Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompensacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
EN
The paper describes studies on the influence of humidity on the electrical resistance of a textile sensor made of carbon fibres. The concept of the sensor refers to externally bonded fibre reinforcement commonly used for strengthening of structures, however the zig-zag arrangement of carbon fibre tow allows for measuring its strain. The sensor tests showed its high sensitivity to the temperature and humidity changes which unfavourably affects the readings and their interpretation. The influence of these factors must be compensated. Due to the size of the sensor, there is not possible electrical compensation by the combining of “dummy” sensors into the half or full Wheatstone bridge circuit. Only mathematical compensation based on known humidity resistance functions is possible. The described research is the first step to develop such relations. The tests were carried out at temperatures of 10°C, 20°C, 30°C and humidity in the range of 30-90%.
PL
Kompensacja błędu pomiaru w tensometrii elektrooporowej ma istotne znaczenie dla dokładności mierzonych odkształceń. Wśród źródeł błędu zazwyczaj są zmiany temperatury, wilgotności, wahania stałej tensometru, przebieg ścieżki przewodzącej czy odkształcenia w kierunku prostopadłym. Już wstępne badania opracowanego przez autorów artykułu sensora odkształceń wykorzystującego włókna węglowe, jako przewodnik wykazały jego znaczną wrażliwość na zmiany wilgotności. Koncepcja sensora polega na wykorzystaniu laminatu zbrojonego włóknami węglowymi, tradycyjnie stosowanego do wzmacniania konstrukcji budowlanych, jako układu samo-monitorującego. Funkcja taka może być bardzo przydatna z uwagi na kruche właściwości tego typu materiałów i gwałtowny proces zniszczenia. Uzyskanie wystarczającej czułości wymaga wężykowatego ułożenia włókien węglowych, analogicznie do klasycznego tensometru elektrooporowego. Opisany w artykule sensor jest trzecią generacją rozwoju koncepcji, modyfikacja polega na zastąpieniu produkcji w procesie tkania przez stabilizację włókien na siatce kompozytowej. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie niebezpieczeństwa przypadkowych zwarć w wyniku nieprawidłowej laminacji sensora.
EN
The balancing operation consists in improving the distribution of the rotor masses so that the free centrifugal forces around the rotor axis, imposed by the manufacturer, do not exceed the tolerances allowed by the standards. In this paper we propose algorithms for the distribution of the turbine blades from data from an electronic scale which allows to measure the static moment of the blades, these algorithms aim to find the correction weight and the angle of position of the correction mass, we also propose a simulation of the distribution of the blades of a turbine to get an idea on the assembly. This operation is necessary in the case of a repair of the rotors or in the assembly of the new flexible rotors. Using a MATLAB calculation code.
EN
Disruptions occur in all distribution centres which work in nowadays market and participle in processes connected with goods flows. Due to this, the skill of detecting and dealing with disruptions is a very important issue. Disruptions could make impossible to correct actions of processes and have disaster financial or organisational effects. Distribution centres should look for and implement methods to effect disruption reducing, so they should improve their resistance. Article includes distribution centres description in the perspective of their meaning of disruptions compensation nodes in distribution network. Interpreting the concept of disruptions starts with the problem of compensation, resistance and risk and risk factors of disruptions. Main goal of article is a conceptualization of disruptions compensation model for regional distribution centre. Proposed disruptions identification and analysis procedure includes elements such as: diary method, disruption measurement card, FMEA, weighted average and Ishikawa Diagram. Procedure should be used for identification, measurement and propose preventive actions for all types of distribution centres.
PL
W artykule omówiono zagadnienie obróbki wysokodokładnych systemów wytwórczych. Podczas prac wdrożeniowych elastycznego systemu w autonomicznej produkcji napotkano utrudnienia. Dokładność dotycząca elementów o regularnych kształtach jest na satysfakcjonującym poziomie, jednakże przy obróbce elementów cienkościennych o złożonych kształtach z lekkich stopów metali ważny jest dobór odpowiednich warunków skrawania, takich jak wpływ otoczenia lub energii cieplnej. Kolejnym problemem jest różnica pomiędzy temperaturami maszyny, przedmiotu obrabianego i otoczenia, co powodują spadek dokładności obróbki mimo zastosowania aktywnych systemów kompensacji odkształceń maszyny. Artykuł prezentuje nowatorski sposób poprawy jakości obróbki poprzez zastosowanie w nastawach maszyny parametrów wynikających z obliczeń MES odkształceń termicznych przedmiotu obrabianego.
EN
During the work at the implementation of flexible machining system for autonomous production some challenging difficulties were found. For workpieces of a regular shape, the achieved machining accuracy is satisfactory but for workpieces of a complex shape and thin walls form light alloys machining it is still difficult to find proper environmental conditions without separating the machine form among others outer temperature impact. Another problem is the difference between machine, workpiece and ambient temperature so that the machining accuracy is decreasing even if machine tool’s active systems compensate the machine’s thermal deformations. An approach to improve the machining accuracy with high accuracy machining systems by using special adjustment procedures and additional workpiece’s distortion compensations based on FEM simulations are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu jednofazowego z modelem systemu zasilania, obciążeniem nieliniowym z indukcyjnością oraz kondensatorem układu kompensacji mocy biernej. Charakterystyka prądowo-napięciowa obciążenia opisana jest funkcją signum i modeluje wyładowanie łukowe. Opracowano model matematyczny. Zastosowano zmienne bezwymiarowe. Zbudowano model symulacyjny obwodu w Simulinku. Przeprowadzono analizę wyników symulacji obwodu.
EN
The paper deals with the model of the single-phase AC circuit with the model of the supply system, the non-linear load with the inductance and the capacitor of the reactive power compensation. The current-voltage characteristic of the load is described with the signum function and models the arc discharge. There was worked out the mathematical model. Dimensionless variables were applied. The circuit simulation model was created in Simulink. The analysis of the circuit simulation results was carried out.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie koncepcji Fryzego w teorii mocy prądów niesinusoidalnych w analizie układów trójfazowych. Wymagany postulat Fryzego ujęcia zagadnień w dziedzinie czasu pozwala na efektywne sformułowanie ogólnych metod obliczeniowych dowolnego odbiornika 3-fazowego (liniowego lub nieliniowego, symetrycznego lub asymetrycznego). Wprowadzono dla odbiornika 3-fazowego zastępcze komponenty w postaci rezystancyjnej gwiazdy symetrycznej (układ czynny) oraz cztero-bieguna zupełnego (układ bierny). Proponowane rozszerzenie w niewielkim stopniu zmienia obliczenia w stosunku do układów jednofazowych. Uzyskuje się naturalną prostą interpretację fizyczną i ekonomiczną wyników analogiczną do wyników znanych z obwodów jednofazowych sinusoidalnych. Rozpatrzono przykłady ilustrujące zastosowanie prezentowanej metody.
EN
The article presents the extension of the concept of Fryze of power theory of non-sinusoidal currents in the analysis of three-phase systems . Required postulate Fryze approach to the issues in the time domain allows for efficient calculation methods to formulate general any receiver 3 -phase (linear or non-linear, symmetric or asymmetric). Introduced for the receiver 3-phase replacement resistive components in the form of a star symmetrical (active system ) and four- pole complete (passive system). The proposed extension varies slightly with respect to the calculation of the single-phase systems. Obtained by simple physical interpretation of natural and economical results similar to the results known from single-phase sinusoidal circuits. Considered examples illustrating the application of the presented method.
8
Content available remote Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych
PL
W artykule przedstawiono metodę pełnej kompensacji biernego prądu źródła rzeczywistego, monoharmonicznego przy pomocy czwórnikowego układu dopasowującego. Czwórnik, w przeciwieństwie do kompensatora dwójnikowego, potrafi uniezależnić obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowitą minimalizację wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego całą moc czynną do odbiornika.
EN
This paper presents method for full compensation of reactive current of the real monoharmonic power source with the use of a four - terminal network as a matching circuit . The four-terminal network, as opposed to the two-terminal network compensator, is capable to make power supply circuit independent from the receiver circuit. Then it ensure optimum source operating conditions maintaining at the same time unchanged voltage and current of the load. Obtaining the optimum source operating condition usually means the total minimization of the source current RMS value as to get so called active current of source, that transmits the all active power to the receiver.
PL
Podjęto próbę opracowania programowalnego przetwornika MP1 umożliwiającego dokonywanie pomiarów w szerokim zakresie w dziedzinie monitoringu maszyn wirujących. Przy dostępnych czujnikach opracowanych w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych poprzez sparametryzowanie pracy generatorów, sterowanych poprzez mikrokontroler uzyskano znaczne rozszerzenie zakresów pracy tych czujników. Dodatkowo wdrożono algorytmy linearyzacji oraz kompensacji termicznej pomiaru. Otrzymane pozytywne wyniki przełożono do pomiaru obrotów, drgań i wydłużeń. Ze względu na trudności wykonania pomiarów strojeniowych w miejscu pracy układu pomiarowego opracowano algorytmy przeprowadzające niezależną diagnostykę układu pomiarowego dopasowującą się do panujących warunków pomiarowych. Prace zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym. W wyniku tych prac został wprowadzony do produkcji przetwornik z jednym obwodem generacyjnym MP1.
EN
An attempt was made to elaborate a programmable MP1 converter enabling a wide range of measurements to be made in the field of rotating machines monitoring. During the work with the available sensors elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd. in Wrocław a considerable improvement in the sensors operational range was achieved by parameterization of power units operation controlled by a microcontroller. Moreover, implemented were algorithms of the measurement linearization and thermal compensation. The obtained positive results were then used in the measurement process of revolutions, vibrations and extentions. Because of difficulties with performing the tu.suring system working place, elaborated were algorithms conducting an independent diagnostics of the measuring system that adjusts to the existing measurement conditions. All the works were conducted succesfully and as a result the converter with one generation circuit MP1 was put into production.
PL
Przedstawiono zagadnienia kompensacji mocy biernej w rozległych układach elektroenergetycznych zasilających obiekty przemysłowe lub użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych z analizą doboru urządzeń do kompensacji.
EN
The paper presents problems concerning reactive power compensation in extensive power electric systems supplying industrial or public objects and research results with analysis of selection of equipment for compensation.
11
Content available remote A voltage divider with autocalibration – a version with single compensation
EN
This paper presents the results of experimental and simulation studies of a divider with the autocalibration functionality, a version with single compensation when the voltage is lowered to 230 Vrms. Based on the results of simulation studies for the standard voltage of a 15 kVrms distribution line, design recommendations for a divider for this voltage were formulated.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz symulacyjnych dzielnika z funkcjonalnością autokalibracji w wersji z pojedynczą kompensacją przy obniżonym napięciu do 230Vrms. Na bazie wyników badań symulacyjnych dla standardowego napięcia linii dystrybucyjnej 15kVrms sformułowano zalecenia konstrukcyjne dzielnika dla tego napięcia.
PL
W artykule przedstawiono zunifikowany, pozycyjno-impedancyjny sposób sterowania manipulatorem robota usługowego, który pozwala na przełączanie właściwego dla robotów przemysłowych pozycyjnego trybu sterowania na tryb impedancyjny charakterystyczny dla robotów usługowych. Dzięki temu w zależności od specyfiki wykonywanego zadania uzyskuje się dokładne śledzenie trajektorii albo możliwość bezpiecznego przejścia z ruchu w przestrzeni swobodnej do kontaktu z otoczeniem. Artykuł podzielony jest na dwie części. W części pierwszej zaproponowano cztery kompatybilne zachowania wirtualnego efektora agenta upostaciowionego robota manipulacyjnego oraz uniwersalny sterownik, który je realizuje. Część druga poświęcona jest sterowaniu momentem w napędach robotów manipulacyjnych które jest niezbędne do uruchomienia sterownika na rzeczywistym sprzęcie.
EN
In the article, the unified position-impedance control law is presented. With the controller it is possible to switch between two modes of control: position control that is used in industrial manipulators, and impedance control suitable for service robots manipulation tasks. As a consequence the motion with low trajectory tracking error can be replaced with transitional robot behavior to safely get from free motion to contact with an environment. The article is subdivided into two parts. The first one considers four compatible behaviors of manipulation robot embodied agent virtdual effector. Then, the universal controller specification for the purpose of above behaviors execution is presented. The second part of the article regards torque control in manipulator joints that is needed to activate the above controller on real robot.
EN
The objective of this study was to analyze the effect of compensation, career development, and work-family support on job satisfaction. The sample consisted of 175 employees working in state-owned banks in Jember Regency, East Java, Indonesia. Multiple linear regression was used to test the proposed hypothesis. The results showed that compensation and work-family support had significant effects on job satisfaction. On the other hand, career development did not significantly affect job satisfaction.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu kompensacji, rozwoju zawodowego i wsparcia praca – rodzina na satysfakcję z pracy. Próbie poddano 175 pracowników zatrudnionych w bankach państwowych w Jember, Jawa Wschodnia, Indonezja. W celu sprawdzenia zaproponowanej hipotezy wykorzystana została wieloraka regresja liniowa. Wyniki potwierdziły, że kompensacja i wsparcie praca-rodzina miały znaczący wpływ na satysfakcję z pracy, a rozwój kariery nie wpływa znacząco na satysfakcję z pracy.
EN
The paper is focused on the theoretical analysis of potential options of reactive power origin and its compensation in photovoltaic power plants. In the first part of paper parts of photovoltaic power plants, which can be a source of inductive or capacitive reactive power are described. The second part describes a compensation of reactive power and reasons of requirement of reactive power compensation. Further we describe the basic types of the presently most frequently used reactive power compensation equipment in photovoltaic power.
PL
Artykuł poświęcony jest teoretycznej analizie potencjalnych możliwości powstawania mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych i jej rekompensacji. W pierwszej części opisano elementy składowe elektrowni fotowoltaicznych, które mogą być źródłem indukcyjnej lub pojemnościowej mocy biernej. W drugiej części opisano kompensację mocy biernej i ze przyczyny wymogu kompensacji mocy biernej. Następnie analizowane są podstawowe typy najczęściej obecnie stosowanych urządzeń do kompensacji mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych.
PL
Cel: Przedstawienie wyników badań własnych autorów w obszarze systemów wentylacji podziemnych obiektów kolejowych na przykładzie sieci metra. Badania obejmowały przede wszystkim powiązanie wpływu sposobu doprowadzenia powietrza kompensacyjnego do obszaru stacji metra ze skutecznością działania systemu wzdłużnej wentylacji tej stacji. Artykuł ma na celu zapoznanie projektantów z możliwym zastosowaniem wentylacji wzdłużnej, także w obszarze stacji podziemnych, poprzez podkreślenie wad i zalet tego rozwiązania. Artykuł zredagowano na podstawie wyników badań prezentowanych na konferencji „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” (Kraków 2016). Wprowadzenie: Jednym z dopuszczonych do stosowania rozwiązań wentylacji pożarowej podziemnych stacji kolei (metra) jest system wentylacji wzdłużnej, bazujący na rozwiązaniach podobnych do tych wykorzystywanych w wentylacji tuneli. Systemy wentylacji wzdłużnej mogą zapewnić podobne warunki środowiska do systemów poprzecznych (oddymiania). Chronią one cały obszar stacji i zapewniają drogę wejścia dla ekip ratowniczo-gaśniczych. Aby spełniały te funkcje, należy poprawnie dobrać metodę doprowadzenia powietrza kompensacyjnego do obszaru stacji, zarówno w sposób mechaniczny, jak i naturalny. Duże znaczenie ma również stosunek ilości powietrza doprowadzanego w sposób mechaniczny oraz grawitacyjny. W artykule autorzy prezentują wyniki przeprowadzonego krótkiego programu badań numerycznych, w ramach którego analizowano wpływ bilansu powietrza doprowadzanego na efekty działania systemu wentylacji pożarowej peronów. Metodologia: W pracy przedstawiono w głównej mierze wyniki badań własnych autorów, wykonanych z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), które osadzono w kontekście literaturowym tematu. Dodatkowo zaprezentowano własne doświadczenia zdobyte w trakcie kilkuset testów z gorącym dymem w trakcie odbiorów II linii Metra Warszawskiego. Wnioski: Systemy wentylacji pożarowej wzdłużnej są w stanie zapewnić porównywalne warunki środowiska w obrębie tuneli i stacji metra do systemów poprzecznych. Działanie systemu wzdłużnego można uznać za bezpieczniejsze z punktu widzenia ratowników prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze. Kluczową rolę w określeniu skuteczności systemu mają sposób dostarczania powietrza oraz ilość powietrza, które dostarczane jest mechanicznie.
EN
Aim: The purpose of this paper is to reveal the outcome from studies performed by the authors about smoke and heat ventilation systems for underground railway buildings using an underground railway network as an example. Research activity examined, in particular, the link between air supply methods to an underground station area with the effective performance of a longitudinal ventilation system at such a station. The intention for this publication is to increase the design credibility for longitudinal ventilation solutions, including solutions for underground stations, by highlighting associated advantages and disadvantages. This article is based on experimental study results, which were presented at an international conference “Underground Buildings and Road Safety, and the Urban Infrastructure” (Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej), Kraków 2016. Introduction: Longitudinal ventilation systems provide one of the approved solutions for underground railway stations and are based on similar solutions applied in the ventilation of road tunnels. Such system may provide similar environmental conditions as with transverse systems, at the same time preserve areas throughout the station from smoke and ensure safe access for firefighting and rescue teams. In order to achieve this, a key issue, which must be addressed, concerns the choice of supply strategy for the delivery of air to the underground location. This may be by mechanical as well as natural means. Likewise, the volume relationship between air supplied by mechanical and gravitational means has a crucial impact on the performance of the ventilation system. The authors reveal results from a short programme of numerical studies, which analysed the air flow relationship to achieve an optimum balance, and the consequential performance of fire ventilation systems on station platforms. Methodology: The study reveals results from original research performed by the authors, which is based on the literature review in this area, using the Computational Fluid Dynamics method (CFD), Additionally, numerical study results are supported by the authors personal experience acquired through numerous hot smoke tests performed during the commissioning phase of the Warsaw Metro, Line 2. Conclusions: Longitudinal systems can provide similar environmental conditions as traditional transverse systems. During firefighting and rescue operations, longitudinal systems provide more safety for firefighters than transverse solutions. The key role in the system performance can be attributed to the supply method and volume of air provided by mechanical means.
EN
Currents’ Physical Components (CPC) – based power theory of electrical systems with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents is a theory which explains power related physical phenomena that contribute to reduction of effectiveness of the energy transfer in distribution systems. It was developed in parallel to other attempts aimed at explanation and description of power properties of electrical circuits and it is currently the most advanced concept of the power theory. This paper puts the development of the CPC in a broader context of the power theory development. It also summarizes contribution of various schools of power theory to its development.
PL
Teoria składowych fizycznych prądów (ang.: currents’ physical components – CPC) i oparta na niej teoria mocy obwodów z niesinusoidalnymi i niesymetrycznymi przebiegami prądów i napięć stanowią teorię mocy, która wyjaśnia zjawiska fizyczne redukujące skuteczność przesyłu energii w systemach rozdzielczych. Powstawała ona równolegle do innych prób opisu właściwości energetycznych obwodów elektrycznych i jest obecnie najbardziej zaawansowaną koncepcją teorii mocy. Niniejszy artykuł osadza teorię składowych fizycznych prądów w szerszym kontekście rozwoju teorii mocy. Podsumowuje on także wkład różnych szkół w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji, dzięki którym wyznaczono wpływ parametrów przekładni Nowikowa na jej ślad styku. Wśród parametrów, których wpływ był badany, wyróżnić można: poskokowy wskaźnik przyporu, stosunek promieni zarysów, stosunek promienia zarysu zęba zębnika do jego promienia podziałowego, normalny kąt przyporu, przesunięcie środka zarysu zęba wypukłego wzdłuż linii przyporu oraz błąd rozstawienia osi kół. Znajomość wpływu parametrów przekładni na jej obszar styku umożliwia bardziej efektywny ich dobór pozwalający między innymi na kompensację błędów wynikających z montażu czy uniknięcie negatywnego efektu krawędziowania.
EN
Thesis presents the results of simulations, aiming at examining the influence of chosen Novikov gear parameters on its contact region. The parameters which influence have been established include the overlap ratio, ratio of radius of teeth profiles, ratio of convex tooth profile radius to pitch radius, normal pressure angle, translation of convex tooth profile along the contact line and axes distance error. Knowledge of the influence of gear parameters on its contact pattern enable to efficient establishing these parameters, which allows to compensate assembly errors or edge contact.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem generatorów synchronicznych, pracujących w układach kogeneracyjnych z nadążnym układem kompensacji mocy biernej.
EN
The paper presents problems connected with using synchronous generators, operated in cogeneration systems, in follow-up system of reactive energy compensation.
PL
Przedstawiono analizę utrzymania na odpowiednim poziomie współczynnika mocy (cosφ) w obiektach z odnawialnymi źródłami energii.
EN
The paper presents an analysis of maintaining the appropriate level of power factor (cosφ) in objects of renewable power sources.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.