Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koncesja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia proces powiększenia bazy zasobowej na przykładzie pozyskiwania koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Przedstawiono w nim działania przedstawicieli Spółki, które zmierzały do uzyskania nowej koncesji wydobywczej.
EN
This paper presents the entrepreneur’s legal process of obtaining a permission for ʺOstrówʺ coal deposit excavation by Lubelski Węgiel ʺBogdankaʺ to increase mineral resources. Actions of the company representatives aimed at obtaining a new permission for excavation were presented.
EN
The non-discrimination principle of the European Union has become a core basis of the Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994, which introduced the non-discriminatory access to prospection, exploration and production of hydrocarbons. According to this directive, the EU members were obliged to choose between the non-discriminating methods of granting authorizations of hydrocarbons: either an open door system or a licensing round system. Directive 94/22/WE caused changes in Polish geological and mining law related to introduction of the obligatory tender procedure for licenses (concessions) for prospection, exploration and production of hydrocarbons. As a result of case C-569/10, the Court of Justice of the European Union ordered the next changes in Polish law involving, e.g., the possibility to apply for Polish concessions by entrepreneurs with no legal seat or industrial plant in Poland. This article comments changes in Polish geological and mining law in 1994-2017, caused by Directive 94/22/WE and jurisdiction of the Court of Justice of the EU. It shows that, due to European legislation, the two-sided proceedings have been introduced depending on the type of mineral resources constituting the mining usufruct in Poland. These different procedures for granting authorizations of hydrocarbons and other resources may justify creation of new, distinct hydrocarbons law in Poland or introduction of non-discriminative procedures, irrespective of the type of deposit.
EN
The aim of the article is to discuss the amendment to the Act of 9 June 2011 – Geological and Mining Law (Journal of Laws from 2017, item 2126 with further amendments), as a consequence of the entry into force of the Act of 6 March 2018–Law of Entrepreneurs (Journal of Laws from 2018,item 646), as well as the assessment of relevance of the changes devised. The author analyzes in detail a legal nature of the concession and then the changes introduced to the Geological and Mining Law in Chapter I of Section III, concerning concession rules. Paying particular attention to the context, causes and effects of the changes, the author indicates that the amendment was in fact only a technical activity, however, not devoid of the practical significance. This article attempts to answer the question whether the legislative practice of transferring general provisions to the sectorial act, which is undoubtedly the Geological and Mining Law, will contribute to a better understanding of the regulations among their potential recipients.
PL
W artykule omawiane są zagadnienia związane z możliwością projektowania prac geologicznych, a więc sporządzania projektów badań/prac i projektów robót geologicznych, a następnie dokumentacji geologicznych przede wszystkim w aspekcie możliwości uwzględniania, rozpoznawania i dokumentowania pełnego zakresu kopalin, w tym towarzyszących i współwystępujących, pierwiastków śladowych przez przedsiębiorców samodzielnie, jak i w konsorcjum. Poruszane jest zagadnienie, czy i na ile, jest możliwe wstępne rozpoznanie tzw. wielosurowcowe bez typowania z góry kopaliny podstawowej ,,głównej’’, która miałaby być dokumentowana. Rozpatrywana jest możliwość i potrzeba wskazania we wniosku o udzieleniu koncesji i projekcie, jakie kopaliny będą rozpoznawane i na jakim etapie wskazany (zidentyfikowany) zostanie przedmiot dokumentowania tj. ta wstępnie rozpoznana kopalina podstawowa oraz inne zidentyfikowane i rozpoznane, jako współwystępujące i towarzyszące. Powiązane jest to, z rozpoznaniem możliwości wspólnych przedsięwzięć w projektach poszukiwawczo – rozpoznawczych przez kilka podmiotów zainteresowanych różnym zakresem rozpoznania ze względu na m.in. różne kopaliny dla których mają kompetencje branżowe, eksploracyjne lub eksploatacyjne. Dotyczy to więc możliwości współwystępowania o koncesję wielosurowcową dla realizacji jednego przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania lub wydobycia surowców mineralnych, w ramach jednej koncesji, jednej umowy użytkowania górniczego, dla uzyskania synergii i uniknięcia kolizji branżowych i przestrzennych w ubieganiu się o dostęp do obszarów koncesyjnych. Po przedstawieniu uwarunkowań aktualnych regulacji i analizie barier, w podsumowaniu sformułowane są wnioski.
EN
The paper discusses issues related to the possibility of planning geological works, i.e. preparing research projects / works and geological work projects, and then geological documentation, primarily in the aspect of the possibility of considering, recognizing and documenting the full range of minerals, including accompanying and co-occurring minerals by entrepreneurs independently and in the consortium. The author raises the issue whether and to what extent, it is possible to initially identify the so-called multi raw minerals without pointing up the basic ‚main’ mineral to be documented. The paper considers the possibility and need to indicate in the application about the concession and project what minerals will be identified and at what stage the documented object will be identified (ie the initially identified basic mineral and other identified and identified as co-occurring and accompanying). It is connected with the recognition of the possibility of joint ventures in exploratory and exploratory projects by several entities interested in various scopes of recognition due to, among others, various minerals for whom they have industry, exploration or exploitation competences. Therefore, this applies to the possibility of joint application for a multi-raw minerals concession for the implementation of one project in the exploration and identification or extraction of mineral resources under one concession, one mining contract, to achieve synergy and avoid industrial and spatial collisions in applying for access to concession areas. After presenting the conditions of current regulations and the analysis of barriers, the conclusions are formulated at the end.
EN
Public-private partnership is a form of investment implementation based on the distribution of tasks, responsibilities and the form of risk among the public and private parties. This division enables the most economically efficient means of investment implementation to be achieved. The paper presents an analysis of the selection of a cooperation model concerning the parties in public-private partnership, depending on the sector and specificity of the task.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą realizacji przedsięwzięcia opartą na podziale zadań, odpowiedzialności i postaci ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. Przez tak wykonany podział osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono analizę wyboru modelu współpracy między stronami partnerstwa publiczno-prywatnego w zależności od sektora oraz specyfiki zadania.
PL
Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, przeprowadzenie procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru.
PL
W artykule przestawiono działania Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zmierzające do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o wody solankowe, dopływające w sposób naturalny do podziemnych wyrobisk kopalni. Działania te zakończyły się uzyskaniem koncesji na wydobywanie wody leczniczej, co pozwala na intensywny rozwój aerozoloterapii jako ważnego aspektu działalności leczniczej, prowadzonej w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”.
EN
The article presents the operations of the ”Wieliczka” Salt Mine, geared towards the development of brine-based spa treatment using the water inflowing naturally into the underground mine excavations. The certificates issued on 30th December 2013 confirmed the healing properties of the brine, and then the concession of 30th October 2015 allowed for the exploitation of medicinal waters from the W-VII-16 outflow. This broadened the scope of health services provided by the „Wieliczka” Salt Mine Health Resort. The therapeutic activity of the Health Resort is based on natural medicinal resources: microclimate of the underground salt chambers, and now also natural brine. Currently, the ‘Wieliczka’ Salt Mine Health Resort carries out individual inhalations with 1 or 2% Wieliczka brine (depending on the medical indication) administered as an aerosol i.e. particles of mineral water distributed in a gaseous medium (air). In December 2014 a brine graduation tower was opened in order to extend spa treatment. It is constructed of larch wood and blackthorn twigs, with a total capacity of 7600 m3. The graduation tower was designed as an open-air inhalatorium. Brine from the W-VII-16 outflow is used to produce aerosol at the graduation tower. The property has been integrated into the Wieliczka skyline and located on the edge of the park between the Daniłowicz and St Kinga shafts.
PL
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami umożliwia, z pewnymi wyłączeniami, ustanowienie użytkowania górniczego w drodze przetargu, w szczególności gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż jeden podmiot. Także w odniesieniu do złóż węglowodorów wspomniana ustawa stanowi, że udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. W najbardziej ogólnym stwierdzeniu przetarg jest sposobem wyboru oferty w celu zawarcia konkretnej umowy i sam w sobie jest swoistego rodzaju rozgrywką. Rozgrywką, gdzie z jednej strony negocjowana jest stawka z ogłaszającym przetarg, z drugiej zaś rywalizacja z pozostałymi oferentami weń uczestniczącymi. Pomijając formalne wymogi przetargowe, jego rezultat winien być w jakiś sposób sprawiedliwy, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia. W referacie, na bazie koncepcji teoriogrowych, zobrazowano strategiczne zachowania biorących udział w przetargu oraz pokazano fundamentalne algorytmy podziału na hipotetycznych, jakkolwiek realistycznych przykładach opartych na geologiczno-górniczej procedurze koncesyjnej.
EN
Geological and Mining Law in Poland permits, subject to certain exceptions, the establishment of the mining usufruct by tender way, in particular where it is applied for more than one entity. The same procedure is also possible with regards to licenses granted to hydrocarbon deposits. In the most general statement, the tender (bargaining) is a method of offering that is selected in order to reach a specific agreement conclusion. From this point of view, it is a kind of gameplay where the rate is negotiated with the announcement of the auction on the one hand, and on the other hand competition with the other bidders participating. Apart from the formal requirements of the tender, its result should be fair in every way, which is not always easy to achieve. In the paper, based on game theory concepts, the strategic behavior of tender participants has been illustrated. Some fundamental algorithms of division were presented in the hypothetical but realistic examples related to geological and mining concession procedures.
PL
Spowolnienie gospodarcze w sektorach budownictwa i drogownictwa w znacznej mierze wpłynęło na sytuację producentów kruszyw. Jak przełożyło się ono na ilość wydanych koncesji, likwidowanych zakładów górniczych czy tzw. „szarą strefę wydobywczą"?
PL
Cieszący się olbrzymim powodzeniem na całym świecie, a niedoceniany w kraju tryb wykonywania zadań publicznych w oparciu o koncesję na usługi stanowi bardzo efektywny instrument w osiąganiu redukcji kosztów i podnoszeniu jakości usług publicznych, z jednoczesnym ulepszeniem technicznego stanu aktywów.
PL
Zmiana terminu obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania kopalin została wprowadzona pod hasłami ułatwienia i przyspieszenia postępowania i uzyskania koncesji eksploracyjnej. Teoretycznie uchylono formalną konieczność przejścia wcześniej często długotrwałego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Tymczasem to pozorne ułatwienie oznacza dla przedsiębiorcy nie tylko utrudnienia w uzyskaniu koncesji, ale i istotne ryzyka biznesowe oraz ukryte pułapki w związku ze zmianą procedury dla kopalin stałych i wprowadzeniem procedury „open door”.
EN
The change of term for requirement to obtain decision concerning environmental conditions for prospecting and exploration of minerals was inducted under the banner of facilitating and expediting the proceedings and obtaining a concession. Theoretically, the formal necessity of passing often lengthy procedures for issuing decision concerning environmental conditions, has been repealed. However, this seeming facilitate means not only the difficulty in obtaining a concession, but also significant business risks and hidden traps in connection with changes in the procedure for solid minerals and with the implementation of „open door” procedure.
12
PL
W 1991 r. dokonano nowelizacji prawa górniczego oraz prawa geologicznego, dostosowując je do nowej sytuacji gospodarczo-politycznej Polski powstałej po 1989 r. Następstwem tych doraźnych dostosowań prawa było uchwalenie w 1994 r. nowoczesnego jednolitego prawa geologicznego i górniczego. Zgodnie z tą ustawą działalność poszukiwawcza i wydobywcza złóż kopalin mogła się odbywać wyłącznie na podstawie koncesji. Ponadto sprecyzowano prawo własności złóż kopalin, wprowadzono opłatę eksploatacyjną jako daninę publiczną z tytułu wydobycia kopalin. W czasie obowiązywania tej ustawy (1994–2011) podlegała ona blisko trzydziestu nowelizacjom usuwającym braki legislacyjne oraz wprowadzającym dyrektywy europejskie. W 2011 r. uchwalono nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.). Nowe prawo również podlegało istotnej nowelizacji w 2013 i 2014 r. Okres 1991–2014 był wystarczająco długi, żeby móc dokonać oceny ewolucji prawa oraz jego periodyzacji wraz z określeniem dominujących cech. W artykule przedstawiono dostrzeżone w ustawie braki definicyjne (górotwór, kopalina, złoże kopaliny) oraz potrzebę nowych uregulowań w zakresie kwalifikacji geologicznych czy powołania Państwowej Rady Geologicznej. Ponadto w związku z naruszeniem w ostatnich latach spójności i kompletności rozwiązań prawa geologicznego i górniczego przez nowe inicjatywy legislacyjne podejmowane przez ministra finansów oraz ministra skarbu państwa autor postuluje powołanie komisji kodyfikacyjnej do opracowania nowego całościowego prawa geologicznego i górniczego w postaci kodeksu geologiczno-górniczego.
EN
In 1991, the Polish geological law and mining law were adjusted to the new economical and political conditions, resulting from the recent and sudden transition to capitalism. In 1994, these extemporaneously drafted bills were collected into a single, unified geological and mining law. This law established that exploration and exploitation of geological resources can only take place after a relevant concession has been secured. Additionally, this law provided a detailed definition of mineral deposits’ proprietary rights and introduced the exploitation fee. Throughout the period when this law was in effect (1994-2011), it was amended almost 30 times, in order to address legislative shortcomings and adjust the law to European directives. In 2011, a new geological and mining law was passed (it came into effect on the 1st January, 2012). This new law was significantly amended in both 2013 and 2014. The period between 1991 and 2014 is long enough to assess its evolution and changing character. Most importantly, this paper indicates the current law’s shortcomings: lack of clear definitions of key terms (mineral, mineral deposit, rock mass), and lack of new regulations regarding geological qualifications. Additionally, it is argued that a National Geological Committee should be established. Furthermore, since the coherence of the geological and mining law has been undermined over the years due to numerous amendments initiated by the Ministry of Finance and the Treasury, it is argued here that a Codification Commission should write a new, holistic legal framework in the form of a broad geological and mining legal codex.
PL
Wydobycie kruszyw wiąże się często z koniecznością prowadzenia tego procesu spod lustra wody. W szczególności z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy złoża kopalin zlokalizowane są w obrębie wód płynących lub zbiorników wodnych. Działalność taka podlega oczywiście przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, wymaga jednak uzyskania szeregu dodatkowych zgód administracyjnych.
PL
26 sierpnia 2014 г., pod pozycją nr 1133, w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W swej zasadniczej części wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zawiera ona sporo nowości istotnych dla przedsiębiorców eksploatujących złoża kopalin będące źródłem surowców budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono niektóre regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska i konsekwencje ich stosowania w praktyce prowadzącego zakład górniczy, wskazując na konieczność ich ujednolicenia, uproszczenia i doprecyzowania.
EN
This paper presents the selected provisions in the field of environment protection as well as the consequences of enforcement in the practice of a mining entrepreneur. The necessity to unify, simplify and specify the provisions was highlighted.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany w zapisach nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz.U. Nr 163 poz. 981), związane z procesem ubiegania się przedsiębiorcy o koncesję na wydobywanie kopalin. W dziale III ustawy określono zakres wymagań związanych z uzyskaniem koncesji i wyspecyfikowano dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego. Przytoczono zapisy - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z zakresu ochrony środowiska i obszarów Natura 2000 oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, odnoszące się do procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, skompletowania wniosku koncesyjnego i spełnienia wymogów niezbędnych do otrzymania koncesji na wydobywanie kopaliny. Na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., która w latach 2010 - 2013 przeprowadziła proces uzyskania nowych koncesji, dla pięciu złóż na monoklinie przedsudeckiej, zobrazowano skalę trudności procedur formalnych, ilość barier do pokonania i czasochłonność wykonania tej pracy.
EN
This paper discusses the most important changes in the provisions of the new Polish Geological and Mining Law of 9 June 2011 - abbreviated in Polish as Pgg (Journal of Laws No. 163, item 981), related with the process of applying for minerals extraction licenses by the mining operators. In chapter III Pgg the set of application requirements necessary to obtain the concessions were determined and documentation to be submitted together with such applications was specified. The paper presents the provisions of the Act on Freedom of Economic Activity (Journal of Laws No. 220, item 1447), laws referring to the environment protection and Natura 2000 areas, regulations enforcing those laws - which refer to the procedure of obtaining the decision on environmental conditions, completion of the license application and procedures of obtaining the license for minerals extraction. The scale of difficulty and level of time-consumption of this process is well presented on the example of KGHM Polish Copper S.A., which in 2010-2013 carried out the process of obtaining new concessions for five deposits in the Foresudetic Monocline.
18
Content available remote Modele współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) od lat uznawane jest za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. Jest to rodzaj współpracy sektora prywatnego i publicznego, która ma na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego, lub też jako współpraca partnerska przy realizacji stosunkowo dużych projektów, które mają na celu wykonywanie zadań użyteczności publicznej i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Ta współpraca ujmowana jest w różne formy strukturalne i prawne oraz przybiera różne konfiguracje. W artykule zidentyfikowano powszechnie stosowane modele współpracy w ramach PPP, wskazując ich mocne i słabe strony. Zaliczono do nich: kontrakty o świadczenie usług; kontrakty o zarządzanie i obsługę infrastruktury; leasing; modele „zintegrowane” (BOT, DBFO, BOO, BTL); koncesje.
EN
Public-private partnership (PPP) is regarded as a highly advantageous form of implementing infrastructure projects in many countries. PPP is defined as a cooperation between government and private companies, aimed at providing public goods or as a partnerships in the implementation of relatively large projects of public utility character. This type of cooperation can be executed in various legal and structural forms. This article identifies and describes the most commonly used models of cooperation within the framework of the PPP, including provision of services contracts, infrastructure management and service agreements, leasing contracts, integrated models (BOT, DBFO, BOO, BTL) and concession agreements.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia JSW S.A. KWK Pniówek” związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”. W artykule przedstawiono koncepcję rozbudowy kopalni oraz szczegółowo opisano podjęte działania, które doprowadziły do uzyskania koncesji. Zwrócono uwagę na znaczącą rolę władz samorządowych oraz społeczności lokalnej w procesie uzyskiwania koncesji. Uzyskane doświadczenia wskazują na fundamentalne znaczenie zrozumienie złożonej problematyki gospodarki złożami surowców energetycznych, oraz prowadzenia otwartego dialogu przez wszystkie strony procesu koncesyjnego.
EN
This paper describes the JSW S.A. KWK ‘Pniowek’ experience of the process of obtaining a concession for the extraction of coal and the methane as the accompanying mineral of ‘Pawlowice 1’ deposit. This article presents the concept of expansion of the mine and a detailed description of the undertaken actions which allowed to obtain the concession. Particular attention was paid to the importance of local authorities and the community in the process of obtaining this concession. The experiences obtained indicate the fundamental importance of understanding the complex issue of energy resource deposits’ management and open communication by each party involved in the process of obtaining the concession.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.