Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolejowy zestaw kołowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały badania drgań zestawu kołowego pojazdów szynowych dwóch typów eksploatowanych na pierwszej linii metra w Warszawie. Analizie poddane zostały sygnały czasowe amplitudy przyspieszenia drgań na maźnicach zestawu kołowego. Przedstawiono opis badań eksperymentalnych, sposób analizy zarejestrowanych sygnałów oraz wyniki przeprowadzonych analiz.
EN
The article discusses the vibrations of the wheel set of rail vehicles of two types operating on the first metro line in Warsaw. The vibration acceleration time signals on wheel sets were analyzed. A description of experimental research, analysis of recorded signals and results of analyzes were presented.
2
Content available Analiza obciążenia koła kolejowego
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych wagonu osobowego 152 Aa na jego zachowanie podczas ruchu po różnych odcinkach toru. W modelowaniu toru kolejowego uwzględniono rzeczywiste wartości jego nierówności. Model wagonu wykonano w programie UNIVERSAL MECHANISM. Obliczono wielkości sił działających na koło kolejowe. Wyznaczono również wielkość współczynnika dynamicznego wykorzystywanego w programach służących do analizy wytrzymałości z wykorzystaniem MES.
EN
Analysis of impact of design and service parameters of 152Aa passenger carriage on forces acting upon wheels is presented in this paper (different runs over different track sections were simulated). Carriage model was created for UNIVERSAL MECHANISM software and is described. The calculated railway wheel force values are given. Basing on these data, dynamic coefficient used for stress analysis in FEM programs was evaluated.
PL
Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość rezystancji zestawu kołowego jest bardzo istotna dla prawidłowej pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeznaczonych do stwierdzania niezajętości torów. Chodzi tu przede wszystkim o obwody torowe klasyczne 50 Hz i bezzłączowe, stosowane między innymi na torach zarządzanych przez PKP PLK S.A.
PL
Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość rezystancji zestawu kołowego jest bardzo istotna dla prawidłowej pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeznaczonych do stwierdzania niezajętości torów. Chodzi tu przede wszystkim o obwody torowe klasyczne 50 Hz i bezzłączowe, stosowane między innymi na torach zarządzanych przez PKP PLK S.A.
PL
W artykule przedstawiono jedną z rozwijanych metod diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi. Badania potwierdzają korelację cech mechaniczno-magnetycznych stali. Sprecyzowanie tych korelacji i pomiary zmian własności magnetycznych umożliwią w przyszłości precyzyjnie określenie długości cyklu przeglądowego zestawu kołowego.
EN
The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set.
PL
Korzyści, jakie daje standaryzacja w działalności gospodarczej -szczególnie w produkcji, są oczywiste. Trudno sobie wyobrazić wytwarzanie na skalę masową złożonych wyrobów bez stosowania norm. Problem ten dotyczy również procesu projektowania wyrobu. Duża liczba producentów wytwarzających elementy na kolejowy rynek europejski wymusza stworzenie ujednoliconych metod projektowania numerycznego. Mając na uwadze fakt, że 25 lat temu badania doświadczalne pojazdów szynowych i ich elementów stanowiły około 95%, a badania numeryczne około 5% oraz przewidując, że za 10 lat badania symulacyjne i wytrzymałościowe z wykorzystaniem metod numerycznych będą stanowiły około 90%, należy się zastanowić- podobnie jak dla metod doświadczalnych - nad ich certyfikacją. Może to być związane z certyfikacją oprogramowania jak również centrów badawczych.
EN
Advantages arising from standardization and certification in economic activity and in particular in manufacture are plain. It is difficult to imagine large-scale production without any standards. This is also true in case of construction, both in the design and prototype testing stage. The number of manufacturers present at European market brings about the need for creation of unified numerical design methods. Keeping in mind that 25 years ago the experimental tests of rail vehicles constituted c. 95 percent and numerical tests c. 5 % of total testing, and anticipating that in 10 years simulation and strength testing using numerical methods will probably constitute 90% of total testing, the need for certification of numerical methods becomes obvious. The several issues here are certification of software and R&D centers.
PL
Najmniej zmodyfikowanym elementem pojazdu szynowego jest kolejowy zestaw kołowy. Jednak w ostatnich latach trwają wzmożone badania nad sposobami zwiększenia jego trwałości i niezawodnosci z uwzględnieniem trwałości zmęczeniowej. Jeszcze do niedawna wytrzymałość zmęczeniową można bylo określić tylko doświadczalnie. Obecnie coraz częściej analizy opierają się na obliczeniach numerycznych. W pracy przedstawiono algorytm oceny zmęczenia dla kół oraz wyniki obliczeń dla wybranych postaci geometrycznych koła. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano system MSC.Visual Nastran oraz procedury własne.
EN
In the last time many investigations have done concerning fatigue life and reliability. At present the not only the experimental investigations but, very often numerical calculations are used to determine the fatigue strength. In the paper the test of the application MSC.Visual Nastran system to numerical calculation of the fatigue stresses of the rail vehicle wheels is presented. The algorithm of fatigue evaluation and the results for selected geometrical forms are also presented. Obtained results are the ground for comparison the fatigue life of wheels with different geometrical forms.
PL
W pracy porównano dwie różne metody modelowania połączeń odkształceniowych typu koło-oś. W obu metodach obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES). Przyjęto liniowo-sprężysty model materiału. Dla porównania z modelem liniowym, przeprowadzono analizę stanu naprężenia w połączeniu w przypadku materiału sprężysto - plastycznego.
EN
In the paper two different methods of modelling the interference joint between the wheel and axle of the wheel set are presented. The finite element method (FEM) programs are used. It is assumed that the material is linear elastic. The results of both methods were compared. The same problem was solved for elasto-plastic materials.
EN
The circumferential surface of the rolling railway wheel is exposed to thecontact stress. The birth and development of the surface cracks is the reason of the shortening of the wheel lifetime. Another idea about the reason of creation of such microscopic cracks is as follows : The vertical roughness of the raił tracks excites the bending vibrations of the wheel-set. The small transversal sliding, accompanying such kind of vibration, can cause due to friction the local warming of the wheel and subsequently the birth and development of the surface cracks. To investigate the possibility of such process two analysis were passed. In the first stage the structural solution of the excited vibrations was solved and the transversal sliding in the contact between the wheel and the track was determined. This sliding with friction is the resource of the heat. In the second stage then the warming of the wheel was investigated. This paper is focused to the first stage - the excited vibrations with friction.
PL
Powierzchnia obwodowa koła tocznego jest wystawiona na działanie naprężenia stykowego. Powstanie i rozprzestrzenianie się pęknięć powierzchni powoduje skrócenie trwałości użytkowej koła. Istnieje inny pogląd na przyczynę powstawania takich mikropęknięć, który przedstawia się następująco: pionowa chropowatość torów kolejowych wzbudza drgania giętne zestawu kołowego. Niewielki poślizg poprzeczny towarzyszący drganiom tego rodzaju może, na skutek tarcia, powodować miejscowe nagrzewanie się koła i w konsekwencji powstawanie i rozprzestrzenianie się pęknięć powierzchni. W celu zbadania możliwości zachodzenia takiego procesu przeprowadzono dwie analizy. Na pierwszym etapie rozwiązano problem strukturalny wzbudzanych drgań i określono poślizg poprzeczny przy styku pomiędzy kołem a torem. Poślizg wraz z tarciem stanowi źródło ciepła. Na drugim etapie badano nagrzewanie się koła. Niniejszy referat skupia się na badaniach pierwszego etapu - drganiach wzbudzanych wraz z tarciem.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drgań własnych kolejowych zestawów kołowych. Wyznaczono odkształcenia zestawów wynikające z ich ciężaru przy mocowaniu zestawu w kłach, jak również odkształcenia w czasie obróbki. Porównano wyniki badań dla różnych wielkości zestawu kołowego. Badania przeprowadzono dla obciążeń w warunkach statycznych.
EN
In the paper preliminary results of wheel-sets deformations and free vibrations research were shown. Further simulation research using the tool of finite element method will be performed to estimate an overload caused by vibrations in contrast to static conditions caused by wheel-set weight as well as cutting forces. Simulations resulted in frequencies and forms of free vibrations. Several primary frequencies of free vibrations were calculated. There were also determined deflections of the wheel-set under deadweight and cutting force influence in static conditions. The deflections for two extreme cases of wheel-set size were shown.
PL
W celu podniesienia nośności i trwałości połączenia koła z osią w kolejowych zestawach kołowych stosuje się obróbkę warstwy wierzchniej osi. Powoduje to wprowadzenie naprężeń wstępnych z jednoczesnym podniesieniem parametrów wytrzymałościowych materiału osi. Zakładając stałe obciążenia eksploatacyjne zmianę rozkładu naprężeń uzyskuje się przy zmianie wartości wcisku i naprężeń wstępnych w warstwie utwardzonej osi. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę numeryczną wpływu wymienionych wielkości na rozkład naprężeń składowych i redukowanych w kolejowych zestawach kołowych.
EN
One of the methods currently using to increase an effort of the wheel set is the hardening surface of axle. To evaluate the influence between the initial stresses in hardening surface and effort of the wheel sets, it is necessary to calculate: the stresses arising from working loads, the assembly stresses, initial stresses from hardening, the resultant stresses by superposition, and the reduced stresses (von Mises). Hardening surface causes that initial stresses appear and yield point increases. In the present paper the effect of values mentioned above on stress components and reduced stresses is analyzed.
PL
Zbadano model pociągu towarowego, utworzony przez trzy naczepy bimodalne i cztery wózki dwuosiowe. Badania wykonano przy pomocy programu Adams/Rail. Celem analizy numerycznej było określenie wpływu zmian w parametrach usprężynowania wózków na bezpieczeństwo ruchu modelu pociągu po torze zakrzywionym. W tym celu zmieniono wartości parametrów sztywności w prowadzeniu osi zestawów kół w każdym z wózków. Bezpieczeństwo ruchu modelu zbadano na torze zakrzywionym, przyjmując do oceny kryterium Nadała.
EN
We presented the elements of modelling and simulation results, obtained from the Adams/Rail module on curved track for the bimodal train. We investigated here the lateral train behaviour on curved track.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu utwardzenia warstwy wierzchniej osi na wytężenie kolejowych zestawów kołowych. Analizę numeryczną przeprowadzono metodą elementów skończonych, rozważając zagadnienie jako bryłowe i osiowosymetryczne. Siły działające na zestaw przyjęto w postaci obciążenia eksploatacyjnego, obciążenia montażowego oraz naprężeń wstępnych występujących w utwardzonej warstwie na powierzchni osi. Naprężenia dla poszczególnych składowych obciążenia wyznaczono oddzielnie, a następnie naprężenia wypadkowe obliczono korzystając z zasady superpozycji.
EN
The paper presents the numerical analysis of solid and axisymmetric model of railway wheel set. There is assumed acting loads as: service load, assembly load and initial stresses in hardening surface of axle. The component stresses calculated separately for each cases and next combined resultant stresses using superposition. The aim of the paper is the test of estimate the influence of hardening surface of axle on the effort of the railway wheel set. The finite element method is applied.
EN
The paper deals with estimation of dynamic properties of railway wheelsets by means of experimental modal analysis. Eigenfrequencies , eigenmodes and modal damping have been obtained from the measured data. On the basis of knowledge of these properties, an assessment of vibration and noise produced by wheelsets during operation have been carried out.
PL
Artykuł poświęcony jest wyznaczaniu właściwości dynamicznych kolejowego zestawu kołowego przy pomocy eksperymentalnej analizy modalnej . Pomiarem zostały określone częstości i postacie własne drgań oraz tłumienie modalne. Na podstawie uzyskanych danych są rozpatrywane wibracje i hałas kolejowego zestawu kołowego podczas pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.