Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja trolejbusowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie efektywności autobusów elektrycznych i trolejbusów. Analiza została przeprowadzona przy przyjętych założeniach dla linii trolejbusowej A w Tychach. Na ich podstawie został wyliczony roczny przebieg i czas pracy dla obu pojazdów. Porównanie zostało wykonane poprzez wyliczenie kosztów własnych przedsiębiorstwa w stawce jednoskładnikowej, do czego były niezbędne wcześniejsze obliczenia. Po pierwszych analizach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, który jest stosowany do wyliczenia jednostkowego kosztu w transporcie miejskim oraz po doliczeniu do kosztu wozokilometra w stawce dwuskładnikowej narzutów związanych z budową infrastruktury, otrzymano wynik wskazujący na mniejszą efektywność trolejbusów (wozokilometr droższy o 12 groszy niż w przypadku autobusów elektrycznych). Jednak koszt wozogodziny jest niższy dla tych środków transportu ze względu na dłuższy roczny czas pracy. Po wyliczeniu kosztu w stawce jednoskładnikowej sytuacja odwróciła się na niekorzyść elektrobusów, gdyż w obu aspektach są one mniej korzystne (wozokilometr droższy o 63 grosze), na co wpływ ma ponownie krótszy czas pracy, spowodowany koniecznością doładowywania akumulatorów. Jednorazowe pokonanie całej trasy zgodnie z założeniami jest tańsze w przypadku trolejbusu o ponad 7 zł, co wskazuje na jego większą efektywność.
EN
The article presents a comparison between the efficiency of electric buses and trolleybuses. The analysis was carried out for the assumptions parameters for the trolleybus line A in Tychy. On this basis, the annual mileage and working time for both vehicles have been calculated. The comparison was made by calculating the company’s own costs in a one-component rate, with use of previous calculations. After the analyzes in the spreadsheet program used to calculate the unit cost in urban transport, cost related to the construction of the infrastructure was added to the cost of vehicle-kilometer in the two-component rate. The result has proved lower efficiency of trolleybuses (a vehicle-kilometer is more expensive by 12 grosz than for electric buses). However, the cost of vehicle-hour is lower for these means of transport due to the longer annual working time. When calculating the cost in a one-component rate the result turned to the disadvantage of the electric buses, because in both aspects they are less favorable (vehicle- kilometer is more expensive by 63 grosz), which is affected again by shorter working time, due to the need to recharge the batteries. One-off journey in accordance with the assumptions is cheaper in the case of trolleybus by over PLN 7, which indicates its higher efficiency.
PL
W niniejszej publikacji zostały przedstawione współczesne tendencje przestrzennego rozwoju komunikacji trolejbusowej w dużych miastach zachodniej Ukrainy. Badanymi miastami są Lwów, Łuck, Równe, Tarnopol, Iwano-Frankiwsk i Czerniowce. Trolejbusowe systemy komunikacji tego regionu charakteryzują się bogatą historią i strukturą przestrzenną sieci. Przeważa tu radialne planowanie sieci, co powoduje problemy w ich eksploatacji. Linie trolejbusowe w tych miastach mają długość od 64 do 119 km, ale obecnie trwa ich rozbudowa przeważnie do nowo powstających osiedli mieszkaniowych. W większości miast funkcjonuje 8-10 linii trolejbusowych, które pokrywają główne ciągi komunikacyjne. W każdym z miast eksploatuje się od 48 do 89 sprawnych trolejbusów przeważnie produkcji zagranicznej. Producentem większości z nich jest czeska Skoda. W ostatnich latach zostały zakupione pojazdy używane z krajów UE. Tabor miejskich systemów trolejbusowych w zachodniej Ukrainie jest mocno wyeksploatowany, a średni wiek pojazdów wynosi od 20 do 28 lat. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę uwarunkowań rozwoju sieci trolejbusowych i scharakteryzowano tabor w każdym z sześciu badanych miast. Głównym problemem rozwoju tych systemów jest niedostateczne finansowanie. Perspektywy rozwoju wiążą się z rozbudową sieci połączeń, zakupem i modernizacją taboru trolejbusowego oraz wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
EN
In this article, the modern spatial trends of development of trolleybus transport in the big cities of the western Ukraine are considered. The cities under investigation are the following: Lviv, Lutsk, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi. The trolleybus systems of this region have been developed in similar circumstances as the past. The radial planning of network prevails here, which causes some inconveniences for exploitations. Trolleybus lines in these cities have lengths of 64 to 119 kilometers, but in the future, their development will last mainly in the inhabited microregions. In most cities, 8-10 trolleybus routes that cover main transport highways functioned. In each city, there are 48 to 89 operating trolleybuses, mainly imported products (majority – Czech Skoda). In recent years, massive amounts of used machines from the countries of the EU were bought. The rolling stock of the systems of trolleybuses in big cities of West of Ukraine is exhaust, and middle age machines hesitates from 20 to 28 years. The article analyzes the determinants of the trolleybus network development. The author characterizes the rolling stocks in each of the six cities which are under investigation. The main problem of the development of these systems is insufficient funding. The prospects of the development are related to the expansion of the network of connections, the purchase and modernization of trolleybus rolling stock and the introduction of modern technological solutions.
PL
W artykule zostały omówione autonomiczne napędy jakie są używane w trolejbusach m.in. silnik spalinowy z generatorem, baterie trakcyjne tj. baterie litowo-polimerowe lub litowo-jonowe, a także superkondensatory. Dodatkowo artykuł przybliża proces wdrażania trolejbusów z dodatkowym napędem w mieście Lublin oraz opisuje środki transportu wykorzystujące dodatkowy napęd. Przybliżono także wyniki badań, które zostały zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w celu uzyskania danych odzwierciedlających aspekt ekologiczny tego typu rozwiązania.
EN
Autonomous drives that are used in trolleybuses, among others, internal-combustion engine with a generator, traction batteries, that is, lithium polymer batteries or lithium ion batteries and supercapacitors were discussed in this article. In addition, the article also describes the process of implementation of trolleybuses with an additional drive of Lublin and describes means of transport using additional drive. Research results that were commissioned by the Public Transport Authority in Lublin in order to obtain data reflecting ecological aspect of such solution were also presented.
PL
W artykule została omówiona budowa trolejbusu oraz zasada działania tego środka transportu zbiorowego. Opisano także szczegółowo wszystkie charakterystyczne podzespoły wchodzące w jego skład. Przedstawione zostały rodzaje napędów jakie stosuje się w trolejbusach, wraz z uwzględnieniem zagadnień związanych z ich eksploatacją. Artykuł porusza także zagadnienie sieci trakcyjnej jako elementu niezbędnego do zaistnienia i prawidłowego działania komunikacji trolejbusowej w danym obszarze miejskim. Sieć trakcyjna omówiona została szczegółowo zarówno pod względem aspektów technicznych jej konstrukcji jak i ogólnej zasady funkcjonowania.
EN
The structure of trolleybus and principle of operation of such means of public transport were discussed in this article. All its characteristic subassemblies were also described. Types of drives used in trolleybuses and issues related to their operation were presented. Traction system as an element necessary for proper operation of trolleybus transport in a given urban area was described in this article. Traction system both in terms of technical aspects of its structure and general principle of operation was discussed.
PL
Komunikacja trolejbusowa w państwach postkomunistycznych Europy Środowo-Wschodniej odgrywa znaczącą rolę. Wśród państw Unii Europejskiej najliczniej reprezentowany jest ten podsystem transportu miejskiego w Czechach, na Słowacji. Szczególnie istotna jest także rola producentów taboru trolejbusowego, których jest niewielu, a jednym z nich jest koncern Škoda w Czechach. Dwa czynniki związane ze znaczną rolą komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji oraz lokalizacją tradycyjnego producenta trolejbusów marki Škoda w Pilźnie, wpłynęły na podjęcie tematu i analizę czynników wpływających na prowadzenie polityk taborowych przez osiemnastu przewoźników trolejbusowych regionu. Jako interesujący uznano wpływ przemian polityczno-gospodarczych na utrzymanie produkcji trolejbusów w Czechach oraz ograniczenie eksportu. Efektywna współpraca głównego producenta trolejbusów marki Škoda z konkurencyjnym Solarisem doprowadziła do monopolizacji rynku przez Škodę. W analizowanym okresie dostarczono do czeskich i słowackich przewoźników trolejbusowych 449 pojazdów wyprodukowanych głównie przez Škodę, ale także Solarisa i SOR we współpracy z DP Ostrawa (później Ekova). Jedynym miastem, które nie prowadziło polityki odnowienia taboru trolejbusowego były słowackie Koszyce. Najwyższy odsetek wymiany trolejbusów na nowe w latach 2004–2014 odnotowano w Cieplicach, Igławie, Mariańskich Łaźniach i Zlinie, a najmniejszy w Brnie. Najwięcej trolejbusów dostarczono do Bratysławy, Pilzna i Zlinu, a najmniej do Chomutowa.
EN
Trolleybus transport in post-communist countries of the Eastern Europe plays a significant role. Among the EU countries this type of urban transport subsystem is mostly represented in countries such as the Czech Republic and Slovakia. There are not many trolleybus’ producers so that their role is particularly important. One of the most recognized is Škoda in the Czech Republic. Two factors related to the trolleybus transport indicates significant role of public transport in the Czech Republic and Slovakia. The location of the traditional trolleybus producer Skoda in Plzen affected the author to choose this subject matter to consider and to make analysis of the factors influencing the vehicle policies by eighteen trolleybus carriers of the region. The impact of political and economic changes on maintaining production of trolleybuses in the Czech Republic and limiting exports is considered to be worthwhile. Effective cooperation between Škoda, major producer of trolleybuses, with a competitive Solaris led to the monopolization of the market by Škoda. In the analyzed period 449 vehicles have been delivered to the Czech and Slovak trolleybus companies manufactured primarily by Skoda, but also Solaris and SOR in collaboration with the DP Ostrava (later EKOVA). The only city that has not carried a trolleybus fleet renewal policies - is the Slovakian city - Kosice. The highest percentage of replacement trolley bus vehicles with the new ones in the years 2004-2014 was recorded in Teplice, Jihlava, Marianske Lazne and Zlin, while the lowest percentage was noticed in Brno. The largest amount of trolleybuses have been delivered to Bratislava, Pilsen and Zlinu, and the smallest number of vehicles has been contracted to Chomutov.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. W artykule przedstawiono ideę budowy trolejbusów, rozwój konstrukcji oraz postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2001-2014. W analizowanym okresie polska firma wprowadziła na rynek nowy produkt – trolejbus niskopodłogowy, który następnie rozwijała we współpracy z krajowymi i zagranicznymi montowniami i dostawcami napędów. Najlepszy okres wiąże się z rozpoczęciem w 2007 roku współpracy z doświadczonym producentem trolejbusów i napędów elektrycznych – firmą Škoda Electric z Czech. Ta firma, tradycyjnie silna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej umożliwiła rozwój eksportu i znaczne podniesienie produkcji. W latach 2001-2014 wyprodukowano łącznie 898 trolejbusów, w tym najwięcej we współpracy z firmą Škoda – ok. 400. Trolejbusy marki Solaris sprzedawano w 15 państwach europejskich, w tym najwięcej w Bułgarii, Czechach i Polsce.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of vehicles for public transport - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. This paper presents the idea of producing of trolleybuses, project development and progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2001-2014. In the analyzed period, Polish company has launched a new product - low-floor trolleybus, which developped in cooperation with domestic and foreign assemblers and suppliers drives. The best time is associated with the start of the 2007 collaboration with an experienced manufacturer of trolley buses and electric drives - Škoda Electric Company from The Czech Republic. This company, traditionally strong on the markets of Central and Eastern Europe has enabled the development of exports and a significant increase in production. In the years 2001-2014 produced a total of 898 trolleybuses, including many in cooperation with Škoda - approx. 400. The trolleybuses of Solaris were sold in 15 European countries, including most of Bulgaria, the Czech Republic and Poland.
PL
Koszty zakupu taboru w komunikacji elektrycznej są istotnym czynnikiem kształtującym jej funkcjonowanie. W przypadku trolejbusów, przy ograniczonym rynku producentów i klientów ceny nowych pojazdów są stosunkowo wysokie. Trolejbusy niskopodłogowe produkowane przez producentów w Unii Europejskiej i Szwajcarii dostosowywane są indywidualnie do wymagań przewoźników. Zakup pojazdów z rynku wtórnego jest bardzo ograniczony. Przed spółkami przewozowymi, w odróżnieniu od powszechnego zakupu autobusów używanych, stoi trudne wyzwanie odnowy taboru. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej od 2003 r. wprowadza w życie projekt konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy. W artykule przedstawiono ewolucję tego projektu w latach 2011-2014, polegającą na zastosowaniu zdywersyfikowanych nadwozi i nowoczesnych rozwiązań napędowych.
EN
The cost of purchase of vehicles in electric public transport is an important factor in shaping its functioning. In the case of trolleybuses, with a limited market for manufacturers and customers, new vehicles prices are relatively high. Low-floor trolleybuses produced by manufacturers in the European Union and Switzerland are individually tailored to the requirements of the carriers. Purchase of vehicles on the secondary market is very limited. Prior to trolleybus companies, in contrast to the widespread purchase of second hand buses is the difficult challenge of renewal of fleet. Trolleybus Transport Company in Gdynia since 2003 implement a project of conversion of low-floor buses to the trolleybuses. The article presents the evolution of the project in 2011-2014 about involving the use of body diversified and modern electric drive solutions.
PL
Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet trolejbusów i elektrobusów czyniąc rozwiązanie doskonalszym. W artykule przedstawiono doświadczenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł zasilania w Europie czyniących komunikację trolejbusową bardziej elastyczną. Omówione zagadnienia nakreślają przyszłość komunikacji trolejbusowej i możliwą ich ewolucję.
EN
The evolution of trolleybus transport occurs in many European cities. With the development of alternative sources of power (traction batteries, supercapacitors, diesel generators) trolleybuses become less dependent on the overhead line and with the more cost-effective. Simultaneous development of electric buses and their associated operational problems tend to reflect on the use of the advantages of trolleybuses and electric buses making the solution more perfect. The article presents the experience of implementation of innovative solutions in the field of alternative power sources in Europe which make the trolleybus more flexible transport. Discussed issues shape the future of trolleybus transport and their possible evolution.
PL
W numerze 12/2014 niniejszego czasopisma został opublikowany artykuł Adama Moleckiego pt. "Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe" [4]. Autor w swoich rozważaniach sformułował tezę o zasadności rozwijania elektrycznego transportu mieksjiego - autobusów elektrycznych - w opraciu o istniejącą infrastrukturę tramwajową lub trolejbusową. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, rozszerzono zagadnienia prezentowane w przywołanym tekście.
EN
In the issue 12/2014 of this journal, the article entitled The development of electric buses based on the exisiting tram network by adam molecki has been published [4]. Author in their deliberations formulated the thesis about the advisability of developing electric transport –electric buses-based on the exisiting tram or trolleybus infrastructure. In this paper, on the theoretical considerations background, issues presented in cited text has been extended.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r., który traktował o powstaniu pierwszych trolejbusów marki Solaris, ich rozwoju i sprzedaży w latach 2001-2010, przedstawiono dalszy postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2011-2014.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of public transport vehicles - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. Referring to the article published in „Autobusy’ in 2011, which showed the circumstances of the construction of the first trolleybus Solaris, their development and sales in the period 2001-2010, this article shows further progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2011-2014.
PL
Miejski transport elektryczny (tramwaje i trolejbusy), podobnie jak komunikacja autobusowa, związany jest z funkcjonowaniem zaplecza technicznego, w tym specjalistycznych pojazdów. Wyróżnikiem komunikacji elektrycznej jest jej powiązanie z infrastrukturą sieci trakcyjnej, która wymaga odpowiedniego utrzymania, a więc wyspecjalizowanych pojazdów technicznych do jej budowy i konserwacji. W niniejszym artykule został scharakteryzowany problem kształtowania parku pojazdów technicznych komunikacji trolejbusowej oraz zostały omówione poszczególne typy tych pojazdów. Szczególna uwagę poświęcono polskim przedsiębiorstwom komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Lublinie i Tychach.
EN
Electric public transport (tramways and trolleybuses), as in the case of bus transport is associated with the operation of technical facilities, including specialist vehicles. Electric public transport differentiator is its connection with the catenary infrastructure, which requires proper maintenance, and so specialized technical vehicles in its construction and maintenance. Tis article characterized the problem of shaping the technical vehicle fleet along with a discussion of the various types. Particular attention was paid to polish trolleybus transport companies in Gdynia, Lublin and Tychy.
PL
Koszty zakupu taboru w komunikacji elektrycznej są istotnym czynnikiem kształtującym jej funkcjonowanie. W przypadku trolejbusów, przy ograniczonym rynku producentów i klientów, ceny nowych pojazdów są stosunkowo wysokie. Trolejbusy niskopodłogowe – wytwarzane przez producentów w Unii Europejskiej i Szwajcarii - dostosowane są indywidualnie do wymagań przewoźników. Zakup pojazdów z rynku wtórnego jest bardzo ograniczony. Podczas gdy zakup używanych autobusów jest zjawiskiem powszechnym, dla wielu spółek przewozowych odnowa taboru trolejbusowego stanowi problem. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej od 2003 r. wprowadza w życie projekt konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy. W artykule przedstawiono ewolucję tego projektu w latach 2011-2014, polegająca na zastosowaniu zdywersyfikowanych nadwozi i nowoczesnych rozwiązań napędowych.
EN
The cost of purchase of vehicles in electric public transport is an important factor in shaping its functioning. In the case of trolleybuses, with a limited market for manufacturers and customers, new vehicles prices are relatively high. Low-floor trolleybuses produced by manufacturers in the European Union and Switzerland are individually tailored to the requirements of the carriers. Purchase of vehicles on the secondary market is very limited. Prior to trolleybus companies, in contrast to the widespread purchase of second hand buses is the difficult challenge of renewal of fleet. Trolleybus Transport Company in Gdynia since 2003 implement a project of conversion of low-floor buses to the trolleybuses. The article presents the evolution of the project in 2011-2014 about involving the use of body diversified and modern electric drive solutions.
PL
Struktura układu zasilania jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na energochłonność transportu miejskiego, jak i na koszty jego budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę porównawczą trzech wariantów przestrzennych układu zasilania.
EN
The structure of the power system is one of the key factors affecting the energy consumption of urban transport and the cost of its construction and operation. The article presents a comparative analysis of the three variants of power supply system.
PL
W artykule przedstawiono analizę stopnia wykorzystania hamowania odzyskowego w gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. Głównym przedmiotem jest wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność rekuperacji. Wskazano na kluczowe znaczenie topologii układu zasilania na energochłonność transportu.
EN
The article presents an analysis of the usage of regenerative braking in Gdynia trolleybus transport. The main subject is the influence of the spatial structure of the supply system on the efficiency of recovery. The crucial importance of the topology of the power system on energy transport is pointed.
PL
Trolejbus stanowi pośrednie rozwiązanie między autobusem a tramwajem. System klasycznej komunikacji trolejbusowej nie wymaga tak znaczących nakładów inwestycyjnych jak w przypadku tramwaju, lecz nie jest porównywalnie elastyczny ruchowo. Komunikacja trolejbusowa uzależniona od zasilania trakcyjnego stała się uciążliwa w eksploatacji. Poszukiwano więc rozwiązań umożliwiających „uelastycznienie” trolejbusów. W wyniku rozwoju technologii pojawiły się alternatywne sposoby zasilania układu napędowego trolejbusów przez zabudowanie agregatów spalinowych spełniających rolę prądnicy, akumulatorów o dużej pojemności energetycznej lub zasobników superkondensatorowych.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie drugiego w Polsce niezależnego od przewoźników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Skoncentrowano się na opisaniu restrukturyzacji komunikacji miejskiej w tym mieście, przedstwiono również nową usługę dla użytkowników tj. tramwaj wodny.
17
Content available 70 lat trolejbusów w Gdyni
PL
Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
PL
Rozwój komunikacji trolejbusowej rozpoczął się na początku XX w. i podlegał wahaniom. Etapy rozwoju trakcji trolejbusowej w miastach europejskich i polskich przebiegały analogicznie. Obecnie wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, uwzględniając wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach, dążą do poprawy wizerunku komunikacji trolejbusowej, tak by możliwa stała się wizja rozwoju trolejbusów w miastach, w których one już funkcjonują a także kolejnych. Przykładem polskiego miasta, które realizuje właśnie taką politykę względem komunikacji trolejbusowej jest Gdynia, stąd wyniki badań marketingowych dotyczących stosunku mieszkańców do trolejbusów przeprowadzonych w tym mieście w latach1996-2010. wykorzystano do określenia kierunków rozwoju komunikacji trolejbusowej.
EN
The development of the trolleybus transport started at the beginning the 20th century and came under hesitations. Stages of the development of the trolleybus route in European cities and Polish ran by analogy. At present, including Poland, taking all the European countries into account general lines of policy of the sustainable development of the transport in cities, are aspiring to the improvement in the image of the trolleybus communication a vision of the development of trolleybuses to become available in cities, in which they are already functioning but also next. With regard to the trolleybus communication Gdynia is an example of the Polish city which is just implementing such a politics, hence results of concerning market researches of ratio of residents to trolleybuses conducted in this city in 1996-2010 years they used for setting the directions of the development of the trolleybus transport.
19
Content available Odbudowa zabytkowego trolejbusu Skoda 9Tr w Gdyni
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę komunikacji trolejbusowej w Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania trolejbusów Skoda 9Tr. Scharakteryzowano jego parametry techniczne i eksploatacyjne. Omówiono także proces renowacji zabytkowego trolejbusu Skoda 9Tr.
EN
In the article there are presented trolleybus transport characteristics in Gdynia, with special interest in "Skoda 9 Tr" trolleybuses. There are shown the trolleybus technical characteristics and performance. There is also shown the renovation process of an old "Skoda 9Tr" trolleybus.
PL
Projekty modernizacji komunikacji miejskiej. Rozbudowa trakcji trolejbusowej w mieście. Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.
EN
Projects of modernization of urban public transport. Extension of trolleybus traction in the city. Modernization of stops infrastructure and development of passenger information system to improve public transport in the city. Integrated System of Urban Public Transport in Lublin.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.