Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Materiały wybuchowe emulsyjne (MWE) są jednym z dominujących środków strzałowych stosowanych w kopalniach rud miedzi. W pracy przedstawiono parametry termodynamiczne i detonacyjne dwóch MWE oraz podano parametry techniczne urządzenia mieszalniczo-załadowczego UGPL-1 stosowanego podczas eksperymentów do ich produkcji i załadunku do otworu strzałowego. Opisano technologię formowania materiałów wybuchowych i wyniki prób kopalnianych.
EN
Emulsion explosives are one of the dominant blasting agents used in copper ore mines. The paper presents thermodynamic and detonation parameters of two emulsion explosives and technical parameters of the UGPL-1 mixing and loading device used during experiments for their production and loading into the blast hole. The technology of preparation explosives and the results of mine tests are described.
EN
The effectiveness of reclamation activities in a tailing pond has been evaluated by the application of mineral and organic substances and remediation plants with water absorbing geocomposites. The research was conducted on the tailing pond of the former copper mine in Iwiny, Poland, basing on a strict, trifactorial experiment set up with the use of the split-split-plot method with 4 replications. The main experimental factors were the variants of substrate modification, various species (or mixtures) of reclamation plants and the presence of water absorbing geocomposites. The conducted experiments did not demonstrate a significant influence of various types of tailing additives. The usability of individual species of reclamation grass or their mixtures for the reclamation was similar. Water absorbing geocomposites contributed to the improvement of difficult vegetation conditions that occur in tailing ponds.
PL
Analizowano stan zanieczyszczenia metalami śladowymi (ołów, miedź, nikiel, cynk, kadm, chrom, kobalt) osadów dennych w zbiorniku zaporowym „Słup” na Dolnym Śląsku na tle potencjalnego wpływu emisji z kopalni miedzi. Stopień zanieczyszczenia osadów dennych określono na podstawie wartości współczynnika geoakumulacji metali (Igeo). Spośród analizowanych metali śladowych kadm, ołów i cynk przyjmowały wartości mieszczące się w grupie osadów niezanieczyszczonych (I klasa czystości osadów). Z kolei zawartość kobaltu i miedzi osiągała wartości przypisane osadom niezanieczyszczonym i umiarkowanie zanieczyszczonym (klasa I i II), a nikiel i chrom osadom umiarkowanie zanieczyszczonym (klasa II). Badania wykazały nieznaczny wpływ oddziaływania kopalni miedzi na środowisko wodne zbiornika zaporowego. Możne to wynikać z napływu mas powietrza na teren Dolnego Śląska najczęściej z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego. Dlatego kopalnia miedzi, znajdująca się na północ od zbiornika, nie ma większego wpływu na jakość wód retencjonowanych w zbiorniku zaporowym.
EN
Degree of trace metal contamination (lead, copper, nickel, zinc, cadmium, chromium, cobalt) of bottom sediments from the Slup dam reservoir in Lower Silesia was analyzed considering potential effect of copper mine emissions. Degree of bottom sediment contamination was determined on the basis of a geoaccumulation factor for metals (Igeo). Among the analyzed trace metals, values for cadmium, lead and zinc were within the limits for the uncontaminated sediment group (class I). Cobalt and copper content were at the “uncontaminated” and “moderately contaminated” level (class I and II), while that of nickel and chrome — within limits for the moderately contaminated group (class II). The research pointed towards a negligible copper mine impact on the water environment of the dam reservoir. This could be explained by the inflow of air masses over the Lower Silesia Region mostly from the west and south-west. Therefore, the copper mine located to the north of the reservoir does not have a major effect on quality of the dam reservoir water.
PL
Na początku XX wieku na półwyspie Synaj, podczas archeologicznego rozpoznania pozostałości starożytnego górnictwa turkusów, odkryto w kopalniach w rejonie Serabit el–Khadem inskrypcje egipskie oraz inne, będące uproszczonym systemem fonetycznego zapisu opartego na egipskich hieroglifach, nazwanym później pismem proto-synajskim. Kilkadziesiąt lat później inskrypcje proto-synajskie odkryto w kopalni miedzi w Timna w Izraelu oraz w 2009 r. w Wadi el–Hol nieopodal Teb w Egipcie. Pismo proto-synajskie obecnie uważane jest za pismo będące najstarszym alfabetem przystosowanym do zapisu języków północnozachodnio-semickich. Przypuszczano, że jego twórcami są kananejscy (?) górnicy pracujący na potrzeby egipskich władców. W wielu wariantach odczytań tych inskrypcji pojawiają się odniesienia do górnictwa. W kilku przypadkach tłumaczeń osiągnięto wyniki, które są przyjmowane w większości przez środowisko naukowe. Wśród odczytań inskrypcji istotnych dla tematu tego artykułu jedno odnosi się do uwielbionej „patronki” górników, brzmi ono Dla Pani – lb ‘ lt. Szanowaną Panią jest egipska bogini Hathor, która wydaje się być patronką ówczesnych synajskich górników, prawdopodobnie bez względu na ich pochodzenie etniczne. Kolejne odczytanie innej inskrypcji jest również intrygujące. Napis wymienia „szefa górników” – rb nqbnm, postać całkowicie świecką. Hipoteza ta jest obecnie podważana ponieważ status społeczny pracujących na pustyni robotników nie kojarzy się ze środowiskiem intelektualnie zdolnym do stworzenia takiego przełomowego dla rozwoju cywilizacji wynalazku jakim jest alfabet. Autor artykułu nie zgadza się z takim ujęciem tego zagadnienia argumentując, że prowadzenie prac wydobywczych (i hutniczych) wymaga istnienia złożonej struktury organizacyjnej o charakterze przedsiębiorstwa, w którym nisko wykwalifikowani robotnicy i niewolnicy mogli wykonywać tylko najprostsze prace. Rozwój kopalni, poszukiwanie nowych złóż, zbyt surowca, aprowizacja i inne zadania potrzebne do przetrwania ludzi na pustyni musiały być w rękach odpowiednich, wykształconych kadr. Powstanie w tym kręgu idei pisma alfabetycznego można uznać za bardzo prawdopodobne.
EN
At the beginning of the 20th century, Egyptian inscriptions as well as other inscriptions – a simplified writing system, later called Proto-Sinaitic writing, were discovered on the Sinai Peninsula in mines situated near Serabit el–Khadem during an archaeological reconnaissance of the remains of the ancient turquoise mining. After several dozen years Proto-Sinaitic inscriptions were also discovered in the copper mine in Timna in Israel and in Wadi el-Hol near the Egyptian Thebes in 2009. It is currently believed that the Proto-Sinaitic writing used the oldest alphabet which was later adapted to writing the characters used in the Northwest Semitic languages. It was assumed that the writing had been created by Canaanite miners working for Egyptian rulers. Several references to mining appear in numerous variants of readings of the inscriptions. In case of a few translations, the majority of the results achieved are recognised by scientists. Among the readings of the inscriptions that refer to the subject matter of this article, one refers to the beloved “patron” of the Sinai miners of the time, and reads For the Lady – lb‘lt. This respected Lady is the Egyptian goddess Hathor, who seems to be the patron of the contemporary Sinai miners, presumably irrespective of their ethnic origin. The next reading of another inscription is also intriguing. The inscription mentions “the miners’ boss” – rb nqbnm, an entirely lay person. This hypothesis has now been undermined, as the social status of the workers working in the desert was not associated with the intellectual circles that were capable of creating such a ground-breaking invention in the development of the civilisation as is the alphabet. The author opposes to such an approach, arguing that conducting mining (and smelting) required a complex organizational structure resembling that of an enterprise, in which poorly skilled workers and slaves were only able to carry out the easiest work. The development of the mines, searching for new deposits, selling the resources, provisioning and other tasks that were necessary to survive in the desert must have been arranged by educated personnel. It is therefore highly probable that indeed those were the people who came up with the idea of an alphabetic writing.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania metody georadarowej (GPR) w detekcji oraz okonturowaniu stref spękań i podwyższonej porowatości w stropach wyrobisk górniczych. Badania georadarowe przeprowadzono z poziomu wyrobisk, na oddziale G-12 w O/ZG „Polkowice–Sieroszowice” oraz G-12 w O/ZG „Rudna”. Pomiary wykonano w standardzie krótkooffsetowych profilowań refleksyjnych z użyciem anten bistatycznych o częstotliwości 50 MHz i 250 MHz. Na etapie cyfrowego przetwarzania echogramów zastosowano standardowe procedury. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów GPR, a w analizach otrzymanych echogramów wykorzystano dane z otworów wiertniczych wykonanych na oddziałach, na których prowadzono badania. Echogramy zademonstrowano w formie map rozkładów energii sygnałów georadarowych, jak i w klasycznej formie rozkładu amplitud refleksów.
EN
This paper presents the possibilities of using GPR method for the detection and outline of fractured and high-porosity zones in roofs of excavations. The GPR surveys were carried out from the excavations level, at the section G-12 in the O/ZG Polkowice-Sieroszowice and G-12 in the O/ZG Rudna. Measurements were made in the standard short-offset reflection profiles by use of bistatic antennas with frequency of 50 MHz and 250 MHz. During GPR digital data processing, standard procedures were applied. This article presents selected results of the GPR measurements. The interpretation of radargrams is based on data from boreholes on the sections, where the research was performed. The radargrams were presented in the form of a signal envelope maps as well as in the classical form of the amplitude reflections map.
EN
The primary objective of the study was to determine the volumes of emission and dispersion of gaseous pollution from 3 exhaust shafts of a copper mine P-VII, SW-3 and SG-2. To calculate the volumes of emission and dispersion of SO2, NO2 and CO the KOMIN and RWW computer programs were applied. The conducted analysis of the calculations and computer simulation showed that the extent of the impact of emisson on the rural residential area situated in the nearest vicinity of the shaft site is insignificant. The observed exceedance of reference values occurred on the premises of KGHM Polska Miedź S.A. The computer simulation proved that the nature reserve 'Buczyna Jakubowska' situated 1.6 kms north-west of the nearest emitters belonging to the mine is not exposed to above-standard concentrations of SO2, NO2 and CO.
PL
Podstawowym celem pracy jest określenie wielkości emisji i dyspersji zanieczyszczeń gazowych z 3. szybów wydechowych kopalni miedzi P-VII, SW-3 i SG-2. Do obliczeń wielkości emisji i dyspersji SO2, NO2 i CO wykorzystano program komputerowy KOMIN oraz RWW. Analiza wyników obliczeń i symulacji komputerowej pokazała, że zasięg oddziaływania emisji na zabudowę wiejską znajdującą się w najbliższych odległościach od rejonów szybów jest znikomy. Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych znajdowały się na terenie należącym do KGHM Polska Miedź S.A. Symulacja komputerowa wykazała, że Rezerwat przyrody ,,Buczyna Jakubowska’’ leżący 1,6 km na północny-zachód od najbliższych emitorów rejonu kopalni nie jest narażony na ponadnormatywne stężenia SO2, NO2 oraz CO.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mapowana procesu wydobywczego metodą Value-Stream Mapping. W pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia wartości i marnotrawstwa dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Zaprezentowano koncepcję algorytmu zbierania danych i dokonywania pomiarów, który pozwala na opracowanie mapy stanu obecnego. Przedstawiono wstępne wyniki mapowania strumienia wartości. Metoda, którą poddano analizie pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym.
EN
The article presents a concept of adaptation the Value Stream Mapping method (VSM) to the mining industry environment. VSM method is widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System (TPS). The paper describes an attempt to define "value" and "waste" for the copper mine conditions. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. A value stream can be defined as all the activities - both value added and non-value added - required to take a product or service through a value flows. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream. The paper discuses also an algorithm of observing and measuring the chosen process. The algorithm enables developing a current-state map. Examples of the process division into value-added and non-value-added activities and a comparison of 7 types of waste defined in the automotive industry with potential waste that can be noticed in a mine are also presented in the article.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę możliwości zastosowania komputerowego wspomagania pracy sztygara zmianowego na oddziale górniczym. W artykule opisano wyniki obserwacji, pokazujące iż istnieje możliwość skrócenia czasu poświęcanego na wykonywanie czynności administracyjnych wprowadzając rozwiązanie elektronicznego wspomagania pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewiduje się znaczne skrócenie czasu poświęcanego na wypełnianie różnych dokumentów, a co za tym idzie możliwość przedłużenia bezpośredniej pracy w rejonie eksploatacji.
EN
This paper presents an analysis of the applicability of computer-aided shift foreman's work at the mining unit. Workflow analysis during one day change is presented, and also presented in a graphical representation on a diagram of processes succession. The article describes the results of the four-day observations run in one of the Polish mine, showing that it is possible to shorten the time taken to perform administrative tasks by introducing an electronic solution to support the shift foreman's work. This solution is expected to significantly reduce the time taken to fill a variety of documents, and thus the possibility of extending direct work in the area of operation.
10
Content available remote Fenomen Ψ w sejsmiczności górniczej
PL
Fenomen Ψ, w budowie modelu EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale), zaliczany do długoterminowych prekursorów trzęsień ziemi od wielu lat wykorzystywany jest w sejsmologii naturalnej do prognozy wystąpienia silnego trzęsienia. Pozwala on zobrazować skokowy wzrost poziomu sejsmiczności występujący na badanym obszarze, na długo przed wystąpieniem dużego wstrząsu. Wzrost ten przedstawiony jest poprzez zmianę poziomu magnitudy oraz wskaźnika sejsmiczności. W artykule przeanalizowano wstrząsy indukowane pracami górniczymi z kopalni „Rudna” z oddziałów G-1/7, G-3/4, G-4/5, G-8/2 w celu sprawdzenia możliwości wystąpienia Ψ-fenomenu w sejsmologii górniczej. Proces sejsmogeniczny w kopalniach znacząco różni się od mechanizmów sejsmogenezy trzęsień naturalnych. Sejsmiczność w kopalniach ściśle związana jest z prowadzoną eksploatacją górniczą, wstrząsy zazwyczaj występują w pobliżu przodka, a lokalizacja wstrząsów zmienia się wraz ze zmianą miejsca eksploatacji. Pomimo tych różnic analiza pokazuje, że Ψ-fenomen występuje również w sejsmiczności indukowanej. Dalsze badania pozwolą ustalić możliwość zastosowania tego fenomenu w analizie zagrożenia sejsmicznego.
EN
The phenomenon Ψ, in the construction of the model EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale), counted among long-term precursors of earthquakes, is used since many years in natural seismology for the prediction of strong earthquake occurrence. It allows to illustrate the step increase of the seismicity level occurring in the investigated area for a long time before the occurrence of a big tremor. This increase is presented through the change of the magnitude level and seismicity index. In the article tremors induced by mining operations from the ”Rudna” mine from the districts G-1/7, G-3/4, G-4/5, G-8/2 were analyzed in order to check the possibility of Ψ-phenomenon occurrence in mining seismology. The seismogenic process in mines considerably differs from the mechanism of natural earthquake seismogenesis. Seismicity in mines is strictly connected with the conducted mining exploitation, tremors usually occur in the vicinity of the face, and the location of tremors changes along with the change of the exploitation site. In spite of these differences the analysis shows that the Ψ-phenomenon occurs also in the induced seismicity. Further investigations will allow to determine the possibility of application of this phenomenon in the analysis of the seismic hazard.
11
Content available remote Kombajn chodnikowy klasy 600 – rozwój produktu
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji z nr 4 „NiS” z bieżącego roku. Autor przedstawia kombajn klasy 600 w wersji dedykowanej dla kopalni miedzi KGHM SA. W artykule dokonano również porównania z maszyną już pracującą w jednej z kopalń Kombinatu.
12
Content available remote Pustynia Atakama i najgłębsza odkrywka świata - kopalnia miedzi Chuquicamata
PL
Relacja z wyprawy do regionu II w Chile, znajdującego się w obrębie tzw. Wielkiej Północy (Norte Grande). Autor opisuje atrakcje turystyczne i geoturystyczne na trasie przez pustynię Atakama. Przedstawiona została kopalnia odkrywkowa Chuquicamota, która jest najgłębszą tego typu kopalnią na świecie; jej głębokość sięga w chwili obecnej 880 m.
PL
Przedstawiono aktualny stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach KGHM Polska Miedź SA. Scharakteryzowano zjawiska dynamiczne ze skutkami w wyrobiskach górniczych, które wystąpiły w 2006 roku. Omówiono wybrane przykłady tąpnięć i odprężeń. Wskazano na utrzymujący się wysoki poziom aktywności sejsmicznej górotworu i utrzymywanie się dużego potencjalnego zagrożenia tąpaniami.
14
Content available remote Mina "Brillador" patrimonio historico de la Universidad de la Serena
PL
Kopalnia Brillador jest kopalnią szkolną, własnością Uniwersytetu w La Serena, położoną 20 km na północ od miasta. Kopalnia ma 240 lat historii. Wydobywany przez nią urobek minerałów miedzionośnych był wytapiany w latach 1830-1910 na bazie procesu Lamberta. W 1940 r. kopalnia została przyjęta przez Wydział Górniczy, a w chwili obecnej przez Uniwersytet w La Serena. Kopalnia jest dobrze utrzymywana, pracują tu inżynierowie górniczy.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny zniszczenia wysięgnika ładowarki, która była eksploatowana w podziemnej kopalni miedzi. W tym celu przeprowadzono eksperyment numeryczny, budując model dyskretny wysięgnika ładowarki i określono warunki brzegowe. Przeprowadzono metodą elementów skończonych obliczenia wytrzymałościowe wysięgnika ładowarki, uzyskując stan jego wytężenia dla ekstremalnych przypadków obciążeń. Wykonano badania makroskopowe i fraktograficzne, badania mikroskopowe i twardości materiału, z którego został wykonany zniszczony wysięgnik ładowarki. W podsumowaniu i wnioskach na podstawie otrzymanych wyników podano splot przyczyn zniszczenia wysięgnika ładowarki.
EN
The paper describes some destruction reasons of loader outrigger exploited in underground copper mine. For this purpose there was made numerical experiment, construction of discrete model of loader outrigger and edge conditions were determined. Strength calculations were carried out using FEM methods, getting the effort stet for extreme load conditions. Macroscopic and microscopic observations and factography were made as well as hardness measurements of the material of loader outrigger. In the summary and conclusions there were presented nexus of reasons leading to loader outrigger destruction.
PL
W podziemiach kopalń miedzi do odstawy urobku stosuje się platformy samojezdne napędzane wysokoprężnym silnikiem spalinowym. Taka platforma, szczególnie podczas manewrowania, wytwarza duże ilości spalin, które są bardzo uciążliwe dla pracujących tam górników. Ilość spalin można poważnie ograniczyć stosując hybrydowy napęd platformy, składający się ze silnika spalinowego i silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono koncepcję takiego układu.
EN
n the underground copper mines self-propelled platforms driven by diesel engine are used for output haulage. Such platforms generate a lot of exhaust gases (especially during manouvers), that are very inconvenient for nearby workers. The amount of exhaust gases can be seriously reduced by using hybrid drive consisting of diesel engine and electric engine. The conception of such a system has been presented in this paper.
PL
W referacie przedstawiono nową uproszczoną metodę diagnozowania stanu technicznego ciężkich młotów hydraulicznych, pracujących w kopalniach rud miedzi. Metoda ta, w odróżnieniu do najczęściej stosowanych metod wyznaczania energii udaru, nie wymaga specjalnych stanowisk badawczych, jest tania i możliwa do stosowania bezpośrednio w miejscu pracy młota.
EN
The paper presents new simplified method of diagnosis of technical condition of heavy hydraulic hummers that are used in underground copper mines. This method, on the contrary to the most commonly applied methods of calculating stroke energy, does not require special research bays (positions), is cheap and possible to apply directly in the place of work of hammer.
18
Content available remote CPTU in soft post-flotation sediments
EN
The history of copper ore mining in the Lower Silesia, a region in south-west Poland, goes back to the XIX century when the first shafts were bricked off. Since that time the industry has been continuously developed up to this day. One of the most important event in its history, i.e. establishing of KGHM Polska Miedź S.A., the managing company being now ranked as the seventh largest copper supplier and the second of silver supplier in the world took place in 1961. Unfourtunately, only 5% of mineral product includes copper ore; the remaining part is from the technological point of view completely useless. Mineral wastes – this is a proper name – are very specific kind of soil. Although at first sight they strongly resemble natural soil, they are in fact a man-made material being a by-product of technological process in which the metal-bearing rock is crushed to small fractions, varying from fine sand to clay particles. This posed a serious problem of mineral waste deposition, the solution of which turned out to be post-flotation sediment dumps. Of six dumps in the region, the newest is the reservoir of Żelazny Most, located between Lubin and Głogów. Started in 1977, today of the height exceeding locally even 45 m, the diameter of approximately 5 km, the length of dams over 14 km and accumulation capacity of 350 million m3 it is the biggest hydrotechnical construction in the world. Taking advantage of water, the crushed rock is sent to the reservoir through a wide net of pipelines. This transport method allowing dumping of the waste material is responsible for a significant variability of not only its grain-size distribution, but also of its physical parameters which affects the drainage conditions. Because of the complexity of the Żelazny Most project, several scientific centers and institutes both from all over the Poland and Europe (e.g. Norwegian Geotechnical Instuitute) have been involved in its supervision; moreover, International Experts' Board - an advisory body - was also established. Due to their efforts, the CPTU test was decided to be a reliable method of assessing current effective stress conditions. However, it soon became clear that interpretation of the data on artificial soils such as mine tailings had to be improved to some extent. Because of their special character, local correlations between penetration characteristics and shear strength parameters or deformations characteristics of post-flotation deposits should be found.
PL
Przedstawiono wykorzystanie teorii stosu belek/płyt spoczywających na podłożu górniczym i utwierdzonych na swoich końcach w procedurze poszukiwania lokalizacji możliwych uszkodzeń w uwarstwionym stropie spowodowanych bliską eksploatacją górniczą. Opracowany model pozwala zidentyfikować pakiet skalny, w którym może zaistnieć najsilniejszy wstrząs sejsmiczny i który jednocześnie odgrywa rolę podstawowego elementu najsilniej wpływającego na utrzymywanie stateczności całego układu. Przedstawiona procedura, zweryfikowana na przykładzie jednego z oddziałów kopalni miedzi, wiąże miąższość warstw i ich wytrzymałość z wielkością energii odkształcenia wyemitowanej podczas zjawiska sejsmicznego.
EN
The theory of a pile of a beam/plate bending on the mining bed with the assumption of full clamping of beam/plate ends is applied in the paper. The presented approximate procedure for high-energy tremor prediction permits determining the time and location of instability occurrence within stratified mined-out rock mass. The model allows us to identify a stratum which may generate a possible strongest seismic event and which at the same time plays the most important role as a "key" element maintaining (temporarily) system stability. The developed procedure relates the thickness of strata and their strength to the amount of strain energy released in a possible seismic event. A suitable procedure validated at one of the LGOM mine panel is proposed.
PL
Przeprowadzono rozważania dotyczące teoretycznej kopalni miedzi o pięciu rejonach wydobywczych (po 3000 t/d), odległych o 3 km od szybów wdechowych. Kopalnia ma trzy szyby wydechowe (wentylacyjne), przez które płynie po 1000 m3/s powietrza. Przy każdym z nich znajduje się stacja wentylatorów głównych o mocy 4,3 MW. Założono, że istnieje możliwość takiej regulacji parametrów punktów pracy wentylatorów głównych, aby do oddziałów wydobywczych w okresie wstrzymania wydobycia dopływało: 5, 10, 20, 50 lub 100% tej ilości powietrza, która płynie podczas normalnego wydobycia. Wykonano symulacyjne obliczenia przewidywanej temperatury powietrza w okresie wstrzymania wydobycia, przy intensywnościach przewietrzania oddziału: 5, 10, 20, 50 lub 100 m3/s oraz prognozowanej temperatury powietrza w okresie wznowienia wydobycia po jednodniowej przerwie. Dla okresu wydobycia przyjęto intensywność przewietrzania oddziału równą 100 m3/s, a podczas przerwy w wydobyciu odpowiednio mniejszą, Z kolei przeanalizowano wpływ zmniejszenia intensywności przewietrzania oddziału w okresie przerwy w wydobyciu na temperaturę powietrza w oddziale po wznowieniu wydobycia. Stwierdzono, że mniejsza intensywność przewietrzania oddziału w okresie wstrzymania wydobycia wpływa na wyższą temperaturę powietrza w oddziale po wznowieniu wydobycia. Aby uzyskać parametry powietrza takie same jak przy pełnym przewietrzaniu w czasie wstrzymania wydobycia, trzeba zainstalować dodatkową moc chłodniczą. Równocześnie zmniejszenie intensywności przewietrzania pociąga za sobą zmniejszenie kosztów wentylacji. Wykazano, że dla konkretnego przypadku istnieje taka ilość powietrza, przy której łączne nakłady na wentylację i klimatyzację będą najmniejsze, przy zachowaniu prawidłowych warunków klimatycznych w miejscu pracy.
EN
A model of a copper mine is considered, having five mining sections, each producing 3000 metric tons of ore per day and situated 3 km away from downcast shafts. There are also three upcast shafts, each of them having a 4.3 MW fan station, with airflow of 1000 m3/s. It is assumed that operation parameters of the fans, and in consequence ventilation intensity in mining sections can be easily adjusted; in this paper we consider the following levels of ventilation intensity in mining sections during idle periods, 5%, 10%, 20%, 50% and 100% of the level at the normal mining activity phase. The assumed ventilation intensity in normal conditions was 100 m3/s and the period of the ventilation halt was 1 day. Calculations of predicted value of temperature of air ventilating mining sections during idle periods and after resuming of production were performed for the following values of airflow: 5 m3/s, 10 m3/s, 20 m3/s and 50 m3/s. On this basis the influence of diminishing of intensity ventilation on air temperature level after production restart was analyzed. It has been found the lower is the ventilation intensity of a mining section during idle periods (on Sundays) the higher is the air temperature after resuming of exploitation. In order to compensate for that temperature increase some additional cooling power has to be installed. On the other hand low intensity of ventilation during Sundays results in decreased ventilation cost. It has been demonstrated that for each considered case there is the optimum value of ventilation intensity that secure air parameters required by mining regulation and for which the combined cost of ventilation and air conditioning is minimal.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.