Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 432

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys historii trakcji elektrycznej w świetle obecności i rozwoju tej dyscypliny na Politechnice Gdańskiej. Szczególnie skupiono się na rozwoju transportu zelektryfikowanego w rejonie Pomorza Gdańskiego z perspektywy prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the history of electric traction in the light of the history of this discipline at the Gdańsk University of Technology. Particular attention was paid to the development of electrified transport in the region of Gdańsk Pomerania from the perspective of the work performed by employees of the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.
PL
Samorządy muszą zmierzyć się ze znacznymi wzrostami kosztów związanych z komunikacją publiczną. Część miast zapowiedziała podwyżki cen biletów. Jak rosnące koszty oddziałują na budżety samorządów oraz na funkcjonowanie transportu miejskiego?
PL
W czasopiśmie medycznym „The Lancet” ukazał się artykuł podsumowujący wyniki badań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zalecenia wynikające z tych badań są na tyle ważne, że powinny być w pełni wykorzystane w wielu dziedzinach naszego życia. Odnoszą się one m.in. do zachowań komunikacyjnych, gdyż przemieszczanie się jest jedną z podstawowych funkcji społecznych.
PL
W artykule przedstawiono kwestie związane ze zintegrowaną komunikacją miejską. Autor przedstawia korzyści płynące z korzystania z systemu parkingów P&R na przykładzie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).
5
Content available Tramwaj w Zurichu – obsługa portu lotniczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja systemu tramwajowej obsługi (Glattalbahn) lotniska w Zurichu (Zürich–Kloten). Przedstawiono w nim historię utworzenia systemu oraz dane techniczne dotyczące linii i kursującego po niej taboru Cobra Bombardier.
EN
The aim of the article is to familiarize the reader with the tram service system (Glattalbahn) of the Zurich airport (Zürich-Kloten). It presents the history of the system’s creation and technical data on the Cobra Bombardier rolling stock and its route.
PL
Przygotowany artykuł omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
PL
Celem artykułu jest ocena dostępności przestrzennej do publicznej komunikacji miejskiej w obrębie miasta średniej wielkości na przykładzie Sanoka. W szczególności skupiono się na kwestii dostępności pieszej do przystanków autobusowych, zwłaszcza w kontekście rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej i ludności a także częstotliwości kursów. Ponadto, celem dodatkowym jest określenie możliwości zastosowania źródeł danych dostępnych w Polsce, takich jak Baza Danych Obiektów Topograficznych, Open Street Map czy Spis Powszechny 2011, do badań dostępności do publicznej komunikacji miejskiej w ośrodkach średniej wielkości. Wyniki pracy powinny stworzyć podstawę do dalszych analiz porównawczych tego typu miast. Przeprowadzona analiza wskazała, że zdecydowana większość ludności Sanoka posiada dostęp do komunikacji miejskiej ze swoich miejsc zamieszkania, jednak liczba dostępnych kursów znacząco różni się na poszczególnych obszarach i w podziale na dni robocze, soboty i niedziele. W większości przypadków liczba kursów obsługujących przystanki odpowiada charakterystyce ich obszarów dostępności pod względem liczby ludności lub lokalizacji ważnych obiektów docelowych. Zidentyfikowano także obszary zabudowane o relatywnie niskiej dostępności lub nieposiadające dobrej dostępności do komunikacji miejskiej. Użyte w badaniu źródła danych, dostępne na obszarze całego kraju, jak i zastosowane procedury ich opracowania i prezentacji pozwalają na przeprowadzenie w przyszłości szerszych badań porównawczych na obszarze wielu miast.
EN
The aim of the article is to assess spatial accessibility to public urban transport within a medium-sized city on the example of Sanok. In particular, the focus was put on the walking accessibility to bus stops, especially in the context of the spatial distribution of residential areas and population as well as the frequency of routes. The additional aim is to determine the possibility of using data sources available throughout Poland, such as the Topographic Objects Database (pol. Baza Danych Obiektów Topograficznych), Open Street Map, and the 2011 Census, for studying accessibility to public transport in medium-sized municipalities. The results of the work should form the basis for further comparative analyzes of this type of cities. The conducted analysis indicated that the vast majority of Sanok population has access to public transport from their places of residence, however the number of available routes varies significantly between areas and between business days, Saturdays and Sundays. In most cases, the number of routes serving particular stops corresponds to the characteristics of their accessibility areas in terms of population or location of important points of interest. Moreover, built-up areas with relatively low accessibility or without sufficient accessibility have been identified. The data sources used in the study, available throughout the country, as well as the procedures used for their preparation and presentation, allow for further comparative research in the area of multiple cities.
PL
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek rozwijania transportu publicznego przyjaznego środowisku. Są one zobowiązane do wymiany 30% autobusów do 2028 r. na zeroemisyjne. Jak miasta wywiązują się z tego zadania?
PL
Od kilku lat Londyn walczy o pozycję światowego lidera w wykorzystywaniu technologii cyfrowych, aby z jednej strony poprawić jakość życia mieszkańców, a z drugiej uczynić miasto zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska.
PL
Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu to inwestycja zakładająca budowę nowego połączenia komunikacyjnego. Położona jest we wschodniej części Wrocławia w rejonie osiedli: Bierdzany, Rakowiec, Dąbie Biskupin i Sępolno. Jej początek ma stanowić skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Armii Krajowej, a zakończenie – skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego.
PL
Zrównoważony rozwój, a w szczególności zrównoważony rozwój miasta, doczekał się działań normalizacyjnych. W ich wyniku, w 2014 r. powstała norma międzynarodowa ISO 37120:2014 „Sustainable Development of Communities – Indicators for City Services and Quality of Life”. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził ją w 2015 r. jako PN-ISO 37120:2015-03 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, dzięki czemu mogła się stać podstawą systemu certyfikacji inteligentnego miasta.
PL
Celem artykułu jest wskazanie korzyści płynących z rozwoju fotowoltaiki w sektorze transportu publicznego. Przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na ilość produkowanej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Dokonano charakterystyki dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej na rynkach w Polsce i na świecie. Omówiono sposób montażu paneli fotowoltaicznych na dachach autobusów i efektywność ich zastosowania. W artykule skupiono się przede wszystkim na zastosowaniu energii odnawialnej w autobusach miejskich.
EN
The aim of the article is to indicate the benefits of photovoltaic development in the public transport sector. The influence of external factors on the amount of electricity produced from solar radiation is indicated. The dynamics of the installed capacity increase on the markets in Poland and in the world were presented. The method of mounting photovoltaic panels on bus roofs and the efficiency of their application were discussed. The article focuses primarily on the use of renewable energy in city buses.
EN
Attending the important role of maintenance function in any production or service provider company, the measurement and assessment of maintenance performance is crucial for competitiveness and future survival. That situation is even more critical in urban transport fleets where some specific boundary conditions and special characteristics will affect maintenance policy and implementation. This paper presents a deep review of different studies worldwide to define the most proper and effective maintenance performance indicators, selecting and refining the most important ones to obtain a reduced maintenance management balanced scorecard. That balanced scorecard is proposed as a main tool for urban transport fleet maintenance managers to assess efficiency and effectiveness of maintenance processes and will be used as a basis for a future benchmarking process for this type of companies.
PL
Biorąc pod uwagę ważną rolę jaką pełni utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych i usługowych, pomiar i ocena wydajności eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności tych firm i ich przetrwania na rynku. Sytuacja ta jest szczególnie ważna w zakładach komunikacji miejskiej, w których pewne szczególne warunki brzegowe i szczególne cechy floty transportowej mają wpływ na politykę utrzymania ruchu i jej realizację. W niniejszym artykule przedstawiono dokładny przegląd różnych badań prowadzonych na całym świecie w celu określenia najbardziej odpowiednich i skutecznych wskaźników efektywności utrzymania ruchu, wybierając najważniejsze z nich i i udoskonalając je tak aby uzyskać zrównoważoną kartę wyników zarządzania utrzymaniem ruchu z ograniczoną liczbą parametrów. Zrównoważona karta wyników może być stosowana przez specjalistów utrzymania ruchu zakładów komunikacji miejskiej do oceny wydajności i skuteczności procesów konserwacji i stanowić będzie podstawę przyszłych analiz porównawczych dla tego typu przedsiębiorstw.
PL
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z wykorzystaniem autobusów nisko-i zeroemisyjnych. Zamość, jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 50 000, jest zobligowane do zakupu taboru zeroemisyjnego, co wiąże się z analizą i reorganizacją sieci i wyborem ukształtowania nowych wiązek komunikacyjnych miasta. Pomimo posiadania przez MZK Zamość floty pojazdów niskoemisyjnych (zasilanych CNG), miasto musi dokonać zakupu odpowiedniej liczby autobusów zeroemisyjnych (np. e-busów). W artykule zaprezentowano za pomocą analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z dostosowania sieci komunikacyjnej miasta Zamość do uwarunkowań prawnych dotyczących elektromobilności i niskoemisyjności autobusów.
EN
The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.
15
Content available remote Rola zelektryfikowanej komunikacji zbiorowej w tworzeniu aglomeracji przyszłości
PL
W artykule przedstawiono rozwój zrównoważonego transportu, który stanowi obecnie jeden z priorytetów polityki transportowej Polski oraz Unii Europejskiej. Jednym z głównych czynników kształtujących współczesny system transportowy stanowi elektryfikacja sektora transportowego. Daje szansę na przekształcenie się miast w miasta zero, w których emisje, hałas, tłok i wypadki pozostaną na poziomie zerowym. W publikacji zaprezentowano udział taboru autobusowego o napędzie alternatywnym w polskiej komunikacji miejskiej, a następnie innych krajach Unii Europejskiej. Opisane także zostały autobusy Volvo 7900 electric jako przykład pojazdów w aglomeracjach przyszłości.
EN
In the article has been presented development of sustainable transport, which is priorite transport policy of Poland and European Union. The electrification is one of the main factor creating modern transport system. It allows transformation of cities into “zero cities”, without emission, noise pollution and high traffic. In the publication has been presented share of bus rolling stok with alternate fuel in polish public transport and other European Union countries. Buses Volvo 7900 electric has been described as the example of vehicles In future aglomerations.
16
Content available remote Autonomizacja pojazdów komunikacji miejskiej
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z autonomizacją pojazdów, w tym komunikacji miejskiej. W pierwszej części przedstawiona została klasyfikacja poziomów autonomizacji. Na tym tle omówiono strategię producentów polegającą na rozwoju swoich produktów poprzez zapewnienie bazy sprzętowej, a następnie aktualizacji oprogramowania, tak by w pełni wykorzystać dostępne możliwości i tym samym podwyższać poziom autonomiczności pojazdu. W kolejnej części omówione zostały systemy wspomagania kierowcy instalowane we współczesnych pojazdach. W końcowej części artykułu scharakteryzowano założenia technologii V2X (ang. Vehicle to everything) jako docelowej w rozwoju pojazdów bez kierowcy.
EN
In this article has been presented issues of autonomization of public transport vehicles. In the first part is included classification of autonomization levels. On basics of this has been presented manufactor's strategy of facility development and softweare update, in order to take full advantage of the available opportunities and increase the autonomization level. In the second part has been discussed driver assistance systems installed in modern vehicles. The final part contains characterization of V2X technology (Vehicle to everything), with vehicles without a driver as the target.
17
Content available remote Analiza zmian układu komunikacji miejskiej na przykładzie Olsztyna
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja oceny dostępności komunikacyjnej Olsztyna jako czynnika determinującego atrakcyjność turystyczną obszaru. W tym celu użyto narzędzi typu GIS. Porównano stan komunikacji miejskiej przed wybudowaniem linii tramwajowych i po ich wybudowaniu. W artykule poruszono tematykę komunikacji miejskiej w Olsztynie - opisano jej główne cechy oraz historię powstania. Przedstawiono wyniki analiz przy użyciu rozszerzenia Network Analyst, które - według definicji ze strony internetowej GIS - „pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych, takich jak: śledzenie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania”. Ostatnia z wymienionych możliwości została wykorzystana do zbadania obszaru, jaki jest w zasięgu przystanków pod względem czasu dojścia. Tego rodzaju analizy są pomocne do poprawy jakości komunikacji miejskiej, zmiany lokalizacji przystanków oraz przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta.
EN
The aim of the article is to present the assessment of the accessibility of Olsztyn as a factor determining the tourist attractiveness of the area. For this purpose, GIS tools were used. The condition of public transport before and after the construction of tram lines was compared. The Network Analyst extension was used for analysis, thanks to which we can designate a supported area.
PL
W artykule przedstawiono analizę punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina i Polic. Badania zostały przeprowadzone w maju 2018 roku w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego na podstawie danych z Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską. Obejmowały one dwie linie autobusowe. W ramach badań wskazano m.in. miejsca zwiększonego natężenia ruchu drogowego.
EN
The article presents an analysis of punctuality and regularity of public transport buses on selected routes of Szczecin and Police. Research were carried out in May 2018 on working days in the afternoon transport peak and in November 2018 on working days before the afternoon peak, during the afternoon transport peak and after the afternoon peak based on data from the Central Public Transport Management System They included two bus lines. Research indicated, among others, places of increased road traffic.
PL
Przedstawiono program wykorzystania trolejbusu z bateryjnym źródłem zasilania trakcyjnego oraz wyniki eksploatacyjne osiągnięte w Przedsiębiorstwie Trolejbusowej w Gdyni.
EN
Paper presents a program of using trolleybuses with traction battery for autonomous mode and operational results achieved in the Trolleybus Trasport Company of Gdynia.
20
Content available Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej
PL
Wielkie aglomeracje miejskie nie byłyby w stanie funkcjonować bez sprawnych układów komunikacyjnych. Ułatwiają one i przyśpieszają przemieszczanie się osób z określonego miejsca do punktu docelowego. Istotną częścią układów komunikacyjnych jest transport miejski, a w szczególności transport zbiorowy. Ma on ogromny wpływ na jakość życia w mieście, ochronę środowiska, rozwój gospodarczy miasta. Artykuł omawia zagadnienia komfortu podróżowania pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu napełnienia, tj. liczby pasażerów podróżujących. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji wybranej linii tramwajowej w aglomeracji krakowskiej.
EN
The objective of the paper was the study on the level of travel comfort as perceived by passengers using municipal public transport. The research was exemplified with results from the observations of passenger flow on tramway line No14 in Krakow’s city transit system. A practical objective was an analysis of number of people using tramway lines and a relationship of these parameters in terms of time of the day and day of the week. The aim of the data analysis was to assist in defining whether the tramway provides comfort of travelling to passengers in terms of congestion, and whether tramway vehicles arrive at the stops with sufficient frequency. The gathered data allowed to determine whether transit planning system of the line No14 works correctly or it needs modifying. The article comprises three parts. The first part was devoted to definition and theoretical description of issues connected with comfort of travel. It also contains definitions of basic issues connected with the topic. The second part contains description of the tramway vehicles type and the route they travel on. It also comprises description of measurement methods, and places and times the measurements were taken. In the third part results of studies and their analysis were presented, based on which conclusions can be drawn.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.