Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontakt z żywnością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
W artykule poruszono problem opakowań z tektury litej i falistej do kontaktu z żywnością. Wskazano potencjalne źródła zagrożeń dla producentów opakowań oraz przykłady przepisów regulujących kwestię migracji związków chemicznych z opakowań do produktu.
EN
The following article describes the problem related to food contact packaging from solid and corrugated cardboard. The article identifies potential sources of threats for packaging producers and presents examples of regulations concerning the migration of chemical compounds from packaging to the product.
PL
Papier i tektura są surowcami powszechnie stosowanymi do produkcji opakowan, w tym także do żywnosci. Najczesciej używane są do pośredniego kontaktu z żywnoscia w opakowaniach zbiorczych, służacych do transportu i dystrybucji, a czesto także na opakowania do bezposredniego kontaktu z żywnoscią. Dotyczy to przede wszystkim żywnosci suchej, także zawierajacej tłuszcze i niewielka zawartosc wilgoci, oraz mrożonej. Opakowania wykonane tylko z papieru i tektury nie nadaja sie do żywnosci o dużej zawartości wilgoci, wyjatkiem są torebki do herbaty. Opakowania papierowe mogą być stosowane do żywnosci wilgotnej, a nawet płynów, pod warunkiem, że są powlekane tworzywem sztucznym, folią aluminiową lub posiadają inna warstwe barierowa odporna na działanie cieczy. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z opakowaniem wielowarstwowym i wielomateriałowym, w którym papier lub tektura nie maja bezposredniego kontaktu z żywnoscia. Opakowania do żywnosci, oprócz wymaganych własciwosci użytkowych, muszą charakteryzować się odpowiednią czystoscią tak, aby nie powodowacć pogorszenia jakosci zapakowanych w nie produktów.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością stanowią jeden z ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności. Z tego względu przepisy prawne określają wymagania, jakie muszą one spełniać, ustanawiają odpowiedzialność producentów za wyroby wprowadzane do obrotu i określają obowiązki, jakie w tym zakresie wynikają dla wszystkich producentów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym także producentów papieru i tektury.
PL
Dokonano przeglądu i porównania amerykańskich przepisów FDA zawartych w Code of Federal Regulations, Food and Drug i niemieckich zawartych w Zaleceniu XXI BgVV dotyczących w wyrobów gumowych przewidzianych do kontaktu z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem list surowców dopuszczonych do stosowania w tych wyrobach. Na podstawie dostępnych katalogów firm podano listy produktów handlowych, które według producentów spełniają wymagania FDA I BgVV.
EN
A review and comparison of the US regulations contained in the Code of Federal Regulations Title 21, Food and Drug Administration (FDA) and the German ones contained in the Recommendation XXI BgVV concerning rubber goods intended to come into contact with food with particular regard to the list of approved raw materials to be applied for production of these goods have been made. Based on available technical information the schedule of commercial raw materials which according to their producers meet requirements of FDA and the Recommendation XXI BgVV was given.
PL
W artykule podano i omówiono krajową listę pozytywną substancji dozwolonych do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktów z żywnością, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz listą pozytywną substancji zamieszczoną w przepisach niemieckich (Zalecenie XXI BgVV). Wskazano na różnice dotyczące substancji wymienionych na obu tych listach. Zwrócono także uwagę, że krajowa lista pozytywna surowców dozwolonych w produkcji wyrobów gumowych do kontaktu z żywnością nie jest pełna. Oprócz substancji wymienionych na tej liście mogą być stosowane również wszystkie te, które uzyskały pozytywną ocenę i dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny. Przepisy niemieckie rozróżniają podział wyrobów gumowych na 5 kategorii w zależności od ich przeznaczenia i czasu kontaktu z żywnością oraz określają wielkości dopuszczalnej migracji globalnej do odpowiednich płynów modelowych. Przedstawiono sytuację w Europie w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego gumy przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Wobec braku zharmonizowanych przepisów UE dla wyrobów kontaktujących się z żywnością, prace w tym zakresie podjęła Rada Europy we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Gumowego (BLIC), przygotowując kolejną wersję projektu rezolucji, która będzie zawierała listę pozytywną substancji dozwolonych. Projekt Rezolucji Rady Europy przewiduje także podział wyrobów gumowych na 3 kategorie w zależności od ich zastosowania oraz określa kryteria stosowane przy zaliczaniu wyrobów do odpowiedniej kategorii. Podkreślono, że ponieważ przygotowana wiele lat temu krajowa lista substancji dozwolonych do gumy przewidzianej do kontaktu z żywnością nie uwzględnia wielu substancji, niezbędne jest utworzenie nowej, poszerzonej listy, z uwzględnieniem przepisów istniejących w innych krajach. Na podstawie niemieckiej listy pozytywnej przygotowana została propozycja listy krajowej, z podziałem wyrobów na 4 kategorie. Lista ta będzie poddana szerokiej dyskusji resortowej i międzyresortowej. W Załączniku 2, przygotowanym na podstawie dostępnych katalogów, przedstawiono wykaz substancji (z podaniem nazw handlowych i producentów), które spełniają przepisy BgVV i mogłyby być stosowane do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
The Polish positive list of raw materials acceptable for manufacturing goods intended to come into contact with foodstuffs, in accordance with the Schedule No. 2 of the Guidelines of the Ministry of Health and Social Care, and the German positive list published in the Recommendation XXI BgVV were presented and discussed. Differences concerning raw materials on both lists were pointed out. It was also noticed that the Polish positive list is not complete. Besides the raw materials enumerated on this list also ingredients which have been positively evaluated and have been approved by the National Institute of Hygiene can be applied. The Recommendation XXI divides rubber goods intended to come into contact with foodstuffs into 5 categories, depending upon application and time of contact, and defines global migration limits into adequate test liquids. The situation in EU concerning regulations for rubber in food contact applications was also presented. Because there is no harmonized EU regulations for these applications, the Council of Europe have started work in this area in close co- operation with the European Rubber Industry Association (BLIC). Recently the draft of version 6 of the Resolution on rubber into contact with foodstuffs has been prepared. The regulation is based on the positive list principle. The draft of the resolution classifies rubber goods in 3 categories, depending upon their application and defines classification criteria. It was stressed that because the Polish positive list was elaborated 35 years ago a new extended one should be prepared taking into account regulations in other countries. At present moment the draft of the new Polish positive list has been worked out. The draft is based on the German positive list. According to the draft of the list rubber goods are classified into 4 categories. The list will be raised for departmental and interdepartmental discussions. In the Appendix 2, based on accessible technical information, the schedule of commercial raw materials which meet requirements of the Recommendation XXI BgVV and their producers was given.
PL
Ustalono warunki oznaczania śladowych ilości miedzi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) w badaniach migracji specyficznej tego pierwiastka z tworzyw sztucznych przewidzianych do kontaktu z żywnością, do takich płynów modelowych jak woda destylowana, 3-proc. wodny roztwór (m/v) kwasu octowego, 15-proc. wodny roztwór (v/v) etanolu oraz olej słonecznikowy (płyny modelowe wytypowane jako symulanty żywności w Dyrektywach Unii Europejskiej 85/572/EEC). Badania migracji, prowadzone na przykładzie opakowań polietylenowych po wodach mineralnych oraz wykonanych z PET i PVC opakowań oleju, obejmowały analizę płynów modelowych przed i po testach migracji - zarówno z dodatkiem, jak i bez dodatku wzorca jonów miedzi w celu określenia jego odzysku. Trzy pierwsze płyny modelowe analizowano bezpośrednio metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej, przeprowadzając kalibrację na podstawie analizy płynów modelowych zawierających znaną ilość miedzi. Natomiast olej słonecznikowy przed oznaczaniem w nim zawartości miedzi mineralizowano. Z dwu przebadanych metod mineralizacji - na sucho w temperaturze nie przekraczającej 550°C oraz na mokro przy użyciu stężonych kwasów siarkowego i azotowego - do oznaczania miedzi wykorzystano drugą, gdyż tylko ona (tabela 4) gwarantuje ilościowe oznaczenie miedzi w oleju słonecznikowym. Pomiar metodą AAS stężenia miedzi w mineralizacie ze względu na występujące interferencje ze strony matrycy należy wykonać stosując metodę dodatku wzorca. Uzyskane wyniki (tebele l-3 i 5) wskazują na brak przekroczenia dopuszczalnego wg [2] poziomu migracji miedzi (30 mg Cu/kg płynu modelowego) ze zbadanych próbek PE, PET i PVC do płynów modelowych.
EN
Summary - Conditions were established to determine by atomic absorption spectrometry (AAS) the trace amounts of copper that have migrated from foodstuff-packaging plastics to the Directive 85/572/EEC-recommended food simulants including distilled water, aqueous 3% (w/v) acetic acid, aqueous 15% (v/v) ethanol and sunflower oil. Used-up mineral-water PE bottles and PET and PVC edible-oil packages were used to study migration of Cu into the food simulants with or with no Cu-ion standard added to evaluate Cu recovery. In water as simulant, Cu was determined by flame atomic spectrometry. To calibrate the method, food simulants containing well-known Cu amounts were used. The sunflower simulant was mineralized prior to the determination. Two procedures were used to mineralize the oil, viz., dry ashing at 550°C and wet oxidation with concentrated nitric and sulfuric acids as oxidant. In the sunflower oil, copper could be determined accurately (Table 4) only by the use of the latter method. The AAS determination of Cu in the mineralizate was affected by matrix effects; therefore, the standard addition method is recommended. Results (Tables 1-3, 5) show the migration of copper to the food simulants to remain always within the permissible level, viz., 30 mg/kg food simulant [2].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.