Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja nawierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania stabilizacji gruntu ziarnistym dodatkiem hydrofobowym w kontekście parametrów do indywidualnego projektowania oraz wpływu na trwałość całej konstrukcji nawierzchni. Krótko opisano badanie laboratoryjne modułu sprężystości, będącego jednym z podstawowych parametrów przyjmowanych do projektowania, a także używanym do klasyfikacji stabilizacji wg najnowszej normy na grunty związane hydraulicznie. Pokazano możliwość wykorzystania zaawansowanej metody optycznego pomiaru odkształceń metodą Cyfrowej Korelacji Obrazu dla próbek gruntów stabilizowanych.
EN
The article presents the benefits of stabilizing soil with a powder hydrophobic additive in the context of parameters for individual design and impact on the durability of the entire pavement structure. It also briefly describes the laboratory testing of the modulus of elasticity, which is one of the basic parameters used for pavement design, and also used to classify the stabilization according to the latest European standard for hydraulically bounded soils. Finally the possibility of using the advanced method of optical strain measurement using the Digital Image Correlation method for stabilized soil samples is presented.
PL
Gigantyczny wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym autostradowych. W związku z tym niezbędne są zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatację.
EN
A major increase in the intensity of road traffic and an increase in the total mass of trucks have caused the acceleration of the technical wear of road surfaces, including motorways. Therefore it is necessary to carry out renovation works which would restore road surfaces to a condition that allows for their safe operation. The article presents the renovation of the surface of the A4 motorway carried out in the years 2014-2018 from km 153+864 (road node Bielany Wrocławskie) to km 193+956 (road node Brzeg). The division of the individual stages of the renovations into sections as well as the scope of works are described, the contractors and supervisory entities are indicated. The total costs of the renovation are also presented.
PL
W artykule omówiono szczegóły optymalizacji konstrukcji nawierzchni przy użyciu georusztów trójosiowych/heksagonalnych na przykładzie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawiat (gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie).
PL
W artykule opisano budowę obwodnicy Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich DW134 i DW139 jako przykład wykorzystania optymalizacji nawierzchni w celu zwiększenia jej trwałości, bez zmiany grubości poszczególnych warstw.
PL
Notowany wzrost natężenia ruchu drogowego, zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych oraz obciążenia poszczególnych osi pojazdów, spowodowały potrzebę szerokiego stosowania nawierzchni, które pozwalają na przenoszenie zwiększonych obciążeń. Artykuł przedstawia analizę jakościową i ilościową konstrukcji nawierzchni eksploatowanych na Dolnym Śląsku dróg szybkiego ruchu - autostrad i dróg ekspresowych. Wskazano także podział na odcinki poszczególnych dróg klas A i S na obszarze działania wrocławskiego oddziału GDDKiA.
EN
The current increase in road traffic, an increase in the total weight of lorries and the load on individual vehicle axles, have resulted in the need for widespread use of pavements, which allow the transmission of increased loads.The article presents a qualitative and quantitative analysis of the pavement structure used on lower Silesia's highways and expressways and division into individual sections of classes A and S in the area of operation of the Wrocław branch of GDDKiA has been demonstrated.
6
Content available remote eSeMA – odsłona szesnasta
PL
W niniejszej publikacji zaprezentowano informacje dotyczące zasad doboru konstrukcji nawierzchni sztywnych z betonu cementowego oraz opisano wymagania materiałowe decydujące o wymaganej nośności konstrukcji.
EN
The publication presents information on the principles of rigid concrete pavement construction and describes the material requirements that determine the required load capacity of the structure.
PL
W artykule opisano różnice między podłożem gruntowym budowli ziemnej i podłożem gruntowym konstrukcji nawierzchni. Skupiono się na stosowanym w Polsce, w katalogach typowych konstrukcji nawierzchni, pojęciu „grupa nośności podłoża”, w kontekście zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w kontekście wprowadzenia Eurokodu 7.
PL
W artykule, na podstawie doświadczeń projektowych autorów oraz oceny faktycznych projektów konstrukcji nawierzchni, przeanalizowano najczęściej spotykane błędy w indywidualnym projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Wynikają one zarówno z niewiedzy projektanta, jak i zamierzonych czynności, które mają przynieść oszczędności. Błędy podzielono na kilka głównych grup.
EN
The article analyzes the most common errors in the individual design of the pavement structure, based on the design experience of the authors and the evaluation of the actual projects of the pavement structure. They arise either from the ignorance of the designer or intended actions that are to bring savings. The errors are divided into several main groups.
PL
Przedstawiono strukturę obowiązujących przepisów prawnych związanych z drogownictwem, a także zmiany wprowadzone w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Omówiono skutki zmian tych wymagań technicznych i katalogów nawierzchni bez ich uregulowania w przepisach prawnych.
EN
The article outlines the structure of existing legislation associated with road engineering and presents significant changes in the regulation of technical conditions of roads and their location. The paper discusses the effects of changes in technical requirements and catalogue of typical road structures without their regulation in the law.
PL
W dokumentach normartywnych w Polsce do obliczeń konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zastosowano kryteria z normatywu francuskiego EME, podczas gdy generalnie stosuje się metodę AASHTO 2004. Autor na podstawie obliczeń doszedł do wniosku, że metodę AASHTO 2004 można również stosować do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności ze współczynnikiem ilości spękań 10%.
EN
In standard documents in Poland, crieria from French standards EME were used for calculation of asphalt cocncrete pavement structure with high stiffness modulus while generally AASHTO 2004 method is used. The author, by calculations, has come to conclussion that AASHTO 2004 method may be also used for cocncrete pavement structure with high stiffness modulus using craks coefficient 10 percent.
PL
W publikacji autorzy zaprezentowali różne doświadczenia jakie wypracowano przy projektowaniu i budowie nawierzchni betonowych w Polsce w ciągu ponad 20 lat. Zwrócono uwagę na technologie wykańczania powierzchni oraz oddziaływania termiczne determinujące wymagania projektowe oraz reżim technologiczny. Na przykładzie katalogu zaprezentowano zasady doboru oraz rodzaje najczęściej stosowanych konstrukcji nawierzchni sztywnych z betonu cementowego.
EN
In the paper, the authors present various experiences have worked out during design and construction of concrete pavement in Poland for over 20 years. Particular attention was paid in the paper for surface finishing technology and thermal impact determining design requirements and technological regime. On the example of pavement catalogue, selection policy and types of construction of rigid cement concrete pavement have been presented.
PL
W roku 2015 roku uprawomocniło się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (WT). Rozporządzanie to usunęło załącznik 4 i 5 do WT, dotyczący określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni oraz typowych konstrukcji nawierzchni. Zmiany te wynikały przede wszystkim z opracowania na zlecenie GDDKiA nowego katalogu typowych nawierzchni: podatnych i półsztywnych (KTKNPiP) przez zespół prof. Judyckiego i nawierzchni sztywnych przez zespół prof. Szydło i wprowadzenia ich do obowiązkowego stosowania na drogach krajowych w 2014 roku. W artykule autorzy przenalizują zaproponowane typowe rozwiązania ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni obciążonych ruchem KR1÷KR2 (ruch lekki) i KR3÷KR4 (ruch średni) oraz przedstawią autorskie równoważne rozwiązania.
EN
In 2015 The Ministry of Infrastructure and Development passed a new ordinance about Road technical conditions. In the ordinance appendixes 4 and 5 was removed. The Appendixes affected ground-water conditions for pavement subgrade and typical road pavement constructions. These changes resulted from new Catalogue of typical flexible and semi-rigid pavement structures and new Catalogue of typical rigid pavement structures, which were evolved to order General Directorate for National Roads and Motorways. Those Catalogues were created by the teams of professors Judycki and Szydło. The Catalogues have been in force for every National Roads since 2014. The authors have analyzed typical solutions of an improved subgrade and a subbase for light and average traffic (KR1-KR4), and they have presented the own solutions.
PL
Praca dotyczy porównania ugięć i kluczowych odkształceń przy wymiarowaniu dwóch wariantów nawierzchni drogowej podatnej obciążonej ruchem ciężkim, różniących się jedynie grubością podbudowy asfaltowej. W artykule pokazano wpływ na wartości porównywanych wielkości ruchu powolnego, obciążenia od hamowania w ruchu powolnym i temperatury sezonowej warstw asfaltowych oraz zastosowanych modeli lepkosprężystych (Burgersa i Hueta-Sayegha) oraz modelu sprężystego tych warstw. Wykazano, że względna zmiana wartości analizowanych wielkości przy zmianie grubości podbudowy asfaltowej nie zależy lub nieznacznie zależy od wymienionych czynników, mimo że bezwzględne wartości porównywanych wielkości bardzo silnie zależą od prędkości obciążenia i temperatury warstw asfaltowych (i stosunkowo niewiele od zastosowanego modelu obliczeniowego).
EN
The paper concerns the comparison of deflections and key strains when dimensioning of two variants of the flexible road pavement loaded with heavy traffic, differing only in the thickness of the asphalt base course. The article shows the impact on values of compared quantities of slow traffic, loading of the braking movement in slow traffic and seasonal temperature of asphalt layers. Moreover, it presents application of viscoelastic models (Burgers and Huet-Sayegh) and the elastic model of these layers. It has been proven that the relative change of the analysed values in modifying the thickness of the asphalt base course does not depend or does not significantly depend on these factors, although the absolute values of compared quantities strongly depend on the load speed and on the temperature of asphalt layers (and relatively not much on the applied computational model).
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie w skrócie zaktualizowanej wersji katalogu. Do podstawowych zmian należy wprowadzenie nowych współczynników przeliczeniowych na osie standardowe, uporządkowanie i wprowadzenie nowej terminologii (w tym także dla warstw nawierzchni) oraz uszczegółowienie wymagań dla warstw dolnych i górnych konstrukcji nawierzchni. Zwiększeniu uległy grubości zarówno warstw płyty betonowej, jak i warstw podbudowy zasadniczej – zostały dostosowane do zwiększonego obciążenia oraz zmniejszonych wymagań co do nośności podłoża. Nowe, proponowane typowe konstrukcje nawierzchni sztywnych powinny zapewnić odpowiednie warunki eksploatacji i wymaganą trwałość dla dróg gminnych i zachęcić zarządców do ich wdrażania.
PL
W referacie omówiono stosowane obecnie na kolejach dużych prędkości rodzaje konstrukcji nawierzchni kolejowej z podziałem na nawierzchnie podsypkowe i bezpodsypkowe. Rozwiązaniem najbardziej powszechnym i najtańszym na etapie budowy nowej linii jest podsypkowa konstrukcja nawierzchni. Charakteryzuje się ona koniecznością okresowego wykonywania regulacji położenia toru (zwiększone koszty eksploatacyjne), utrudnieniami w ruchu (zamknięcia szlaków na czas robót) i utrudnioną ewakuacją oraz dojazdem służb ratowniczych w sytuacjach awaryjnych. Większą uwagę w referacie poświęcono konstrukcjom bezpodsypkowym, których stosowanie staje się coraz bardziej powszechne w krajach takich jak n. p. Chiny i Niemcy. Bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni kolejowej charakteryzuje się wyższymi nakładami początkowymi (kosztami budowy), ale za to niższymi nakładami na eksploatację w porównaniu do podsypkowej. Ponadto umożliwia ewakuację pasażerów i przejazd pojazdów ratunkowych w sytuacjach awaryjnych. Z tych powodów nawierzchnie bezpodsypkowe są coraz powszechniej stosowane w konstrukcji nawierzchni na obiektach mostowych, stacjach, w tunelach i w rozjazdach. W referacie przedstawiono następujące systemy bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni kolejowej: RHEDA 2000,EBS Edilon)(Sedra, FFB Max Bögl oraz GETRAC.
EN
This paper presents types of the railway surface constructions which are currently used for high-speed railways showing division into ballasted and ballastless tracks. The ballasted track system is the most popular and cheapest conventional railway track structure during construction of the new railway line. It is characterized by necessity of periodic track adjustments (increased maintenance costs), traffic disruptions (track closures because of track works) and difficulties in evacuating and to reach access roads by emergency services in case of emergency. More attention in this paper was devoted to ballastless tracks. The use of them is getting more common in countries like China and Germany. Ballastless track construction of railway way are characterized by higher early spendings (costs of the construction), but the maintenance costs are lower in comparison with ballasted track construction. Furthermore, it enables to evacuate passengers and emergency services to pass in case of emergency. Due to this ballastless tracks are getting more commonly used for surface constructions on bridges, stations, turnouts and in tunnels. The following ballastless track systems of the railway surface construction were presented in this paper: RHEDA 2000, EBS Edilon)(Sedra, FFB Max Bögl and GETRAC.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
PL
Referat zawiera opis prac badawczych sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej. Badania wykonano w laboratorium i w terenie oraz wykonano analizy obliczeniowe konstrukcji nawierzchni, gdzie modelowano różną sczepność międzywarstwową. Prace laboratoryjne obejmowały badania sczepności z wykorzystaniem metody bezpośredniego ścinania, oceniające wpływ wybranych czynników na sczepność międzywarstwową: rodzaj i ilość emulsji, metoda i efektywność zagęszczenia, wrażliwość na zanieczyszczenia i wodę oraz powtarzalne obciążenie ścinające. Prace terenowe dotyczyły wpływu sczepności na ugięcia konstrukcji oraz sztywność warstw asfaltowych. W analizach badań terenowych uwzględniono także wpływ na sczepność międzywarstwową wskaźnika zagęszczenia warstw asfaltowych. Analizy obliczeniowe konstrukcji nawierzchni asfaltowych zawierały symulację sczepności międzywarstwowej przy wykorzystaniu modelu wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej oraz modeli kohezji, tarcia w metodzie elementów skończonych.
EN
The paper describes research works of interlayer bonding of asphalt layers conducted at Gdansk University of Technology. The studies included laboratory and field tests, and calculation of pavement structures with different interlayer bonding models. Laboratory tests included interlayer bonding tests using the direct shear method which evaluated the influence of selected factors on interlayer bonding: the type and the amount of the emulsion, the method and the effectiveness of compaction, vulnerability to dirt, water and repeated shear loads. Field works were focused on the impact of interlayer bonding of asphalt layers on the deflection of pavement structure and the back-calculated stiffness modulus of asphalt mixtures. The analyses of the field tests also included the impact of the asphalt layers compaction ratio on interlayer bonding. Computational analyses of asphalt pavement structures consisted of the simulation of different interlayer bonding in a multi-layered elastic half-space. Calculations were also made by using the finite element method within cohesion and friction models to simulate interlayer bonding.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.