Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja murowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
Content available remote Wytrzymałość spoiny w murach z ABK
PL
Artykuł przedstawia zachowanie się niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Na podstawie badań własnych zdefiniowano i opisano poszczególne fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia ścian z wykorzystaniem parametrów uzyskiwanych ze standardowych testów zawartych w przepisach normowych.
EN
The article presents the description of the behavior of unreinforced joints of walls made of masonry elements of autoclaved aerated concrete (AAC). Based on our own research, the individual phases of the connection were defined and described. An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using parameters obtained from standard tests included in the standard provisions.
PL
W artykule przedstawiono opis zachowania się połączeń zbrojonych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jako zbrojenie zastosowano klasyczne blaszki perforowane, a także autorskie łączniki. Analogicznie jak w przypadku połączeń niezbrojonych (przedstawionych we wcześniejszej publikacji) określono i zdefiniowano fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia z wykorzystaniem wyników badań pochodzących z mniej skomplikowanych badań standardowych.
EN
The article presents a description of the behavior of joints of reinforced walls of autoclaved aerated concrete. Classic a punched flat profile were used as reinforcements, as well as proprietary connectors. Similarly as in the case of unreinforced connections (presented in an earlier publication) individual phases of the connection's operation were defined. An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using test results from less complex standard tests.
5
Content available remote Naprawa izolacji poziomej murów metodami iniekcyjnymi
7
PL
W pracy opisano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przez ściskanie murów bez wzmocnienia, wzmocnionych z jednej oraz z dwóch stron za pomocą zaprawy cementowej z siatką. Modele badawcze wykonano z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego SOLBET OPTIMAL 4/600. Mury wzniesiono na systemowej zaprawie do cienkich spoin klasy M5, bez wypełniania spoin czołowych. Jako wzmocnienie powierzchniowe zastosowano siatki z włókna PBO, osadzone w mineralnej matrycy. Mury wzmacniano nakładając na powierzchnie boczne modeli zaprawę systemową PBO-MX GOLD MASONRY i wtapiano w nią siatkę PBO-MESH GOLD 22/22, a następnie nakładano wierzchnią warstwę zaprawy systemowej PBO-MX GOLD MASONRY. Zastosowane wzmocnienie powierzchniowe pozwoliło na wzmocnienie modeli po zarysowaniu i bezpieczniejsze ich zachowanie po zniszczeniu.
EN
This paper describes results from testing the tensile strength of compressed masonry walls strengthened with fiber-reinforced cement matrix [FRCM] system on one side, both sides, or without any strengthening. Test models were prepared from masonry units made of autoclaved aerated concrete SOLBET OPTIMAL 4/600. Walls were built with a ready-mixed mortar for thin layer joints of class M5, without filling head joints. PBO fibre grids embedded in a mineral matrix were used as superficial strengthening. Lateral surfaces of masonry walls were strengthened with ready-mixed mortar PBO-MX GOLD MASONRY with embedded grid PBO-MESH GOLD 22/22. Then, the surface layer of ready-mix mortar PBO-MX GOLD MASONRY was applied. The used superficial strengthening provided an additional strengthening of the cracked models and their safer behaviour after failure.
EN
The selection of the most proper strengthening method/system with an assessment of its effectiveness is quite complicated in the case of masonry structures, mainly due to their huge diversity in materials. The most popular strengthening materials based on the composite fibres and are laid on the masonry wall using epoxy adhesives (FRP system) or mineral mortars (FRCM system). This article presents a comparison of external strengthening made using different glass-fibre-based materials on the behaviour of specific masonry walls. The walls are made of AAC blocks (Autoclaved Aerated Concrete), commonly used in rather low urban buildings or skeleton construction. As a strengthening material the GFRP sheets and two types of glass meshes are used. The walls are subjected to diagonal compression, which reflects the shearing of the walls. The scope of research describes cracking stage, shear capacity and analysis of the mode of failure of tested walls.
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności powierzchniowego wzmocnienia materiałami kompozytowymi ścian wykonanych z bloczków z betonu komórkowego (ABK), które poddano ścinaniu w płaszczyźnie. Przeprowadzono badania 14 modeli o wymiarach 805×900×240 mm, z czego 4 były niewzmocnione, a 10 wzmocniono przy użyciu materiałów na bazie włókien szklanych. Zastosowano dwa sposoby wzmocnienia: system FRP, w którym maty szklane (w dwóch ułożeniach) przyklejono do modeli przy użyciu żywicy epoksydowej i system FRCM, gdzie siatki szklane układano na zaprawach mineralnych. W drugim systemie przebadano dwa rozwiązania: nietypowe, wykorzystujące materiały do prac tynkarskich i systemowe dedykowane do wzmacniania murów. Elementy przebadano w układzie ukośnego ściskania, który odzwierciedlał rzeczywisty schemat ścinania ścian. Zaobserwowano, że w przypadku konstrukcji niewzmocnionej pojawienie się ukośnego zarysowania było równoznaczne ze zniszczeniem muru, który rozpadał się na niezależne części. Zniszczenie to miało gwałtowny i nagły charakter, co uznano za niebezpieczny sposób zniszczenia konstrukcji.
EN
Non-destructive methods (NDT) in masonry made of autoclaved aerated concrete (AAC) are not used as commonly as in concrete or reinforced concrete constructions. The porous structure and sensitivity to atmospheric factors, especially humidity, makes it necessary to determine the compressive strength of the wall in existing and used objects. The article presents a proposal of a semi-non-destructive method for determining the compressive strength of AAC, and then a wall made with thin-layer joints. An empirical curve developed for cellular concrete with nominal density classes 400, 500, 600 and 700 in an air-dry condition was used for calibration. In addition, an empirical relationship was developed to take into account the impact of ABK moisture.
PL
Metody nieniszczące (NDT) w konstrukcjach murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) nie są stosowane tak powszechnie jak w konstrukcjach betonowych lub żelbetowych. Porowata struktura i wrażliwość na działanie czynników atmosferycznych, a szczególnie wilgoci powoduje, że wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie muru w istniejących i eksploatowanych obiektach jest niezbędna. W artykule przedstawiono propozycję metody semi-niszczącej do określania wytrzymałości na ściskanie ABK, a następnie muru wykonanego ze spoinami cienkowarstwowymi. Do kalibracji użyto empirycznej krzywej opracowanej do betonu komórkowego o nominalnych klasach gęstości 400, 500, 600 i 700 w stanie powietrzno-suchym. Dodatkowo opracowano empiryczną zależność pozwalającą uwzględnić wpływ wilgotności ABK.
10
Content available remote Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK
PL
Artykuł przedstawia syntezę wyników własnych badań niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Omówiono zależności obciążenie – przemieszczenie niezbrojonych połączeń z klasycznym wiązaniem murarskim. Wykorzystując normowe procedury, podano parametry umożliwiające projektowanie połączeń.
EN
The article presents a synthesis of own results of unreinforced joints of walls made of autoclaved aerated concrete masonry units. The relationships of the load displacement of unreinforced joints with the classical masonry bond are discussed. Using the standard procedures, parameters enabling the design of joint were given.
11
Content available remote O czym nie mówi norma dotycząca zapraw murarskich
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań murowanych ścian z cegły pełnej, autoklawizowanego betonu komórkowego i z elementów silikatowych, które odniesiono do przepisów normowych. Na podstawie badań ściskanych fragmentów strefy podokiennej stwierdzono, że zarysowanie w niezbrojonych murach z elementów silikatowych wystąpiło na poziomie około 40% naprężenia niszczącego, natomiast w murach z ABK na poziomie około 90% naprężenia niszczącego. W ścianach poddanych ścinaniu wyniki badań odniesiono do zapisów polskiej normy PN-B-03002:2007. Wykazano, że krajowe przepisy dają bezpieczne oszacowanie odkształceń postaciowych ścian z cegły, silikatowych elementów murowych i ścian z ABK.
EN
The paper presents the results of tests of walls made of solid bricks, autoclaved aerated concrete and silicate elements that were referred to the standard provisions. Based on compressed tests of fragments of the sub-window area were found that cracks in unreinforced walls of silicate elements occurred at the level of about 40% of the ultimate stress, while in walls with ABK at the level of about 90% of the ultimate load. In the walls subjected to shearing the test results were referred to the provisions of the Polish standard PN-B-03002:2007. It has been shown that national regulations provide a safe estimation of the deformation of the brick walls, walls made of silicate units and walls made of ABK units.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
14
Content available remote Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych
PL
W artykule przedstawiono modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych. Przyjęto nieliniowe związki fizyczne muru ściskanego, z uwzględnieniem efektu jego osłabienia. Wzory określające graniczne bezwymiarowe wartości siły osiowej nmu i momentu zginającego mmu wyprowadzono, całkując równania równowagi sił przekrojowych. Otrzymane rozwiązania odwzorowano w postaci krzywych interakcji nmu – mmu i porównano z rozwiązaniem uzyskanym na podstawie wykresu paraboliczno-prostokątnego.
EN
The paper presents section models for of the resistance of masonry tower structures. Assuming the nonlinear stress-strain relationship for masonry in compression taking into account the effect of its softening. The cross-sectional resistances nmu are derived mmu in the analytical form by integrating the equilibrium equations and taking into account the geometrical and physical relationship. The calculated results are presented in the form of interaction diagrams nmu – mmu and compared with those based on the parabolic-rectangular diagram for masonry in compression.
PL
W artykule opisano metodę identyfikacji prędkości fali elektromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Zaprezentowano trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystyczne w przypadku inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowania oraz przy granicy między dwoma ośrodkami, przy czym w jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycznych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowaną metodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych.
EN
This study is devoted to the method of identification of electromagnetic wave velocity based on the analysis of diffractions due to the presence of inclusions in reinforced concrete, masonry and reinforced concrete masonry composite structures. Three mathematical models describing diffractions characteristic for a circular inclusion, a vertical inclusion at the scanning surface and a boundary between two media with a circular inclusion in one of them are derived. Numerical analyses using the finite-difference time-domain method were performed to confirm the effectiveness of the presented mathematical models in the identification of the wave propagation velocity. The proposed method was verified on experimental GPR data.
16
Content available remote Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych
PL
Uszkodzenia stropów odcinkowych wiążą się zazwyczaj z uszkodzeniami stalowych belek nośnych. Przyczyny uszkodzeń i sposoby naprawy tych elementów są dość dobrze opisane w literaturze technicznej. Znacznie mniej informacji można natomiast znaleźć na temat uszkodzeń ceramicznych sklepień w stropach odcinkowych. W artykule opisano pilotażowe badania murowanych sklepień z podłużnym i poprzecznym układem elementów murowych. Część sklepień dodatkowo wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych, zatopionych w matrycy polimerowo-cementowej.
EN
Damage of the sectional ceilings are usually associated with damage to the supporting steel beams. The reasons for the damage and the ways to repair these elements are quite well described in the technical literature. Much less information can be found on the subject of damage to the ceramic vaults. The work describes a pilot study of brick vaults. The study covered the vaults with longitudinal and transverse layout of masonry units. Apart of the vaults was additionally reinforced with a grid of glass fibers embedded in a polymer-cement matrix.
PL
Ostatnie dwadzieścia pięć lat to okres, w którym w naszym kraju wprowadzono nowe technologie, dzięki czemu mury są obecnie wznoszone szybciej i dokładniej. Poprawiono parametry mechaniczne, cieplne i akustyczne elementów murowych. Opracowano zaprawy do cienkich spoin oraz kleje do łączenia elementów murowych. W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu obecnego i perspektyw rozwoju konstrukcji murowych.
EN
The last twenty-five years is in Poland a period of dynamic development of masonry structures. New technologies have been introduced, thanks to which the walls are now made faster and more accurately. The mechanical, thermal and acoustic parameters of masonry elements have been changed. Mortars for thin joints and adhesives for joining wall elements have been developed. The article describes the current state and prospects for the development of masonry structures.
PL
Przedstawiono metody badań, nieniszczących i mało niszczących. Szczególną uwagę zwrócono na metodę badań opartą na wykorzystaniu próbek rdzeniowych pobieranych ze ścian i filarów murowych. Sformułowano wytyczne, które mogą być wykorzystane w praktyce.
EN
Non-destructive and minor-destructive test methods were presented. Particular attention was paid to the testing methods based on the use of core samples collected from the masonry walls and pillars. Recommendations that can be useful in practice were formulated.
19
Content available remote Tests of joints in AAC masonry walls
EN
The paper presents the results of the Authors’ tests on the joints in AAC masonry walls. The shape of the tested element and the test stand were fitted innovatively based on the Authors’ own experience as well as on the literature overview and numerical analysis. Cracking morphology and mode of failure were investigated. The relationship between the load and displacement for different types of joins was compared. The obtained results were also compared to the results obtained on the reference model, which was a model with a traditional masonry bond. In the remaining testing elements, the connection was realized with the use of steel connectors. Various mechanisms of cracking and failure have been observed as well as the behaviour and load-bearing capacity of joints were different. The obtained results encourage to further analyses focused on detailing the joints and application of new methods in the construction of the joints.
EN
In the article, the value of compressive stress defined according to the flat jack method with a theoretical value of the stress was compared. The test was performed in a laboratory using part of the 38 cm thick masonry wall according to the procedure described in the A STM C1196 – 14a Standard. Significant correspondence between the obtained results confirms that this diagnostic method is useful in Polish conditions as well as it allows one to estimate approximately how accurate it is.
PL
W artykule dokonano porównania wartości naprężenia ściskającego określonego według metody flat jack z wartością teoretyczną tego naprężenia. Test wykonano w laboratorium na fragmencie ściany murowej o grubości 38 cm według procedury opisanej w normie ASTM C1196 – 14a. Uzyskana duża zgodność wyników potwierdza przydatność metody diagnostycznej w warunkach polskich, jak również pozwala na orientacyjne oszacowanie jej dokładności.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.