Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja prętowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące stateczności liniowej konstrukcji prętowych. Wykazano, że w niektórych konstrukcjach (np. w ramach stężonych) rozwiązanie oparte na stateczności liniowej może prowadzić do błędnych wyników. Omówiono sposoby korekty błędnego rozwiązania oraz przedstawiono kilka poglądowych przykładów liczbowych.
EN
The article presents selected issues coneerning the linear stability of bar structures. It has been shown that in some structures (e.g. braced frames) the solution based on linear stability can lead to erroneous results. The paper discusses this problem, shows how to correct an incorrect solution and presents some numerical examples.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia racjonalnego projektowania konstrukcji budowlanych ze stali wysokiej wytrzymałości. Wskazano obszary, w których zastosowanie stali tego rodzaju jest najbardziej efektywne.
EN
In the paper the basic issues of rational design of high-strength steel structures were described. Areas of most effective applications of this type of steel was pointed out.
PL
W pracy analizowano cechy sprężyste węzłów konstrukcji prętowych. Połączenie węzłowe uważa się za podatne, gdy relacja pomiędzy momentem zginającym a kątem obrotu przekroju nie pozwala na traktowanie połączenie jako sztywne, ani jako nominalnie przegubowe. Głównym celem pracy była próba określenia współczynnika sprężystości obrotowej na podstawie cech dynamicznych wyznaczonych eksperymentalnie. W analizie wykorzystano relację pomiędzy parametrami sprężystości wyznaczonymi odpowiednio dla konstrukcji podatnej i konstrukcji sztywnej oraz częstościami drgań własnych tych układów. Częstości drgań własnych węzła konstrukcyjnego zostały wyznaczone analitycznie z wykorzystaniem modelu sztywnego węzła. W teście dynamicznym zmierzono odpowiedź konstrukcji wzbudzanej impulsem, a po wykonaniu szybkiej transformacji Fouriera wyznaczono częstości drgań własnych układu traktowanego jako podatny. Porównanie odpowiednich częstości drgań własnych umożliwiło określenie wartości współczynnika sprężystości obrotowej, który można wykorzystać do opisu modelu węzła podatnego. Wyniki przykładu numerycznego dla wybranego węzła potwierdziły poprawność zaproponowanej metody określenia współczynnika sprężystości obrotowej na podstawie charakterystyk dynamicznych wyznaczonych w teście dynamicznym.
EN
In the work the stiffness parameters of structural nodes were analyzed. The main purpose of the study was to determine the rotational stiffness of a joint. The joint is considered as a semirigid when the relationship between the bending moment and the angle of the cross-section rotation excludes the treatment of the joint as a rigid one or as a nominally pinned. The relationship between the ratio of stiffness coefficients ant the ratio of the natural frequencies derived for a flexible and a rigid structure was used. The natural frequencies for considered joint were determined analytically using the rigid model. In the dynamic test the response of the system induced by an impulse load was measured. The natural frequencies for a system regarded as a flexible one were derived using the Fast Fourier Transform. After determination of the rotational stiffness the natural frequencies were derived for the joint applying the semirigid model. For considered joint the 3D analysis was also carried out using an advanced program based on the finite element method. The numerical example confirmed the possibility of determining of the rotational stiffness by the dynamic characteristics obtained in a dynamic test.
4
Content available remote Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych
PL
W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych. Rozważania dotyczą uwzględnienia wpływu zarówno zdeformowanej geometrii ustroju prętowego, jak i ewentualnej nieliniowości materiałowej. Przedstawiona systematyka analiz globalnych bazuje na wymaganiach Eurokodu 3. Rozważania podsumowuje przykład przestrzennej analizy globalnej stalowej konstrukcji prętowej.
EN
In the paper the global analyses of steel skeletal space structures are presented. The aspects of the use of a deformed or undeformed geometry as well as the use of a nonlinearity of a material model are considered. The presented global analyses follow the guidelines included in Eurocode 3. The theoretical assumptions are illustrated by an example global analysis of a skeletal space structure.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów prętowych i prętowych konstrukcji stalowych na podstawie tzw. eurokodowej metody ogólnej. Skoncentrowano się na zagadnieniach projektowania elementów ściskanych oraz ściskanych z wyboczeniem giętnym w płaszczyźnie jednokierunkowego zginania. Przedstawiono przykład liczbowy i wnioski wynikające z analiz uwzględniających różne założenia projektowe.
EN
Aspects of design of steel structural members and whole structures composed of members are dealt with in relation to the so-called Eurocode’s general method. Problems of design verification criteria of compressed members and members subjected to compression as well as one way bending with in-plane buckling are focused on. Design example and concluding remarks yielding from the analyses performed with different assumptions are presented.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników obliczeń analitycznych oraz numerycznych przebiegu drgań prostej konstrukcji prętowej. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis.
EN
In the paper comparison of analytical and numerical time history calculations of a simple bar structure was presented. Autodesk Robot Structural Analysis for the numerical calculations was used.
PL
W dostępnych publikacjach dotyczących stalowych konstrukcji prętowych najczęściej analizowany jest wpływ podatności węzłów na obrót w konstrukcjach ramowych, a rzadziej wpływ podatności węzłów na przesuw w konstrukcjach kratowych. W przypadku konstrukcji ramowych dokonano różnego rodzaju standaryzacji opisu charakterystykM-ϕ węzłów, które pozwalają na obliczeniowe ujęcie problemu, a w konstrukcjach, gdzie decyduje podatność na przesuw brak jest takiej standaryzacji. W artykule, na przykładzie dwóch konstrukcji, które uległy katastrofie, przedstawiono wpływ podatności węzłów na przesuw nie tylko na dystrybucje sił wewnętrznych, ale również na zmianę ich topologii. Nietypowa konstrukcja kratowa przekrycia dachowego hali wystawowej uległa katastrofie w 2006 roku, a jednowarstwowe kopuły prętowe stanowiące przekrycie pawilonów wystawowych (zlokalizowanych na tym samym terenie co zawalona hala wystawowa) uległy awarii w latach 60. ubiegłego wieku.
EN
The question most frequently addressed in the available literature on steel rod structures is the effect of joint vulnerability to rotation in frame structures, and less frequently, the impact of joint vulnerability to shifting in lattice structures. Various types of standardized description have been made of the characteristics of the M-ϕ joints in frame structures that permit a computational approach to the solution to the problem, yet no such standardization exists for constructions where this characteristic determines vulnerability to shifting.Based on the examples of two structures that suffered a construction disaster, this paper discusses the impact that joint vulnerability to shifting can have–not only on the distribution of internal forces, but also on changes in their topology. The unusual truss design of the roof of an exhibition hall suffered catastrophic collapse in 2006, and a monolayer rod dome providing the cover for exhibition halls (located on the same premises as the exhibition hall collapsed) failed in the ‘60s of the last century.
PL
W nawiązaniu do aktualnych zaleceń eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji stalowych, przestawiono zagadnienia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ustalania wartości współczynników częściowych w Załącznikach krajowych, które uwzględniają krajową tradycję w normalizacji projektowania, najnowsze statystyki wytrzymałości stali w wyrobach oraz postulat wprowadzenia systemu certyfikacji stali w wyrobach przeznaczonych na rynek budowlany. Podano własne propozycje udoskonalenia przyszłych zapisów do Załączników krajowych.
EN
With connection of present provisions of Structural Eurocodes, this paper focuses on problems of the assurance of adequate safety level and adoption of proper values of partial factors in National Annexes, which Take into account the Polish tradition in standardization, New empirical strength statistics and the postulate of the establishment of certification system of steel in steel rolled products designated for building market. A certain proposal for the future implementation in National Annexes to the PN-EN is presented.
9
EN
In the paper are discussed some forms of structures regularities applied in authors works in period of 41 years of his scientific researches. Are shown the manners of structures description, its analysis and synthesis, for space bar coverings single and two-layered, flat, cylindrical, barrel, conical and many other types. One of the most interesting proposals are space bar domes of UNIDOM type. Are pointed some different kinds of regularity for such structures, its advantages and weak sides. In range of structure synthesis are pointed own works and doctor theses elaborated in cooperation with author. The existing professional specialized programs and possible there manners of structure description by user are commented, too. In certain range is mentioned also regularity of thin-walled bars used as elements of structure and its influence on strength calculations.
PL
Wyznaczenie statycznej siły krytycznej, krzywej utraty stateczności oraz ścieżek stanu równowagi statycznej w postaci zależności obciążenie przemieszczenie także głównego niestatecznego obszaru rezonansowego dla najmniejszej wartości własnej, umożliwia ilościową i jakościową ocenę wrażliwości konstrukcji prętowych. Do analizy stateczności zastosowano przybliżoną metodę stateczności oraz metodę elementów skończonych, która to umożliwia analizę stateczności, w funkcji wszystkich istotnych parametrów fizycznych, dla złożonych układów prętowych.
EN
Determining the main unstable areas of resonance at the lowest eigenvalues makes it possible to assess a structure as far as quantitative and qualitative aspects of dynamic stability are concerned. The areas were determined using the method of harmonic balance which is a very effective means of assessment w hen analyzing combined lattice girders. The method offinite elements allows to determine stable and unstable areas of resonance as a function of all essential physical parameters of combined lattice girders.
PL
Wyznaczenie statycznej siły krytycznej, zależności obciążenie przemieszczenie oraz głównego niestatecznego obszaru rezonansowego dla najmniejszej wartości własnej, umożliwia ilościową i jakościową ocenę wrażliwości konstrukcji. Do analizy stateczności zastosowano metodę elementów skończonych, która to umożliwia analizę stateczności, w funkcji wszystkich istotnych parametrów fizycznych, dla złożonych układów prętowych. Obszary stateczne i niestateczne głównych rezonansów dla najmniejszych wartości własnych wyznaczono w funkcji parametrów: Ps , Pz , n .
EN
Determining the main unstable areas of resonance at the lowest eigenvalues makes it possible to assess a structure as far as quantitative and qualitative aspects of dynamic stability are concerned. The areas were determined using the method of harmonic balance which is a very effective means of assessment w hen analyzing combined lattice girders. The method offinite elements allows to determine stable and unstable areas of resonance as a function of all essential physical parameters of combined lattice girders. The stable and unstable areas of main resonances at the lowest eigenvalues were determined as a function of parameters Ps , Pz , n .
PL
Przedstawiono główne kierunki prac z dziedziny optymalizacji stosowanej konstrukcji prętowych, prowadzonych w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej w ostatnim 40-leciu.
EN
The main directions of research in the field of applied design optimization of bar-structures, conducted at the Institute of Building Engineering Wroclaw University of Technology in the last 40. decades, has been presented.
13
Content available remote Nowoczesne metody optymalizacji konstrukcji prętowych
PL
Zagadnienie optymalizacji konstrukcji prętowych nie jest zagadnieniem nowym ani w obszarze metod analitycznych, ani obliczeń komputerowych. Problem kształtowania konstrukcji optymalnie dopasowanych do wymagań wytrzymałościowych pojawił się z chwilą powstania pierwszych prac Galileusza (XVII wiek), związanych z wytrzymałością belek zginanych. Z kolei pierwsza rozprawa na temat optymalizacji struktur prętowych (a zatem optymalizacji konstrukcji) ukazała się już w 1904 roku. Publikacja The Limits of Economy of Materials in Frame Structures autorstwa australijskiego inżyniera i wynalazcy A.G.M. Michella (1904) przedstawiała teoretyczną analizę optymalnych kształtów kratownic. Praca ta okazała się na tyle przełomowa, że wyniki jej badań do dziś służą jako obiekty weryfikujące nowoczesne algorytmy obliczeniowe. W artykule dokonano przeglądu nowoczesnych metod optymalizacji konstrukcji prętowych.
EN
The issue of optimizing the rod structures is not a new issue neither in the field of analytical methods nor computer calculations. The problem of shaping the structure optimally suited to the strength requirements occurred with the rise of the first work of Galileo (17th century), related to the strength of bending beams. In turn, the first study about optimizing rod structures (and thus optimization of the structure) appeared already in 1904. Publication: "The Limits of Economy of Materials in the Frame Structures" written by Australian engineer and inventor of the AGM Michell (1904) presented a theoretical analysis of the optimal shapes of trusses. This work proved to be so groundbreaking that the results of her research up this day serve as the modern verifying object the calculation algorithms. The article presents the review of modern methods of rod structures optimization.
14
EN
The Hasofer-Lind index is applied for determining the probability of stability loss of truss structure under random load. In 1974 Hasofer-Lind proposed a modified reliability index that did not exhibit the invariance problem. The "correction" is the evaluation the limit state function at a point known as the "design point", instead of the mean values. The design point is generally not known a priori, an iteration technique must be used to find out the reliability index. The paper shows how the reliability index changes under the influence of different variables mean value, standard deviation, and probability density function.
PL
W niniejszej pracy rozważane są zagadnienia stateczności i niezawodności konstrukcji kratowej podatnej na utratę stateczności z warunku przeskoku węzła. Podstawowym problemem w numerycznej analizie zagadnień nieliniowych jest występowanie na ścieżce równowagi punktów osobliwych. W punktach tych zawodzą standardowo stosowane algorytmy rozwiązywania układów równań liniowych. W pracy do określenia ścieżki równowagi konstrukcji wykorzystano metodę skalarnego parametru sztywności oraz metodę stałej długości łuku. Postawmy sobie teraz pytanie co daje nam włączenie do analizy stateczności metod analizy niezawodności. Odpowiedź jest następująca. Korzystając z metod analizy niezawodności możemy poruszając się po ścieżce równowagi konstrukcji określić z jakim poziomem prawdopodobieństwa awarii zbliżamy się do punktu krytycznego. W pracy jako zmienne losowe przyjęto obciążenie węzłów konstrukcji. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych przyjmowane są spośród kilku, najczęściej stosowanych w praktyce. Rozpatrywany jest warunek nieprzekroczenia dopuszczalnych przemieszczeń węzłów konstrukcji. W analizie niezawodności wykorzystano jako miarę niezawodności wskaźnik Hasofera-Linda. Dokładność wyników otrzymywanych przy użyciu wskaźnika Hasofera-Linda jest wystarczająca dla potrzeb praktycznych i dlatego też zyskał on dużą popularność jako miara niezawodności, szczególnie w połączeniu z metodami transformacji wykorzystującymi pełną informację o rozkładach zmiennych losowych. Obliczenia probabilistyczne przeprowadzono stosując metodę FORM. Do obliczeń wykorzystano program do analizy niezawodności STAND zbudowany w IPPT PAN. Z przedstawionych wykresów widać, że wrażliwość otrzymanych wyników na przyjęty typ rozkładu prawdopodobieństwa zmienia się znacznie w zależności od odchylenia standardowego. Możemy zauważyć, jak istotnym zagadnieniem w analizie niezawodności jest przyjęcie prawidłowego opisu stochastycznego. Niekompletne dane statystyczne oraz niewłaściwie przyjęte założenia dotyczące rozkładów prawdopodobieństwa mogą prowadzić do poważnych różnic w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji.
15
Content available remote O racjonalnym stosowaniu doczołowych połaczeń w konstrukcjach prętowych
PL
Na podstawie analizy konstrukcji doczołowych połączeń podatnych oraz przyczyn pękania śrub zaproponowano podział połączeń podatnych na 4 klasy: quasi przegubowe (O), podatne (P), quasi sztywne (QS) oraz sztywne (S). W podziale uwzględniono połączenia na samoczynnie sprężone blachy czołowe i sposób obliczenia sił w śrubach. Omówiono wady i zalety poszczególnych klas połączeń oraz wpływ doczołowych połączeń podatnych na nośność krytyczną, nośność graniczną i niezawodność konstrukcji prętowych. Podano przykłady rozmieszczenia doczołowych połączeń podatnych w belkowych, stężonych i przechyłowych stalowych konstrukcjach prętowych. Podano wnioski i zalecenia.
EN
On the basis of an analysis of flexible head connections in bar structures and the causes of screw breaking, a division of flexible connections into four classes is proposed: quasi-articulated (Q); flexible (P); quasi-rigid (QS); and rigid (S). Advantages and disadvantages of the particular classes of connections and the effect of flexible head connections on critical bearing capacity, limit bearing capacity, and reliability of bar structures are discussed. Examples of the arrangement of flexible head connections in beam, concentrated and titled steel bar structures are provided. A way of constructing and calculating of automatically compressed head connections is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.