Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koncepcja logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W przedmiotowym artykule omówiono aspekty logistyczne procesu planowania w logistyce produkcji, fazy procesu, zadania, oraz metody i techniki stosowane w planowaniu koncepcji logistycznej. Wykazano, że rożne fazy planowania mają specyficzne potrzeby informacyjne wyrażone celowo dobranymi wskaźnikami logistycznymi. Podkreślono, że zbiór wskaźników powinien spełniać wymagania dotyczące informacji użytecznej. Zastosowanie wybranych wskaźników logistycznych wspomagających planowanie produkcji pozwala na zidentyfikowanie słabych miejsc oraz na przeprowadzenie analizy szans w procesie produkcji . Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The article discusses logistic aspects of the planning process in production logistics, process phase, tasks, and methods and techniques used in planning the logistic concept. It has been shown that the various planning phases have specific information needs expressed through deliberately selected logistics indicators. The set of indicators should meet the requirements for useful information. Analysis of logistic indicators supporting production planning allows identification of weak spots and analysis of opportunities. The article is concluded with a summary.
PL
W artykule przedstawiono koncepcj logistyczn zarzdzania materiaami. Rozwaania dotyczyy problemu integracji sfery zaopatrzenia ze sfer produkcji. Przedstawione podejcie do zarzdzania materiaami zostao zweryfikowane na przykadzie przedsibiorstw produkcyjnych. Artyku zakoczono wnioskami.
EN
The article presents a concept of the materials mamagement. Considerations related to the problem of integration of the sphere of supply with the sphere of the production. The introduced approach to the was verified on the example of productive enterprises. The paper ends with conclusions.
PL
Użyteczną miarą wartości świadczonych w portach morskich usług logistycznych jest wartość dodana brutto (WDB). Analiza empiryczna dowodzi, że głównym czynnikiem określającym rozmiary wartości dodanej usług portowych jest rodzaj przeładowywanych ładunków. W zależności od rodzaju przeładowywanych ładunków, w porcie tworzy się zróżnicowany potencjał dla rozwoju usług wartości do danej (VAS).
EN
A useful value measure of logistics services rendered in ports is a gross added value (GAV). Empirical analysis indicates that the structure of freight flows is a ma - in driver determining the value adding of port services. Structure of loads handled differentiate also potential for development of Value Added Services (VAS).
4
Content available remote Flexible logistic concepts for assembly systems
EN
Logistics is a crucial issue for small and medium sized enterprises (SME). This paper deals with logistical concepts for assembly systems. The IPH is currently conducting a project with the aim of developing a method to combine allocation and delivery concepts for assembly systems to increase the logistical efficiency of SME. Via this method SME are able to adapt quickly to changing market environments
PL
Logistyka jest kluczowym obszarem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca omawia koncepcje logistyczne w systemach montażowych. W chwili obecnej IPH pracuje nad projektem metody połączenia koncepcji alokacji i dostaw w systemach montażowych w celu zwiększenia efektywności logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te, przy zastosowaniu przedstawianej metody, będą w stanie szybciej adaptować się do zmieniających się warunkach na rynku
PL
Przedmiotem publikacji jest zarządzanie logistyczne w złożonej organizacji gospodarczej, specjalizującej się w produkcji odzieży dżinsowej. Złożoność prezentownej problematyki wynika z powiązań zewnętrznych i wewnętrznych zarówno technologicznych jak i organizacyjnych, co w sposób istotny wpływa na efektywność toczących się procesów logistycznych. Autor w treści arytykułu odnosi się do różnych aspektów zarządzania logistycznego obejmujących fazy logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
PL
W artykule zostały omówione niektóre zmiany w zakresie wyceny, ewidencji, inwentaryzacji, aktualizacji wartości składników rzeczowych aktywów obrotowych , które wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dokonana ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186).
PL
Wzrost internacjolnalizacji życia gospodarczego na skutek globalizacji gospodarki światowej stanowi jeden z najistotniejszych czynników świadczenia usług logistycznych przez wyspecjalizowanych operatorów. Z amerykańskich i japońskich oraz zachodnioeuropejskich doświadczeń wynika, że fizyczną realizację masowych i wieloasortymentowych dostaw towarowych w ściśle określonych terminach i po stosunkowo niskich cenach najkorzystniej zapewnić mogą jedynie centra logistyczne. Ze względu na to, że pojęcie to w literaturze przedmiotu jest traktowane bardzo szeroko, a niekiedy niejednoznacznie. Autorzy w niniejszym artykule, jak i kolejnym zatytułowanym "Typy usług logistycznych oraz ich wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów centrów logistycznych", podjęli próbę jego wyjaśnienia na tle warunków polskich. Przedstawiono również genezę form realizacji usług logistycznych, w tym także przez różnego typu centra logistyczne, których rozwój, jak wynika z przeprowadzonych badań, jest nieunikniony w związku z rychłym członkowstwem Polski w Unii Europejskiej.
PL
Artykuł ten prezentuje rezultaty badań dotyczących przepływu szklanych butelek zwrotnych pomiędzy końcowym konsumentem, detalistą a hurtownikiem. Badanie to zostało przeprowadzone na terenie miasta Opola i objęło swoim zasięgiem prawie 100 sklepów.
PL
Artykuł stanowi próbę oceny zmian w polskiej logistyce, jakie zaszły w latach 2000-2001, przy uwzględnieniu uwarunkowań przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncentruje się on na problemie logistyki łańcuchów dostaw. Jest on pokłosiem zorganizowanej w maju br. w Poznaniu VI edycji międzynarodowej konferencji z cyklu "Logistics" pod hasłem "Elastyczne łańcuchy dostaw".
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.