Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
PLLA-g-LMWNR (LMWNR – low molecular weight natural rubber) was used as a compatibilizer (1–3 wt %) of poly(L-lactic acid)/deproteinized natural rubber (PLLA/DPNR) blend (95/5 w/w). The LMWNR was prepared using TiO2/ZnO (9 : 1 w/w) and H2O2 as co-catalyst. The obtained LMWNR was grafted with 0–12 wt % maleic anhydride (LMWNR-g-MA) and then with PLLA (PLLA-g-LMWNR). A significant improvement in the mechanical properties of the PLLA/DPNR blend was found in the blend that contained 3 wt % PLLA-g-LMWNR. Scanning electron microscopy showed a decrease in the pore diameter from 5.44 to 1.56 μm. The thermal analysis of PLLA/DPNR blends showed that the Tg value of PLLA phase shifted from 63.1 to 61.4°C. These results confirmed that PLLA-g-LMWNR can enhance the compatibility of the PLLA/DPNR blend.
PL
PLLA-g-LMWNR (LMWNR – kauczuk naturalny o małym ciężarze cząsteczkowym) stosowano jako kompatybilizator (1–3% mas.) mieszaniny PLLA/DPNR [poli(L-kwas mlekowy)/zdeprotonowany kauczuk naturalny] (95/5 w/w). LMWNR otrzymano z DPNR przy użyciu TiO2/ZnO (9 : 1 w/w) i H2O2 jako kokatalizatora, a następnie szczepiono bezwodnikiem maleinowym w ilości 0–12% mas. (LMWNR-g-MA). PLLA-g-LMWNR uzyskano w wyniku szczepienia PLLA z LMWNR-g-MA. Stwierdzono poprawę właściwości mechanicznych mieszaniny PLLA/DPNR zawierającej 3% mas. PLLA-g-LMWNR. Metodą SEM wykazano zmniejszenie średnicy porów z 5,44 do 1,56 μm. Wartość temperatury zeszklenia Tg fazy PLLA mieszaniny PLLA/DPNR, wyznaczona metodą analizy termicznej, zmniejszyła się z 63,1 do 61,4°C. Uzyskane wyniki potwierdziły, że dodatek PLLA-g-LMWNR zwiększa kompatybilność mieszaniny PLLA/DPNR.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
3
PL
Przedstawiono wyniki badań kompatybilności dwóch gatunków ropy naftowej, uzyskane za pomocą turbidymetrii statycznej. Stwierdzono brak problemów z kompatybilnością badanych rodzajów ropy. Mieszanina o 75-proc. udziale ropy lekkiej charakteryzuje się lepszą stabilnością fazową od przewidywanej na podstawie proporcji składników. Zastosowana metoda wykazuje potencjalną przydatność do badania kompatybilności różnych gatunków ropy naftowej.
EN
Eight mixts. of 2 crude oils with different physicochem. properties (12.5-87.5% by mass light crude oil) were prepd. The mixts. were dissolved in PhMe to get 10% by mass then placed in turbidimeter cuvette filled with BuPr. The measurement was carried out for 3 h. The detd. stability index of mixts. decreased with an increase in the light crude oil content in the mixt., which indicated a smaller amt. of sediments pptd. during the measurement.
4
Content available Problemy kompatybilności rop naftowych
PL
Ropy naftowe przetwarzane w rafineriach są złożoną mieszaniną węglowodorów, w której rozpuszczone lub zawieszone są związki heteroorganiczne. Tego rodzaju układy cechuje zwykle pewna niestabilność, związana z możliwością wytrącania się struktur wielofazowych zależnych od charakteru chemicznego składników ropy. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na przebieg procesów rafineryjnych. Tworzące się zawiesiny, a w konsekwencji osady, związane ze zmianą charakteru chemicznego środowiska – mieszanki węglowodorów pochodzących z rop naftowych, mogą blokować infrastrukturę rafinerii – zbiorniki i rurociągi – a także wymienniki ciepła. Osady te można przeprowadzić do fazy ciekłej, jedynie zwiększając jej polarność. Aby zatem nie dopuścić do termicznie nieodwracalnych zjawisk peptyzacji i sedymentacji struktur i agregatów asfaltenowo-żywicznych, konieczna jest możliwie precyzyjna ocena kompatybilności przetwarzanych rop podczas komponowania wsadu. W prezentowanej pracy zestawiono informacje dotyczące zarówno praktycznych, jak i teoretycznych aspektów kompatybilności rop naftowych. Omówiono zasady klasyfikacji rop naftowych, współczesne poglądy na budowę struktur koloidalnych zawieszonych w środowisku węglowodorowym i teoretyczne podstawy wiedzy o właściwościach węglowodorów jako rozpuszczalników, a także przeanalizowano stosowane techniki i metody oceny kompatybilności surowców naftowych. Przedstawiono testy bibułowe, od najprostszego testu plamkowego (spot test), opracowanego pierwotnie do badania obecności nierozpuszczalnych cząstek w asfaltach, oraz jego wariantów, po metody zautomatyzowane (analizator Porla). Porównano współczynniki charakteryzujące kompatybilność, pokazano sposób wyznaczania współczynników takich jak p-value, równoważnik ksylenowy czy współczynniki Heithausa i ich wykorzystanie. W artykule omówiono również inne parametry opisujące model kompatybilności rop naftowych i ich składników, takie jak parametry rozpuszczalności, zdefiniowane jako liczba nierozpuszczalności IN (ang. insolubility number), będąca również miarą rozpuszczalności asfaltenów, oraz liczba rozpuszczalności mieszaniny SBN (ang. solubility blending number), określająca zdolność ropy do rozpuszczania asfaltenów.
EN
Crude oil processed in refineries is a complex mixture of hydrocarbons in which some heteroorganic compounds are dissolved or suspended. These types of systems are usually characterized by some instability, associated with precipitation of multiphase structures depending on the chemical nature of the oil components. These phenomena affect the proper course of refinery processes. The formed suspensions, and consequently sediments, associated with a change in the chemical nature of the matrix (mixtures of hydrocarbons derived from petroleum), can block the refinery infrastructure – tanks and pipelines – as well as heat exchangers. These deposits can be transferred to the liquid phase only by increasing matrix polarity. Therefore, to prevent thermally irreversible peptization and sedimentation of asphaltene – resin structures and aggregates, it is necessary to assess the compatibility of processed oil as precisely as possible. When composing the charge, it is necessary to assess and test the compatibility of mixed crude oils. This work summarizes information on both the practical and the theoretical aspects of crude oil compatibility. The principles of petroleum classification, contemporary views on the construction of colloidal structures suspended in a hydrocarbon environment, theoretical basis of knowledge about the properties of hydrocarbons as solvents were discussed, and the techniques and methods used to assess the compatibility of petroleum raw materials were analyzed. Blotter tests are presented, from the simplest spot test, originally developed for testing the presence of insoluble particles in asphalt and its variants, to automated methods (the PORLA analyzer). Parameters characterizing compatibility are compared, the method of determining parameters such as the p-value, the xylene equivalent or the Heithaus coefficients and their use is presented. The article also discusses other parameters describing the petroleum compatibility model and their components, such as solubility parameters, defined as the Insolubility Number (IN), which is also a measure of the solubility of the asphaltenes, and the solubility blending number Solubility Blending Number (SBN), determining the oil’s ability to dissolve asphaltenes.
6
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
EN
The purpose of this study was to investigate factors influencing consumers’ intention to use Apple Watch by applying Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB). The subject of the study was the Apple Watch users in Taiwan. The researcher used purposive and snowball sampling as the sampling method, a total of 350 surveys were issued, 327 valid surveys were collected and the effective response rate was 93.43%. The collected data were analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation model. The results are illustrated as follow. First, the overall behavior model of Apple Watch users constructed by Decomposed Theory of Planned Behavior in this study fitted well. Second, the research model has well explanatory power to wearable device users, which is R² of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control on behavior intentions have reached 63%. Third, perceived usefulness and perceived playfulness are the most two important influencing factors on attitudes. Interpersonal influence is the most important influencing factor to subjective norm. The most influencing factor of perceived behavioral control is facilitating condition.
PL
Celem tego badania było zbadanie czynników wpływających na zamiar korzystania przez Apple z zegarka przez zastosowanie dekompozycji teorii planowanego zachowania (DTPB). Przedmiotem badania byli użytkownicy Apple Watch na Tajwanie. Badacz zastosował celowe i śnieżkowe pobieranie próbek jako metodę pobierania próbek, wykonano w sumie 350 badań, zebrano 327 ważnych badań, a efektywny odsetek odpowiedzi wyniósł 93,43%. Zebrane dane przeanalizowano za pomocą potwierdzającej analizy czynnikowej i modelu równań strukturalnych. Wyniki zostały zilustrowane w następujący sposób. Po pierwsze, ogólny model zachowania użytkowników Apple Watch skonstruowany przez Dekomponowaną Teorię Planowanego Zachowania (DTPB) w tym badaniu dobrze skonstruowany. Po drugie, model badawczy wyjaśnia użytkownikom tych urządzeń, subiektywnych norm i postrzeganej kontroli behawioralnej nad zamiarami zachowań osiągnął 63%. Po trzecie, postrzegana użyteczność i postrzegana zabawa to dwa najważniejsze czynniki wpływające na postawy użytkowników.
EN
This paper aims to present current knowledge on data transmission between smart grids elements using narrow-band Power Line Communications (PLC) technology. One of the published hypotheses suggests that narrow-band PLC technologies cannot co-occur in the same network without interference. This paper demonstrates the results of laboratory tests for transmission capacity of PLC systems that are made using PRIME and OSGP technologies and work in the same network. The methodology for the interoperability assessment of both PLC technologies is presented with regard to the transmission capacity measurements under reference conditions. On the basis of obtained results practical conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono stan wiedzy na temat transmisji danych pomiędzy elementami inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) realizowanych z użyciem technologii Power Line Communications (PLC) w wydaniu wąskopasmowym. Jedną z hipotez wynikłych z przeglądu literaturowego zagadnienia zawiera domniemanie, że różne wąskopasmowe technologie PLC nie mogą współistnieć w tym samym obwodzie sieci energetycznej, gdyż mogą się wzajemnie zakłócać. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań efektywności transmisji układów PLC, wykonanych w technologiach PRIME oraz OSGP, pracujących w tym samym obwodzie sieci energetycznej. Przedstawiono metodologię oceny interoperacyjności obu technologii PLC w odniesieniu do pomiarów skuteczności transmisji w warunkach referencyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
10
Content available remote Input impedance of multi-drive traction vehicle
EN
The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable minimum level is defined in the relevant regulations.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
11
Content available remote Test of rolling stock compatibility with axle counters
EN
The article presents the problems linked to the compatibility of the rolling stock with axle counters, specifying acceptable levels of interference for selected types of sensors, and conducting research. Taking measurements on railway infrastructure requires proper preparation of both the substantive test object and measuring station. Measurements are made in accordance with a plan that takes into account all the situations in which the vehicle being tested can generate interference that may cause unstable operation of sensors, such as start-up or braking.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z kompatybilnością taboru z licznikami osi, określającą dopuszczalne poziomy zakłóceń dla wybranych typów czujników oraz przeprowadzaniem badań. Wykonywanie pomiarów na infrastrukturze kolejowej wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Pomiary wykonuje się zgodnie z przygotowanym planem, który uwzględnia wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie.
12
Content available remote Quantitative approaches to concrete repair compatibility
EN
The compatibility concept, which started developing in the early nineties, is now widely considered as a fundamental basis of the concrete repair design process. The main challenges to be faced in view of fully implementing the approach in engineering practice lies in evaluating quantitatively the various compatibility requirements. In this paper, analytical and modeling tools are considered for the evaluation of dimensional compatibility. The ability of these tools to take into account the combination of variables such as the exposure conditions is shown through a few examples.
PL
Koncepcja kompatybilności została sformułowana w latach 90. i jest powszechnie uważana za podstawową zasadę napraw betonu. Jednym z największych wyzwań dotyczących pełnego wdrożenia tego podejścia do praktyki inżynierskiej jest możliwość ilościowej oceny różnych typów kompatybilności. W artykule zaprezentowano dwa podejścia do ilościowego charakteryzowania kompatybilności napraw. Na kilku przykładach przedstawiono możliwość ich wykorzystania w analizie wpływu kombinacji różnych warunków podczas stosowania wyrobów i użytkowania obiektu na kompatybilność.
14
Content available Multimodalny transport ładunków niebezpiecznych
PL
W artykule przedstawiono przepisy regulujące transport ładunków niebezpiecznych różnymi środkami transportu. Pokazano jak poszczególne regulacje przenikają się nawzajem i mają charakter uniwersalny. Wyszczególniono podział towarów niebezpiecznych na klasy oraz wytyczne dotyczące opakowań. Na konkretnym przykładzie ładunku jakim jest schłodzony gaz - LNG przedstawiono zastosowanie tych przepisów w transporcie multimodalnym.
EN
The article regulates the transport of dangerous goods by various means of transport. It shows how different regulations interpenetrate and are universal. The classification of dangerous goods in classes and packaging guidelines was presented. A refrigerated cargo, compressed gas – LNG was used as an example to show the application of these rules in practice in multimodal transport.
15
Content available remote Specifying Concrete Repair Materials
EN
Specification of materials for concrete repair is a complex task requiring broad knowledge of materials science, engineering and construction practice. In this paper, several issues important for proper design and implementation of concrete repair are discussed. It is stressed that the specification documentation is not a formality, but rather a critically important engineering step in view of fulfilling the durability and service life requirements.
PL
Specyfikacja materiałów do napraw konstrukcji betonowych jest złożonym zadaniem wymagającym rozległej wiedzy z zakresu podstaw naukowych, inżynierskich oraz doświadczeń praktycznych. W artykule przedyskutowano wiele zagadnień istotnych przy przygotowaniu projektu naprawy konstrukcji betonowej i jego wdrożeniu. Podkreślono, że specyfikacja materiałów jest nie tylko formalnością, ale stanowi szczególnie istotne wytyczne inżynierskie pozwalające na spełnienie wymagań trwałości.
16
Content available remote Domieszki do betonu – problem kompatybilności
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia kompatybilności domieszek do betonu z cementem, a także różnych domieszek między sobą, które jest jednym ze szczególnie istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki braku kompatybilności, ilustrując je odpowiednimi przykładami. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych w tym obszarze.
EN
The paper deals with the problem of compatibility between admixtures for concrete and cement as well as between various types of modifiers. This is one of the particularly important issues in the contemporary concrete technology. The possible reasons and effects of incompatibility were presented, together with selected examples. Attention was paid to the need of further intensive research works in the discussed area.
PL
Domieszki odgrywają znaczną rolę we współczesnej technologii betonu. Efektywne ich wykorzystanie jest jednak bardzo często utrudnione ze względu na złożony mechanizm oddziaływania na podstawowe stadia, takie jak: adsorpcja, rozpuszczanie, reakcje chemiczne i inne. Badania tych procesów jednoznacznie wskazują, że niezależnie od mechanizmów oddziaływania domieszek, wszystkie one wpływają na zmiany kinetyki przebiegu tych procesów, a tym samym na intensywność i wielkość efektów cieplnych. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano podstawowe założenia i kryteria termokinetycznej oceny efektywności domieszek.
EN
Admixtures are significant in modern concrete technology. However, their effective use is very often difficult due to the complex mechanism of their influence on the main stages, such as: adsorption, dissolution, chemical reactions and others. The study of these processes clearly indicates that regardless of the admixture mechanisms of interactions, they all influence the kinetic course of these processes and thereby the intensity and magnitude of the thermal effects. Based on the studies the basic assumptions and criteria for assessing the effectiveness of thermokinetic admixtures have been developed.
EN
Security systems are operated in diversified weather conditions and in various surrounding electromagnetic environments, which may be the cause of the occurrence of interferences. The article presents fundamental the principles of shielding of electromagnetic field in the range of small frequencies.
19
Content available Kompatybilność pojazdów – modelowanie zjawiska
PL
W artykule omówiony został problem kompatybilności pojazdów oraz przykład modelowania tego zjawiska z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
EN
The main aim of the study is the side impact of the truck into the passenger car, which is one of the possible variants in compatibility case. The compatibility problem has direct influence at biomechanical injuries of the passengers travelling by the cars and also at deformation of the structure. This research should assign critical configurations of the truck and the car during side impact. Critical criteria of compatibility problem are biomechanical injuries structure defor-mation. The research was performed with Chrysler Neon mode, automotive seating (metal construction), Hybrid III dummy model and moving barrier with changed mass (equals to the mass of the heavy truck KAMAZ) and equipped with front underrun protection barrier (FUP - based on the geometry of the Mercedes ACTROS front structure). Interaction between car and heavy truck is at the driver side. During the research different location and kąts of the barrier against the car has been taken into account. Two speeds were used to investigate the barrier influence to the car. The results of the simulation allow predicting plastic deformations which are visible at the Front Underrun Protection (FUP) barrier and also at the passenger car construction. The results of research allows to assign the direction of the changes which should be proposed to the truck manufactures in order to reduce passengers bio-mechanical injuries and intrusion into car during side impact.
PL
Podstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowym jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego oraz odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego. W pracy przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fizyko-chemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego.
EN
The main criterion for the selection of material for the repair of concrete is to ensure compatibility of all components of the repair as well as proper preparation of concrete substrate. In this work the effect of surface roughness, microcracking resulting from surface treatment and substrate wetting on an adhesion is discussed. High adhesion increases tolerance to possible differences in the physical and chemical properties of the repair material and the concrete substrate.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.