Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komfort jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article analyzes the influence of modern-day vehicle suspension characteristics on the passenger’s comfort sensation. The cars with air suspension were selected for the experiments and the suspension was equipped with mode selection options – “Comfort” and “Sport” . A sinusoidal manoeuvre was ensured with a steering wheel rotation robot. The experimental tests were carried out by changing car suspension modes and wheel sizes. The experiments and data processing were carried out in accordance with the provisions of the ISO 2631–1 international standard. In the experimental test, the longitudinal and lateral acceleration projections captured by the sensor and roll rate of the vehicle were set to provide the most comfortable adjustment of the car suspension mode. After filtering the measured vertical acceleration values, the comfort sensation was expressed as the root mean square (RMS) of vibration acceleration value. After evaluating the passenger’s sense of comfort, a summary of the effect of the car suspension-driving mode was provided.
PL
W związku z dynamicznym rozwojem transportu drogowego, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, koniecznym staje się monitorowanie jego wpływu na ludzi oraz otaczające środowisko. Drgania, jako główny wyznacznik komfortu jazdy, są jednym ze źródeł negatywnego oddziaływania pojazdu na organizm człowieka. Ustalenie przyczyn powstawania drgań na miejscu pracy kierowcy, a następnie ich wytłumienie do dopuszczalnych poziomów, może w przyszłości przyczynić się do ograniczenia wielu nieodwracalnych schorzeń u przyszłych użytkowników danego sprzętu. Autorzy dokonali przeglądu literatury w odniesieniu do aktualnie stosowanych metod, a także omówili wpływ oddziaływania drgań na kierowców i załogi specjalnych pojazdów.
EN
Due to the dynamic development of road transport over the last thirty years, it has become necessary to monitor its impact on people and the surrounding environment. Vibrations as the main determinant of ride comfort, are one of the sources of negative impact of a vehicle on the human body. Determining the causes of vibrations in the driver's workplace and then suppressing them to acceptable levels may contribute to the reduction of many irreversible diseases in future users of the equipment. The authors reviewed the literature in relation to the currently used methods and discussed the impact of vibrations on drivers and special vehicle crews.
EN
This work deals with how to improve the energy efficiency, the safety, reliability and the driving comfort by powertrain control in EVs and HEVs from three aspects: 1) How to improve the energy efficiency: Using two cases study in Chapter 2 to present the idea about how to improve the powertrain efficiency of EVs and HEVs. On the other hand, the simulation study shows the current solution in EVs of increasing the driving range by enlarging battery pack size is at the expense of EVs energy efficiency, not to mention the increasing cost and the increasing difficulty of battery management system (BMS); 2) How to improve the safety and reliability by BMS: Battery is the most expensive component both in pure electric and hybrid powertrain. People expect the battery as a green energy solution to liberate society from the dependency of fossil fuel. The reality is that battery has many limitations and battery performance strongly depends on how the batteries are used and also on the environmental conditions. BMS should be designed to keep the battery within a safe operating window and to ensure a long cycle life based on battery limitations and performance characteristics. The popular used Thevenin battery model is analyzed to be linear and to be an improper model for state of charge (SOC) estimation. The nonlinear dynamic battery model (developed by Prof. Szumanwoski in 1980's) is used to develop the Li-ion battery model in numerical way. Finally an improved algorithm for battery SOC estimation is proposed in Chapter 3. 3) How to improve the driving comfort and reliability: a design methodology based on the co-design of scheduling and control is proposed in Chapter 4. Both the simulation and HIL test results show the method can effectively deal with the problem resulted from network-induced delays and network congestion, and can ensure the reliable and dependable control system for electric powertrain system in EVs and HEVs. This work also shows that the powertrain design and its control for EVs and HEVs are highly multidisciplinary, which requires researchers and engineers to have multidisciplinary knowledge or to cooperate closely. When people from different disciplines try to understand basic problems from other disciplines and work together closely, they may easily find the reasons and solutions to the problems. Nowadays EVs and HEVs are just at the beginning of mass production. Some unreliable driving phenomena have reported to appear during EVs operating, engineers haven't found the reason yet. As the number of EVs and HEVs entering into the market increases, more and more technology challenges will appear. For researchers it is also very important to work together with vehicle engineers to find the real reason of unreliable driving phenomena, and to use the research results to resolve the problems. Currently the auto industry is undergoing a radical transformation to phase out conventional vehicles (CVs) powered solely by internal combustion engines (ICEs.) Opportunities and challenges exist both for the auto industry and for auto research institutions. The Author believes that the trend for future vehicle powertrain will be all-electric and hybrid, and the current powertrain technology for EVs and HEVs has many aspects and potential to improve. In next decades, the development of powertrain for EVs and HEVs will focus on how to increase the energy efficiency, improve the safety, reliability and driving comfort, at the same time to make the powertrain more compact.
PL
Wzrost popularności hulajnóg elektrycznych oraz rowerów jako środków transportu wymusza stosowanie innowacyjnego podejścia do pomiaru parametrów użytkowych dróg rowerowych. Jednym z możliwych sposobów jest pomiar przyspieszeń generowanych w trakcie ruchu pojazdu, np. hulajnogi elektrycznej. W artykule opisano możliwość wykorzystania danych o drganiach do kompleksowej oceny stanu dróg. Uwzględniono trzy kluczowe aspekty: stan nawierzchni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu.
EN
An increase in the popularity of electric scooters and bicycles as means of transport forces the use of an innovative approach to measuring the utility parameters of bicycle paths. One of possible ways is to measure the accelerations generated while a vehicle, e.g. an electric scooter, is moving. The article describes the possibility of using vibration data for a comprehensive assessment of road condition. Three key aspects are considered: assessment of the surface condition, driving comfort and traffic safety.
EN
Vibration properties of road vehicles can be in principles evaluated using two ways, i. e. by simulation computations using a virtual model of a vehicle and by measuring on a real vehicle prototype, whereby, their dynamical properties are usually assessed in compliance with to two criterions, namely from the ride comfort for passengers point of view and from the driving safety point of view. The topic of this article is focused on evaluation of passenger’s ride comfort of a tricycle. In this regard, vertical movements of a vehicle are most important. In respect of ride comfort for passengers, accelerations in vertical direction are critical. Accelerations are usually detected on a seat. In regard of driving safety, value of the contact force between a wheel and a road are decisive. In our research we present process of investigation of level of ride comfort for passengers and level of driving safety of a tricycle based on simulation computations using the tricycle multibody model.
PL
Budowa amortyzatorów z biegiem lat bardzo się zmieniała. Wraz z rozwojem technologicznym samochodów pojawiały się coraz nowsze ich modele. Technologie stosowane w amortyzatorach były ulepszane wraz z ich rozwojem, aby sprostać wymogom producentów samochodów. Głównym celem stosowania amortyzatorów w samochodzie jest zapewnienie utrzymania ciągłego kontaktu kół z nawierzchnią drogi poprzez przechwycenie i rozproszenie nadmiaru energii w układzie mechanicznym. W dzisiejszych czasach używanych jest wiele różnych rodzajów amortyzatorów, do których możemy zaliczyć m.in. amortyzatory mechaniczne, hydrauliczne, hydrauliczno-pneumatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, cierne, powietrzne, elastomerowe, sprężynowe oraz gumowe, których przeznaczenie oraz budowa pozwala na pracę w różnych warunkach atmosferycznych na całym świecie. W pracy dokonano na stacji kontroli pojazdów, badania stanu technicznego amortyzatorów w 30 samochodach poruszających się po polskich drogach. Następnie sprawdzono te wyniki z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i na Słowacji.
EN
The construction of shock absorbers has changed over the years. With the technological development of cars, newer and newer models appeared. The technologies used in shock absorbers have been improved along with their development to meet the requirements of car manufacturers. The main purpose of using shock absorbers in the car is to ensure continuous contact of the wheels with the road surface and the comfort of driving by appropriate damping of vibrations captured from the body. Nowadays, many different types of shock absorbers are used, i.e. mechanical, hydraulic and hydraulic-pneumatic and many others which purpose and construction allows them to work in various atmospheric conditions all over the world. For this reason the shock absorbers of 30 cars traveling on Polish roads were examined at the vehicle inspection station. After the trails these results were contrasted with the legal provisions in force in Poland and Slovakia.
EN
To study the impact of suspended equipment on the ride comfort in a railway vehicle, a rigid flexible general model of such a vehicle is required. The numerical simulations is based on two different models, derived from the general model of the vehicle, namely a reference model of a vehicle with no equipment, and another model with six suspended elements of equipment mounted in various positions along the carbody. The objective of this paper arises from the observation that the literature does not contain any study that highlights the change in the ride comfort resulting exclusively due to the influence of equipment. The influence of the suspended equipment on the ride comfort is determined by comparing the ride comfort indices calculated in the carbody reference points, at the centre and above the two bogies, for a model with six elements of equipment and a model of the vehicle with no equipment.
EN
An N1 vehicle model is created, which allows for changing suspension parameters and conditions of experimental performance. A methodology of computer testing performance for vehicle ride comfort and stability service properties’ characterization in a virtual environment is proposed. Vehicle suspension system modelling and simulation are performed. The results of the N1 vehicle suspension system from full-scale laboratory and road tests are given.
EN
The aim of the study is to research the influence of pavement types and the position of wheelchair a user on driving comfort. The tests have been done for six different pavements and positions of the wheelchair user, as passive and as active. The assessment has been done on the basis of vibration measurements on the seat of a wheelchair for three perpendicular directions. The obtained characteristics for the selected frequency band have been compared to the criteria curves by ISO 2631. In the next stage of the study, the multiplicity of the exceedances of the vibration perception threshold and the vibration comfort have been calculated. The values of the multiplicity of exceedances have been used in the carried-out assessment process.
PL
Artykuł dotyczy badania wpływu rodzaju nawierzchni i rodzaju pozycji przyjmowanej przez użytkownika wózka inwalidzkiego na komfort jazdy. Badania przeprowadzono dla sześciu różnych nawierzchni i dwóch pozycji odpowiadających jeździe pasywnej i aktywnej. Ocenę przeprowadzono w oparciu o pomiar drgań na siedzisku wózka w trzech prostopadłych kierunkach. Otrzymane przebiegi dla odpowiednich pasm tercjowych porównane zostały do krzywych kryterialnych dla normy ISO 2631. Następnie obliczono krotności przekroczeń otrzymanych wartości w stosunku do granic odczuwania drgań oraz komfortu. Wartości krotności przekroczeń wykorzystano w przeprowadzonej ocenie.
10
Content available remote Driver comfort improvement by a selection of optimal springing of a seat
EN
An optimal way to select parameters of a driver’s seat of a special vehicle, which contributes directly to an increase in driving comfort is presented in the work. A mathematical model of the vehicle was formulated by using of joint coordinates and homogenous transformations. A maneuver of driving over obstacles in a form of a speed bump of different heights and lengths is presented. A subject of the investigations was to select such damping parameters and driver’s seat stiffness to minimize amplitudes of vibrations present in this subassembly. An influence of a form of an objective function and a selection of decisive variables on quality of the optimization results obtained was analyzed.
PL
W pracy przedstawiono sposób doboru optymalnych parametrów fotela kierowcy pojazdu specjalnego, który bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia komfortu jazdy. Model matematyczny pojazdu sformułowano korzystając ze współrzędnych złączowych i przekształceń jednorodnych. Przedstawiono manewr przejazdu przez przeszkody w postaci progów zwalniających o różnej wysokości i długości. Przedmiotem badań było dobranie takich parametrów tłumienia i sztywności fotela kierowcy, aby zminimalizować amplitudy drgań występujące w tym podzespole. W pracy skoncentrowano się na analizie wpływu postaci funkcji celu oraz doboru zmiennych decyzyjnych na jakość uzyskanych wyników optymalizacyjnych.
PL
Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów podczas prowadzenie działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania systemów wspomagających pracę kierowcy, które wpływają głównie na komfort jazdy, ale pośrednio mają również wpływ na bezpieczeństwo, która została dokonana przez kierowców zawodowych. Badanymi systemami były tempomat i tempomat adaptacyjny.
EN
The security of the transport service is one of the key elements of the business. This article presents the results of surveys conducted among professional drivers. The questionnaires concerned the assessment of the effectiveness and appropriateness of the driver-assisted driving systems that primarily affect driving comfort, but indirectly also affect the safety of drivers. The tested systems were cruise control system and adaptive cruise control.
EN
The article investigates the influence of the carbody vertical flexibility on the ride comfort of the railway vehicles. The ride comfort is evaluated via the comfort index calculated in three reference points of the carbody. The results of the numerical simulations bring attention to the importance of the carbody symmetrical vertical bending upon the dynamic response of the vehicle, mainly at high velocities. Another conclusion is that the ride comfort can be significantly affected as a function of the symmetrical bending frequency of the carbody. Similarly, there are improvement possibilities for the ride comfort when the best selection of the stiffness in the longitudinal traction system between the carbody and bogie and the vertical suspension damping is made.
PL
W pracy przedstawiono sposób doboru optymalnego tłumienia fotela kierowcy pojazdu specjalnego, który bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia komfortu jazdy. Model matematyczny pojazdu sformułowano korzystając ze współrzędnych złączowych i przekształceń jednorodnych. Przedstawiono manewr przejazdu przez przeszkodę w postaci progu zwalniającego, który zamodelowano w postaci nawierzchni drogi składającej się z trójkątów. Do wyznaczenia punktu styku opony z jezdnią zastosowano autorski algorytm 4Points, a opony pojazdu odwzorowano stosując model Dugoffa-Uffelmana. Przedmiotem badań było dobranie takiego tłumienia fotela kierowcy, aby zminimalizować amplitudy drgań występujące w tym podukładzie. Do rozwiązania zadania wykorzystano dwie metody optymalizacji o różnej złożoności numerycznej. Przedstawiono i porównano wyniki otrzymane w procesie optymalizacji dynamicznej dla różnych funkcji celu.
EN
In this paper a way to select optimal damping of a driver's seat in the special vehicle, which contributes directly to improve driving comfort, was presented. The mathematical model of the vehicle was formulated using joint coordinates and homogeneous transformations. A maneuver over an obstacle in the form of a bump, which was modeled as a road surface consisting of triangles, was performed. To determine the contact point of the tire with the road the proprietary author’s algorithm 4Points, was used. For computing the road reaction forces the tire model of Dugoff-Uffelman was used. The aim of the experimental investigations was to obtain such damping of the driver's seat, in order to minimize the amplitude of vibration occurring in the subsystem. To solve the task two methods of optimization of different numerical complexity were used. The results obtained by dynamic optimization for the different goal functions were presented and compared.
14
PL
Postępy cywilizacji, mechanizacji i automatyzacji życia, które w ostatnich latach osiągnęły niebywałe rozmiary, przynoszą także uboczne skutki natury biologicznej. Jednym ze szkodliwych czynników, którego rozmiary i nasilenie nabrały szczególnego znaczenia w ostatnich latach, są drgania mechaniczne – zjawisko niezwykle rozpowszechnione w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, a także w transporcie. Obok hałasu, drgania są dziś najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem szkodliwym. Człowiek żyjący w uprzemysłowionych miastach narażony jest na działanie drgań nie tylko w miejscu pracy zawodowej. Ma z nią styczność przede wszystkim w środkach transportu, w których za sprawą nie zawsze najlepszej jakości dróg dochodzi często do znacznych wstrząsów. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu odpowiedź na pytanie dotyczące własności wibroizolacyjnych jakimi charakteryzują się fotele w samochodach osobowych i ich wpływ na zwiększenie komfortu jazdy samochodem.
EN
The progress of civilization, mechanization and au-tomation of life, which in recent years has reached in-credible dimensions, also bring damaging impact of biological nature. One of the damage factors which size and severity have gained special importance in recent years, are vibration - a phenomenon extremely common in industry, construction, agriculture as well as in transport. Alongside the noise, vibrations are today the most widespread harmful agent. A man living in industrialized cities is exposed to vibrations not only in the work. People have contact with it first of all in means of transport, where due to not always the best quality of roads there is often a considerable shocks. The article presents the results of studies designed to answer the question about vibration isolating properties which are characterized by seats in cars and their effect on increasing driving comfort.
PL
W niniejszym artykule sformułowano połówkowy model dynamiki zawieszenia platformy gąsienicowej 2S1, w którym obecne są dwa tłumiki magnetoreologiczne o nieliniowej charakterystyce. W badaniach numerycznych, w celu sterowania, wykorzystano sterownik sky-hook operujący na estymowanych zmiennych stanu systemu zawieszenia. Zadanie estymacji przeprowadzono wykorzystując rozszerzony filtr Kalmana. Wobec konwencjonalnych roz-wiązań działanie to pozwala na dokładne odtworzenie zmiennych stanu, opisujących dynamikę systemu zawieszenia oraz redukuje liczbę zmiennych, które muszą być mierzone. Działanie sterowania hybrydowego oraz zastosowanego filtru zweryfikowano na podstawie porównania amplitudy przemieszczeń oraz przyśpieszeń odpowiednich punk-tów.
EN
In this article, the model of the 2S1 tracked suspension system has been formulated. The model contains two magnetorheological dampers. For the numerical stud-ies in order to control, sky-hook strategy has been chosen. The control algorithm uses variables estimated by Extended Kalman Filter. In comparison to conventional solutions this approach allows for accurate estimation of state variables which describe suspension dynamics. Evaluation of control algorithm has been made by comparison of the displacement, angle and acceleration of vehicle, measured in the vertical direction.
PL
Pojazdy samochodowe jako urządzenia mechaniczne są źródłem hałasu szkodliwego dla człowieka. Ich niekorzystny wpływ działa zarówno na osoby znajdujące się we wnętrzu pojazdów, jak i poza nim. Na wielkość hałasu ma wpływ wiele czynników, w tym prędkość jazdy, rodzaj nawierzchni drogi, kształt pojazdu, czy też rodzaj zastosowanej jednostki napędowej. W niniejszym artykule, dla wybranych modeli samochodów osobowych, sprawdzono poziom hałasu w ich wnętrzu. Przedstawione wyniki pozwalają ocenić wpływ wybranych czynników na wartość poziomu hałasu, a przez to komfortu jazdy, odczuwalnego zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów.
EN
Motor vehicles as a mechanical devices are a source the noise harmful to humans. Their adverse effect works both for people who are inside the vehicle and outside it. The volume of the noise is affected by many factors, including speed, type of road surface, the shape of the vehicle or type of used drive unit. In this article, for selected models of cars was checked the noise level in the interior. The results allow to assess the impact of selected factors on the value of the noise level, and thus driving comfort, perceived both by the driver and passengers.
PL
Zastosowane w samochodach osobowych rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia muszą spełniać szereg wymogów, do których należą zapewnienie odpowiedniego komfortu jazdy, czy też bezpiecznego zachowania się samochodu podczas jazdy w różnych warunkach. Niestety część wymogów wyklucza się wzajemnie, dlatego też na świecie trwają ciągłe prace mające na celu opracowanie systemów mogących pogodzić sprzeczne wymagania. Przedstawione w pracy badania miały na celu porównanie poziomu drgań oddziaływujących na kierowcę i pasażerów w trakcie jazdy samochodem osobowym. W badaniach sprawdzano różnicę w odczuwalnym komforcie jazdy samochodem z klasycznym i aktywnym zawieszeniem. Dodatkowo sprawdzano wpływ wybranego trybu działania aktywnego zawieszenia – komfort i sport. Badania przeprowadzono dla różnych prędkości jazdy samochodu poruszającego się po zróżnicowanych nawierzchniach drogi – nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa, betonowe płyty.
EN
Used in cars suspension design solutions must meet a number of requirements, which include providing adequate comfort or safe behavior of the car when driving in different conditions. Unfortunately, part of the requirements is mutually exclusive, which is why the world continues ongoing work to develop systems that could reconcile conflicting demands. The work study was to compare the levels of vibration acting on the driver and passengers in the car during the drive. The study tested noticeable difference in driving comfort of a car with a classic and active suspension. In addition, were checked the effects of the selected operating mode of active suspension – comfort and sport. The study was conducted for various speeds of a moving vehicle on different road surfaces – asphalt, paving stones, concrete slabs.
PL
Realizacja zrównoważonego transportu jest bardzo istotna pod względem zmniejszenia kongestii w miastach oraz zwiększenia wykorzystania środków transportu alternatywnych do transportu indywidualnego. Wykorzystanie transportu zbiorowego jest bardzo ważne oraz kluczowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji w obrębie miasta. Realizacja sprawnej komunikacji jest istotna zarówno w dużych aglomeracjach, gdzie bardzo często występuje konieczność analizy bardzo skomplikowanych i złożonych układów komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem bardzo duży obszar, często zawierający kilka miejscowości. Podobne zależności wbrew pozorom występują również w mniejszych miejscowościach dlatego istotne jest dokonanie tego typu analiz również dla nich. W artykule dokonano analizy jakości usług świadczonych przez jedną z linii autobusowych, które realizują potrzeby transportowe w mieście Olkusz. Jako kryterium jakościowe zostały przyjęte punktualność oraz komfort jazdy podróżnych podczas jazdy.
EN
The implementation of sustainable transport is very important in terms of reducing congestion in urban areas and increase the use of alternative modes of transport to private transport. The use of public transport is very important and essential to ensure effective communication within the city. Implementation of effective communication is important in large metropolitan areas, where very often there is a need to analyze very complicated and complex communication systems spanning a large area, often containing several cities. Similar relationships are also contrary to appearances in smaller towns. It is important to make this type of analysis also for them. The article analyzes the quality of services provided by one of the bus lines in Olkusz. As a criterion of quality were adopted punctuality and travelers comfort while driving.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem drgań pionowych na dziecko-niemowlę posadowione w foteliku podczas jazdy w samochodzie, w dwóch wariantach: fotelik zamocowany na fotelu przednim oraz fotelik umieszczony na kanapie tylnej. Przedstawiono zagadnienie związane z zagrożeniem drganiami mechanicznymi w środkach transportu drogowego. Podjęto temat oddziaływania drgań na dziecko-niemowlę. Przeprowadzono badania eksperymentalne drogowe z wykorzystaniem manekina NIEMOWLĘ (N). Podkreślono brak badań w tym zakresie. Na podstawie własnych badań eksperymentalnych wykonano analizę w dziedzinie czasu.
EN
The elaborate described issue of vertical vibrations impact on baby sitting in a car seat while driving. It concerns two options: baby car seat fitted to the front seat and to the back seat. The matter concerns danger of mechanical vibrations in means of transportation. Raised the subject of vibrations impact on baby. Performed experimenta, road tests used manikin of a baby. The lack of tests concerning this matter is underlined. Basing on individual, experimental tests an analysis of time field has been conducted.
PL
W pracy przedstawiono wybrane modele antropodynamiczne ciała człowieka w pozycji siedzącej, wykorzystywane do analizy komfortu wibracyjnego siedzisk pojazdów samochodowych. Omówiono struktury tych modeli oraz sposoby wyznaczania przez autorów ich podstawowych parametrów. Zwrócono uwagę, iż niektóre z modeli mimo, że posiadają taką samą strukturę to ich parametry są zróżnicowane. Ponadto dokonano klasyfikacji modeli na modele nie nawiązujące do struktury anatomicznej ciała człowieka - omówione w pierwszej części pracy oraz nawiązujące do struktury anatomicznej ciała człowieka – omówione w drugiej części pracy.
EN
The paper presents selected anthropo-dynamic models of human body in the seated posture. They are used to analyse the vibration comfort of vehicular seats. The structure of those models and the means of determining their basic parameters were discussed. It was observed that some models, although having the same structure, employ different parameters. Additionally, models were classified as unrelated to human anatomical structure, discussed in the first part of the study, and those related to human anatomical structure, reviewed in the second part.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.