Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konteneryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji oraz obecne realia towarzyszące przewozom kontenerowym w Polsce i na świecie. Następnie zdefiniowano czym jest port i terminal kontenerowy. Określono rolę terminali kontenerowych we współczesnym handlu światowym oraz sposób ich współdziałania. Opisano inwestycje, które mają lub prawdopodobnie będą mieć miejsce w Porcie Gdynia. Na koniec poddano analizie projekt budowy Portu Zewnętrznego pod kątem przeładunku kontenerów.
EN
The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and present-day reality of container transport in Poland and the world. Then it is define what is a port and container terminal. Next, the role of container terminals in modern world trade and the way of their cooperation was determined. The article describes the investments that take, or probably will take place, in the Port of Gdynia. In the end project of building the External Port was analyzed in terms of containers flow.
2
Content available remote Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji – przegląd zagadnienia
PL
Przegląd technologicznych trendów rozwojowych konteneryzacji poprzez uwidocznienie głównych ścieżek rozwoju i barier hamujących ten proces. Ukazanie rozwoju na podstawie nowoczesnych technologii i zrównoważonego transportu. Przegląd rozwiązań mających zaspokoić rosnący globalny popyt na transport ładunków skonteneryzowanych.
EN
An overview of the technical trends of containerization, by exposing the main development pathways and the barriers to this process. Demonstrating development based on modern technologies and sustainable transport. Overview of solutions to focus on the growing global demand for transport goods in containers.
EN
One of the main determinants of the international status of a seaport is its capacity to handle the largest possible quantities of cargo carried by the largest vessels. A successful seaport is one where trans-shipments are handled by qualified personnel and where excellent facilities are available to ensure that the cargo delivered to the port can be delivered to its destination using the largest possible selection of various modes of transport. A successful seaport should be extended in size to be able to cater for an increasing number of ships at the same time. All these factors can help make seaports more competitive. The largest of Poland’s seaports, namely the Port of Gdańsk and the Port of Gdynia, are trying to reach the status of being ranked among Europe’s best ports. This goal can only be achieved through new ideas and new investment projects. Two projects are planned as a way to stimulate the development of Poland’s seaports: the Central Port at the Port of Gdańsk and the External Port at the Port of Gdynia. These projects will help strengthen the position of Tricity’s seaports in the international arena.
PL
Jedną z głównych cech determinujących pozycję portu na arenie między­narodowej są jego parametry umożliwiające przeładunek jak największej ilości ładunków przewożonych przez jak największe jednostki pływające. Największe z polskich portów – Gdańsk i Gdynia – walczą o status jednych z najlepszych w Europie. Aby osiągnąć ten cel, każdy z portów wymaga nowych koncepcji, co prowadzi do szeregu inwestycji. Powstały dwa projekty umożliwiające portom rozwój. W porcie gdańskim powstanie Port Centralny, natomiast w Gdyni – Port Zewnętrzny. Zrealizowanie tych projektów wzmocni pozycję portów trójmiejskich na arenie międzynarodowej.
4
Content available Rozwój statków kontenerowych
PL
W artykule omówiony został przebieg rozwoju statków kontenerowych. Omówiono charakterystykę statków kontenerowych, ich klasyfikację oraz specyfikę. Zostały przedstawione wszystkie statki kontenerowe zwodowane i eksploatowane od roku 2006, kiedy ich rozwój stał się najbardziej dynamiczny. Zostały omówione parametry techniczno-eksploatacyjne wiodących jednostek kontenerowych zaliczanych do największych statków na świecie. W artykule przedstawiono trendy rozwoju morskiej gospodarki kontenerowej oraz jego wpływ i skutki na funkcjonowanie polskich portów i terminali kontenerowych.
EN
The introduction of containers and ships adapted to transport them, has been a significant change when it comes to the exchange of material assets in the technology of transport. Because of standardizing containers technically, international trade exchange has become faster and a lot more efficient. Container ships have been fully adjusted to transport containers, which resulted in some changes in their construction, such as: open deck construction and the lack of hatch covers of the cargo hold; displacement of the super-structure closer to the midship than it was till then, close to the stern; cargo hold equipped with guide, container slots facilitating mounting. Very dynamic development of the container ships occurred with the introduction of the m/v Emma Mearsk. This was the breakthrough moment when it comes to the development of the container ships. In the following years, container ship with transport capacity over 15000 TEU were introduced. In addition to as well as the increasing capacity of container ships, it became more common to equip them with systems based on modern technologies allowing them to reduce the carbon dioxide emissions and sulfates, as well as systems dedicated to cleaning and filtration of the seawater (system ecobalast). In May 2017, the OOCL Hong Kong was delivered, which is so far the biggest in the world and could hold of 21413 TEU. Due to the enormous size of the container ships, there are not many ports that could handle them. Investments and finally the construction of T2 terminal in DCT Gdańsk allowed it to be one of not many than can handle container ships as big as OOCL Honk Kong. As a result of the investments, not only the competitiveness and the importance of the port has increased but also the importance of Poland internationally.
5
Content available remote Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych
PL
Analiza planów rozwojowych oraz inwestycji infrastrukturalnych trójmiejskich terminali kontenerowych w aspekcie stale zwiększającego się wolumenu przewozu towarów drobnicowych. Tendencja występująca w przepływie kontenerów przez trójmiejskie terminale kontenerowe.
EN
The analysis of plans for development and investments of the Tri-City container terminals in the aspect of constantly growing container throughput. The tendency in the transshipment of containerized goods.
6
Content available remote Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim w 2015 roku
PL
Już pod koniec 2014 roku było wiadomo, że rok 2015 będzie okresem wstrząsów. Ilość inwestycji w polskich portach, spadające stawki frachtowe z Dalekiego Wschodu i hegemonia dwóch aliansów G6 i M2, stały się znakiem rozpoznawczym tego roku i wyznaczyły trend na kolejne lata. W artykule dokonano analizy i podsumowania wyników obrotów kontenerowych wybranych portów Morza Bałtyckiego w 2015 roku.
EN
At the end of 2014 it was clear that 2015 will be a period of shock . The amount of investment in Polish ports, falling freight rates from the Far East and the hegemony of the two alliances G6 and M2, have become a hallmark of this year and have set the trend for the coming years. The article analyzes and summarizes the results of container turnover selected ports of the Baltic Sea in 2015.
PL
W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN
The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
PL
Konteneryzacja jest jednym z najszybciej rozwijających się atrybutów współczesnej logistyki. Umiejscowienie terminali kontenerowych w dużej bliskości geograficznej powoduje, oprócz wielu innych zjawisk, pojawienie się silnego aspektu konkurencyjności. Artykuł jest wynikiem realizowanego przez międzynarodowy zespół badawczy kompleksowego badania konkurencyjności portów morskich w oparciu o wielokryterialną analizę ich potencjału logistycznego z wykorzystaniem metody AHP, na potrzeby którego wyodrębniono ze zidentyfikowanych kryteriów, subkryteriów i cech diagnostycznych te odnoszące się do morskich terminali kontenerowych. Szczególną uwagę zwrócono na jedną cechę diagnostyczną – zintegrowane systemy zarządzania terminalem. Obszar badania umiejscowiono w portach Zatoki Gdańskiej – Gdańsk i Gdynia. Celem badania szczegółowego stało się zidentyfikowanie zaimplementowanych systemów operacyjnych zarządzania oraz ocena ich funkcjonalności – badanie mystery client (część 1) oraz wykazanie za pomocą metod statystycznych zależności pomiędzy wykorzystaniem zintegrowanych systemów zarządzania a poziomem konkurencyjności morskiego terminala kontenerowego (część 2) na przykładzie terminali BCT, GCT (Gdynia) i GTK, DCT (Gdańsk).
EN
Background: Containerisation is one of the fastest developed areas of contemporary logistics processes. Location of container terminals in close distance, apart of any other consequences, causes arising of significant competitiveness. This article is an effect of the more complex research on seaports competitiveness based on the multi criteria analysis of their logistics capabilities. For the purpose of this paper-dedicated research a specific criteria, sub criteria and diagnostic features have been defined in order to establish methodology for competitiveness of seaport container terminals assessment. Research focuses on the integrated container terminal management systems as the very specific features of logistic capabilities of the seaport container terminals. The research area has been limited to the seaports of Gdansk Bay. The aim of the research is to prove existing of dependence between use of integrated container terminal management system in BCT, GCT (Gdynia) and GTK, DCT (Gdansk) and their level of competitiveness. Methods: In complex research process modelling methods with use of originally built logistics capability chart were used as well as AHP method for competitiveness assessment, in-depth research for container terminal competitiveness assessment is based on survey, synthesis, reduction and deduction methods. Results: The research outcome is identification of the specific determinants of the seaport container logistic capabilities, the main diagnostic features for competitiveness assessment of BCT, GCT, GTK and DCT terminals have been identified as well as the range of use the integrated terminal management systems, finally the role of integrated management systems in competitiveness of BCT, GCT, GTK and DCT terminals level has been determined. Conclusion: The working hypothesis stating that use of container terminal integrated management systems significantly arising their competitiveness level assessed on the base of the multi criteria analysis of their logistics capabilities has been proved. The best practice in use of such systems has been observed in DCT giving to this seaport container terminal competitive advance.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
560--566, CD1
PL
W niniejszym artykule autor przedstawił rozważania koncentrujące się na wpływie konteneryzacji na systemy transportowe oraz ich integracji. W ramach rozważań dokonano rozróżnienia systemów transportowych cechujących się wysokim stopniem złożoności, wielowarstwowości i hierarchiczności. Ponadto zdiagnozowano ważniejsze czynniki pobudzające i ograniczające rolę konteneryzacji, jako integratora systemów transportowych.
EN
In the article there have been presented deliberations on the containerization’s impact on the transport systems and its integration. Within these deliberations, the transport systems, which characterized of high level of complexity, multilayersity and hierarchy have been presented. The article ends with the diagnosis of important factor -drivers, which allows the development of the containerization, as well as limits its growth.
PL
Celem artykułu było przedstawienie rozwoju konteneryzacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich. W artykule ukazano historyczne ujęcie rozwoju konteneryzacji wraz ze zmianą międzynarodowego handlu kontenerów. Przedstawiono funkcjonowanie i rozwój portów w czterech generacjach oraz zaprezentowano znaczenie polskich portów w europejskich przewozach kontenerowych. Porównano przeładunki w polskich terminalach kontenerowych do dwudziestu największych portów europejskich.Wskazano również szanse wynikające z rosnącej liczby przewozu kontenerów wynikające dla polskich portów.
EN
The purpose of the article was to present the development of containerization in the world with particular emphasis on ports. The article shown a historical account of the development of containerization along with the change of international trade in container. Shows the functioning and development of ports in four generations and presented the importance of the Polishports in the transport container. Comaread transshipments the Polish container terminals to twenty largest European ports. It also identifies opportunities arising from the growing number of transport of containers for Polish ports.
11
Content available remote Malcom McLean nie jest ojcem konteneryzacji
PL
Artykuł przedstawia materiał dowodowy wskazujący na to, że Amerykanin Malcom McLean nie jest ojcem konteneryzacji, tzn. nie można my przypisać prawo pierwszeństwa historycznego opracowania konstrukcji pierwowzoru współczesnego kontenera oraz pierwszeństwo historyczne przewozów kontenerowych. Wskazano polskie i zagraniczne publikacje historyczne i współczesne, które temu przeczą. Przedstawiono krótką charakterystykę chronologiczną rozwoju systemu transportu kontenerowego.
EN
This paper presents evidence indicating that American Malcom McLean isn’t the father of containerization, it can’t be attributed to the historical development of the right of priority the prototype construction of the modern container and historical precedence of container traffic. Indicated Polish and foreign publications of historical and modern, to the contrary. The paper presents a brief description of the chronological development of container transport system.
PL
W artykule poruszono kluczowe zagadnienia, odnoszące się do dynamiki rozwoju przewozów kontenerowych przy pomocy rozwiązań intermodalnych na tle zjawisk zachodzących w systemach transportowych. Wskazano też ograniczenia oraz typowe sytuacje, które determinują sposób postępowania podmiotów transportowych w ramach realizowanych przewozów kontenerowych.
EN
This paper addresses the key issues relating to the dynamics of the development of container transport by intermodal solutions on the background of developments in transport systems. Also pointed out limitations and typical situations that determine how the conduct of the transport of execution of the container transport.
DE
Im Artikel wurden ausgewählte Schlüsselfragen in Bezug auf die Dynamik von Container-Transporten mit Hilfe intermodaler Lösungen im Hintergrund der Erscheinungen, die innerhalb von Transportsystemen vorkommen, erörtert. Es wurde dabei auf Einschränkungen und typische Situationen hingewiesen, die die Verfahrensweise von Transportsubjekten im Rahmen des Container-Transportes determinieren.
13
Content available remote Współczesne techniczne tendencje rozwoju konteneryzacji
PL
Charakterystyka współczesnych trendów rozwojowych konteneryzacji. Przykłady zmian i ulepszeń technicznych w konteneryzacji. Ukazanie potrzeb kreowanych poprzez wzrost skonteneryzowanej masy ładunkowej.
EN
The characteristics of modern trends in containerization development. Examples of changes and technical improvements in containerization. The indication of needs created by increase of cargo volumes carried in containers.
14
Content available remote Morskie przewozy kontenerowe jako generator zmian
PL
Wprowadzenie konteneryzacji do transportu oznaczało wielką jakościową zmianę, która – jak się okazało – ukształtowała nie tylko środki transportu i porty, ale również organizację łańcuchów transportowych a inne elementy naszej rzeczywistości. Obniżając zaś koszty transportu umożliwiła procesy globalizacji produkcji wpływając na całą gospodarkę światową. Referat analizuje zmienny charakter rynku przewozów kontenerowych, a wychodząc z tej analizy zauważa procesy, które zmieniają współczesne oblicze transportu kontenerowego i ich skutki dla portów.
EN
Introduction of containerization to transport meant a big qualitative change which – as it turned out later – shaped not only means of transportation and ports, but also very organization of transport chains and other elements of our economical reality. Through sinking of costs of transportation it enabled processes of globalization of production, influencing thus the whole global economy. The article analyses changes in the container transport system and basing on this analysis it reveals processes which change the shape of contemporary container transportation and their consequences for sea ports.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w układzie strukturalnym stacji kolejowych dla przewozów drobnicowych i kontenerowych od 1841r do dzisiaj. Wskazano, że główną przyczyną zmian jest nastawienie się na obsługę wybranych grup ładunków i tym samym zmianę technologii przeładunku. Konteneryzacja wpłynęła na zmianę układu strukturalnego stacji przeładunkowych, organizacje pracy manewrowej i procesu organizacji pracy spedycyjnej. Wskazano kierunki poszukiwań struktury stacji kolejowych dla obsługi małych potoków ładunków kontenerowych.
EN
The paper presents the structural changes in the railway station to transport general cargo and container from the 1841r today. It was pointed out that the main cause of change is geared to support selected groups of goods and the same change in handling technology. Containerization has changed the structural system transfer stations, organizations shunting and forwarding the process of organizing work. Specified paths to the structure of the railway stations to service of small streams container loads.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące stosowanego w KWK „Budryk” nowoczesnego systemu transportu kopalnianego z wykorzystaniem konteneryzacji. Pokazano również przykłady stosowanych zasobników kontenerowych i wskazano zalety płynące z wykorzystania opisanego systemu transportu.
EN
The application of containers in modern underground mining transport systems in JSW S.A „BUDRYK” coal mine has been described. The examples of different types of containers has also been shown and the advantages of use of described transport system has been depicted.
PL
Istotą prezentowanego artykułu jest wskazanie uwarunkowań realizacji zadań przewozowych w ramach coraz częściej podejmowanych działań cywilno -wojskowych. Dotyczy to przede wszystkim działań o charakterze humanitarnym, realizowanych przy wsparciu wojska jak i operacji militarnych, takich jak misje pokojowe i stabilizacyjne, w których komponent cywilny jest coraz większy. Dostrzeżenie zarówno wspólnych rozwiązań i wymogów jak i odmienności w tym zakresie jest jednym z zasadniczych warunków decydujących o możliwości, czasie i sprawności tego typu działań. Rozmaitość ładunków transportowanych w ramach takich operacji wymaga znajomości zarówno cywilnych jak i wojskowych zasad zabezpieczenia tych ładunków. Na podstawie analizy dotyczącej typowych systemów szautowania w przewozach transportowych komercyjnych i uwarunkowań oraz wymogów realizacji zadań transportowych w ramach międzynarodowych operacji militarnych, zaprezentowane zostały procesy wpływające na bezpieczeństwo w transporcie. Uwzględniając priorytety jakie przypisane są działaniom militarnym m.in. gotowość w przemieszczaniu wojsk i zaopatrzenia, wskazano na rozwiązania, które są adoptowane do cywilnych działań. Podczas analizy tego problemu dokonano również porównania prawodawstwa, jako jednego z elementów mających kluczowy wpływ na poziom bezpieczeństwa. W konsekwencji wskazano nie tylko na odmienności, ale również na pewną komplementarność stosowanych rozwiązań w logistyce wojskowej i cywilnej.
EN
The main aim of this article is to indicate the conditions in which the transport assignments are realized in civil-military activities which are undertaken more often. First of all it refers the activities which have humane character, which are realized at army support and military operation such as peaceful and stabilized missions, in which civilian component is bigger. Noticing as well as common solutions, requirements and dissimilarities in this range is one of the most important conditions which determine possibilities, time and efficiencies of such kind of activities. Variety of transported cargos in such operations demands the civilian and military knowledge about protection rules of these goods. Taking as the base the analysis of typical stowage systems in commercial transport, conditions and requirements of tasks realization within the confines of international military operations, the processes which have the influence for a safety in transportation was presented. Taking into account priorities which are attributed to military activities among other things readiness for armies and supplies translocation, the solutions which are adapted to civilian activities were pointed out. During the analysis of this problem the legislation comparisons have been done, as one of the key elements which have an influence on the safety level. As a result of this analysis not only the dissimilarities, but also some complementarity of practical solutions in military and civilian logistic were pointed out.
PL
Podatność transportowa ładunków ma decydujący wpływ na wybór gałęzi transportu, którą dany ładunek zostanie przewieziony. Każdą z gałęzi transportu można scharakteryzować pewnymi cechami, które wpływają na różnorodność grup ładunków możliwych do przewozu oraz mogą decydować o preferowaniu pewnych ich rodzajów. Kolej, przy swoim potencjale technicznym oraz dostępnych formach organizacji transportu umożliwia przewóz największej gamy ładunków, choć z przyczyn obiektywnych i subiektywnych nie wszystkie z nich przewozi. Jednocześnie istniejąca unifikacja jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym, w szczególności kontenerów pozwala spojrzeć na problem podatności w innym świetle.
EN
Susceptibility of goods to transport is crucial in the process of selecting transport branch when transporting goods. Each transport branch has its own features that influence the diversity of cargoes to be transported and may decide on preferred goods. The largest range of loads may be transported by railway, nevertheless due to some objective and subjective reasons not all types are carried. The existing unification of cargo units in the intermodal transport, especially big containers, highlights the susceptibility problem from the other side.
PL
Wprowadzenie konteneryzacji do transportu oznaczało wielką jakościową zmianę, która - jak się okazało - ukształtowała nie tylko środki transportu i porty, ale również organizację łańcuchów transportowych i inne elementy naszej rzeczywistości. Obniżając koszty transportu umożliwiła procesy globalizacji produkcji wpływając na całą gospodarkę światową. Artykuł analizuje zmienny charakter rynku przewozów kontenerowych, który szczególnie wyraźnie ujawnił się w okresie ostatniego kryzysu. Wychodząc z tej analizy zauważono procesy, które zmieniają współczesne oblicze transportu kontenerowego i ich skutki dla portów.
EN
Introduction of containerization to transport meant a big qualitative change which - as it turned out later - shaped not only means of transportation and ports, but also very organization of transport chains and other elements of our economical reality. Through sinking of costs of transportation it enabled processes of globalization of production, influencing thus the whole global economy. The article analyses the unstable character of the maritime container transport market, of which volatility was clearly seen during the recent crisis. Basing on this analysis it reveals processes which change the shape of contemporary container transportation and their consequences for sea ports.
PL
Referat został poświęcony organizacji morskich przewozów kontenerowych na świecie, w tym przede wszystkim miejscu polskich portów morskich w tych przewozach. Aktualna oferta przewozowa ze strony żeglugi morskiej jest odpowiedzią na rosnące w skali globalnej obroty ładunkowe, będące następstwem globalizacji gospodarki światowej oraz liberalizacji przepływów gospodarczych. W materiale ukazano m.in. zjawisko tzw. polaryzacji portów morskich, w tym szczególną rolę portów morskich typu hub w obsłudze morsko - lądowych przewozów kontenerowych. W drugiej części artykułu przedstawiono miejsce najważniejszych polskich portów morskich w morsko - lądowych przewozach kontenerowych. Przewozy kontenerowe w relacjach z tymi portami miały dotychczas charakter dowozowo - odwozowy (tzw. Przewozy feederowe). Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie gdańskim stało się jednak podstawą dla zgłoszenia przez ten port aspiracji do pełnienia roli pierwszego na Bałtyku hubu kontenerowego. Potwierdzeniem tych aspiracji było otwarcie pierwszego bezpośredniego (bez udziału serwisów dowozowych) żeglugowego połączenia kontenerowego pomiędzy Dalekim Wschodem a Polską.
EN
This paper concerns the organization of world maritime container traffic, and in particular, the position of Polish ports in such transportation. Current shipping routes are a response to the growth in world cargo trade, resulting from economic globalization and the liberalization of the world economy. The material shown, shows the existing division of seaports, including the special role of seaports as a 'hub' in land-sea container traffic. The second part of the paper presents the location of major Polish seaports together with their land transport connections. Container traffic in relation to these ports has not yet been fully adapted to container transport (so-called 'feeder' vessels.) The establishment of a deep water container terminal at the port of Gdansk, however, has demonstrated the port's aspiration to become the primary Baltic container hub. Proof of such aspirations was the opening of the first direct (without feeder services) shipping container connections between the Far East and Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.