Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty włókniste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Due to the favorable properties, composite materials are increasingly used in construction. Especially, they are often used to reinforce structural elements made of traditional building materials. The article presents numerical calculations of glued laminated timber beams reinforced with CFRP fiber composites in the form of tapes and bars, used in a different geometrical arrangement. The analysis was performed in the linearelastic range in the ANSYS program. Based on numerical calculations, it was determined that the most effective method is strengthening using a horizontal tape pasted between the last and the second last sipe.
PL
Ze względu na korzystne właściwości coraz szerzej wykorzystywanym materiałem w budownictwie są materiały kompozytowe. Szczególnie często używa się ich przy wzmacniani elementów konstrukcyjnych wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych. W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne belek z drewna klejonego warstwowo wzmocnionych kompozytami włóknistymi CFRP w postaci taśm i prętów, zastosowanych w różnym układzie geometrycznym. Analizę wykonano w zakresie liniowo-sprężystym w programie ANSYS. Na podstawie obliczeń numerycznych określono, że najbardziej efektywne jest wzmocnienie z wykorzystaniem poziomej taśmy wklejonej pomiędzy ostatnią a przedostatnią lamelę.
EN
Wind power plays a crucial role in supplying cities with renewable energy. Combined with short transport routes, it is essential to establish site-specific small wind turbines in the urban environment. An increasing interest in small, decentralized, vertical-axis wind turbines (VAWT) can be observed here. However, concepts with low visual and auditory effects and economic efficiencies are largely limited. The project part described in this paper enables a specially developed design software tool of rotor geometries optimized for such boundary conditions. By using fiber-reinforced structures in combination with selective laser sintering, it is theoretically possible to economically produce even the smallest quantities of these geometries for a typical service life of wind turbines. The results presented and discussed in this work can serve as a basis for a subsequent feasibility study.
3
Content available Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna
PL
W artykule zestawiono różne rozwiązania systemów konstrukcyjnych historycznych kopuł z drewna litego układając je w typologiczny szereg obejmujący kopuły o rozpiętości od kilku do 67,0 metrów średnicy rzutu poziomego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w pożarach wywołanych wojnami lub przez ludzką ignorancję. O trwałości drewna w konstrukcji decydują również metody konserwacji, w które coraz częściej wkraczają współczesne materiały i technologie. Wykorzystując analogię budowy drewna do kompozytów włóknistych omówiono zmniejszenie nośności ściskanych prętów z drewna z powodu uszkodzenia komórek miękiszowych (jako lepko-sprężystej matrycy) na skutek zastosowania niewłaściwych metod i preparatów w konserwacji. Sformułowano kryterium wyboru materiałów termoizolacyjnych wbudowywanych w bliskim sąsiedztwie drewna. Zarekomendowano materiały o stałym współczynniku  w przedziale naturalnych zmian wilgotności stropów i dachów. Materiały o pełnych, nie nasiąkliwych włóknach, takie jak wełna mineralna i wata szklana nie spełniają tego kryterium.
EN
The paper collates various solutions of the structural systems of historical domes made from solid wood by arranging them into a typological series including domes of a span from several up to 67.0 metres of the horizontal projection’s diameter. Many of them were destroyed in fires or out of human ignorance. Preservation methods, in which modern materials and technologies appear, determine the wood durability in a construction. Through using the analogy of wood structure to fibrous composites, the reduction in the carrying capacity of compressed wooden bars due to a damage of parenchymatous cells (as a visco-elastic matrix) in consequence of having applied improper preservation methods and preparations was discussed. The selection criterion of thermo-insulating materials embedded in a close vicinity of wood was formulated. The materials of a constant coefficient  within the range of natural variations of the moisture content of ceilings and roofs were recommended. The materials of full, not absorbable fibres, such as rock wool and glass wool, do not meet this criterion.
4
Content available remote Badanie rozkładu naprężeń w wielowarstwowej rurze kompozytowej
PL
Praca dotyczy analizy zagadnień związanych z modelowaniem struktur kompozytowych o geometrii rurowej. Głównym celem pracy było zaprojektowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby po obciążeniu rozkład naprężeń obwodowych był możliwie jednorodny, co dawałoby szansę na redukcję masy kompozytu przy zachowaniu jego odpowiedniej wytrzymałości. Opracowane wyniki modelowania mogą służyć do opracowania technologii wytwarzania kompozytowych rur do transportu sprężonych gazów pod wysokim ciśnieniem. W ramach pracy wykonano model obliczeniowy dedykowany dla jedno- oraz wielowarstwowych struktur kompozytowych. Równania opisujące rozkłady naprężeń wyprowadzono na podstawie zagadnienia Lamego, określające rozkład naprężeń w rurze grubościennej w warunkach płaskiego stanu naprężenia.
EN
The paper concerns analysis of the issues concerning the modeling of tubular composite structures. The main issue of the work is to design a multilayer structure of filament-wound composite pipes in such a manner, that following loading, the hoop stress distibution would be as uniform as possible. That would allow for the reduction of the mass of the composite, while maintaining the proper mechanical strength. The application goal is the use of the modeling to develop a new manufacturing technology of composite pipes for the transportation of compressed gases under high pressure. The project included the development of a calculation model dedicated to both the mono- and multilayer composite structures. The equations describing the stress distribution were derived based on the Lame’s problem, which specifies the stress distribution in a thick-walled pipe under the conditions of plane stress state.
PL
Rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi determinuje prowadzenie badań nad niwelowaniem negatywnych efektów procesu obróbki mechanicznej. Przedstawiono analizę wpływu parametrów technologicznych i rodzaju wierteł na jakość otworów wierconych w węglowych kompozytach włóknistych.
EN
The increasing interest in composite materials determines to conduct the research allowing to neutralize the negative effects of the machining process. The paper presents an analysis of the influence of technological parameters and the type of drill bits on the quality of drilled holes in carbon fibrous composites.
PL
W związku z dynamicznym rozwojem metod projektowania i wytwarzania materiałów kompozytowych, zaobserwować można ich zwiększającą się powszechność w wielu gałęziach przemysłu. Materiały kompozytowe znaleźć można również, w takich zastosowaniach, gdzie kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo konstrukcji. Stąd też rozpowszechnieniu kompozytów jako materiałów konstrukcyjnych, towarzyszy ciągły rozwój nieniszczących metod wykrywania uszkodzeń i oceny stanu technicznego konstrukcji. W pracy przedstawiono wstępne rezultaty badań laboratoryjnych, których celem była próba oceny przydatności metody termografii aktywnej w badaniu stanu połączenia klejowego płyty i profilu kompozytowego. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z kompozytów włóknistych GFRP (ang. Glass Fibre Reinforced Polimer). Na podstawie zarejestrowanych sekwencji termogramów, przeprowadzona została analiza porównawcza, która pozwoliła na skuteczne zlokalizowanie defektu w postaci wady połączenia płyta – usztywnienie.
EN
Due to the dynamic development of designing and manufacturing methods composite materials are becoming increasingly common in many industries branches. Composite materials can also be found in applications where construction safety is critical. Hence, the widespread use of composites as construction materials is accompanied by the continuous development of nondestructive methods for detecting defects and assessing the technical condition of structures. The paper presents the preliminary results of laboratory tests aimed at evaluating the usefulness of the active thermography method in the study of adhesive bonding of the panel and the composite profile. The tests were performed on samples made of GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Based on the recorded thermogram sequences, a comparative analysis was carried out which enabled the defect to be effectively located.
EN
In this paper the problem of modelling graded materials in the form of a fibre composite with varying fibre diameter is considered. The aim of modelling was to determine the micro and macroscopic thermal properties of this type of material, in which the average thermal conductivity in relation to fibre saturation changes was calculated at any point of fibre FGM, and then the effective thermal conductivity of a whole layer of the material was determined. To do that, a unit cell of the material of given structure was isolated and the onedimensional heat flux passing through it was considered. As an effect of the investigation, the procedure of effective thermal conductivities calculation was presented and illustrated with a numerical example. Additionally the discrete and continuous approach to the effective thermal conductivities calculations were analysed and compared.
PL
W pracy zajęto się problemem modelowania włóknistych materiałów gradientowych o zmiennej średnicy włókien. Celem modelowania było określenie mikro i makro własności termicznych tego typu materiałów. Konsekwentnie, w dowolnym punkcie materiału gradientowego obliczono średni współczynnik przewodzenia ciepła w kierunku zmian nasycenia kompozytu włóknami a następnie określono efektywną przewodność cieplną całej warstwy materiału. W tym celu wyodrębniono elementarną komórkę materiału o określonej strukturze i rozpatrzono dla niej jednowymiarowy przepływ ciepła. Zaprezentowaną metodologię obliczania zastępczych współczynników ciepła zilustrowano numerycznym przykładem. Dodatkowo przeanalizowano i porównano dyskretne i ciągłe podejście do obliczenia zastępczych współczynników przewodzenia ciepła.
EN
The aim of the research was to develop a new concept of hybride composite armour systems consisting of a ceramic and fibrous composite. Depending on the requirements for ballistic protection, armour systems may be designed to various configurations and weights based on the most suitable ceramic materials and backing. The article describes the development of a hybrid ceramic - multi-layered ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) composite armour made from silicon carbide (SiC) or aluminium oxide (Al2O3) of different thicknesses (3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 17.27 and 13.35 mm) and shapes (hexagonal and cylindrical) in combination with a polyethylene fibrous composite. Additionally research work developed a confinement system for the hybrid ceramic - multi-layered UHMWPE composite armour which significantly improves the ballistic performance of composite armour by creation of a uniform compression condition of the ceramic and by reducing its fragmentation upon impact. The ballistic armour strength was tested according to the PN-V-87000:2011, NIJ 0101.04 standard and NATO STANAG 4569 (AEP-55 Vol.1) standard for protection against more than one shot (multi-hit). The hybrid ceramic - multi-layered UHMWPE composite armour was combined with basic fibrous ballistic armours which exhibited a ballistic strength compatible with level IIIA according to the NIJ 0101.04 standard and classes K2 and O3 according to the PN-V-87000: 2011 standard.
PL
Celem badań było opracowanie nowej koncepcji hybrydowych, kompozytowych układów balistycznych na bazie ceramiki oraz kompozytów włóknistych. W zależności od wymagań ochrony balistycznej, układy balistyczne projektowano w różnych konfiguracjach i masach, wykorzystując odpowiednie materiały ceramiczne i te przeznaczone na tylną cześć pancerza. W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu opracowanie hybrydowych ceramiczno-polietylenowych kompozytów balistycznych wykonanych z ceramiki na bazie węglika krzemu (SiC) i tlenku glinu (Al2O3) o różnej grubości (3.0 mm, 3.5 mm 4.0 mm, 4.5 mm, 17.27mm, 13.35 mm) oraz kształcie (heksagonalny i cylindryczny), w połączeniu z włóknistym kompozytem polietylenowym. Dodatkowo praca badawcza doprowadziła do opracowania systemu zabezpieczającego hybrydowe ceramiczno-polietylenowe kompozyty balistyczne, który znacząco poprawił skuteczność balistyczną pancerzy kompozytowych poprzez wytworzenie jednorodnych warunków kompresji ceramiki, a także dzięki zmniejszeniu jej fragmentacji po uderzeniu. Badania odporności balistycznej pancerzy prowadzono zgodnie z normą PN-V-87000:2011, NIJ 0101.04 oraz procedurą badawczą opartą na normie NATO STANAG 4569 (AEP-55 Vol.1) w zakresie ochrony przed więcej niż jednym strzałem (multi-hit). Badania balistyczne hybrydowych ceramiczno-polietylenowych kompozytów balistycznych prowadzono w zestawieniu z opracowanymi podstawowymi włóknistymi pancerzami balistycznymi, wykazującymi odporność balistyczną zgodną z poziomem IIIA normy NIJ 0101.04 oraz klasami K2 i O3 wg PN-V-87000:2011.
EN
The functionalisation of textile products and materials using the low temperature plasma technique is increasingly used in industrial practice, mainly because of the many benefits, often unattainable with the use of other techniques. The study focused on the modification of the composite textile materials - sheets of Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) fibres (Dyneema® SB51) by applying the surface deposition of silicone-like polymer in an environment of low temperature plasma. The aim of this study was to evaluate changes in the mechanical and physical properties of modified ballistic textiles under simulated storage conditions in accelerated time. Based on experiences in planning the research on accelerated aging, a test programme was developed for the assessment of changes during the aging process in ballistic fibrous materials under various environmental conditions. The process of low temperature plasma modification affected the mechanical properties of the ballistic composite textile materials during the accelerated ageing using temperature or temperature and humidity. The effect of the modification varied with the mechanical properties investigated.
PL
Funkcjonalizacja tekstylnych produktów i materiałów, przy zastosowaniu techniki plazmy niskotemperaturowej, jest coraz częściej stosowana w praktyce przemysłowej, głownie ze względu na wiele korzyści, często nieosiągalnych dla innych technik modyfikacji. W prezentowanych badaniach skupiono się na modyfikacji kompozytowych materiałów tekstylnych wykonanych z włókien polietylenowych o znaczącej masie cząsteczkowej (Dyneema® SB51) poprzez depozycję powierzchniową polimerów silanowych w środowisku plazmy niskotemperaturowej. Celem pracy była ocena zmian w właściwościach mechanicznych i fizycznych zmodyfikowanych tekstyliów balistycznych pod wpływem symulowanych warunków przechowywania w badaniach przyspieszonego starzenia. Program badań został opracowany na podstawie doświadczeń w planowaniu badań przyspieszonego starzenia, celem określenia zmian w włókienniczym materiale balistycznym zachodzących w czasie starzenia, w różnych warunkach środowiskowych. Proces modyfikacji plazmą niskotemperaturową wywoływał zmiany w właściwościach mechanicznych kompozytowych materiałach balistycznych podczas przyspieszonego starzenia przy zastosowaniu jako czynnika starzeniowego: temperatury lub temperatury i wilgotności. Obserwowane tendencje zmian w właściwościach różniły się w zależności od badanej cechy materiału.
10
Content available remote Modelowanie wieloskalowe gradientowych kompozytów włóknistych
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania wieloskalowego materiałów gradientowych na przykładzie kompozytu włóknistego o zmiennej średnicy włókna. Celem modelowania było wyznaczenie makroskopowych własności materiałowych określających zmiany w materiale gradientowym. Obliczenia wykonano w oparciu o analizę naprężeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) oraz homogenizacji numerycznej.
EN
The paper presents a method for multiscale modelling of graded materials, on the example of fiber composite with varying fiber diameter. The aim of modelling was to determine the macroscopic material properties, which define changes in graded material. Calculations were based on stress analysis by means finite element method and numerical homogenization.
PL
Aktualnie poszukuje się nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości i konduktywności elektrycznej do zaawansowanych zastosowań elektrycznych. Obiecującą grupą materiałów przeznaczonych do produkcji generatorów silnych i zmiennych pól magnetycznych są stopy Cu-Nb. Do badań wybrano materiał wytwarzany poprzez ciągnienie pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej z pominięciem klasyczynych operacji topienia i odlewania. W ten sposób wytworzono drut kompozytowy o uporządkowanej mikrostrukturze, zawierający ponad 820 000 ciągłych włókien niobu o średnicy od 100 do 200 nm rozłożonych w osnowie czystej miedzi. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych na poszczególnych etapach przetwarzania. Wytrzymałość na rozciąganie drutu osiągnęła 700 MPa, konduktywność elektryczna była na poziomie 54 MS/m.
EN
The new high strength high electrical conductivity materials are demanded for advanced electric applications. Cu-Nb wires are promising materials for generators of strong and variable magnetic fields production. Material used in the studies was produced by bundle drawing of niobium wire in copper tube without classical melting and casting. In this manner, the composite wire with ordered microstructure, containing more than 820 000 niobium filaments having a diameter between 100 and 200 nm distributed in a matrix of pure copper was produced. Microstructure, mechanical and electrical properties were presented in relation to processing stage. The tensile strength of the wire has reached 700 MPa and the electric conductivity was 54 MS / m.
EN
This paper deals with the problem of the influence of the angular arrangement of laminas on the buckling force of rectangular composite plates. The article presents a general, simple analytical method of buckling load determination and finding the best arrangement in terms of the highest stiffness in the prebuckling state. Some special characteristic cases of arrangements in an eight layered GFRP laminate are assumed, and buckling force as a function of the arrangement is investigated by finding proper maxima. Results for some characteristic lay-ups are compared with FEM and results found in literature.
PL
Prezentowany artykuł porusza zagadnienie wpływu ułożenia kątowego warstw w kompozytach włóknistych na siły krytyczne prostokątnych płyt kompozytowych. Zaprezentowana jest ogólna i prosta metoda określania sił krytycznych. Rozpatrzono kilka charakterystycznych ułożeń kątowych, traktując kąt jako wielkość zmienną. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone dla ośmiowarstwowych laminatów symetrycznych wykonanych z włókna szklanego w osnowie z żywicy epoksydowej. Wyniki uzyskane metodami analitycznymi zostały porównane z wynikami otrzymanymi przy pomocy Metody Elementów Skończonych lub zaprezentowanymi w literaturze.
13
Content available remote Detection of defects in composite plates by cooling down thermography (CDT)
EN
In this work, a novel approach of thermal non-destructive testing of composite structures is presented. Among the widely-known pros and cons of Active Infrared Thermography (AIRT), there is still space for its cognition and development. In general, AIRT is based on heat transfer which is changed by the presence of subsurface flaws, variation of thicknesses, corrosion etc. Internal defects disturb normal heat diffusion within the material due to different thermophysical properties, and the result is variation of the amplitude and phase of the response signal on the surface of investigated objects. Typically, external excitation is performed by different heat sources (i.e. halogen lamps). Application of a thermoelectric module as a heat flux activation source presents clear disadvantages in terms of versatility, but it creates new possibilities of testing components which cannot be heated e.g., due to thermal expansion or space limitation for the excitation source. In addition, this approach provides quick measurement. The investigated samples are previously cooled down by the thermoelectric module, and then they are exposed to a higher ambient temperature. An infrared camera monitors the surface temperature variation both during the cooling and heating stage in order to reveal subsurface flaws. The main aim of this work is to examine the effectiveness of Cooling Down Thermography (CDT) to detect artificial delaminations in composite plates.
PL
Zaprezentowano innowacyjne podejście w termicznych badaniach nieniszczących struktur kompozytowych. Wśród powszechnie znanych zalet i wad metod termografii aktywnej istnieje nadal dużo miejsca do ich poznania i rozwoju. Generalnie, omawiane techniki oparte są na transporcie ciepła, który może być zaburzony poprzez defekty podpowierzchniowe, zmiany grubości, korozję etc. Wewnętrzne uszkodzenia zmieniają normalną dyfuzję cieplną w materiale z powodu różnych właściwości termofizycznych, czego wynikiem są zmiany w amplitudzie i fazie sygnału odpowiedzi na powierzchni badanych obiektów. Zwykle jako źródło ciepła używane są lampy halogenowe. Zastosowanie ogniwa termoelektrycznego do ochładzania próbki wykazuje wyraźne wady z punktu widzenia wszechstronności, tworzy jednak nowe możliwości badania komponentów, które nie mogą być ogrzewane, np. z powodu rozszerzalności cieplnej lub ograniczeń przestrzeni niepozwalających na zastosowanie źródła wzbudzenia cieplnego. Ponadto takie podejście zapewnia dużą szybkość pomiaru. Badane próbki są początkowo ochładzane za pomocą ogniwa termoelektrycznego, a następnie ogrzewane przez temperaturę otoczenia. Kamera termowizyjna monitoruje temperaturę powierzchni zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania próbki, aby ujawnić uszkodzenia podpowierzchniowe, które zmieniają przepływ ciepła w materiale. Głównym celem tej pracy jest zbadanie efektywności metody termografii ochładzania (CDT) do detekcji sztucznej delaminacji w płytach kompozytowych.
14
EN
Nowadays, there is much activity all over the world in development of Cu-Nb composites for their potential use as conductors in high field magnets. This study was aimed at investigation of microstructure, mechanical and electrical properties of Cu-Nb composite wires. The investigated materials have been processed by vacuum furnace melting and casting, and then hot forging and cold drawing. Initial results of research into Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been also presented in this article. The ultimate tensile strength versus cold deformation degree has been presented. These changes have been discussed in relation to microstructure evolution. It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823,000 Nb fibres of nanometric diameter) characterized by high mechanical properties and electrical conductivity. Original SPD technique applied for Cu-Nb composite deformation result in initial microstructure refinement and improves effectiveness of wire production process.
PL
Aktualnie obserwuje się na świecie intensywny rozwój kompozytów Cu-Nb stosowanych jako przewody nawojowe generatorów silnych pól magnetycznych. Badania miały na celu określenie mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i elektrycznych drutów kompozytowych Cu-Nb. Badane materiały wytworzono przez zastosowanie topienia i odlewania w piecu próżniowym, a następnie kucia na gorąco i ciągnienia. Zaprezentowano także wstępne wyniki badań wytwarzania kompozytu Cu-Nb na drodze iteracyjnego ciągnienia pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej. Pokazano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie w zależności od stopnia odkształcenia, w powiązaniu ze zmianami mikrostruktury. Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecująca metoda wytwarzania kompozytów włóknistych (ponad 823000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) o wysokich właściwościach mechanicznych i konduktywności elektrycznej.
EN
The inner material structure as well as voids and damages in composite materials have a significant influence on mechanical material behaviour. Thus, for a reliable application of composites in safety relevant lightweight structures, knowledge of the inner material structure is of utmost significance. Computer tomography is an especially important part of nondestructive testing (NDT) both in research and industrial applications for non-transparent composites. Besides that, a novel in situ CT which enables the preparation of tomograms of specimens under loading conditions offers a better understanding of damage processes in composites. The paper gives examples for the advanced analysis of fibre-reinforced composites and their degradation behaviour using novel CT systems. The advantages of high resolution CT scans as well as corresponding FEM results are shown and an overview of the numerous application possibilities is given.
PL
Zarówno struktura wewnętrzna materiału, jak również nieciągłości i uszkodzenia w materiałach kompozytowych mają znaczący wpływ na właściwości mechaniczne materiału. Dlatego w celu bezpiecznego zastosowania kompozytów jako struktur lekkich znajomość wewnętrznej struktury materiału ma ogromne znaczenie. Szczególnie tomografia komputerowa jest ważną częścią badań nieniszczących (NDT), zarówno w przemyśle, jak również w wykorzystaniu kompozytów nieprzeźroczystych. Poza tym nowoczesna technologia badania in situ CT, która umożliwia wykonanie tomogramów badanych obiektów w warunkach obciążenia, pozwala na lepsze zrozumienie procesów powstawania uszkodzeń w kompozytach. W artykule przedstawiono przykłady zaawansowanej analizy struktury kompozytów włóknistych z wykorzystaniem nowych systemów CT pozwalających na zaobserwownie procesów ich niszczenia oraz zaprezentowano zalety wysokorozdzielczej tomografii komputerowej wraz z wynikami MES oraz przykładami jej praktycznego zastosowania.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu-Nb, wytworzonym na drodze wielo-krotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostaty poprzedzone próbami modelowymi wyci-skania kompozytu Cu-Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pa-kietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną.
EN
Initial research results on Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests of Cu-Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity.
EN
Composite polypropylene nonwovens were produced according to melt-blown technique with the addition (2 wt. %) of microcrystalline cellulose and with the addition (3 wt. %) of microbiological chitosan from filamentous fungi Absidia orchidis. Earlier research works indicated that these composite nonwovens were characterized by higher photo-degradation degree than untreated polypropylene nonwovens; especially great effect of microbiological chitosan was observed. Composite polypropylene nonwovens with cellulose and chitosan addition were analysed with reference to bio-destruction rate and filtration parameters (in multi-layer systems). Test results indicate that both modifiers improve bio-destruction degree of polypropylene nonwovens. The composite nonwoven with chitosan addition is characterized by better filtration parameters than the nonwoven with cellulose addition, hence it could be applied as a layer in multi-layer systems for air purification in high class clcan-rooms.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu-Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu-Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną.
EN
Initial research results on Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests of Cu-Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity.
19
EN
This paper presents basic information about fire resistance of timber and glulam. The article also shows achievements in research of fire resistance of glulam with FRP reinforcement.
PL
W pracy zajęto się problemem modelowania, analizy i projektowania optymalnych struktur kompozytów włóknistych obciążonych termicznie tak, aby element konstrukcyjny wykonany z tego materiału spełniał stawiane wymagania w zakresie określonych własności termicznych. Problem ten rozpatrzono z uwagi na orientację oraz kształt osi włókien wypełniających w poszczególnych warstwach materiału kompozytowego oraz kształt przekroju poprzecznego włókien. Do poszukiwania optymalnych rozwiązań opracowano system optymalizacyjny będący połączeniem algorytmów ewolucyjnych i gradientowych rozszerzonych o metodę elementów skończonych analizy układów termicznych oraz analizę wrażliwości. Efektywność opracowanej techniki optymalizacyjnej została zweryfikowana w pracy w postaci numerycznych przykładów obliczeniowych.
EN
The dissertation is devoted to the problem of optimal design of twodimensional structures made of filling fibre composite materials subjected to thermal loading. The problem of optimal design of fibre shape or orientation in the composite so that that the structural element made from this material fulfils the requirements imposed on its thermal properties. A homogeneous orthotropic model of the composite material is introduced for the purposes of structural analysis and optimal design of the most profitable orientation of fibers arrangement for the assumed structural behavior. The hybrid optimisation algorithm, consists of a sequence of evolution and gradient-oriented procedures, is applied during design process and it is supplemented with finite element method of heat transfer analysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.