Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konduktometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Surface active agents, also known as surfactants, are a group of chemical compounds that are used in various products of the chemical industry. These compounds are components of medicines, detergents, motor oils and many others. The multitude of uses of surfactants makes it important to know their aggregation behaviour in solution. There are many methods used to analyse surfactants behaviour in liquid phase. The choice of a particular technique usually depends on the chemical structure of the surfactant. An example of a method that is used in studies of ionic surfactants is conductometry. This technique allows to study the dependence of specific conductivity on surfactant concentration, enabling determination of critical micellar concentration (CMC). Capillary electrophoresis is another example of the method used to determine the critical micellar concentration. It allows to make measurements in conditions where other methods fail, including conductometric method. Surfactant solutions differ in viscosity, which changes with the appearance of micelles in solution. Measurement of marker compound migration time through surfactant solutions of various concentrations allow to determine critical micellar concentration. Isothermal titration calorimetry (ITC) allows to study the thermal effects associated with the aggregation of surfactants into micelles. Based on the energy changes that occur during titration, the critical micellar concentration of surfactant can be precisely determined. ITC is very sensitive method, so basically it can be used to examine all types of surfactants. In addition, the ITC method allows to determine the thermodynamic parameters of the undergoing micellization process. The use of several measuring methods gives a more complete picture of the phenomena occurring in solutions. It allows to understand aggregation process more accurately. Therefore, CMC measurement are often made with the use of several complementary methods.
EN
Measurements of electrical values reflect the dynamics for development of lactic acid bacteria. They may be, in addition to pH measurement, a tool for a technologist to monitor the fermentation process and changes taking place in the finished product, in which the microflora is still active. It was stated that with lapse of fermentation time, the conductivity of each sample of milk that has undergone the souring process increased by 1.5 times. The values of direction coefficients for the linear distribution are consistent with the dynamics of pH changes for kefirs during their production. After 24 hours of fermentation, pH for samples of this milk was 4.42, and the conductivity – 7.213 Ωˉ³·cm¹. Measurement of conductivity of processed milk with the lactose content of 4.7% and less than 0.01% reflects the dynamics of the souring process.
PL
Pomiary wielkości elektrycznych odzwierciedlają dynamikę rozwoju bakterii kwasu mlekowego. Stanowić mogą, obok pomiaru pH, narzędzie dla technologa w monitorowaniu procesu fermentacji i zmian zachodzących w gotowym produkcie, w którym mikroflora nadal pozostaje aktywna. Stwierdzono, że wraz z upływem czasu fermentacji konduktywność każdej z próbek mleka poddanego ukwaszeniu zwiększyła się 1,5-krotnie. Wartości współczynników kierunkowych rozkładu liniowego są zbieżne z dynamiką zmian pH kefirów podczas ich wytwarzania. Po 24 h fermentacji pH próbek tego mleka wyniosło 4,42, a konduktywność 7,213 Ωˉ³·cm¹. Pomiar konduktywności przerabianego mleka o zawartości laktozy 4,7% i mniej niż 0,01% stanowi odzwierciedlenie dynamiki procesu ukwaszania
PL
Hydratacja cementu glinowego jest ściśle uzależniona od temperatury, w której proces przebiega. Ma ona zdecydowane znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do rodzaju tworzących się hydratów. Wiadomym jest, że w temperaturze otoczenia i niższej uprzywilejowane jest tworzenie metastabilnych uwodnionych glinianów wapnia, a w wyższej dominuje hydrogranat i gibbsyt. Z drugiej strony, temperatura decyduje również o kinetyce hydratacji cementu glinowego. Charakterystyczne jest tu bowiem zjawisko tzw. „nienormalnego wiązania”. Celem niniejszej pracy była ocena oddziaływania dodatku mineralnego w matrycy cementu glinowego w różnych temperaturach. W pracy zawarto badania wpływu odpadowego glinokrzemianu na przebieg wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego (Al2O3 > 70%, w/c = 0,5) w zależności od temperatury i ilości dodatku z wykorzystaniem metody konduktometrycznej. Stosowana technika badań in situ polega na pomiarze przewodnictwa elektrycznego równocześnie z temperaturą wewnętrzną zaczynu cementowego w funkcji czasu w ciągu pierwszych godzin po dodaniu wody. Ponadto wykonano badania mikrostrukturalne metodami analizy termicznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura hydratacji decyduje o kinetyce i reakcjach w trakcie wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego, zarówno z dodatkiem jak i bez dodatku mineralnego, jak również o charakterze wpływu zastosowanego glinokrzemianu. Niezależnie od temperatury hydratacji i obecności dodatku, zmiany kinetyki procesu realizowane są poprzez czas trwania okresu indukcyjnego, ale w zależności od temperatury odpadowy glinokrzemian pełni rolę opóźniacza bądź przyspieszacza masowego wytrącania hydratów. Ponadto, wykazano, że wprowadzenie badanego dodatku powoduje wzrost efektów termicznych w pierwszych minutach procesu, ale jednocześnie skutkuje zmniejszeniem maksimum temperatury wewnętrznej zaczynu, i to bez względu na temperaturę, w której proces przebiega. W badaniach składu fazowego odnotowano większy efekt działania temperatury niż obecności odpadowego glinokrzemianu.
XX
Hydration process of calcium aluminate cement is strictly temperature-dependent. The curing temperature is deciding factor, mainly, about the kind of hydrates formed. It is known that at low and ambient temperature the formation of metastable calcium aluminate hydrates is favoured, while at higher temperature hydrogarnet and gibbsite are dominated. On the other hand the curing temperature decides also about the kinetics of calcium aluminate cement hydration and causes the anomalous setting behaviour. The aim of this work was to evaluate the impact of mineral addition in calcium aluminate cement matrix at different curing temperatures. The study included the investigation of the waste aluminosilicate effect on the course of setting and hardening of the cement paste (Al2O3 > 70%, w/c = 0.5) depending on the curing temperature and the amount of the addition using a conductivity method. The used in situ technique consists the simultaneous measurement of electrical conductivity and internal temperature of cement paste from the first minutes after adding water. Moreover, the microstructure was examined by the thermal analysis method and scanning electron microscopy. Based on the results, it has been found that the temperature of hydration determines the kinetics and reactions during the setting and hardening of calcium aluminate cement paste, both, with and without the mineral addition as well as decides about the influence of the aluminosilicate. Regardless of the curing temperature and the presence of addition, the changing of process kinetics is carried out throughout the duration of the induction period, but depending on the temperature, the waste aluminosilicate acts as a retarder or accelerator of the massive precipitation of hydrates. Furthermore, regardless of the temperature, it has been shown that the introduction of the addition causes rise of the thermal effects in the first minutes, but also reduces the maximum of the internal temperature of paste. The phase composition studies reported the higher the temperature effect than the presence of waste aluminosilicate.
4
PL
Badano wpływ temperatury i współczynnika w/c na przebieg hydratacji dwóch rodzajów cementów glinowych (ciemno-szarego i białego), głównie w oparciu o pomiary konduktometryczne. W tym celu skonstruowane naczyńko pomiarowe, które pozwalało na jednoczesny pomiar przewodnictwa elektrycznego i temperatury zaczynu. Wykonano ponadto pomiary kalorymetryczne i oznaczono skład zaczynu metodą analizy termicznej. Uzyskanych wyniki wykazały, że temperatura, w której przebiega hydratacja, decyduje o długości okresu indukcji, podczas gdy stosunek w/c = 0,35 lub 0,5 nie ma wpływu na szybkość procesu. Duże ciepło hydratacji zwiększa temperaturę zaczynu, co może spowodować konwersję nietrwałych hydratów glinianu wapnia w fazę C3AH6.
EN
The effect of temperature and w/c ratio on the hydration of two types of calcium aluminate cement (dark grey and white) was examined, mainly by conductometric measurements. For this purpose a specific cell was designed to monitor the electrical conductivity simultaneously with the temperature of cement paste versus time. Moreover, the calorimetric measurement was performed and the composition of the hydrated pastes was examined by thermal analysis. The results were showing that the temperature at which the hydration occurs determines the duration of the induction period, while w/c ratio equal 0.35 or 0.5 has no effect on the rate of this process. Furthermore, the heat of hydration is increasing the temperature of cement paste, which can cause the conversion of metastable calcium aluminate hydrates to C3AH6 phase.
PL
Praca przedstawia wyniki eksperymentalnych badań geofizycznych mających na celu uściślenie rozpoznania strefy dyslokacji tektonicznej w przypowierzchniowej warstwie podłoża w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do zobrazowania struktury górotworu zastosowano metodę konduktometryczną (GCM) w postaci wielopoziomowego profilowania przy zmiennym ustawieniu dipola anten. Badania przeprowadzono na poligonie testowym w Brzezinach Śląskich. Praca zawiera teoretyczny opis metody badawczej oraz analizę wyników pomiarów na poligonie.
EN
This paper presents the results of geophysical surveying aimed at the identification of the fault zone structure in the northern part of Upper Silesia. In order to visualize the fault plane the conductivity method (GCM) in multilayer profile mode with change of dipole orientation was used. The measurements were conducted on a test site in Brzeziny Slaskie. The paper describes theoretical principles of GCM method and the measurement’s results.
PL
Metoda konduktometryczna (GCM) w postaci wielopoziomowego profilowania przy zmiennym ustawieniu dipola anten jest często wykorzystywaną metodą geofizyczną w lokalizacji stref dyslokacji tektonicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przeobrażonego działalnością człowieka górotworu na terenach północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Miały one na celu rozpoznanie charakterystyki wybranych stref dyslokacji tektonicznych w przypowierzchniowej warstwie podłoża. Praca zawiera opis przeprowadzonych badań oraz analizę uzyskanych wyników w odniesieniu do danych geologiczno-górniczych.
EN
The ground conductivity method (GCM) in multilevel profile mode with changeable dipole mode is often used in the location of fault zones and examination of their structure. This paper presents the results of measurements carried out in test sites where natural geological conditions are transformed by exploitation (northern part of the Upper Silesia Coal Basin). The aim of the test measurements was to assess the possibilities of the method to identify such elements of fault zone structure as main fault plane and fault zone borders. This result was obtained only in one out of five cases tested.
7
Content available Modyfikacja metody skalowania konduktometru
EN
The paper presents an innovative and improved method for doubled calibration of an eddy-current conductometer. Implementation of the proposed method makes it possible to achieve independence of the instrument indications on surface condition of the examined parts. The calibrating function is determined on-line when the measurements are in progress on the basis of parameters that are assigned to the contact probe coil and calculated with use of general mathematic equations. The calculated correction parameter can be considered as a measure of the surface roughness. Application of the modification as described in this paper can contribute to efficiency improvement of operational examinations for components made of non-ferrous materials during their lifetime.
PL
Zaproponowano oryginalną, ulepszoną metodę podwójnego skalowania konduktometru wiroprądowego. Realizując tę metodę można uzyskać niezależność wskazań przyrządu od stanu powierzchni badanych elementów. Funkcja skalująca konduktometr jest wyznaczana dynamicznie w czasie trwania pomiaru na podstawie parametrów przypisanych eksperymentalnie sondzie-cewce stykowej oraz uniwersalnych równań matematycznych. Obliczona poprawka może być traktowana jako miara chropowatości powierzchni. Stosując opisaną modyfikację można znacznie usprawnić badania eksploatacyjne elementów wykonanych z metali nieżelaznych.
PL
Jeśli istnieje zależność między niektórymi parametrami materiałów a ich przewodnością elektryczną, to można, w sposób nieniszczący metodą prądów wirowych, mierzyć konduktywność materiału i wnioskować o szukanych własnościach materiału, ciągłości jego struktury czy niektórych wymiarach geometrycznych. Poważną wadą metod wiroprądowych jest wyraźny wpływ stanu powierzchni na wynik testu. Zaproponowano oryginalną metodę kompensacji chropowatości powierzchni badanych elementów na wynik pomiaru konduktywności. Prezentowaną metodę oparto na podwójnym procesie skalowania zestawu konduktometr – sonda pomiarowa. Porównano skuteczność proponowanej metody z metodą powszechnie stosowaną.
EN
As the relationship between some important parameters of materials and their electric conductivity really exists, it makes it possible to use the eddy current method to measure conductivity of material in a non-destructive manner and then infer about the desired properties of materials, their continuous or non-continuous structure or some geometrical parameters. However, the substantial impact of surface condition demonstrated by examined materials onto test results is a significant drawback of the eddy current method. This is why, a new and innovative method for compensation of material surface roughness onto results of conductance measurements is proposed. The presented method is based on the double calibration process applied to the measuring kit of the conductometer and the measuring probe.
EN
Purpose: Determination and description of essential phenomena that occur during examination of two-layer structures with use of the eddy-current method. Development of guidelines to establish procedures that make it possible to find out optimum frequencies of eddy currents, for which measurements of the outer film covering the examined structure exhibit best performance. Estimation of errors that occur when measurements of both geometrical and electrical parameters of the upper film within the two-layer structures are carried out simultaneously. Design/methodology/approach: During the design and scalling of the devices based on phenomenon of eddy currents implying changes of contact coil impedance components, significant influence of the electromagnetic field frequency on measurement results was observed. Additionally, some other phenomena can be observed which causes invalid interpretation of devices indications. Basing on a mathematical model of a contact coil located above a conductive non-ferromagnetic two-layer plate, the sensitivities to the measured parameters are determined. The developed mathematical model serves and the basis to calculate theoretical values of errors when all parameters of the outer film on the examined structure are measured simultaneously. Findings: Depending on specific applications, recommendations enabling proper choice of the electromagnetic field frequency are formulated. Practical implications: Describred phenomena and calculations are useful for the designers of the devices utilising the phenomenon of eddy currents, and also for the users of flaw detectors and conductometers. Remarks included in this paper can be useful for proper interpretation of the observed results and phenomena. Originality/value: Determination of impact coefficients that define how parameters of the two-layer structure are vulnerable to impedance components of the measuring contact coil.
EN
Purpose: To determine the optimal frequency of the electromagnetic field exciting eddy currents during the search for surface defects in non-ferromagnetic materials or at the time of conductivity measurements by means of eddy currents methods. Design/methodology/approach: On the grounds of a mathematical model of a contact coil located above a conductive non-ferromagnetic plate, the sensitivities to the measured parameters were designated. Furthermore, a new definition of eddy currents penetration depth was proposed. Findings: Recommendations facilitating proper selection of the electromagnetic field frequency were formulated, depending on specific applications. Practical implications: The discussed phenomena and calculations are useful not only to constructors of the devices utilising the phenomenon of eddy currents, but also to users of flaw detectors and conductometers. Originality/value: A modified definition of the actual penetration depth of eddy currents is proposed in the paper, which differs from the classical approach based on the 1/e level. The new definition may be very convenient and useful for operators utilising eddy current devices. The described sensitivity model facilitates setting up the devices for a specific task involved in a given process technology.
EN
A simplc and sensilivc clcclroanalylical mcthod for dctcrmination of four compounds of pharmaceutical interest: flunarizine hydrochloride (F-HC1), ramipril (RAM), terbinafine hydrochloride (T-HC1), and tranexamic acid (TRĄ) has been developed. The method was based on the titration of these compounds either with sodium hydroxide or tetrabutylammo-nium hydroxide (TBA). Alternatively. silvernitrate was used for titration of flunarizine and terbinafine hydrochlorides. End point was detected conductometrically. The method allowed for determination of the studied drugs in the rangę 0.5-30 mg. Mean percentage recoyeries ranged from (98.96 š 1.034) to (100.83 š 0.528). The proposed method was successfully applied to the determination of the studied compounds in dosage forms. 'ITie results were in good agreement with those obtained applying official or reference methods. The proposed method could be also applied to the simultaneous analysis of a mixture of ramipril and hydrochlorothiazide (HCT) in tablet dosage forms.
PL
Opracowano prostą i czułą metodę elektrochemicznego oznaczania czterech substancji farmaceutycznych: chlorowodorku flunaryzyny (F-HC1), ramiprylu (RAM), chlorowodorku terbinafiny (T-HC1) i kwasu traneksamowego (TRĄ). Metoda jest oparta na miareczkowaniu badanych związków wodorotlenkiem sodu lub wodorotlenkiem tetrabutyloamoniowym (TBA). Alternatywnie, do miareczkowania chlorowodorków flunaryzyny i terbinafiny stosowano azotan srebra. Koniec miareczkowania wyznaczano konduktometrycznie. Opracowana metoda pozwala na oznaczanie badanych leków w zakresie 0,5-30 mg. Średni odzysk procentowy wynosił od 98,96 š 1,034 do 100,83 š 0,528. Metodę zastosowano z powodzeniem do oznaczania badanych związków w formach farmaceutycznych. Otrzymane wyniki były w zgodności z wynikami otrzymanymi metodami referencyjnymi. Proponowana metoda może być również użyta do równoczesnego oznaczania ramiprylu i hydrochlorotiazydu w tabletkach.
EN
Purpose: To determine optimal frequency of the electromagnetic field that raises eddy currents during the search for surface defects in non-ferromagnetic materials or conductivity measurements by means of eddy currents methods. The frequency choice takes into consideration sensitivity of measuring device, depth of the eddy currents penetration and elimination of undesirable phenomena that affects result of the exploration. Design/methodology/approach: During the design and scalling of the devices based on phenomenon of eddy currents implying changes of contact coil impedance components, significant influence of the electromagnetic field frequency on measurement results was observed. Additionally, some other phenomena can be observed which causes invalid interpretation of devices indications. Basing on a mathematical model of a contact coil located above a conductive non-ferromagnetic plate, the sensitivities to the measured parameters are determined. Furthermore, a novel definition of the eddy currents penetration depth is proposed. Findings: Depending on specific applications, recommendations enabling proper choice of the electromagnetic field frequency are formulated. Practical implications: Describred phenomena and calculations are useful for the designers of the devices utilising the phenomenon of eddy currents, and also for the users of flaw detectors and conductometers. Remarks included in this paper can be useful for proper interpretation of the observed results and phenomena. Originality/value: A modified definition of the actual penetration depth of eddy currents proposed in the paper differs from the classical approach based on the 1/e level. This definition may be especially convenient and useful for operators utilising eddy current devices. Described sensitivity model facilitates setting up the devices for a specific task involved in a different technological process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zasolenia podłoża na mrozoodporność siewek żyta odmiany Amilo. Doświadczenie prowadzono w warunkach kontrolowanych, na pożywce Hoaglanda, zmodyfikowanej dodatkiem NaCl w stężeniach: 0, 25, 50, 75, 100 i 150 mmol·dm-3. Metodą luminescencyjną wykazano, że w siewkach żyta, hartowanych na niską temperaturę, które rosły na pożywce z dodatkiem NaCl blokowanie transportu elektronowego zachodziło w niższej temperaturze niż u roślin kontrolnych. Gradient potencjału na błonach tylakoidalnych niehartowanych i hartowanych siewek żyta nie zależał od zasolenia. Metodą konduktometryczną stwierdzono, że odporność błon komórkowych siewek żyta na niską temperaturę zmniejszała się pod wpływem NaCl, zarówno siewek niehartowanych jak i hartowanych.
EN
The influence of salt stress on frost resistance of winter rye, cultivar Amilo seedlings was studied. Plants were grown on Hoagland medium, containing NaCl in concentrations: 0, 25, 50, 75, 100 and 150 mmol·dm-3. By detection of delayed luminescence one drew the conclusion, that blocking electron transport in hardened plants occured at lower temperature in seedlings exposed to salinity than in control plants. Gradient of potential induced on thylacoid membranes in unhardened and hardened plants practically did not depend on salinity. Conductometric method showed that the used solutions of NaCl decreased the sensibility of the seedlings to low temperature both the unhardened and hardened plants.
PL
Od 1993 roku w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej prowadzone są systematyczne badania obiektów na terenie miasta Płocka, w których wykonano izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej (IK). Płock jest szczególnie dobrym poligonem badawczym, gdyż w 1991 roku wykonano tu poziome przepony przeciwwilgotnościowe metodą IK w ponad 30 budynkach, z czego większość jest objęta ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nieskuteczność zastosowanych rozwiązań wykazano badaniami prowadzonymi w latach 1993-1994. W 7-8 roku od chwili wykonania izolacji ściana zaczęła ulegać procesowi destrukcji w zewnętrznych warstwach. Badania zasolenia ogólnego ściany wykonano metodą konduktometryczną. Stwierdzono silne zasolenie ściany na poziomie od 1 m nad izolacjąpowodujące zawilgocenie ściany o charakterze higroskopijnym.
EN
There was made a horizontal insulation in the brick wall by Crystalline Injection Method (CIM). Lack of effectiveness of above method was proved in 1993-1994. After 7-8 years appeared new plaster and bricks damages caused by high level of salinity. There were distinguished three zones of extreme level of salinity. The dampness of wall in the third zone is very high (85% of brick soakage). The reason for which the wall is so damp is a hygroscopic absorbtion of atmospheric water. Disadvantages of CIM method caused very expensive repair of historic building.
15
Content available remote Conductimetric determination of some drugs acting on the central nrvous system
EN
A simple titrimetric method was developed for the determination of some drugs acting on the central nervous system, namely, phenobarbital, thiopental sodium and the hydrochlo-ride salts of chlorpromazine, promazine, trifluoperazine and pyritinol. The method is based on titrating these drugs using either sodium hydroxide, mercury(II) chloride or silver nitrate. The end point was located conductimetrically. The proposed method was successfully applied to the determination of the studied compounds in some pharmaceutical preparations and the results obtained were in agreement with those obtained using official or reference methods.
PL
Opracowano prostą, miareczkową metodę oznaczania kilku substancji farmaceutycznych, działających na ośrodkowy układ nerwowy, tj. fenobarbitalu, soli sodowej tio-pentalu i chlorowodorków chloropromazyny, promazyny, trifluoperazyny oraz pirytynolu. Zasadą metody jest miareczkowanie roztworu analitu roztworem wodorotlenku sodu, chlorku rtęci(II) lub azotanu srebra. Punkt końcowy wyznaczano potencjometrycznie. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania badanych substancji w preparatach farmaceutycznych. Otrzymano wyniki zgodne z metodami odniesienia.
EN
Two electroanalytical techniques, steady-state voltammetry and conductance measurements were utilized to study the conformational coil to double helix transition of an ionic polysaccharide /cappa-carrageenan, K-car, in solutions of low ionic strengths as effected by temperature and concentration of the polyion. The interactions betweep counterions, Na+, or electroactive probe ions, Tl+, and polyanions during such transition were quantified by the ratio of the diffusion coefficient of Na+ or Tl+ ions in the polyelectrolyte solution (K-car sodium salt) to that in the solution without polyelectrolyte (NaCl or NaClO4). The results for native counterions, Na+, from conductance measurements were very close to those obtained by voltammetry of Tl+ probe ions. The conformational transition was a reversible coil-to-double helix process resulting from temperature decrease. This process did not depend on the concentration of K-car for the concentration range from 10 to 40 mmol 1-1. The charge spacing in K-car conformers was determined by employing Manning's theory for polyelectrolytes. The average charge spacing calculated from the conductivity and voltammetric results was 0.39 nm and 0.90 nm for the double helix and the coil form of K-car, respectively.
PL
Badano przejście konformacyjne jonowego polisacharydu (kappa-carrageenan, K-car) w funkcji temperatury, mocy jonowej i polijonu używając stacjonarnej woltamperometrii i konduktometrii. Oddziaływanie między polijonem i kontrjonami Na+ oraz sondującymi jonami Ti+ można było określić ilościowo ze zmian współczynników dyfuzji tych jonów. Przejście ze struktury spirali do podwójnej helisy było odwracalne i nie zależało od stężenia K-car w zakresie 10-40 mmol T1. Odległość między ładunkami obliczono używając teorii Manning'a. Otrzymano wielkości 0.39 i 0.90 nm odpowiednio dla form K-car - podwójnej helisy i spirali.
EN
A semi-micro titrimetric method is described for the determination of some 4-quinolone derivatives, namely nalidixic acid, ofloxacin, ciprofloxacin hydrochloride and norfloxacin. The method is based on titrating these compounds with either sodium hydroxide or tetrabutyl ammonium hydroxide. Alternatively, silver nitrate was used for the titration of ciproloxacin hydrochloride. The end point was located conductimetrically. The method allowed the determination of 1-15 mg of the studied compounds. The method was further applied successfully to some dosage forms containing these compounds, and the results obtained were compared favourably with those given with the official orreference meth-ods. rhe proposed method could be also applied to the simultaneous analysis of mixtures of the studied compounds with other co-formulated drugs, such as mixture of ciprofloxacin and theophilline and mixture of forfloxacin and trimethoprim in their dosage forms. In addition, mixture of nalixidic acid and phenazopyridine hydrochloride could be analysed after applying an extracting procedure.
PL
Opisano metodę półmikromiareczkowego oznaczania niektórych pochodnych 4-chino-lonu, a mianowicie kwasu nalidiksynowego, ofloxacyny, chlorowodorku ciprofloksacyny i norfloxacyny. Metoda polega na na miareczkowaniu tych związków wodoro-tlenkiem sodu lub wodorotlenkiem tetrabutyloamoniowym. Alternatywnie do miareczko-wania chlorowodorku ciprofloxacyny zastosowano azotan srebra. Do detekcji punktu końcowego stosuje się konduktometrię. Opracowana metoda pozwala na oznaczanie od 1 do 15 m g wymienionych związków. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania związków w lekach. Otrzymane wyniki pozostają w dobrej zgodności z oznaczeniami za pomocą metod referencyjnych. Proponowana metoda może być również zastosowana do jednoczesnego oznaczania mieszanin badanych związków z innymi lekami jak na przykład mieszaniny ciprofloxacyny i teofiliny lub mieszaniny norfloxacyny i trimetoprimu w recepturach. Ponadto mieszanina kwasu nalidiksynowego i chlorowodorku fenazopirydyny może być analizowana po ekstrakcji .
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.