki technicznej, sprzyja lepszemu zrozumieniu i stosowaniu podstawowych pojęć rachunku różniczkowego.
EN
Introduction and aims: The paper presents two mechanical problems, namely the analysis of the velocity of the connecting-rod and the test velocity of bar link-age mechanism. The main aim of this work is to develop the analytical and numerical model for the analysis of the velocity of the connecting-rod and bar link-age. Material and methods: Material is a mechanical model of a connecting-rod and bar link-age. The study used an analytical method and numerical by using Mathematica program. Results: For both problems has been developed analytical models using differential calculus. Also have been written some algorithms in Mathematica program that creates 2D and 3D graphs of connecting-rod movement of the point on the elliptical path. Conclusion: Showing technical application of a function of one variable, in particular case for determining extreme of function, in technical mechanics of selected problems, promotes better understanding and applying the fundamental concepts of calculus.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania programu VeraCAD do projektowania parametrów procesu walcowania przedkuwek dla odkuwek o wydłużonym kształcie, charakteryzujących się zmiennym przekrojem poprzecznym na długości. Przedstawiono kolejne etapy projektowania technologii, zwracając uwagę na odpowiedni dobór parametrów decydujących o możliwości przeprowadzenia procesu walcowania oraz uzyskaniu poprawnego kształtu przedkuwki. Jako weryfikację prognozowanych kształtów przedkuwki w kolejnych przepustach przeprowadzono modelowanie numeryczne MES, którego wyniki wykorzystano do porównania założonych i uzyskanych po walcowaniu przekrojów przedkuwki. Poprawność zaprojektowanego kształtu przedkuwki weryfikowano programem do analizy procesu kucia przy zastosowaniu zaprojektowanej przedkuwki pod kątem uzyskania całkowitego wypełnienia wykroju oraz wielkości wypływki.
EN
The paper presents an example of design of reducer rolled perform for forged parts of significant transverse cross-section differences with the aid of VeraCAD system. Results of determination of calibration plan, based on reduction limits along the rolled bar, allowed generation of perform CAD models and rolling impressions for each rolling pass. Obtained scheme of calibration was verified with numerical modelling with finite element method, which showed discrepancies in shape and indicated corrections in elongation and displacement predictions. Furthermore, numerical modelling of forging operations verified reliability of the design of the perform, based of mass distribution calculated with a use of numerical model of the finished part.
EN
Testing of materials properties is usually a discipline for the quality assurance during manufacturing processes. In condition monitoring, certification or upgrading of existing plants and in failure analysis similar benefits from non-destructive testing of materials properties can be achieved. Another benefit from the Non-Destructive Metallography (NDM) is that the test can be made on-site. NDM is a well established and proven tool to help determine the integrity of generator and hydro turbine components during their life-cycle in power plant environments. On-site metallography of components makes it possible to evaluate the microstructure of materials. It allows microstructural analysis of large components that are difficult to move or not permitted to be destructively tested, enabling rapid evaluation of the material. Here are monitored the microstructural changes and crack detection in St 35 connecting rod steel after approximately 15 years in service. The paper includes a short description of the replica method as a technique for microstructural examination of components by using non-destructive testing method.
PL
Praca zawiera opis zasady działania i przeznaczenia korbowodu. Wymieniono metody obliczeń stosowane przez inżynierów i najczęściej występujące uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji pojazdów. Wykonano badania numeryczne korbowodu o przekroju H w programie ANSYS Workbench. Przedstawiono mapy naprężeń zastępczych i odkształceń zastępczych. Następnie przeprowadzono analizę zmęczeniową oraz wyznaczono współczynnik bezpieczeństwa i minimalną liczbę cykli pracy.
EN
The work includes description of the principles and purpose of connecting rod. Method of calculation used by engineers and the most common damage resulting from wrong using were mentioned. Numerical analysis on I-section connecting rod shank is made in ANSYS Workbench. The distribution of stress, strain were showed, then the fatigue analysis was carried out, where the safety factor and the minimum number of work cycles were defined.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wytrzymałościową wybranych elementów układu tłokowo korbowego jednocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym. Analizie poddane zostały: tłok, korbowód, wał korbowy oraz sworzeń tłokowy. Wykonano modele geometryczne części silnika, które poddano obliczeniom numerycznym wykonanym w programie ABAQUS. Zaprezentowana analiza obejmuje obliczenia dotyczące rozkładu naprężeń i przemieszczeń w modelach części, rozkładu temperatury, a także uwzględnia zachowanie się części pod wpływem działania sił bezwładności. W tej części artykułu przedstawiono analizę korbowodu oraz wału korbowego przedmiotowego silnika.
EN
The paper presents the strength analysis of selected elements of the piston-crank single-cylinder diesel engine. The piston, the connecting rod, the crankshaft and the piston pin were analyzed. The geometrical models of the engine that were made, were subjected to numerical calculations in the ABAQUS program. The presented analysis includes calculations of the distribution of stresses and displacements in the models of parts, the temperature distribution and it also includes the behavior of the parts under the influence of inertia. This section concentrates on the analysis of the connecting rod and the crankshaft of the single-cylinder diesel engine.
PL
Praca dotyczy komputerowego modelowania i symulacji zjawiska zużycia zmęczeniowego korbowodu silnika spalinowego Honda D14A3. Opracowano modele: fizyczny, matematyczny i komputerowy procesu zmęczenia. Do modelowania zastosowano przyrostowy, uaktualniony opis Lagrange'a oraz adekwatne miary przyrostów naprężeń i odkształceń. Symulacje komputerowe przeprowadzono w systemie ANSYS. Otrzymano wyniki stanu naprężeń zredukowanych, odkształceń zredukowanych, trwałości i współczynnika bezpieczeństwa. Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej korbowodu silnika spalinowego może się odbywać na drodze analiz otrzymanej krzywej Wöhlera.
EN
The paper is about computer modeling and simulation of internal combustion engine connecting rod fating phenomena. The mathematical, physical and computer models of fating were elaborated. The incremental, updated Lagrange's description were used to modeling adequate measure of stress and strain increment. Computer simulations were conducted in Ansys system. One received results of reduced state of stress, reduced strains, working life and safety correlation. Prognostication of internal combustion engine connecting rod fating strength can be made on the way of received Wöhler curve analyze.
13
Content available remote Proces kucia korby wału składanego silnika okrętowego
PL
Przedstawiono analizę kucia korby do wału składanego silnika okrętowego. Skupiono się na doborze kąta rozwarcia kowadła dolnego w operacji wyginania korby. Wyniki symulacji numerycznej przedstawiono w postaci rozkładów temperatury i odkształceń oraz wykresów siły. Proponowana technologia powinna stanowić podpowiedź w konstrukcji narzędzi w celu minimalizacji sił występujących w procesie kształtowania.
EN
A review of the crank forging process for production of the built-up marine engine crankshafts is presented. Particularly enlightened is the procedure of setting the base anvil throat angle in the crank bending operation. The results of digital simulation are presented in the form of temperature distribution, deflection patterns and effort diagrams. The suggested process instructions should contain suitable prompts for the tool designing engineers aiming in reduction of forces generated during the forming process.
PL
W pracy przedstawiono kompleksowy proces projektowania przedkuwki walcowanej. W celu uzyskania większej dokładności kształtu i wymiarów przedkuwki oraz obniżenia kosztów fazy projektowania procesu walcowania zastosowano specjalistyczne oprogramowanie VeraCAD, bazujące na modelowaniu bryłowym. Proces modelowania tym systemem omówiono na przykładzie odkuwki korbowodu.
EN
In the paper the design process of rolled preform was carried out. In order to obtain larger accuracy of shape and dimensions of preform and to decrease the costs of reducer rolling technology design the special software VeraCAD, basing on the solid modelling, was used. Modelling process was described for example of connecting-rod.
15
Content available remote Montaż i analiza wymiarowa zespołu tłok-korbowód w silniku spalinowym
EN
The volume of combustion chamber consists of head and cylinder space. The distribution of volumes in the cylinder depends on accuracy of dimensions, determined the production process and precision of the piston - rod connecting during assembling. In this paper presents analyses tolerance of the piston - rod connecting and it assembly. The scheme of aim dimensions was elaborated for calculation height of volumes in the cylinder space.
PL
W artykule przedstawiono aspekty modelowania numerycznego procesu kucia matrycowego, na przykładzie kształtowania odkuwki korbowodu. Przeanalizowano dwa warianty kucia matrycowego odkuwki korbowodu: w układzie pojedynczym (z przedkuwki walcowanej metodą WPK) oraz w układzie podwójnym (bezpośrednio z pręta). Przedstawiono możliwości analityczne, wynikające z zastosowania metody elementów skończonych, modelowania numerycznego w analizie złożonych procesów kucia z wypływką. Omówiono także niedogodności modelowania procesów kształtowania plastycznego w komercyjnych pakietach oprogramowania MSC.SuperForm i QForm 3D.
EN
In this paper, the aspect of numerical modeling of die forging process are presented on the example of forming of crank shaft forging. Two variants of forging of this crank shaft were analyzed: in single system (from a preform rolled by means of cross-wedge rolling) and in double configuration (directly formed from the bar). The analytical possibilities, which resulted from the application of finite element method and numerical modeling in the analysis of complex forging processes with flash, were discussed. At the same time disadvantages of modeling of metal forming processes in commercial software MSC.SuperForm and QForm 3D were analyzed.
PL
Przedstawiono analizę obliczeń numerycznych procesu kucia matrycowego okuwki wydłużonej kutej w matrycach otwartych na zespole agregatów z zastosowaniem walcowania przedkuwki i kucia na prasie. Obliczenia numeryczne wykonano dla kilku alternatywnych technologii przy założeniu różnych kształtów i masy wsadu. Analizę przeprowadzono uwzględniając rozkład odkształceń, temperatury i parametrów energetycznych procesu kucia oraz wielkości uzysku kuźniczego dla przyjętych technologii.
EN
In the paper numerical modelling of the multistage die forging process of connecting-rod was analysed. Numerical calculation was performed for a several alternative technologies with different weight and shape of a billet. In the analysis of the assumed technologies strain, temperature and energy parameters distribution and forging yield have been investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.