Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty termoplastyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nanoindentation measurements of PVD coated multilayer constructions
EN
Purpose: Carbon fibre reinforced thermoplastics (CFRP) are intensively used in lightweight applications due to their high strength to weight ratio. In addition they offer good crash, damping and recycling properties. On the basis of their morphology they are suitable for large scale manufacturing processes. A major disadvantage consists of its poor hardness properties, which is again an important requirement to realize a good erosion and wear behaviour. Design/methodology/approach: In this work the application of orthotropic carbon fibre reinforced polymers (PA6), with protective TiAlN coatings, produced by physical vapor deposition (PVD), is investigated. The characterization of the coating is performed by nanoindentation tests, roughness measurements and scanning electron microscopy. Furthermore micro hardness tests on selected well prepared cross sections are conducted, to compare the coating quality with established coating systems. Findings: By applying TiAlN coating, the hardness of the CFRP samples can be increased substantially up to 15 GPa, in comparison to the basic substrate. In addition the quality of the coating surface can be improved significantly by plasma etching pre-treatment. Research limitations/implications: The presented findings are preliminary results to prove the application of a standard processed ceramic coating on new composite types for mass production. The PVD coating process as well as the utilized testing methods are suitable to realize hard coatings on thermoplastic CFRP. This effect can be exploited for several lightweight applications to increase the erosion and wear resistance of composite materials. Originality/value: The presented results show, that ceramic coatings can be deposited on standard thermoplastic CFRP with polyamide 6 matrix. Therewith it can be expected, that the PVD coating process can make a essential contribution to increase the range of applications.
2
EN
Purpose: This work focuses on the studies of chemical and physical changes induced by ArF-laser irradiation leading to formation of surfaces catalytically highly active and fully prepared for the direct electroless metallization for the case of thermoplastic and thermosetting polymer composites. The only pretreatment method for surface to be activated was laser irradiation. There are compared two polymer composites: thermoplastic and thermosetting with the same qualitative and quantitative contents of the selected copper compounds. Additionally, there is presented wide context of laser applications in electroless metallization of polymeric materials. Design/methodology/approach: The composites contained the same amount of copper(II) oxide (CuO) and copper(II) acetoacetate Cu(acac)2, while varied with the type of polymer matrix. There were chosen polyamide 6 as thermoplastic and polyurethane resin as thermosetting polymer matrixes. The composites were irradiated with various numbers of ArF excimer laser pulses (λ = 193 nm) at constant fluence of 100 mJ/cm2. The metallization procedure of the laser-irradiated samples was performed by use of a commercial metallization bath and formaldehyde as a reducing agent. The samples were examined using FTIR, contact angle measurement and SEM techniques. Findings: It was found that laser irradiation induce catalytic properties in the studied composites. However, better catalytic properties were achieved for the thermoplastic than thermosetting polymer composites. Research limitations/implications: In order to better understand the differences in laser interactions between thermoplastic and thermosetting composites more examples of various polymer matrixes should be investigated. Practical implications: Suitable condition for laser irradiation of the composites associated with the best catalytic properties were proposes. Better catalytic properties were achieved for thermoplastic than thermosetting composite. Originality/value: Comparison of new thermoplastic and thermosetting polymer composites intended for laser direct electroless metallization is firstly reported in this article.
PL
Wskaźnik szybkości płynięcia (MFI) jest istotnym elementem składowym ogółu informacji odnoście tworzyw polimerowych wskazujących metodę przetwórstwa. Stanowi on też pewną wskazówkę przy doborze parametrów technologicznych w tym procesie. Wartość MFI jest podawana przez wszystkich producentów granulatów tworzyw termoplastycznych z przeznaczeniem do produkcji wszelkich przedmiotów wprowadzanych na rynek do sprzedaży i jest jednym z kluczowych wskaźników klasyfikującychtworzywa termoplastyczne. W pracy zaprezentowano wyniki badań wskaźnika szybkości płynięcia, jako szczególnej właściwości fizykochemicznejtworzyw termoplastycznych, dla kompozytów termoplastycznych na bazie polipropylenu połączonego z ciętym włóknem szklanym oraz talkiem w różnych ilościowo proporcjach.
EN
Melt flowindex (MFI) is an important component of the total information indicating right method of polymer processing. It is also a hint in the selection of technological parameters in the process. MFI value is given by all manufactures of thermoplastic granules for the processing of any object placed on the market for dale. This is one of the key indicators for classificationof thermoplastic materials. The paper presents results of the melt flowindex, as a specificphysicochemical properties of thermoplastic. In the paper are the results for thermoplastic composites based on polypropylene with a short cut glass fiber and talc in various amounts.
EN
For the mass production of adaptive fibre-reinforced thermoplastic structures, the development of process-adapted piezoceramic modules is gaining central importance. Thermoplastic-compatible piezoceramic modules are being developed which are suitable for matrix-homogeneous adhesive-free integration of the modules in fibre-reinforced thermoplastic structures during a simultaneous welding process. The presented studies illustrate the destructive and non-destructive characterization of novel thermoplastic-compatible piezoceramic modules. Aiming at continuous improvement of module design and its manufacturing technology based on an adapted hot-pressing process, the adherence strength of the combined material partners after consolidation and suitable methods of defect defection are investigated. In addition, high voltage actuation tests under static and dynamic loading account for competitive module performance.
PL
Obecnie w produkcji seryjnej adaptacyjnych struktur termoplastycznych wzmocnionych włóknami na znaczeniu zyskują badania elementów piezoceramicznych odpowiednio dopasowanych do procesu wytwarzania. Opracowywane są takie elementy piezoceramiczne, które są kompatybilne z materiałami termoplastycznymi, jednocześnie pozwalające na homogeniczną integrację z osnową podczas jednoczesnego procesu spawania, bez konieczności zastosowania dodatkowych klejów. Przedstawiona praca prezentuje wyniki niszczących i nieniszczących badań nowych modułów piezoceramicznych kompatybilnych z materiałami termoplastycznymi. Dążąc do ciągłego doskonalenia procesu projektowania i wytwarzania elementów piezoceramicznych, w oparciu o dostosowany proces prasowania na gorąco, przebadano siłę przylegania partnerów procesu, a także metody wykrywania wad po procesie konsolidacji materiału. Ponadto, zastosowane wysokie napięcie sterowania podczas statycznych i dynamicznych testów potwierdza konkurencyjną sprawność prezentowanych elementów piezoceramicznych.
5
Content available remote Energia dyssypacji w kompozytach polimerowych
PL
Istnieje związek pomiędzy wartością dyssypacji energii i charakterystykami pętli histerezy w pierwszych cyklach obciążeń a właściwościami mechanicznymi kompozytów. Poznanie tych zależności pozwoli na ocenę właściwości mechanicznych kompozytów w ich czasie eksploatacji, oraz może być pomocnym w poszukiwaniu optymalnych parametrów ich przetwórstwa.
EN
There is a relationship beetwen the value of energy dissipation and characteristics of hysteresis loop during the first loading cycles and mechanical properties of composites. The ability to understand these relationships let us evaluate mechanical features of composites during exploitation and can be helpful while searching for optimal parameters of their processing.
6
Content available remote Energia aktywacji dla kompozytów termoplastycznych
PL
Dekohezja materiałów polimerowych to wciąż dziedzina, w której mamy wiele pytań bez odpowiedzi. Pomocne w tym przypadku mogą okazać się badania nad energią aktywacji potrzebną do zerwania wiązań między włóknem a osnową. Jej wyznaczenie dostarczyć może cennych informacji na temat zachodzących w kompozytach procesach zniszczenia.
EN
One of the methods that is to help to understand relationship between mechanical features of composites and value of energy dissipation can be marking and evaluation of the value of activation energy. Reaching a certain level of stress causes the occurrence of microdefects, it leads to decohesion of materials the value of activation energy is getting lower.
PL
Praca przedstawia wyniki badań właściwości mechanicznych oraz pomiarów skurczu wtórnego kompozytów opartych na polietylenie niskiej gęstości (LDPE) z wypełniaczem frakcjonowanym z popiołów lotnych. Obiektem badań były wiosełka wtryskowe o udziale wypełniacza mineralnego w zakresie od 5 do 50% wag. Wyniki badań pokazały, że skurcz wtórny badanych kompozytów zmniejsza się istotnie w funkcji rosnącego udziału wypełniacza. Najkorzystniejszym kompleksem właściwości mechanicznych cechują się kompozyty o zawartości 30% wag. popiołów lotnych. Próbki o udziale od 5 do 30% wag. wypełniacza nie pękały w próbie udarności z karbem.
EN
The work concerned preparation and characterization of low density polyethylene (LDPE) composites with fly ash. The mineral filler content ranged from 5% up to 50% by weight. The sample preparation procedure followed with mixing powder components, extrusion with a single screw extruder and an injection molding of dumbbell shaped sample. Performed mechanical tests proved that the introduction of fly ash into the LDPE leads to sharp increase in stiffness without reducing the impact strength for composites with 30% by weight of the filler.
PL
Omówiono niektóre właściwości kompozytów termoplastycznych i nanokompozytów polimerowych na podstawie prac przeglądowych i monografii z ostatnich kilku lat. Podano przykładowe struktury nanonapełniaczy warstwowych (montmorylonitu) i sferycznych (krzemionki) oraz właściwości nanokompozytów termoplastów inżynierskich oraz kauczuku. W szczególności omówiono wpływ napełniaczy/nanonapełniaczy oraz opóźniaczy palenie (antypirynów) na odporność kompozytów na zapalenie oznaczoną za pomocą różnych metod. Omówiono kryteria oceny przydatności na palenie polimerów i kompozytów polimerowych jak również przedyskutowano zagadnienie związane z toksycznością produktów rozkładu kompozytów podczas palenia (degradacji).
EN
Some properties of thermoplastic composites and polymer nanocomposites are discussed based on review articles and monographs from the last few years. As examples structures of layer nanofillers (montmorilonite) and spherical nanofillers (silica) as well as properties of nanocomposites of engineering thermoplastics and rubber are given. The effect of fillers/nanofillers and flame retardants on fire resistance of composites measured with various methods is discussed. Assessment criteria of fire susceptibility of polymers and polymer composites are also discussed. Some problems connected with toxicity of composites decomposition products during combustion are presented.
EN
Purpose: Purpose of this paper was to find the optimum parameters to produce Twintex tubes by filament winding. Design/methodology/approach: Taguchi approach was used for this design. The experiments were done with varying fibers temperature, winding speed, number of layers and roving. Thermoplastic composite rings were manufactured in the thermoplastic filament winding process at selected conditions. The glass and polypropylene fibers (Twintex) were used to produce tubes. The influence of the main process parameters on tensile strength and also shear strength was assessed. Findings: As it is presented in this work, the machining parameters, number of layers and roving affect on shear and tensile strength. Fibres temperature is very significant parameter both in tensile strength and shear test. Research limitations/implications: The main objective of the present study was to apply the Taguchi method to establish the optimal set of control parameters for the tubes by filament winding. The Taguchi method is employed to determine the optimal combination of design parameters, including: fibers temperature, winding speed, number of layers and number of roving. Originality/value: This paper presents new results of optimisation using Taguchi method filament winding process parameters producing new tubes from the thermoplastic (Twintex) material.
PL
Zbadano wpływ amorficznej krzemionki na formowanie struktur krystalicznych polietylenu dużej gęstości i polipropylenu. Otrzymane wyniki metodami DSC i WAXS jednoznacznie wykazały, że krzemionka inhibituje procesy krystalizacji i silnie redukuje stopień krystaliczności badanych polimerów. Relacja powyższa jest szczególnie charakterystyczna dla kompozytów HDPE/Sio[2].
EN
The influence of amorphous silica content on the crystallization and crystallinity degree of linear thermoplastics have been studied. Obtained results has clearly proved that the addition of small amount of amorphous silica into the high density polyethylene and isotatctic polypropylene sharply decreases the crystallinity degree. It suggests, that SiO[2] act as nonactive filler into polyolefin resins.
PL
Zbrojone kompozyty termoplastyczne są powszechnie stosowane w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu. Poznanie właściwości kompozytów związanych z technologią przetwórstwa ma istotne znaczenie w ich zastosowaniu. Technologia wytwarzania kompozytów zbrojonych, czy to włóknem szklanym czy węglowym wywołuje anizotropię struktury i niejednorodny stan naprężeń. Poprzez zadawanie pierwszych cykli obciążeń możemy poznać te zjawiska. Związane z tym informacje mogą posłużyć do wstępnej oceny jakości kompozytu.
EN
The application of the composites is highly influenced by accurate recognition of the properties related with the technology of their processing. The manufacturing technology of the composites reinforced with glass or carbon fibers develops the structural anisotropy and nonuniform state of stress. These effects can be clearly recognized by application of the first cycles of loading. The related information can be used for initial evaluation of composite quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.