Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Komin to jeden z najważniejszych elementów budowlanych w każdym domu. Ze względu na zachowanie jego wysokiej efektywności i długiej żywotności, niezwykle istotny jest odpowiedni dobór paliwa.
2
Content available remote Standardy w technice dachowej
4
Content available remote Odwieczny dylemat na budowie: kto buduje, a kto odpowiada
PL
Problem zanieczyszczania powietrza w Polsce obecny jest od dłuższego czasu. Patrząc na statystyki, plasujemy się na 24. miejscu na świecie pod względem średniego rocznego stężeniu pyłu PM 2,5. Rząd i samorządy starają się zaradzić sytuacji, m.in. wprowadzając w najbardziej zanieczyszczonych województwach uchwały antysmogowe, zakazując tym samym palenia węglem czy korzystania ze starych kotłów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem użytkownicy są zobligowani do wymiany kotłów na te nowocześniejsze, piątej klasy. Co jednak z kominem, czy w tym wypadku należy go poddać modernizacji?
PL
Pod koniec lutego br. W Portalu Samorządowym" ukazał się artykuł „Zanieczyszczenie powietrza: plastikowe kominy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia", który stanowi element szerszej kampanii informacyjnej. Już sam tytuł artykułu budzi pewne kontrowersje u przedstawicieli branży grzewczej, podobnie jak dalsza jego treść. O sprostowanie opublikowanych w artykule informacji formalnie wystąpiło Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.
7
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą odpowiedzi żelbetowego komina obciążonego wstrząsem górniczym, a w szczególności porównanie sił wewnętrznych powstałych od translacyjnego i rotacyjnego składnika wstrząsu. Liniową odpowiedź dynamiczną zbadano za pomocą całkowania równań ruchu metodą krok po kroku na podstawie zapisu wstrząsu górniczego z rejonu Górnego Śląska z 2015 r.
EN
The article presents comparative analysis of a dynamic response of a reinforced concrete chimney under induced mining tremors, with a comparison of internal forces resulting from translational and rotational component of mining tremor. The study of linear dynamic response was performed using Time History Analysis and accelerograms of induced mining tremor from Upper Silesia from 2015.
EN
The goal of the paper was to simplify the designing process for mass and energy flow through solar collector - chimney system. Theoretical analysis allowed to get involved system of three nonlinear analytical equations in dimensionless forms that have been saved. Dimensionless numbers for the problem are well known in the literature on fluid mechanics and thermodynamics: Reynolds, Grashof, Galileo, Biot and Prandtl. In the analyzed equations are also dimensionless geometric parameters expressing the ratios of basic geometrical dimensions of the collector system-chimney: the radius disc collector to the thickness gap, the height and radius of the chimney. In the system of equations, the Reynolds number is treated as the determined number, which is a novelty of the method used.
PL
Przepływ powietrza przez system kolektor słoneczny i komin, opisano w pracy stacjonarnymi równaniami zachowania: pędu (równanie Naviera-Stokesa), masy i energii, które następnie rozwiązano analitycznie przy spełnieniu warunków brzegowych: zanikanie prędkości powietrza na powierzchniach wewnętrznych tarcz kolektora i komina. Teoretyczna analiza pozwoliła uzyskać układ trzech uwikłanych nieliniowych analitycznych równań, które zapisano w postaciach bezwymiarowych. Liczbami bezwymiarowymi w rozwiązywanym problemie są dobrze znane w literaturze dotyczącej mechaniki płynów i termodynamiki liczby: Reynoldsa, Grashofa, Galileusza, Biota i Prandtla. W analizowanych równaniach występują też geometryczne parametry bezwymiarowe wyrażające stosunki podstawowych wymiarów geometrycznych systemu kolektor-komin: promień tarczy kolektora, szerokość szczeliny, wysokość i promień komina. W przedstawionym układzie równań liczba Reynoldsa traktowana jest jako liczba określana, co jest nowością stosowanej metody, a nie jak zazwyczaj bywa zadaną liczbą określającą zjawisko. Obliczanie jej dla danych warunków zewnętrznych i geometrycznych komina pozwala stosunkowo łatwo obliczyć pozostałe szukane wielkości jak prędkości powietrza wlotowego do kolektora i w kominie, rozkład temperatury powietrza w szczelinie i kominie. Otrzymane wielkości pozwalają ostatecznie określić moc badanego systemu kolektor słoneczny-komin. Przedstawiona metoda obliczeniowa porządkuje dotychczasowy sposób projektowania kolektorów słonecznych i może być pomocna dla projektantów inżynierów energetyków.
9
Content available remote Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego
PL
Wiele obiektów budowlanych i instalacji występujących w zakładach przemysłowych wymaga kontroli geometrycznej. Dzięki rozwijanej od ponad 10 lat technologii skanowania laserowego możliwe jest stworzenie quasi-ciągłego modelu obiektu z zarejestrowanymi lokalnymi zmianami kształtu, które nie były możliwe do uchwycenia w przypadku pomiarów prowadzonych metodami klasycznymi lub byłyby bardzo kosztowne. Jednak technika skanowania laserowego obarczona jest również błędami pomiarowymi, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy oraz jego interpretację. Istotnym problemem jest dokładność pomiaru, na którą składają się wpływy instrumentalne, powierzchnia skanowanego obiektu oraz środowisko pomiaru. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki nabierają znaczenia w przypadku skanowania obiektów przemysłowych. Na przykładzie pomiarów chłodni kominowych, kominów przemysłowych i stalowych kotłów zaprezentowano zalety skanowania laserowego.
EN
Many buildings and installations located in industrial plants require the geometric control. Any deviations of shape and dimensions are analyzed by the appropriate maintenance services. Thanks to the laser scanning technology, which has been developed for more than 10 years, it is possible to create a quasi-continuous model of the structure with recording the local shape changes, which were impossible to find basing on the measurements carried out with conventional methods, or would be burden with considerable expense. Despite such advantages laser scanning technique has also measurement errors, which may affect the final product and its interpretation. An important problem is the accuracy of the measurement, which is influenced by instrumental effects, the surface of the scanned structure and the measurement environment. Especially the last two factors become important for scanning industrial facilities. Basing on the examples of measurements carried out on cooling towers, industrial chimneys and steel boilers, the advantages and capabilities of the laser scanning method will be presented.
PL
Kominy wielowarstwowe z płaszczem powietrznym umożliwiają instalację urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi w budynkach energooszczędnych wyposażonych w wentylację mechaniczną. Najnowsze badania tego rodzaju kominów wykazują, że konstrukcje te umożliwiają odzysk ciepła usuwanego wraz ze spalinami. Podjęto próbę doświadczalnego wyznaczenia sprawności temperaturowej komina ceramicznego z płaszczem powietrznym.
EN
Multi-layer chimneys with air supply allow installation of solid fuel burning heating appliances in energy-saving houses equipped with mechanical ventilation systems. The latest research on this type of chimneys prove that these constructions lead to recovery of heat, which is normally expelled together with exhaust fumes. This article describes an attempt to experimentally determine the heat efficiency of airsupplied block chimney.
11
Content available remote Dynamic response of the industry masonry chimney to seismic load
EN
The aim of this paper was to investigate the dynamic responses of the industrial masonry chimney under seismic activity. In this study peak ground accelerations equal 0.4 g were assumed for the shock. In the paper there are the results from numerical simulation. The analyses were prepared for two material models: with elastic and inelastic behavior. In both cases the homogenization model of masonry material was used. The study was prepared in ABAQUS software (Simulia, 2013).
PL
Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzi dynamicznej komina przemysłowego o konstrukcji murowej obciążonego odziaływaniem sejsmicznym (trzęsieniem ziemi). W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane drogą numeryczną. Analizę przeprowadzono w pakiecie ABAQUS (Simulia, 2013). Dla potrzeb analizy zostały wykonane dwie symulacje numeryczne: liniowo sprężysta oraz analiza uwzgledniająca uplastycznienie elementów murowych. W obydwu przypadkach wykorzystano model homogeniczny dla konstrukcji murowych. W analizie wykorzystano akcelerogramy osiągające maksymalne wartości 0,4 g.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników obiektów mieszkaniowych, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i wad konstrukcyjnych systemów kominowych, pracujących grawitacyjnie w podciśnieniu. Przedstawiono i dokonano analizy statystyk wypadków spowodowanych nieszczelnościami kominów oraz zaprezentowano przykłady nieprawidłowości konstrukcji kominów, mogących powodować zagrożenia. Wprowadzenie: Kominy to elementy konstrukcyjne występujące powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, które służą do odprowadzania produktów spalania z urządzeń grzewczych (kominy spalinowe i dymowe) i wentylacji pomieszczeń (kominy wentylacyjne). Prawidłowość eksploatacji przewodów kominowych ma bezpośredni wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, a niejednokrotnie życie mieszkańców. W artykule przedstawiono najczęściej występujące zagrożenia związane z eksploatacją przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. Dużo miejsca poświęcono przyczynom powstawania wypadków i możliwościom ich zapobiegania. Dodatkowo podano i omówiono statystyki zdarzeń, będących wynikiem nieprawidłowej eksploatacji kominów i systemów kominowych, w których poszkodowani zostali ludzie. Należy zwrócić uwagę na to, że w życiu codziennym większość eksploatowanych mieszkań w naszych warunkach klimatycznych posiada kominy pracujące grawitacyjnie. Artykułem powinny być zainteresowane wszystkie osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo budynków, a także ich użytkownicy. Metodologia: Analizę występujących nieprawidłowości przy eksploatacji kominów i systemów kominowych wykonano metodą badania indywidualnych przypadków, jakie wystąpiły w budownictwie w latach 2005-2014 na terenie naszego kraju. Dotyczyły one nieprawidłowo zaprojektowanych, wykonanych lub eksploatowanych kominów i systemów kominowych. Wnioski: Systemy kominowe są elementami konstrukcyjnymi budynków, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo eksploatacji obiektów. Przykłady przedstawione w pracy ilustrują, jak nieprawidłowe działanie elementów systemów kominowych bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ich użytkowników. W związku z wymienionymi niebezpieczeństwami kominy powinny być odpowiednio wykonane i należycie utrzymywane. Do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przewodów kominowych ‒ oprócz dobrze wykonanej konstrukcji ‒ konieczne jest zapewnienie sprawności urządzeń grzewczych i infiltracja odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz.
EN
Aim: The purpose of the article is to expose threats to health and life for occupants of residential properties, resulting from incorrect use of and constructional defects in, chimney systems, which operate on gravitational principles in negative pressure. An analysis of statistics associated with accidents caused by leaking chimneys was performed and examples of chimney construction defects were identified, which may be a source of danger. Introduction: Chimneys are commonly encountered elements of construction found in residential properties. Their purpose is to facilitate the release of combustion products from heating appliances (smoke and gas flues) and to ventilate rooms (ventilation chimneys). The proper functioning of flues and chimneys has a direct impact on health, safety and often life of residents. The article identifies most frequently encountered threats during exploitation of both in residential buildings. The paper, in the main, concentrates on the causes of accidents and identifies preventative measures. Moreover, the paper presents and discusses incident statistics dealing with injuries to humans, which are the consequence of inappropriate exploitation of chimneys and flue systems. It is appropriate to mention that in prevailing climatic conditions, the majority of present day accommodation is equipped with flue systems operating on gravitational principles. The article should be of interest to all who have responsibility for the safety of buildings and their users. Methodology: An analysis of defects found during chimney and flue systems exploitation was performed by an examination of incidents, which occurred in buildings during years 2005 – 2014, in Poland. It deals with issues of incorrect design, construction or use of chimneys and flue systems. Conclusions: Flue systems are construction elements, which have a direct bearing on the safe utilisation of buildings. Examples presented in this paper illustrate how incorrect operation of flue systems dangerously impacts on the health and life of users. With regard to aforementioned threats, chimneys should be correctly constructed and properly maintained. To ensure the proper and safe functioning of flues and chimneys, apart from correct installation, it is important to ensure efficient functioning of heating appliances and adequate inflow of outdoor air.
13
Content available remote Examples of designing steel shell structures according to Eurocodes
EN
The paper presents an analysis of the guidelines of the European standards on procedures for the calculation of shell structures. The analysis is illustrated with examples concerning three types of structures of the type i.e.: a chimney, a silo and a tank.
PL
W artykule przedstawiono analizę wytycznych norm europejskich dotyczących procedur obliczeniowych konstrukcji powłokowych. Analiza zilustrowana została przykładami obliczeniowymi dotyczącymi trzech konstrukcji, czyli komina, silosu i zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono częściowe inwentaryzacje domów wiejskich w gminach Siemiatycze i Dobrzyniewo Duże, a przede wszystkim badania ich systemów kominowo-piecowych. Zapis graficzny poszczególnych obiektów ujawnia interesującą, a przy tym skomplikowaną budowę tych systemów, zwłaszcza zaś ich podstawowych części, to jest pieców kaflowych. Z przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych wyprowadzono wniosek, iż rozbudowane systemy grzewcze nadal determinują rozplanowanie i funkcjonowanie tradycyjnego domu wiejskiego na Podlasiu, jednocześnie pozostając jego symbolicznym sercem. Obecnie stanowią one nie tylko spuściznę kultury lokalnej, ale również skarbnicę wiedzy dotyczącej dawnej techniki zduńskiej, dzisiaj niekiedy przywracanej w nowoczesnych rozwiązaniach grzewczych.
EN
Inventory drawings of country cottages in communes Dobrzyniewo Duże and Siemiatycze, N-E Poland, have been made and used for the consecutive examination of vernacular chimney-stove systems in these cottages. Five case studies have been examined. The research resulted with the conclusion about the key role of a heating system in a vernacular country house in the region: chimney-stove systems organized the layout of house, determined its function and use, and become the most important symbolic place, namely, “the heart of a home”. Nowadays, those systems are not only the significant part of local culture but they also provide the knowledge for some contemporary stove-fitting technologies.
15
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 98. Komin – słaby punkt dachu
PL
W artykule omówiono główne problemy związane w wykonawstwem i projektowaniem kominów. Wymieniono najczęstsze błędy skutkujące przeciekaniem dachów. Omówiono różne techniki oraz standardy połączeń tych konstrukcji z pokryciem. Pokazano także przykłady kominów obudowanych, mających szczelne połączenia z membraną wstępnego krycia oraz z pokryciem.
EN
The article discusses major problems related to chimney construction and design. It specifies the most common errors resulting in roof leakage and discusses various techniques and standards of connecting these structures to the roof covering. The article also presents examples of enclosed chimneys which have been tightly connected to both the trussing sheet and the roof covering.
EN
General data according to the conducted examination of some monolithic and precast steel concrete constructions of tower type, which were built by authors in Ukraine in the period from 2006 to 2011, has been described in this article. Conducted research has shown that unqualified implementation of separate works and factory defects in constructional elements are the basic reason of ruining the buildings and constructions. The materials of the analysis of the consequences from ruining buildings and constructions, and their elements from the defects during implementing building – assembly works, defects from technologic and random impacts are important in the way that from this analysis certain thoughts concerning making basic actions, which are directed on dissolution of different kind of defects to provide reliable operation of buildings and constructions, can be done.
PL
W artykule przedstawiono uogólnione wyniki badań niektórych monolitycznych i prefabrykowanych cienkościennych żelbetowych budowli wykonanych na terenie Ukrainy przez autorów w okresie od 2006 do 2011 roku. Badania wykazały, że głównymi przyczynami zniszczenia budowli są: zła jakość wykonania niektórych rodzajów prac i wady fabryczne elementów konstrukcyjnych. Bardzo ważne są wyniki analizy przyczyn zniszczenia budowli oraz ich elementów na skutek błędów w trakcie wykonania prac budowlanych, wad technologicznych i efektów losowych. W oparciu o tę analizę można przewidzieć kluczowe działania mające na celu wyeliminowanie różnych defektów w celu zapewnia trwałości i niezawodności budynków i budowli.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniom projektowania kominów z uwzględnieniem problematyki odzysku traconej energii cieplnej oraz szeregu zagadnień dotyczących lokalizowania i grupowania kanałów dymowych, spalinowych, wentylacyjno-nawiewnych, a także częściowo wystroju zewnętrznego kominów. Przedstawiony w artykule projekt obiektu zawierający przedmiotowy komin jest obecnie realizowany w miejscowości Koninko pod Poznaniem. Artykuł ma na celu pobudzenie projektantów do poszukiwań energooszczędnych rozwiązań pasywnych funkcjonujących bez udziału zasilanych prądem urządzeń technicznych.
EN
The article addresses questions of chimney design, in particular the issue of the recovery of lost thermal energy and a number of questions relating to the location and grouping of channels for smoke, waste gases and ventilation, and to some extent the external fittings of chimneys. The article describes a design for a building containing a chimney of the type in question, which is currently being constructed in Koninko near Poznań. The article aims to encourage architects to seek passive energysaving solutions which function without the use of electrically powered devices.
EN
The present paper describes field tests conducted on the 300 m tall industrial chimney, located in the power station of Bełchatów (Poland), where the GPS rover receivers were installed at three various levels. The objectives of these GPS tests were to investigate the deformed vertical profile of this chimney, and its dynamic characteristics, i.e. the first natural frequency and the modal damping ratios. The results for the satellite signal receptions, the synopsis of recorded baselines and their ambiguity solutions, drifts of the chimney due to solar radiation and air temperature variations and dynamic wind response characteristics are presented.
PL
W ostatnich piętnastu latach powstała nowa dziedzina monitoringu dużych budowli inżynierskich wykorzystująca technologię GPS. W niniejszej pracy opisano badania przeprowadzone na wysokim, 300-metrowym kominie przemysłowym elektrowni Bełchatów, gdzie odbiorniki GPS umieszczono w trzech różnych poziomach. Według rozeznania autorów jest to pierwszy przypadek takiego użycia techniki GPS do obserwacji wysokiej budowli pod równoczesnym działaniem słabego wiatru oraz zmian temperatury otoczenia i nasłonecznienia. Celem badań było wyznaczenie geometrii odkształconej osi pionowej trzonu komina i jego parametrów dynamicznych, tj. pierwszej częstości drgań własnych i modalnych liczb tłumienia. Opisano warunki odbioru sygnałów satelitarnych systemu GPS, przedstawiono wyniki pomiarów przemieszczeń trzonu wywołanych nasłonecznieniem i wyniki analizy odpowiedzi dynamicznej konstrukcji komina wywołanej działaniem wiatru.
PL
W referacie omawia się: charakterystykę wyburzanego komina i sposób jego obalania; charakterystykę badanego budynku; charakterystykę pomierzonych drgań budynku i gruntu w sąsiedztwie; cechy dynamiczne badanego budynku; ocenę zachowania się budynku poprzez analizę przestrzennego modelu budynku podlegającego wymuszeniem kinematycznym przyjętym na podstawie pomierzonych drgań fundamentu budynku; porównano obliczone i pomierzone przemieszczenia górnej kondygnacji budynku; porównano obliczone naprężenia z uzyskanymi z pomiarów odkształceń przy użyciu tensometrii elektrooporowej.
EN
The paper deals with the following: characteristics of the demolished chimney and the way of its falling; characteristics of the investigated building; characteristics of the measured building and ground vibrations; dynamic properties of the investigated building; evaluation of the building behavior by the analysis of a building model subjected to kinematic forcing (on the basis of the measured foundation vibrations). The calculated and measured displacements of the upper story were compared; the computed stresses compared with those from the stains measured by the electric resistance sensors.
PL
Sposoby łączenia kominów z warstwami wstępnego krycia, czyli z papami na deskowaniu, foliami [FWK] lub membranami wstępnego krycia [MWK], są podobne. A ponieważ z tej grupy najbardziej popularne są obecnie membrany [MWK], w artykule zostaną omówione właśnie połączenia kominów z nimi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.